week - page 2

De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via
of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
Van/voor de Gemeente
G
GEMEENTENUENEN, GERWENENNEDERWETTEN | GEMEENTEHUIS: JANVANSCHIJNVELTLAAN2 | POSTBUS10.000 | 5670GANUENEN | T040-2631631 | F040-2833165
Rond de Linde
Nr. 40
Donderdag 4 oktober 2018
60
Stempas niet ontvangen of kwijt?
Vraag voor dinsdag 9 oktober 2018 tot 12.00 uur, een vervangende
stempas aan op het gemeentehuis in Nuenen.
Waar kunt u stemmen in de gemeente Nuenen?
U kunt in elk willekeurig stemlokaal in de gemeente Nuenen stem-
men. Op uw stempas staat het voor u dichtstbijzijnde stembureau,
maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Breng uw stem uit
op woensdag 10 oktober 2018 tussen 7.30 en 21.00 uur in één van
onderstaande stemlokalen:
• Het Klooster Raadszaal, Park 1
• Zorgcentrum De Akkers, Margot Begemannstraat 9
• BS De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 3
• BS De Nieuwe Linde, Van Duynhovenlaan 15
• Brede School De Wentelwiek, Jacobushoek 5
• Wijkgebouw Scarabee, Mantelmeeuwlaan 12
• Gasterij Jo van Dijkhof, Jo van Dijkhof 110
• De Crijnsschool, Heikampen 3
• Gemeenschapshuis De Koppelaar, De Koppel 5
• Gemeenschapshuis D’n Heuvel, Heuvel 11
• Gemeenschapshuis Enode, Eeuw Driessestraat 1
• Locatie Brede School Oude Landen, Ouwlandsedijk 27
• Gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2
Volmacht
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u
iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan na-
mens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas kunt
u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stem-
men. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Nuenen woont en ook
een stempas voor de stemming heeft ontvangen. De kiezer die voor
u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs
van u laten zien. De gemachtigde mag naast de eigen stem,
maar
twee volmachtstemmen
uitbrengen. Het geven van een machtiging
kan tot en met de dag van de stemming zelf.
Bent u niet in de gelegenheid om persoonlijk iemand volmacht te
geven via de achterzijde van uw stempas, dan kunt u dit schriftelijk
op voorhand regelen met een schriftelijke aanvraag die uiterlijk
vrijdag 5 oktober 2018 bij de gemeente moet zijn ontvangen.
Meer informatie
Heeft u vragen over stempas / volmacht / organisatie van het refe-
rendumdan kunt u bellenmet de gemeente Nuenen via 040-2631631
of terecht op de website
11 oktober 2018 Commissie ABZFin
• Rekenkamercommissie onderzoek Kwaliteit ambtelijke
advisering
• Geactualiseerd preventie- en handhavingsplan 2019-2022
• Brabantbrede verordening kwaliteit vergunningverlening,
toezicht en handhaving omgevingsrecht Nuenen c.a. 2018
• Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2019-2022 Oost-
Brabant
• Vaststellen reglement van orde gemeenteraad
• Vaststellen verordening op de raadscommissie
• Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
gemeente Nuenen 2018
Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het
meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email
WEEK VAN DE VEILIGHEID
Gemeente Nuenen doet mee aan de
Week vandeVeiligheid (8 t/m14okt)
Nuenen is een relatief veilige gemeen-
te. Toch kan er zich ook in onze di-
recte omgeving onverwachts een
ramp, calamiteit of andere onveilige
situatie voordoen. Uwilt hier toch ook
goed op voorbereid zijn?
De gemeente Nuenen doet daarommee aan de landelijke Week van
de Veiligheid (8 t/m 14 oktober):
.
In heel Nederland staat dan het thema veiligheid centraal. Want,
met het invallen van de donkere dagen in oktober, neemt de kans
op criminaliteit toe.
Tijdens de Week van de Veiligheid publiceert de gemeente Nuenen
iedere dag een veiligheidstip op Twitter en Facebook. Ook plaatsen
we die week in de lokale kranten een aantal preventietips. Houd ons
dus in de gaten!
VERGUNNINGEN
PERIODE 25-09-2018 EN 01-10-2018
In het digitale gemeenteblad
(
)
zijn de volgende
besluiten gepubliceerd:
Verleende omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Bergvinkhof 1 t/m 11
Realiseren 6 appartementen in
kantoorpand
Laan door de Panakkers 23 t/m Oprichten 87 woningen
43 (oneven), Panakkersdreef 2 met garages en bergingen
t/m 8 (even), Hoge panakker 2
t/m 30 (even) en 1 t/m 7 (oneven),
Drieloper 1 t/m 17 (oneven),
Panneveld 2 t/m 36 (even) en
1 t/m 27 (oneven), Dorresbus 1
t/m 9 (oneven) en 2 t/m 14 (even)
Duivendijk 4
Intern verbouwen en plaatsen
nieuwe facade
Hoekstraat 22
Uitbreiden hoofdgebouw
Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie
Omschrijving
Bakertdreef 28
Plaatsen van carport en
overkapping
Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie
Omschrijving
Bergvinkhof 1
Realiseren 6 appartementen
in kantoorpand
Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Collse Hoefdijk 24
Prijsuitreiking Heedoedemee
Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Terrein nabij Lissevoort 6
Overnachtingen toernooi HSCN
Gerwenseweg gedeelte
Dorpskermis Gerwen 19-22 okt.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum
Locatie
Omschrijving
28-09-2018 Margot
Ontwerpbesluit artikel 3 Drank-
Begemannstraat 9 en Horecawet Stichting Archipel
voor de uitoefening van het
horecabedrijf aan Margot
Begemannstraat 9 in Nuenen
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale
gemeenteblad
(
)
is de officiële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via:
GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat
doen via het volgende e-mailadres:
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website:
CMD,
CENTRUMMAATSCHAPPELIJKE DEELNAME
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaanmet geld,
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er inNuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt.
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!
Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail:
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Samen
doen
we
meer.
Natuurlijk Nuenen
AFVALWEETJE
Binnenkort plaatsen wij de bladkorven weer.
Vervolg op pagina 5
Gemeente
Nuenen
VERKEER
Herstelwerkzaamheden rotondes Geldropsedijk
Vorig jaar zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de ro-
tondes op de Geldropsedijk. Vanwege een foutief asfaltmengsel is
schade ontstaan aan de bovenste asfaltlaag. De herstel werkzaam-
heden worden onder garantie uitgevoerd op 8 en 9 oktober.
Op maandag 8 oktober vanaf 7.00 uur wordt gestart met het ver-
wijderen van asfalt op de rotonde Geldropsedijk/Arnold Pootlaan
en meteen daarop volgend de rotonde Geldropsedijk/Meierijlaan.
Op dinsdag 9 oktober worden de rotondes voorzien van een nieuwe
asfalt laag. Wanneer aan één van de rotondes niet gewerkt wordt,
zijn deze open gesteld voor verkeer.
Op de Geldropsedijk rijden ook lijnbussen. Deze rijden tijdens de
werkzaamheden andere routes.
De Geldropsedijk is hierdoor enige tijd afgesloten voor verkeer. Het
verkeer wordt omgeleid. De omleiding wordt met borden aangegeven.
Asfaltonderhoud Collse Hoefdijk
In het kader van het jaarlijks asfaltonderhoud gaat de gemeente
Nuenen de asfalt toplaag vervangen op enkele delen van de Collse
Hoefdijk. Het betreft het gedeelte vanaf de rotonde met de
Geldropsedijk (Intratuin) tot en met het viaduct over de snelweg
A270. Ook de rotonde Collse Hoefdijk/Collseweg krijgt een nieuwe
asfalt toplaag. Beide rotondes zijn tijdens de werkzaamheden niet
toegankelijk.
De uitvoering start op maandag 15 oktober om 21:00 uur en duurt
tot maandagochtend 22 oktober 6:00 uur. De werkzaamheden
vinden plaats in de avonden en nachten van 21:00 tot 6:00 uur. Op
zaterdag- en zondagochtend kan de aannemer uitlopen tot 10:00
uur, afhankelijk van de voortgang.
In deze periode vernieuwt de aannemer de asfalt toplaag over het
gehele tracé en vervangt alle betonbanden op beide rotondes. Ook
wordt de belijning geheel vernieuwd.
Het verkeer wordt omgeleid via Eindhoven en Helmond/Geldrop.
De omleiding wordt met borden aangegeven. De fietspaden van de
Collse Hoefdijk zijn wel toegankelijk.
Bovenstaande planning is natuurlijk afhankelijk van de weersom-
standigheden. Bij bijvoorbeeld veel regen, wordt de planning hierop
aangepast.
We hopen op uw begrip en medewerking en proberen de overlast
tot een minimum te beperken. Als u vragen heeft over de werkzaam-
heden, kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van
de gemeente Nuenen via telefoonnummer (040) 2631 631.
REFERENDUM 10 OKTOBER 2018
“Bent u vóór of tegen de samenvoeging van de gemeente Nuenen
c.a. en Eindhoven?
Op woensdag 10 oktober 2018 is er een referendum over de samen-
voeging van Nuenen c.a. en Eindhoven.
Ga stemmen want het is nog niet beslist!
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben op
15 mei 2018 een herindelingsontwerp vastgesteld waarmee zij de
samenvoeging beogen van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
per 1 januari 2021. De gemeenteraad van de gemeente Nuenen c.a.
heeft zich tot nu toe verzet tegen de samenvoeging van de beide
gemeenten, maar zal na het referendumnog een nader besluit nemen
of hij zich al dan niet zal neerleggen bij de door Gedeputeerde Sta-
ten voorgenomen samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven.
Breng uw stem uit met uw stempas én identiteitsbewijs!
De stempassen zijn vorige week al thuis bezorgd. U kunt alleen stem-
men met een stempas én identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs).
COMMISSIEVERGADERINGEN
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen. Agenda
en bijbehorende stukken staan op
nl
en liggen ter inzage in het Gemeentehuis.
9 oktober 2018 Commissie Ruimte
• Bestemmingsplan buitengebied
• Bestemmingplan Landgoed Gulbergen
10oktober 2018Commissie Samenleving vervalt i.v.m. Referendum
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...16
Powered by FlippingBook