week - page 11

Rond de Linde
Nr. 40
Donderdag 4 oktober 2018
60
Uitzendingen LON-TV
LON TV
voortaan op KPN kanaal 1436 !!
Het programma van ons magazine
Nuenen Nú wordt voortaan dage-
lijks ververst met nieuwe onder-
werpen. De volgende onderwerpen
komen in de loop van week 40 (on-
der voorbehoud) in de uitzending
van Nuenen Nú :
• Voor en tegen nieuwe plannen
voor bouw nieuwe sporthal
• Monumentendag: Roggeveld
bij molen de Roosdonck
• Kenmerken kleine scholen in
Gerwen en Nederwetten
• Het referendum op 10 oktober
over al of niet samen met Eind-
hoven
• In de serie Jonge Ondernemers:
golfpro Richard Heesakkers
• Bevrijdingsherdenking in Nuenen
• De wijkagenten in Nuenen
• Nieuwe eetgelegenheid
Parkstreet
• In de serie Jonge Ondernemers:
huidtherapeute Inge Raessens
• De Hooidonkse Molen.
Boycot referendum
Het door de tegenstanders in de gemeenteraad zo gewenste referendumover de fusie tus-
sen Eindhoven en Nuenen is aanstaande. Maar dit referendum is er ook echt alleen voor
de tegenstanders. De voorstanders weten immers dat Gedeputeerde Staten van de Pro-
vincie al lang geleden tot de start van het fusieproces heeft besloten. Inwoners die voor-
stander zijn van de fusie én inwoners die het niet uitmaakt, kunnen beter niet gaan stem-
men.
Waarom vraagt u? Dat is eenvoudig. Dit referendum is geïnitieerd door tegenstanders en
is ook alleen bedoeld voor de tegenstanders. Het fusieproces is immers al lang gestart.
Voorstanders zijn dus moeilijker te motiveren om naar de stembus te gaan. Die vertrou-
wen er op dat de Provincie gewoon doet wat ze heeft besloten, namelijk het proces van de
fusie afronden. En waarom zou je dan gaan stemmen. Als de voorstanders een helder sig-
naal willen afgeven, dan blijven ze gewoon thuis.
Bij een opkomst van minder dan 35% is het referendum ongeldig. Bij een opkomst van
meer dan circa 65% is er een representatieve uitslag. Het is onwaarschijnlijk dat een derge-
lijk hoog opkomstpercentage wordt behaald. Als u wel gaat stemmen eindigt dat in een
opkomst die net te hoog is om het referendum ongeldig te verklaren, maar veel te weinig
voor een representatieve uitslag. Voor- en tegenstanders zullen hun gelijk uitleggen. Be-
stuurlijk Nuenen blijft dan gewoon lekker ruziemaken. De enige oplossing omdat te stop-
pen is een snelle fusie. Die komt er zeker als minder dan 35% van de inwoners gaat stem-
men. Bent u voor de fusie of maakt het u niet uit, gooi dan uw stembiljet maar doorge-
scheurd bij het oud-papier en boycot het referendum. Dat is een helder signaal.
Ernst van der Leij (Nuenen)
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden
met naam en adres van de inzenders.
Uit de inzendingmoet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht omde ingezonden brieven in te korten.
Ingezonden brieven
RESPECT 2
Om tweemaanden na dato te reageren op een ingezonden brief vanmij en dan deze brief
volslagen anders te interpreteren is beneden alle peil en wat goedkoop Ik heb respect ge-
toond voor de toenmalige Vrienden van Eindhoven, tachtiger Jack Leemans en zeventiger
Hans Pijs die, ondanks het desastreuze verlies van alle zetels, doorgingen met de plaatse-
lijke politiek. Denk aan het thuisfront, ga leuke dingen doen, pak je verlies.
Ik lees dat ikme afzet tegen alle tachtigers en zeventigers in Nuenen, waar haal je het van-
daan? Afzetten tegen ouderen, leeftijdsdiscriminatie? Ik heb het over 1 tachtiger en 1 ze-
ventiger en heb het woord ouderen niet gebruikt. Ik had het over plaatselijke politici niet
over ex-advocaten, oud- militairen, oppassers en medewerkers van de Dorpswerkplaats.
Enkelvoud enmeervoud, zeker niet goed opgelet bij Gradje Peters.
Er worden door Jack en Hans ineens veronderstellingen gedaan dat ik lid zou zijn van
W70, supporter ben van W70, bevriend zou zijn met wethouder Ralf Stultiëns. Daarnaast
jatten ze de naam ‘orakel van de Roosdonck’; die heeft iemandme gegeven die niet verder
is geweest dan het gemeentehuis, St. Clemenskerk en de oude Huishoudschool.
Realiteit is dat er goed werk is verricht in het verleden door lijst Pijs en Nuenens Belang.
Vrienden van Eindhoven behaalde 0 zetels bij de verkiezingen. Waar ligt dat aan? Laat ie-
der hieruit zijn eigen conclusie trekken. Hans en Jack zijn ineens Vrienden van de Ouderen.
Mooi toch? Ben ik toch weer blij en heb ik toch ook respect voor.
Hennie Merks, Gerwenseweg 2, 5674 SG Nuenen
Waarom tegen de
samenvoeging van Nuenen
met Eindhoven stemmen?
De inwoners vanNuenen, Gerwen enNederwettenworden er niet beter van.
De gegevens die ten grondslag liggen aan het herindelingsontwerp zijn niet
meer actueel; het lijkt ons toch verstandig en recht doen aan de waarheid
hier rekening mee te houden omdat er de laatste jaren in beide gemeenten
nogal wat zaken zijn gewijzigd; er is vooruitgang in de bestuurskracht van
de gemeente Nuenen c.a. en er is een duidelijke verbetering van haar nan-
ciële situatie.
zouden Gestel en Acht hun eigen ka-
rakter hebben behouden. Naar onze
mening is er weinig herkenbaars van
alle oude kernen over gebleven. Wat
de gemeente Eindhoven volgens ons is
vergeten is dat inwoners ook behoefte
hebben aan leefbaarheid en openbaar
groen. Pleinen waar vroeger markten,
kermissen en activiteiten werden ge-
houden zijn nu parkeerterreinen ge-
worden met betaald parkeren. Wacht
ons hetzelfde als het komt tot een ge-
dwongen fusie?
Momenteel hebben wij in Nuenen,
Gerwen en Nederwetten gemeen-
schapshuizen waarin veel activiteiten
plaatsvinden en verenigingen hun
thuis hebben. Deze MFA’s zullen zeker
niet blijven bestaan als het tot een ge-
dwongen fusie komt.
Het is de vraag of de nieuwbouw van
de Mijlpaal nog wel door zal gaan en of
de scholen in Gerwen en Nederwetten
kunnen blijven bestaan doordat er na
een eventuele fusie andere stichtings-
en opheffingsnormen gelden.
Volgens de Combinatie Nuenen c.a.
kan er alleen maar sprake zijn van een
fusie tussen twee gemeenten als deze
door beiden gedragen wordt. Dit is
thans niet het geval en een fusie van
Eindhoven met Nuenen c.a. is dan ook
niet in het belang van de inwoners van
Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
Daarom roepen wij alle Nuenenaren
op om 10 oktober a.s. te gaan stemmen
TEGEN een samenvoeging van Nue-
nen c.a. met Eindhoven.
De toenemende slechte financiële si-
tuatie van Eindhoven de laatste jaren
zou bij Nuenen onmiddellijk hebben
geleid tot financieel toezicht.
Een gemeente die de problemen in
Nuenen zou moeten oplossen, al zou-
den die er al zijn, zou rust en kracht
moeten uitstralen.
Het is nu tijd dat de gemeente Eindho-
ven eerst zelf haar problemen oplost
en orde op zaken stelt.
Vooral onze aanpak bij het CMD blijkt
te werken terwijl de aanpak van Wij
Eindhoven uit de hand loopt en er op
korte termijn geen oplossing in zicht
is. Dit is een van de voorbeelden waar-
uit blijkt dat kleinschaligheid wel de-
gelijk beter werkt en dichter bij de
mensen staat.
De gemeente Nuenen c.a. kent een
heel divers verenigingsleven met veel
enthousiaste vrijwilligers en een goed
subsidiebeleid. Wij vrezen voor het
voortbestaan van deze verenigingen in
de eventueel nieuw te vormen ge-
meente.
Ook missen wij de toezeggingen en ga-
ranties over belangrijke zaken zoals
leefbaarheid en de eigenheid van Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten. Bij een
eventuele fusie met Eindhoven vrezen
wij dat het dorpse karakter van Nue-
nen c.a. niet behouden blijft.
In het herindelingsontwerp wordt ge-
schreven dat Eindhoven ervaring
heeft met samenvoeging; Eindhoven
is ontstaan door samenvoeging van
een aantal kleinere gemeenten. Zo
Wij gaan op 10 oktober!
U toch ook zeker?
Op 10 oktober zijn 18 duizend Nuenense mensen in de gelegenheid om via
een referendum uit te spreken of zij VOOR en TEGEN samenvoeging met
Eindhoven zijn.
• Wij niet door anderen gedwongen
willen worden te korten op b.v.
uren huishoudelijke hulp, subsi-
dies, sociale ondersteuning enz.
• De zeggenschap over het geld dat
wij allen moeten bijdragen om on-
ze voorzieningen in stand te hou-
den (o.a. OZB) blijft nu tenminste
ter besteding compleet in Nuenen.
Wij willen dit niet afdragen aan
Eindhoven.
• Wij willen zelf kunnen beslissen
over de woningbouw in onze ge-
meente en niet afwachten wat we
krijgen toebedeeld door anderen.
Dit zijn tien redenen waarom wij TE-
GEN stemmen op 10 oktober. Het is
heel eenvoudig om er daar nog min-
stens tien aan toe te voegen.
Maar wij zijn er van overtuigd dat u dit
lijstje zelf ook nog kunt aanvullen met
veel meer redenen om op 10 oktober
naar de stembus te gaan.
Wij stemmen TEGEN samenvoeging
Omdat:
• Er nog helemaal niets definitief be-
slist is.
• Ruim 18000 Nuenense mensen op
10 oktober in de gelegenheid zijn
om via het referendum duidelijk te
maken of zij VOOR en TEGEN op-
gaan in Eindhoven zijn.
• Wij TEGEN zullen stemmen om-
dat wij willen dat Nuenen Nuenen
blijft
• Wij in de toekomst niet als een wijk
van Eindhoven willen worden be-
handeld.
• Nuenen ook in de komende jaren
heel goed als zelfstandige gemeen-
te kan functioneren.
• Het Nuenen van nu daartoe finan-
cieel, bestuurlijk, maatschappelijk
en in samenwerking met andere
gemeenten heel goed toe in staat is.
• Wij van mening zijn dat Nuenen
zelf moet kunnen beslissen over
haar goede voorzieningen.
10 oktober 2018:
de eerste dag van de rest
van ons leven (in Nuenen?)
Aanstaande woensdag 10 oktober kunnen we ons als Nuenenaren in een re-
ferendum uitspreken of we wel of niet gedwongen willen fuseren met Eind-
hoven. De uitslag van dit referendum is belangrijk voor de stemverhouding
in de Provinciale Staten, als in december 2018 over dit herindelingsontwerp
gestemd wordt. Als Nuenen ‘Nee’ zegt, is de kans zeer groot dat dit herinde-
lingsontwerp de prullenmand ingaat. Maar de uitslag is óók een belangrijk
signaal voor de Tweede Kamer als daar onverhoopt dit ontwerp in een later
stadium toch ter stemming komt.
Het CDA-Nuenen c.a. is tegen een gedwongen fusie met Eindhoven; we heb-
ben dit al verschillende keren met argumenten omkleed duidelijk gemaakt.
Een laatste reeks argumenten is nog niet genoemd; de portemonnee!
gen merken van het doorschuiven van
vele overheidstaken. Voor de gemeen-
te Eindhoven is dat mede oorzaak ge-
weest van grote verliezen. Het huidige
college en raad in Eindhoven maken
echt werk van bezuinigingen - waar-
voor onze complimenten.
Maar door de gedwongen fusie met
Eindhoven krijgen de Nuenense inwo-
ners de financiële gevolgen van een ge-
meente die een flink aantal zaken niet
op orde heeft nog eens op het bordje.
En dat wilt u toch ook niet?
Voordelen van fusie?
Nuenense ondernemers met een inter-
nationale portefeuille kunnen baat
hebben bij een naamswijziging maar
verder vinden wij het oprecht lastig
om nu voordelen voor de Nuenense
inwoners te vinden. De provincie pro-
beert hier nog wel invulling aan te ge-
ven zoals beschreven in het herinde-
lingsontwerp. (zie de website van de
provincie Noord-Brabant).
Ga stemmen!
Tot slot het belangrijkste:
Inwoners van Nuenen c.a., maak ge-
bruik van je democratisch recht en
stem woensdag 10 oktober! Het is niet
de provincie die over uw/onze toe-
komst beslist maar dat zijn we zelf nog
altijd in dit land!
Hoe hoger de opkomst, hoe meer er
met de uitslag van dit referendum re-
kening gehouden zal moeten worden !
Namens Fractie CDA-Nuenen c.a.
Erik Groothoff
Financiële consequenties
De afvalstoffenheffing in Eindhoven is
duidelijk hoger dan in Nuenen. Het-
zelfde geldt voor de rioolheffing. Nue-
nen kent geen hondenbelasting, Eind-
hoven wel (één hond € 76,- tweede
hond € 151,-). De OZB is in Nuenen nu
nog hoger maar de recent aangekon-
digde verhoging van 10% in Eindhoven
en de mogelijke verlaging in Nuenen
laat dit verschil snel slinken!
Dan de premies voor uw verzekerin-
gen zoals opstal, aansprakelijkheid,
fiets, auto. De tarieven zijn daarvoor in
Eindhoven hoger dan in Nuenen, om-
dat Eindhoven in een hoger risicoge-
bied ligt.
Bijna iedere week meldt de pers nu een
tekort of grove overschrijding van uit-
gaven binnen de gemeente Eindhoven.
Denk o.a. aan het Muziekgebouw, de
schaatsbaan, de Tongelreep, WIJ Eind-
hoven (sociaal domein), aan achter-
stallig onderhoud wegen. Dit doet vre-
zen dat de verschillende heffingen en
belastingen alleen maar verder zullen
stijgen om zo het huishoudboekje van
de gemeente Eindhoven weer op orde
te krijgen.
Nuenen heeft ook dergelijke proble-
men gekend, maar is als kleinere ge-
meente in staat geweest hier veel snel-
ler en slagvaardiger uit te komen.
Dankzij de aantrekkende woning-
markt kan Nuenen de bouwgronden
de komende 10 jaar nu goed te gelde
maken. Als u goed het regionale
nieuws gevolgd heeft en volgt, dan ziet
u dat vele gemeentes nu pas de gevol-
Lustrum Creatieve
Markt in Gerwen
Het is al een aardige traditie geworden
in Gerwen, de jaarlijkse Creatieve
Markt. Voor het vijfde jaar wordt deze
goedbezochte markt georganiseerd
door de Werkgroep Leefbaarheid Ger-
wen. Dit jaar op 7 oktober van 11.00
tot 16.00 uur.
Op deze gezellige markt vind je een rijk
assortiment aan kraampjes. In de
kraampjes vind je enthousiaste mensen
die vol passie hun eigen werken laten
zien. Van sieraden tot schilderijen en
van glasfusing tot viltcreaties. En het
mooie is ook nog dat deze kleine kunst-
werkjes gewoon te koop zijn, zoals on-
der andere gehaakte dierenkrukjes, le-
ren tassen, bewerkte zijde en hoeden.
Maar naast de kraampjes kun je ook zelf
aan de slag in verschillende workshops
of kun je luisteren naar de uitleg over
hoe deze mooie creaties zijn ontstaan.
Oude ambachten en nieuwe technie-
ken, ze kunnen je er alles over vertellen.
Heb je bijvoorbeeld wel eens een sok-
kenbreimachine gezien? Ook die kun je
komen bewonderen.
Maar er is nog veel meer, zo kun je ook
luisteren naar muziek en liederen. In
een aparte ruimte kun je op je gemak
luisteren naar zangeres Joni, gevolgd
door Folk en Blues muziek van Dennis
Collins Trio. Rond het middaguur kun
je genieten van Hans Bloos op zijn ac-
cordeon en daarna in alle rust van
Frans Lammers en zijn verstilde luis-
terliedjes. In de middag worden we
vermaakt met saxofoonmuziek van
Sanneke Vogels en Alexandra Spitzen
met de kleine trom. Een aantal arties-
ten zullen deze dag meerdere keren
optreden.
Niemand hoeft rond te lopen met een
lege maag, want tegen een kleine ver-
goeding is er heerlijk eten te koop,
zelfgemaakte soep, broodjes, taart en
koek. Ook voor de kinderen zijn er
leuke dingen te doen, zij kunnen stoep-
krijten en aan workshops deelnemen.
Iedereen, jong en oud, is van harte wel-
kom! De entree is gratis.
We hopen u dan ook te mogen begroe-
ten, zondag 7 oktober van 11.00 tot
16.00 uur in D’n Heuvel, Heuvel 11 in
Gerwen. Naast het parkeerterrein
Heuvelplein. Kijk voor meer info op
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook