week - page 8

Rond de Linde
Nr. 40
Donderdag 4 oktober 2018
60
len, die had ik in Groesbeek en heb ik nu
ook in Veldhoven. Je kunt alleen een goede
mantelzorger zijn als je goede mensen om
je heen hebt, dat is zó belangrijk. Het draait
om begrip en gezien worden. Dit geldt
voor de meeste ouders met een kind met
een beperking. Wat heeft het kind, het ge-
zin nodig? Wie staat er open voor de thuis-
situatie? Echt begrijpen hoe het is in een
gezin met een bijzonder kind is heel lastig”
weet Anine uit ervaring.
Dochter en zus Anne
“Mijn dochter Anne staat ook altijd klaar
voor hem. Ze hoeft niet voor haar broer te
zorgen, dat doet ze gewoon. In tijden van
ziekte waren er heftige situaties. Zij was er
ook ’s nachts. En de zorg voor Tomas houdt
haar ook bezig. ‘Wat als jij er dadelijk niet
meer bent, mam?’ vroeg ze me.
Loslaten
Nadat Tomas heel ernstig ziek was geweest,
paste de school waar hij naar toe ging niet
meer. “Toen is hij in Groesbeek begeleid
gaan wonen en op zijn 18e het huis uit
gegaan. Dit was een stevige stap, maar na
verloop van tijd voelde hij zich daar goed
bij” vervolgt Anine. “Jaren is hij in de week-
enden naar huis gekomen met ophalen en
brengen door taxivervoer en door ons. Later
leerde hij reizen met het openbaar vervoer.
Een enorme overwinning en winst voor ie-
dereen. Ik was wel altijd blij als hij weer thuis
was, want ik vond het best spannend dat
reizen, maar wil hem de kans geven zich te
ontplooien voor zover dat mogelijk is”.
Rijkdom
“Tomas is een schat van jongen, hij is heel
dankbaar en altijd blij. Hij is een krachtig en
mooi persoon geworden met veel hobby’s.
De Stichting Warme Beer was zijn idee. Dat
is een prachtige manier geweest om heel
veel zieke kinderen blij te maken. Hij doet
receptiewerk bij Severinus en loopt met een
sportcoach mee, omdat hij dat zelf ook wil
worden. Hij stelt zichzelf steeds opnieuw
doelen. “Als we naar het ziekenhuis reden,
zongen we ‘Avond’ van Boudewijn de Groot:
‘Ik geloof in jou’. Ons lij ied. Tomas zong het
pas nog tijdens een gezellige avond waar-
voor alle ouders uitgenodigd waren. Hij
wilde dat ik meezong, bijzonder dat hij dat
vroeg”.
Anine heeft haar werk (een muziekpraktijk
voor o.a. mensen met een beperking), sport
en hobby’s. “Ik mag mezelf rijk noemen met
zo’n zoon als Tomas en zijn zus Anne. Hij
zorgt voor een heel bijzondere invulling van
mijn leven. De zorg blijft altijd. ik ben dank-
baar dat ik dat kan doen en dat maakt het
waardevol”.
Zicht opmantelzorg, de mantelzorger belicht
“Ik ben moeder, ik hoef geen titel
als mantelzorger. Ik ben er altijd
voor hem”.
Anine Linders
Mantelzorger
Anine Linders
Herkent u zich in dit verhaal?
Zorgt u ook voor iemand in uw directe omgeving? Meld u dan aan bij het Steunpunt Mantelzorg Nuenen,
telefoon: 040 - 283 16 75 of e-mail:
. U komt in aanmerking voor
de nieuwsbrief, hulp, advies, ondersteuning en mogelijk voor de waardering van de gemeente.
Door Nannie van den Eijnden
Anine is moeder en mantelzorger van
haar zoon Tomas Bonewald. Hij is 25
jaar en woont sinds vorig jaar bege-
leid in Veldhoven. Daarvoor woonde
hij vanaf zijn 18e begeleid bij Pluryn
in Groesbeek. Als hij thuis is of met
haar op vakantie wil, dan wordt er
voor een deel op hem afgestemd.
“Tomas zijn ontwikkeling liep vertraagd
en hij was veel ziek” vertelt Anine. “Er is
altijd een complexe zorgvraag geweest en
die komt op mij neer, als moeder. De hele
organisatie omtrent Tomas loopt via mij. Ik
moet het proces aansturen en begeleiden.
Onlangs had hij een nierbekkenontsteking,
met veel pijn. Als hij ziek is wil hij liefst thuis
zijn, in zijn vertrouwde omgeving” gaat
Anine verder.
Moeder én mantelzorger
“Ik ben moeder, ik hoef geen titel als man-
telzorger. Ik ben er altijd voor hem. Maar de
zorg is heel intensief en blijft altijd. Een kind
dat een normale ontwikkeling doormaakt,
laat je los op een gegeven moment en dat
kun je bij een kind bij wie het proces an-
ders verloopt nooit. Het is belangrijk om
exibel te zijn en te blijven. Heel essentieel
is de begeleiding vanuit het woonhuis, er
is regelmatig contact met
mij. Het is waardevol als
je een vaste begelei-
der hebt met wie
je de zorg kunt de-
Fusie
beter
voor Nuenense bevolking
Voor de toekomst kan een fusie beter zijn voor de gemeente Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten. Dat schrijft het Nuenense gemeentebestuur in een
brief aan het bestuur van onze provincie. Die brief is ook verstuurd naar de
gemeenteraden van Eindhoven, Veldhoven, Waalre, Geldrop-Mierlo, Hel-
mond, Best, Oirschot en Son en Breugel. Iedereen mag het weten. Het Nue-
nense gemeentebestuur is van mening dat Nuenen c.a. de aankomende
jaren nog zelfstandig kan blijven. In die brief zegt het gemeentebestuur ook
letterlijk: “…voor de toekomst is het de verwachting dat een fusie beter kan
zijn voor de bevolking van Nuenen c.a.”
Tekst en foto:
Cees van Keulen, Gerwen
Cees
Zoals bekend, stuurt ons provinciaal
bestuur aan op een samenvoeging
van de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven. Niet onmiddellijk, maar
per 1 januari 2021. Nuenen c.a. blijft
dan de komende jaren nog zelfstan-
dig en gaat met ingang van 2021 sa-
men met de gemeente Eindhoven.
Een nóg sterkere, gezondere en veer-
krachtigere nieuwe gemeente. En het
inwonertal van die nieuwe gemeente
stijgt, zodat Eindhoven (met Nuenen)
weer de vijfde stad van het land
wordt. Goed voor alle Nuenenaren,
prima voor Eindhoven.
De Nuenense gemeenteraad vraagt
om raad aan de inwoners. Zijn wij als
inwoners voor of tegen samenvoe-
ging? Vandaar volgende week het
raadgevend referendum. De vraag is:
bent u voor of tegen samenvoeging?
Zelfstandig blijven als gemeente of
samen met Eindhoven er het beste
van maken? Voor de toekomst kan
een fusie beter zijn voor de Nuenense
bevolking. Een samenvoeging per 1
januari 2021 of een paar jaar later?
Er zijn inwoners van onze gemeente
die zeggen: wat maakt het uit? Over
een paar jaar samen met Eindhoven,
in 2021 dus, of pas daarna…. Het ge-
meentebestuur ziet nu ook in dat zelf-
standig blijven geen haalbare kaart is.
Een kennis van mij uit Veldhoven laat
weten dat samengaan beter is voor
de Nuenense bevolking en ook voor
Eindhoven. En die bevriende Nuenen-
se ondernemer zei het al in mijn vori-
ge column: ik ben voorstander van
samenvoeging van de gemeenten
Nuenen en Eindhoven. Mooi toch. Ik
blijf ondernemen vanuit het onderne-
mersvriendelijke Nuenen en krijg er
nieuwe klanten bij.
Het Eindhovense gemeentebestuur
stemt in met de samenvoeging. De
Nuenense gemeenteraad vraagt aan
de Nuenense bevolking: bent u voor
of tegen samenvoeging? Richtingbor-
den wijzen voor Eindhoven en Nue-
nen in dezelfde richting (zie foto).
Gaan de neuzen in Nuenen ook rich-
ting Eindhoven? Volgende week we-
ten we meer….
Gastvrije werk- en gespreksruimtes in het centrum van Nuenen
Coachgesprek, training
of workshop bij Stralend040
Door Caroline van Nes
Sinds begin september is Nuenen een nieuwe, bijzondere onderneming rijker.
Het pand aan de Voirt 2a is omgetoverd tot een mooie ruimte met een schitte-
rend interieur, met verschillende smaakvol en warm ingerichte kamers. Maike
en Laurens Liebregts zijn samen gestart met Stralend040. Bij Stralend040
huur je op exibele basis werk- en gespreksruimtes, om zakelijke klanten te
ontvangen. Hier vind je geen saaie grijze bureaus, standaard bureaustoelen of
systeemplafonds, maar een gastvrije en huiselijke inrichting, waar je je met-
een thuisvoelt. Maike en Laurens vertellen hoe hun onderneming tot stand
kwam, wat ze doen en wat ze voor de toekomst graag willen bereiken.
Verbouwen
Het pand stond al een tijdje leeg, er
moest dus heel veel aan gebeuren.
Laurens heeft dat allemaal zelf gedaan.
“Ik heb schilderstape op de vloer ge-
plakt, om zo kamers te vormen”, vertelt
hij. “En gevraagd aan Maike of dit on-
geveer de ruimtes waren die ze wilde.
En toen ben ik aan de slag gegaan.” Het
resultaat mag er zijn. Veel sfeer, mooie
rustige prints en kleuren en alle ruim-
tes zijn zeer geschikt om vertrouwelij-
ke gesprekken te voeren, door bijvoor-
beeld een psycholoog met een cliënt
maar ook sollicitatie- of functione-
ringsgesprekken. Even weg uit de da-
gelijkse omgeving van je kantoor kan
heel prettig zijn. Ook voor mensen die
thuis werken, is er in de ruimtes van
Stralend040 geen afleiding van kinde-
ren, de was en de boodschappen, waar-
door sommige klussen veel sneller ge-
klaard zijn. Tamelijk uniek is ook de
speciale ruimte voor professionals die
werken met kinderen. Prikkelarm
maar toch fantasievol ingericht.
Verbinding
Het sleutelwoord voor Stralend040 is
‘verbinding’. Maike: “Ik denk dat de
menselijke factor heel belangrijk is, in
elk bedrijf. De bedoeling is dat hier
ook een netwerk ontstaat, waarbij on-
dernemers elkaar echt ontmoeten.
Ons logo is een levensboom, deze is
diepgeworteld en de blaadjes zijn
groeiende, wat staat voor de persoon-
“We zijn eigenlijk begonnen met kij-
ken naar geschikte panden, omdat ik
er zelf tegenaan liep dat ik geen goede
ruimte met sfeer kon vinden”, begint
Maike. “Ik ben een tijdje geleden voor
mezelf begonnen als bewustzijnscoach
en ik wil mensen kunnen ontvangen in
een rustige, sfeervolle ruimte en niet
op een industrieterrein ergens in een
kil kantoortje. Juist de omgeving is zo
belangrijk voor het werk dat ik doe. Ik
dacht dat idee moeten meer professio-
nals hebben dus ik ga zelf op zoek naar
een pand en anderen helpen met het
vinden van geschikte werkruimte. En
zo zijn we na enig zoeken terechtgeko-
men op de Voirt, grappig genoeg vlak-
bij ons huis, dus ideaal.”
lijke groei van ondernemers en hun
medewerkers. Je kunt groeien door
echt het gesprek met elkaar aan te gaan
en van elkaar te leren.
Ik ben bezig met het opzetten van een
netwerkclub voor ondernemende
vrouwen. Ik denk dat er veel vrouwelij-
ke ondernemers zijn met ambitie,
maar die tegen dingen aanlopen waar-
door ze niet verder komen. Hier kun-
nen ze de verbinding vinden, door bij-
voorbeeld eens in de maand met elkaar
te ontbijten. We hebben genoeg plan-
nen en iedereen mag binnenlopen om
bij een kop koffie ideeën uit te wisselen
of een offerte op maat aan te vragen.”
Op zondag 7 oktober van 12.00 uur tot
17.00 uur is er Open Huis. Ben je geïn-
teresseerd, dan ben je van harte wel-
kom voor een hapje en een drankje en
om kennis te komen maken en te kij-
ken wat de mogelijkheden zijn.
Voor meer info:
en Facebook Stralend040
Open Atelierroute
Eindhoven
ook in Nuenen!
Komend weekend is het weer zover: de
jaarlijkse atelierroute in Eindhoven en
omgeving. Ruim 60 professionele beel-
dend kunstenaars zetten de deuren
van hun atelier open voor alle belang-
stellenden die een kijkje willen komen
nemen. Deze keer ben je welkom in
Nuenen op 5 plaatsen:
• Marijke Fast- Wilgenstraat 11- pas-
tels en keramiek
• Collectief Ruimte in beeld- Dubbe-
straat 9a- Beeldhouwen in steen
• Riki Rooyakkers- Rutger van den
Broeckelaan 1- schilderen en boet-
seren
• Annette Willems- Het Puyven 35-
Visual Artist- Watercolour
• Sheila Haasnoot- de Huufkes 34-
schilderen
De ateliers zijn open 6 en 7 oktober
van 11.00 tot 17.00 uur. We hopen dat
het een mooi weekend wordt !
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook