week - page 5

Rond de Linde
Nr. 40
Donderdag 4 oktober 2018
60
COLOFON
ROND DE LINDE
verschijnt als weekblad,
op donderdag, in een oplage van 13.500
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.
ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
E-mail:
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.
REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail:
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur.
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.
Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn,
geven geen recht op schadevergoeding.
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van
rechten te worden aangeleverd.
© 2018
- “Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere
manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.”
DRUK:
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
BEZORGING
Telefoon 040-2831200
E-mail:
Ook voor verspreiding van folders.
Volg ons ook op:
“FUSIE?”:
Laat u niet om de tuin leiden.
ER IS NOG STEEDS NIETS BESLIST !!
Nu de discussie in de Gemeenteraad voor even is geluwd en geluiden vanuit
de provincie ook stil zijn gevallen zie ik dat aan de ut-argumenten voor een
mogelijke fusie niets is toegevoegd.
Bas Smouter (vz. SP Nuenen) schreef een aantal weken geleden een inge-
zonden stuk over ‘Landjepik’. Meer dan dat is het dus nog steeds niet.
De rol van de provincie is duidelijk: deze pleast uitsluitend Eindhoven, voor
Nuenen biedt ze niets. De regio wordt er geen haar beter van. Als Nuenen fu-
seert met Eindhoven komt de samenwerking in de Dommelvallei op losse
schroeven te staan met nare bestuurlijke en financiële gevolgen. Een breed ge-
dragen regionaal bestuursmodel raakt dus zelfs verder uit beeld.
De actuele, nijpende, situatie in Eindhoven komt met grote regelmaat in de pu-
bliciteit. Daarover hoef ik u niets meer te melden.
De SP heeft eind vorig jaar het initiatief genomen om te komen tot een referen-
dum om zodoende de stem van de Nuenense inwoners te horen en de uitslag
mede als basis te laten nemen voor een democratisch besluit. Helaas steunen
niet alle partijen deze kans op uw inspraak.
Gelukkig hebben de 8 gedeputeerden van de provincie het niet voor het zeg-
gen maar gaan de 55 leden van Provinciale Staten op 23-11 of 8-12 besluiten
over het op los zand gebaseerde fusie-voorstel.
Echter: in het programma van de SP in provinciale staten staat letterlijk vermeld:
“Er kan alleen sprake zijn van gemeentelijke herindelingen wanneer een meer-
derheid van de bevolking van de afzonderlijke betrokken gemeenten hier, via
een referendum, mee instemt. Er is ruimte voor experimenten met nieuwe be-
stuursvormen op lokaal en regionaal vlak”.
De beoogd provinciaal fractievoorzitter Maarten Everling gaf in een artikel in ED
d.d. 12 september al aan: “een referendum over Nuenen serieus te nemen”.
Hoe hoger de opkomst, hoe meer gewicht het in de schaal legt bij de Provin-
ciale Statenvergadering.
Uw stem is belangrijk. Denk niet “die anderen gaan wel stemmen” maar pak
zelf uw verantwoordelijkheid en ga op 10 oktober, op zeker, naar de stembus.
Zet het meteen in de agenda en pak de geboden en unieke kans om de toe-
komst van onze gemeente zelf te bepalen. Spreek anderen hierover aan en
vraag, wanneer men zelf niet in de gelegenheid is, om een volmacht.
Nuenen heeft een reputatie hoog te houden en gaat weer voor een prima
opkomst zorgen.
Uwmedebewoners rekenen op u!
H.J.M. Kranen
fractievoorzitter SP Nuenen
advertorial
Persoonlijke
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers
Tel. 040-7808000
Alle negen stemmingen waren unaniem
Nuenense raad eensgezind
en lief voor elkaar
Door Gerrit van Ginkel
De raad bijeen op 27 september maakte er een gedenkwaardige avond van.
Er stonden negen bespreekstukken op de agenda waarover gestemd moest
worden. Alle fracties waren het eens met de voorstellen en stemden voor.
Buiten enkele stemverklaringen maar die gingen over punten of komma’s.
Het voorstel werd unaniem aangenomen.
Er was een reguliere bouwvergunning
verleend voor de verbouw van een be-
staande woning aan de Dubbestraat.
Tijdens de bouw bleek dat de woning
helemaal gesloopt was. Voor de nieuw-
bouw moet een uitgebreide omge-
vingsvergunning verleend worden.
Alhoewel het feitelijk ‘slechts’ gaat om
herbouw van een in het bestemmings-
plan positief bestemde woning is in de
bij de aanvraag behorende ruimtelijke
onderbouwing op de diverse relevante
beleidsterreinen (stedenbouw, volks-
huisvesting, milieu, cultuurhistorie &
archeologie, flora en fauna, water) in-
gegaan. Conclusie van die ruimtelijke
onderbouwing is dat herbouw aan-
vaardbaar is.
Wethouder van Brakel antwoordde dat
hetzelfde huis is teruggebouwd maar
dat het hele proces geen schoonheids-
prijs verdiende.
De kosten voor de reconstructie van de
Broekdijk zijn € 2.112.500,-. De subsi-
die-opbrengsten voor het aanbrengen
van snelheidremmende maatregelen op
de rijbaan en het asfalteren van het
fietspad zijn € 137.500,-. Per saldo res-
teert een investering van € 1.975.000,-.
Deze investering wordt geactiveerd en
volgens de financiële verordening afge-
schreven in 25 jaar. Oplevering wordt
begin 2020 verwacht waardoor af-
schrijving in 2021 start. De raad heeft al
eerder ingestemd met deze investering.
Enkele voorstellen uit het ontwerp Re-
constructie Broekdijk: De weg gaat te-
rug naar een breedte van vijf meter.
Ter hoogte van Nederwetten krijgt de
weg een ‘stil asfalt’ laag. Verder wordt
het fietspad in zijn geheel geasfalteerd.
Van de bomen worden alleen de zieke
exemplaren gerooid.
Inspreker Peter de Vroome hield een
goed voorbereide spreekbeurt en had
vanaf het begin zitting in de klankbord-
groep. Hij had geluidsmetingen gedaan
en het verschil opgetekend tussen stille
klinkers en stil asfalt. Ook de dorpsraad
stond achter stil asfalt voor de Broek-
dijk ter hoogte van hun dorp. Alle krui-
singen van rechts krijgen voorrang.
Denk aan je kinderen bij het stemmen:
stem voor
Een belangrijk kenmerk van ouders is dat ze het beste willen voor hun kinderen: een kans-
rijke en gelukkige toekomst. Daarom is het goed als Nuenen onderdeel wordt van Eindho-
ven. Wie een beetje afstand neemt, ziet dat dewereld snel kleiner en internationaler wordt.
Dat kunnen wij in Nuenen niet tegenhouden en er is ook geen reden om dat te willen. We
kunnen wel profijt hebben van de internationale allure van Eindhoven en onszelf en onze
kinderen de kansen bieden die daarbij horen. Ik begrijp dat het juist dan fijn is je eigen fij-
ne plek te hebben waar jij je thuis voelt - en dat is Nuenen zeker. Maar het een sluit het an-
der niet uit. We zijn in de luxe omstandigheid ‘het beste van twee werelden’ te hebben.
Nuenen verdwijnt echt niet van de landkaart als we onderdeel worden van Eindhoven! We
houden gewoon de charme van het dorp en de nalatenschap van van Gogh. Maar we krij-
gen er de internationale allure en kansen erbij van een stad die wereldwijd befaamd is als
het gaat om high tech en design. Wat een geweldige combinatie. Het is volstrekt ondenk-
baar dat Nuenen in de toekomst zelfstandig kan blijven, dat is tegen alle logica en trends
in. Degenen die dat toch suggereren of beloven, kunnen dat niet waarmaken en zijn onge-
loofwaardig. Neem voordat u gaat stemmen heel even afstand, negeer alle prietpraat
over details en kijk vooruit de toekomst in. Gamee in ‘de vaart der volkeren’ en stem ‘voor’.
Doe het voor jezelf, doe het voor je kinderen, doe het voor hun toekomst.
Ger Driesen, Beekstraat 29, 06-51167606
F*ck de stad 3
Daadkracht vergroten door gedwongen annexatie?
Dan stel ik me zo voor, dat Eindhoven direct alle Nuenense grond te gelde maakt en ver-
patst aan weet ik wie, dan snel volbouwen en cashenmaar…..
Als we dan later bij elkaar zitten, bij een borreltje bij Schafrath, kunnen we in elk geval wel
tegen elkaar zeggen: tja, die daadkracht was inderdaad enorm.
Maar mij lijkt het juist bijzonder getuigen van echte bestuurskracht, om alle verschillende
meningen en belangenmee te nemen in besluiten, ook al is dat in Nuenen een hele puzzel.
En bestuurd worden door een stad op afstand; dan wordt de kloof tussen burger en poli-
tiek alleenmaar NOG groter! Die krijgen die Nuenense puzzel nooit opgelost, als ze er al in
geïnteresseerd zijn..
En of onze gemeente niet opgewassen zou zijn tegen toekomstige taken en verantwoor-
delijkheden?
Worden nu hiermee alle mensen, die zich dag in dag uit inzetten voor ons mooie Nuenen,
bij voorbaat gediskwalificeerd?
Na een fusie is Nuenen, in het college van Eindhoven, slechts een bijzaak!
Denken wij nu echt dat die stadsmensen, als ze op maandag ochtend effe aan Nuenen
denken, het wel allemaal gaan regelen voor ons?
(Maar goed, als het dan toch nu eenmaal allemaal anders moet, zou ik het volgende ter
overweging willen geven: als we nu eens het hele land in krachtige, slagvaardige en toe-
komst bestendige stadsregio’s opdelen; kunnen we de provincie-laag gewoon opheffen
en kan Annemarie leuke dingen gaan doen!)
Leo van der Linden, Wilhelminastraat 6 Nuenen
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden
met naam en adres van de inzenders.
Uit de inzendingmoet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht omde ingezonden brieven in te korten.
Ingezonden brieven
Met de PvdA in gesprek
De ultieme en laatste kans om in het openbaar en informeel de voors en te-
gens van een fusie met Eindhoven nog eens tegen het licht te houden? Kom
dan vrijdagavond 5 oktober naar Schafrath waar fractie en actieve leden
graag het gesprek met u aangaan.
Wij waren en zijn nog steeds van me-
ning dat samengaan van Eindhoven en
Nuenen te prefereren is boven het
vooruitschuiven van een ook naar de
mening van de gemeenteraad onver-
mijdelijke fusie op termijn. Eindhoven
is de motor van deze regio. Daar kun je
maar beter onderdeel van zijn en zo
maximaal samenwerken. Laat Nuenen
de eerste zijn en de andere randge-
meenten in het stedelijk gebied volgen.
Minder gemeenten betekent méér be-
stuurskracht, méér daadkracht en
méér risicospreiding.
Zoals altijd zijn naast PvdA-leden ook
andere geïnteresseerden van harte
welkom. Breng dus gerust je familie of
je buren mee. Lid worden kan natuur-
lijk ook. Heel graag zelfs. Meer weten
over de PvdA, kijk dan op nuenen.pv-
da.nl. Dus graag tot vrijdagavond van-
af 21.00 uur bij Schafrath.
Het zal u niet verbazen dat de PvdA
Nuenen uitermate benieuwd is naar de
uitslag van het referendum op woens-
dag 10 oktober. De actiegroep Nuenen
Zelfstandig heeft zich al enige tijd her-
haaldelijk in woord en geschrift helder
uitgelaten over haar standpunt, name-
lijk dat Nuenen zelfstandig kan en
moet blijven. Niet alle argumenten zijn
even steekhoudend. Inderdaad zijn de
krantenberichten over de financiële si-
tuatie van Eindhoven op dit moment
niet gunstig, maar als één gemeente
kan weten dat dit ook weer ten goede
kan keren, is het Nuenen wel.
Overigens, het is zeker niet allemaal
kommer en kwel in Eindhoven. Tij-
dens de economische crisis heeft Eind-
hoven kans gezien om in verhouding
40% meer woningen te bouwen, ook
voor haar jongeren en ouderen. Wat de
geleverde zorg betreft, het budget
werd weliswaar overschreden, maar
op de toegang tot de zorg kwam nau-
welijks kritiek. In Nuenen werd en
wordt men al gauw voor huishoudelij-
ke hulp de particuliere markt opge-
stuurd, want dat is goedkoper, maar
wel (meestal) zwart.
Fusie? Er is nog niets beslist
Telkens als ik in het paviljoen vanmijn tennisclub kom, word ik daar met ge-
juich begroet. Niet omdat ik zomateloos populair ben, maar omdat men aan
mij demeningen over de plaatselijke politiek kwijt kan. Vorige weekwerd er
een toernooi gespeeld en het paviljoen zit bomvol. En ja hoor, een hele tafel
met uitgelaten mannen begint tegen mij te roepen. Een goed gesprek is
nauwelijks mogelijk, dus ik vraag: “Binnenkort is er een referendum. Jullie
gaan toch wel stemmen?”En dan komt het:“We hebben geen idee waarover
het gaat.Wat zijn de argumenten voor en tegen?”Hoe is dit mogelijk? Ze zijn
overspoeld met krantenartikelen en opiniestukken en nog steeds weten ze
niet waarover het gaat. Het blijft mij verbazen, maar blijkbaar is dit de reali-
teit en daarom zal ik het nog een keer uitleggen.
tegen een fusie. Sterker nog: wij zijn
een groot voorstander van een sterke
regio waar Nuenen onderdeel van is.
De provincie wil dit ook, maar het
wordt niet bereikt door Eindhoven
met één willekeurig dorp te laten fuse-
ren. De provincie moet eerst een visie
ontwikkelen over de regiovorming en
pas daarna kan het worden ingevuld.
Daarom zijn wij tegen een fusie met
Eindhoven. Het is niet onderbouwd,
het komt te vroeg en wij willen als
rechtgeaarde Nuenenaren ons lot in
eigen hand nemen. Dus ik zou tegen
mijn vrienden van de tennisclub willen
zeggen: er valt wel degelijk iets te kie-
zen, want voordat PS het definitieve
besluit heeft genomen is er nog niets
beslist. En als je gaat stemmen, stem
dan tegen een fusie/
Boudewijn Wilmar,
Fractievoorzitter van
GroenLinks Nuenen
Ruim vijf jaar geleden was Nuenen in
crisis, waarop de provincie besloot de
regie over de toekomst van Nuenen in
eigen hand te nemen. Nuenen moest
fuseren met Eindhoven. Nu zijn de
problemen in Nuenen opgelost en zij
kan weer over haar eigen toekomst be-
slissen. Maar, de provincie drijft haar
zin door, terwijl elke onderbouwing
ontbreekt.
Wij willen geen modder gooien naar
Eindhoven, maar het zal niemand ont-
gaan zijn dat daar grote problemen be-
staan. Problemen waar wij in Nuenen
geen last van hebben. Als wij onder-
deel worden van Eindhoven, dan wor-
den de problemen ook over ons ‘uitge-
smeerd’ en wij hoeven er niet op te re-
kenen dat er bij de oplossing rekening
wordt gehouden met de belangen van
Nuenen.
Wij zijn niet tegen samenwerking met
andere gemeenten en wij zijn zelfs niet
Wethouder Carolien van Brakel, die
wethouder Joep Pernot verving, had
ook een gunstige invloed op deze ver-
gadering. Door haar korte duidelijke
zakelijke antwoorden, haar dossierken-
nis en haar bereidheid enkele zaken nog
extra te zullen uitzoeken, was zij een
voorbeeld voor een adequaat college.
De Herfstplantdagen
van deWalburgtuinen
In het najaar kunt u in de tuinen van de
Walburg volop genieten van spectacu-
laire herfstkleuren. Felgekleurde as-
ters, zwierige grassen en de meest bij-
zondere bladverkleuringen aan bomen
en struiken tonen dat de herfst alles be-
halve treurig en saai is.
Daarom organiseren wij dit jaar op za-
terdag 6 en zondag 7 oktober weer on-
ze Herfstplantendagen. Zondagmid-
dag zijn er diverse optredens van het
Nuenense koor Keskedee met wereld-
muziek, FlowMies met haar wervelen-
de Hoop Dance performance en dich-
ters tussen de planten. Van 11.00 tot
17.00 uur bent u van harte welkom.
De toegang is gratis voor kinderen tot
18 jaar en € 5,- voor volwassenen, in-
clusief consumptie. Het programma
vindt u op
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook