week - page 6

Rond de Linde
Nr. 40
Donderdag 4 oktober 2018
60
D66 Nuenen en D66 Eindhoven plaatsen de fusie
in een regionale visie op democratisch bestuur
D66: ja tegen samenvoeging,
als stap naar één krachtige
regiogemeente
D66 pleit al jaren voor het instellen van krachtige bestuurlijke regio’s die
een nauwe relatie hebben met Den Haag. Regionale samenwerking alléén
voldoet niet want dat zorgt voor te veel democratische versnippering. We
moeten oppassen voor eenwildgroei aan besluitvorming op bovengemeen-
telijk niveau. Veel gebeurt min of meer buiten het zicht van alle deelnemen-
de gemeenteraden en in het geval van sturing gaat het vaak om bijsturing
achteraf. Een versnipperde regionale samenwerking belemmert bestuurlij-
ke effectiviteit en gaat ten koste van de democratische legitimiteit.
vue zien passeren. Wat D66 betreft is
er maar een oplossing om deze zaken
goed te verankeren binnen één geza-
menlijke gemeente, dat is door hier
constructief het gesprek over aan te
gaan en te voorkomen dat zaken niet
anders lopen dan Nuenen wenselijk
acht. “Nuenen ga in gesprek met Eind-
hoven en veranker de Nuenense belan-
gen in een mogelijke ophanden zijnde
gemeentelijke fusie”
Kies voor de toekomst, stem 10 okto-
ber vóór!
Robin Verleisdonk
Fractievoorzitter D66 Eindhoven
Bertje van Stiphout
Fractievoorzitter D66 Nuenen
D66 Eindhoven en D66 Nuenen willen
op termijn toewerken naar 1 gemeente
voor het hele Stedelijk Gebied Eindho-
ven. Dat versterkt democratisch be-
stuur, vergroot de slagkracht, maakt de
regio krachtig en toekomstbestendig.
De herindeling met Nuenen zien wij
als een eerste stap.
Steden kenmerken zich veelal door
een fiksere hoeveelheid aan bebou-
wing en een grote ruimtevraag en D66
snapt de zorgen van de Nuenenaren
omtrent de grote hoeveelheden groen
die de gemeente rijk is. Om die reden
zijn we blij dat het herindelingsplan
helderheid schept; geen hoogbouw en
grootschalige bouw in de natuurrijke
gebieden van Nuenen. Op die manier
blijft ook ruimtelijk gezien het dorpse
karakter behouden. Ook voor het ste-
delijke gebied zijn deze groene buffers
van groot belang.
Nuenen heeft veel betrokken inwoners
die van onderop initiatieven ontwikke-
len, iets waar Eíndhoven van kan leren.
Ook laat Nuenen zien dat een goede
verankering van de zorg-decentralisa-
ties op gemeentelijke niveau mogelijk
is, iets waar Eindhoven eveneens in-
spiratie uit kan putten.
Daarnaast kan Núenen profiteren van
de kennis en doorzettingsmacht van
Eindhoven op het gebied van mobili-
teit en infrastructuur van wegen, OV-
verbindingen en (snel)fietspaden. Op
economisch vlak liggen er kansen voor
de aantrekkingskracht/inzet van be-
drijventerreinen, zoals bijvoorbeeld
Eeneind-West en het versterken van
het ondernemersklimaat. In Eindho-
ven dienen drie wijken als pilotwijken
om te komen tot aardgasloze gebieden.
De kennis die we hieruit putten, kan
ook in Nuenen worden ingezet om de
energietransitie goed en efficiënt te la-
ten verlopen.
We hebben de afgelopen weken vele
specifieke bezwaren en onzekerheden
over lokale Nuenense kwesties de re-
STOP DE STAD IN UW HART !
“De nuchtere burger aan zet”
In Rond de Linde verschijnen de laatste tijd nogal wat dorpsgenoten die allemaal hetzelf-
de ‘lied’ zingen namelijk het lied van het ‘verderfelijke Eindhoven’.
De stad waarmee Nuenense grenzen vervlochten zijn.
Dat is, globaal genomen, ook het lied van ons gemeentebestuur
en de coalitiepartijenW70, CDA, SP en GROEN LINKS
Fusie met zo’n stad zal leiden tot volstrekte ondergang van
de Nuenense sociale leefgemeenschap, aldus de voornoemde
dorpsgenoten.
Nog even terug naar het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ 29 oktober
2012 en het huidige regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ 10 oktober 2017.
In ‘Bruggen slaan’ werd de start gemaakt met het regeringsbeleid van decentralisatie.
Simpelweg komt dat hier op neer dat meer (nieuwe) taken naar steden en
dorpen gaan zonder voldoende financiële middelen. In ‘Vertrouwen in de
toekomst’ (2017-2021) wordt dat beleid onverminderd voorgezet.
Hoeveel minder geld naar steden en dorpen ?
In commentaar op de miljoenennota, 17 september 2013 , schrijft de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) .”Er dreigt een gat van € 6 miljard in de begrotingen van
Gemeenten.”
Eerder, in 2012, gaf de toenmalige regeringscoalitie al aan dat veel gemeenten het in hun
eentje niet meer gaan trekken en zullenmoeten opschalen. Jammer voor alle Nuenenaren
maar op dit regeringsbeleid, al aangezet in 2012 dus, is in Nuenen bestuurlijk niet doorge-
pakt. Jammer voor alle Nuenenaren want niets doen leidt vanzelf tot ‘verval’ van de soci-
aal sterke, Nuenense samenleving.
‘Ja, we willen wel fuserenmaar we missen een regiovisie Zuid Oost Brabant aldus
het gemeentebestuur en de ‘tegencoalitie partijen.’
Vanaf de jaren 70 tot heden hebben ook Nuenense wethouders en ambtenaren meege-
werkt aan o.a.achtereenvolgens, de Agglomeratie Eindhoven, de SRE , Metropool regio
Eindhoven, de Brainportregio.
Derhalve, Zuid Oost Brabant is geplaveidmet regiovisies!
Ja, we willen wel fuserenmaar niet met Eindhovenmaar met Son en Breugel.
Ja, we willen wel fuserenmaar danmet allemaal rond Eindhoven.
Typisch zand in de ogen strooien van de burger want het raadsbesluit van 16 november
2016 is helder n.l. we ‘Nuenen blijft zelfstandig!’. Gelukkig heeft Nuenen veel nuchtere bur-
gers die wel goede notie hebben van de uitwerking van voornoemd regeringsbeleid.
Mijn stellingwas, is en blijft. Borg de Nuenense socialewaarden en cohesie, vertegenwoor-
digd inmet name onze tientallen verenigingen en organisaties zoals
KBO, PVGE , kerken etc., door één bestuurlijke eenheid temakenmet Eindhoven. Zodoende
kom je in een krachtige omgeving terecht met sterke lobby naar Provincie, Den Haag,
Brussel, Brainport. Tevens kun je aan dé stuurknuppel zitten.
WimMetsemakers, Prunuslaan 5, 5671 Nuenen
De opkomst is belangrijk bij de enquête
Nuenen gaat volgende week naar de stembus voor het referendum over de annexatie
door Eindhoven. De opkomst is het belangrijkste. Hoe hoger de opkomst, hoe serieuzer de
politiek er mee om zal moeten gaan. Dus inwoners van Nuenen: GA ALSTUBLIEFT STEM-
MEN. Er is nog niets beslist.
Op Facebook vroeg iemand om concrete voorbeelden van de gevolgen voor Nuenen van
de annexatie. Uitgaande van de huidige situatie in Eindhoven kom ik tot de volgende ver-
wachtingen:
De voorzieningen voor mensen die zorg nodig hebben zullen veel minder worden. Nu is de
zorg in Nuenen behoorlijk goed geregeld. Eindhoven heeft echter enorme tekorten op dat
gebied: € 100 miljoen in 2 ½ jaar. Dat leidt tot enorme bezuinigingen. Die ook voor Nue-
nen gaan gelden. Waardoor niet iedereen de zorg meer krijgt die nodig is. Terwijl een
kwart van de Nuenense bevolking ouder is dan 65 en méér dan de helft van de bevolking
in Nuenen boven de 45 jaar is.
De 4 voetbalverenigingen hebben nu nog hun eigen velden. Zij zullen gedwongenworden
op één complex te gaan voetballen. In Tongelre enWoensel heeft dat al tot problemen ge-
leid. Ik zie Nederwetten en Gerwen nog niet op één veld voetballen. Uwel?
In Nuenen betalen verenigingen -voetbal, volkstuinen, scouting- nu niets voor de grond
die ze gebruiken. Daardoor kunnen de contributies laag blijven, zodat iedereen mee kan
doen. In Eindhoven moet huur voor de complexen betaald worden. Dat betekent voor de
Nuenense verenigingen verhoging van de contributie. Temeer daar de subsidie voor ver-
enigingen lager zal worden.
Eindhoven heeft 230.000 inwoners. Nuenen heeft 23.000 inwoners. Dat is dus 10%. Na de
volgende gemeenteraadsverkiezingen (2020) tellen wij niet meer mee. Nuenense raadsle-
den worden niet in de Eindhovense gemeenteraad gekozen.
Nuenen heeft één raadslid per 1210 inwoners en één wethouder voor 5750 inwoners.
Na de samenvoeging vertegenwoordigd één raadslid 5750 burgers en is er éénwethouder
voor 37.142 inwoners. In Nuenen kun je nu nog een afspraak maken met een wethouder.
In Eindhoven kom je de ivoren toren écht niet in.
Beloftes over het behoud van het dorpse karakter gaan na de verkiezingen van 2020 de
prullenbak in. De Eindhovense gemeenteraad houdt alleen rekening met het belang van
het grote geheel. Kijk maar naar het kerkdorp Acht. Hen werd ook beloofd dat het haar
dorpse karakter zou behouden en dat ze een eigen dorpsraad zouden houden. De dorps-
raad is intussen afgeschaft en rondom het dorp is een industrieterrein gebouwd dat twee
keer zo groot is als het dorp zelf.
Behalve voor nieuwe industrieterreinen zal Eindhoven Nuenense grond gaan gebruiken
om woningen te bouwen. Ik kan de gebieden zo aanwijzen. Eerst de gebieden tussen
Woensel en Nederwetten en tussen Tongelre en Nuenen. Maar in de toekomst is bebou-
wing tussenNuenen en Gerwen ook niet uitgesloten. En daar zal ook hoogbouwbij horen.
Bij de geplande nieuwbouw voor sporthal de Hongerman wordt er rekening mee gehou-
den dat er in de toekomst ook een zwembad bij gebouwd kanworden. Want het Laco-bad
zal over niet al te lange tijd ook gerenoveerd of vervangen moeten worden. Maar een
nieuw zwembad in Nuenen kun je vergeten. Eindhoven heeft niet eens geld om zwembad
te Tongelreep te vervangen. Terwijl recent nog voor miljoenen is geïnvesteerd in het Pieter
van den Hoogenband zwemstadion. Waaruit duidelijk blijkt dat in de Eindhovense poli-
tiek topsport boven breedtesport gaat.
En dan vraag ik mij nog af:
Wanneer wordt betaald parkeren ingevoerd? Komt er nog nieuwbouw voor de Honger-
man? Gaat de nieuwbouw voor BS de Mijlpaal nog door? Blijft er een bibliotheek in Nue-
nen. Zal Het Klooster gesloten en verkocht worden?
Volgende week ga ik stemmen. Ik ben tégen de fusie. Maar dat wist u intussen al.
Harrie van der Meijden, Laan ter Catten 48, Nuenen
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden
met naam en adres van de inzenders.
Uit de inzendingmoet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht omde ingezonden brieven in te korten.
Ingezonden brieven
Is er een toekomst
voor een zelfstandig Nuenen?
NEEN was de eensluidende reactie van de Gemeenteraad op de inbreng van
de PvdA in de Raadsvergadering van 23 augustus jongstleden, waarin de
Zienswijze herindelingsontwerp van de Gemeente Nuenen werd vastgesteld.
De PvdA gaf aan dat de gevolgen van de overheveling van taken van Rijks-
overheid naar gemeenten vanwege de te kleine schaal van Nuenen onoplos-
baar zijn. Daarover was grote eensgezindheid. In dezelfde Zienswijze wordt
dan ook aangegeven dat een fusie in de toekomst beter is, maar niet nu.
toekomst zullen andere gemeenten
vanzelf volgen. Dat is een wetmatigheid
die we niet kunnen keren. Een fusie nu
is een grote kans voor Nuenen, haar
verenigingen, haar culturele instellin-
gen. Een kans om voor onze jongeren,
voor jonge gezinnen en ouderen betaal-
baar te kunnen bouwen in plaats van
projectontwikkelaars te laten bepalen
wat en voor wie er gebouwd wordt!
Is een fusie een bedreiging voor onze
Nuenense eigenheid? Boord blijft
Boord, Voirt blijft Voirt, Gerwen blijft
Gerwen, Eeneind blijft Eeneind, Ne-
derwetten blijft Nederwetten. Wat we
samen opbouwden, dierbaar en be-
langrijk vinden blijven we koesteren.
Dat deden ze in Stiphout, in Stratum,
in Tongelre ook. Daar verandert een
fusie niets aan, dat doen we zelf als
sterke gemeenschap!
Het referendum op 10 oktober is voor
U het moment om U voor een Nue-
nense toekomst uit te spreken. Voor de
PvdA is dat een sterke en gezonde toe-
komst. En dus niet een toekomst waar-
in de bewoners van Nuenen zich op
korte termijn zich weer moet bezin-
nen over een fusie, waarvoor we dan
uit arren moede moeten kiezen.
Kies met ons voor een gerust hart voor
een fusie met Eindhoven! Kies voor
een Ja.
De overheveling van Rijkstaken zoals
de WMO, Jeugdzorg en Participatie-
wet leveren grote uitvoeringsproble-
men op. Dat zal in de toekomst ook bij
de overheveling van taken op het ge-
bied van Zorg en Inburgering en Ver-
duurzaming niet anders zijn. Dat geldt
overigens niet alleen voor Nuenen,
maar ook voor Waalre, Son en Breugel,
Oirschot en Best. Hierover is de poli-
tiek in Nuenen het met elkaar dus
eens! Het ontbreekt onze en genoemde
gemeenten aan bestuurskracht, aan
expertise, aan middelen om deze toe-
komstige taken naar behoren uit te
voeren.
We kunnen toch in samenwerkings-
verbanden met andere gemeenten de-
ze problemen oplossen is het veel ge-
hoorde antwoord. Over de samenwer-
kingsverbanden is de PvdA kritisch.
Ze zijn duur, ineffectief, er zijn er te-
veel van en ze zijn niet democratisch
gelegitimeerd. Bewoners hebben geen
directe invloed op deze samenwer-
kingsverbanden. Ook daarover is een
meerderheid van de Nuenense Raad
het eens!
De PvdA is voor een fusie nu met Eind-
hoven, een stad met wie Nuenen sterke
banden heeft. Eindhoven is een sterke
stad in een van de belangrijkste econo-
mische regio’s van Nederland. In de
Sam’s Kledingactie
voor opbouw van
onderwijs in de
Centraal Afrikaanse
Republiek
Sam’s Kledingactie in Udenhout heeft
voor het komend najaar, in samenwer-
king met hulporganisatie Mensen in
Nood van Cordaid, een nieuw doel uit-
gekozen. De opbrengsten van de inge-
zamelde kleding gaat voor de tweede
helft van 2018 naar een bijzonder pro-
ject in de Centraal Afrikaanse Repu-
bliek. De Centraal Afrikaanse Republiek
is een straatarm land midden in Afrika
met bijna 5 miljoen inwoners. Het land
wordt al jaren geteisterd door burger-
oorlogen en het is ontwricht door aan-
houdend geweld. Bijna een miljoen
mensen is hun huis ontvlucht en leeft
als vluchteling. Bijna de helft van de be-
volking heeft structureel te weinig
voedsel, twee-derde heeft geen toegang
tot schoon drinkwater en gezondheids-
zorg. Onder deze zware omstandighe-
den schiet het onderwijs tekort.
Kleding schenken voor onderwijs in
crisisgebieden
In Nuenen kunnen gebruikte en nog
bruikbare kleding en schoenen ingele-
verd worden bij de Heilige Clemens-
kerk van 10.00-12.30 uur. Sam’s Kle-
dingactie dankt iedereen voor de kle-
dingdonaties en voor de hulp aan het
project van Mensen in Nood.
De inzamelingsactie van Sam’s Kle-
dingactie voor Mensen in Nood in
Nuenen vindt dit najaar weer plaats
op: Datum: 06-10-2018. Locatie: Heili-
ge Clemenskerk, Park 55 te Nuenen.
Tijd: 10.00-12.30 uur.
Warme klanken
bij Soleil Duo
Vrijdagmiddag 28 september kon in de
Raadzaal van Het Klooster geluisterd
worden naar kamermuziek uitgevoerd
door de charmante, Spaanse musici
Bea Andrés Molero (cello) en Maria
Lopez Belarte (piano). Deze professio-
nele musici, afgestudeerd aan het con-
servatorium van Amsterdam, speelden
muziek van de XXe eeuw en folkmu-
ziek uit Spanje. Bezoekers genoten van
het krachtige spel van beide dames.
Na afloop werd onder het genot van een
kopje koffie/thee nog gezellig nagepraat
in de Broerdersbar. Een vraag die bij
menig bezoeker opkwam: “Waarom
was dit prachtige concert niet uitver-
kocht? Zoveel kwaliteit, dicht bij huis en
vriendelijke geprijsd….” Cultuur Over-
dag was blij met deze reactie: ze heeft er
weer ambassadeurs bij! Op 1 februari en
29 maart 2019 staan de volgende ‘Mu-
ziek in Huis’-concerten gepland.
9 oktober: film‘Bram Fischer’
Op dinsdagochtend 9 oktober (10.30
uur) vertoont Cultuur Overdag in Het
Klooster de film ‘Bram Fischer’. Daarbij
wordt samengewerkt met Amnesty-
groep Nuenen ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan van de Nederlandse af-
deling van Amnesty International. De
film uit 2016, onder regie van Jean van
de Velde, gaat over Bram Fischer, de ad-
vocaat en sympathisant van het AMC.
In het Zuid-Afrika van 1963, waar de
onvrede tegen de ongelijkheid groeit,
worden bij een inval acht kopstukken
van het ANC opgepakt. De al eerder
gevangengenomen Nelson Mandela
wordt aan deze groep toegevoegd.
Het blanke regime wil de groep tot de
doodstraf veroordeeld krijgen. Geres-
pecteerd advocaat Bram Fischer neemt
hun verdediging op zich. Wat het regi-
me niet weet is dat Bram Fischer eigen-
lijk de tiende verdachte had moeten
zijn. Het is de start van een proces waar-
in Bram Fischer lastige paden bewan-
delt. Wanneer de geheime politie gaan-
deweg zijn dubbelrol ontdekt, komt hij
voor een moreel dilemma te staan: ver-
kiest hij de verdediging van zijn cliënten
boven zijn eigen veiligheid en dat van
zijn gezin?
Toegangskaarten à € 6,50 (inclusief
een kopje koffie/thee) zijn op werkda-
gen tijdens kantooruren te koop aan de
balie van Het Klooster.
Sinterklaas komt er weer aan!
Vrijwilligers
gezocht!!
Het is nog erg vroeg, maar Sinterklaas
is alweer onderweg naar Sinterklaas-
hof (lees Weverkeshof ) in Nuenen. Ie-
der jaar ontvangen wij hem met open
armen en staan onze vrijwilligers klaar
om de Sint, maar zeker onze gasten te
ontvangen.
Heel het feest wordt georganiseerd en
uitgevoerd door tientallen vrijwilli-
gers. Maar toch kunnen we jouw hulp
als Piet zeker gebruiken!
Zeker op de doordeweekse dagen kun-
nen wij volwassen mensen of studen-
ten gebruiken die in deze rol willen
kruipen. Maar ook jongelui die een
maatschappelijke stage moeten gaan
doen kunnen bij ons terecht.
Vind je het leuk om in de periode van
17 november t/m 5 december enkele
dagdelen bij ons te komen helpen?
Meld je dan aan via de website, wever-
en we nemen con-
tact met je op. Bedankt en hopelijk tot
ziens op Sinterhof.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook