week - page 10

Rond de Linde
Nr. 40
Donderdag 4 oktober 2018
60
Kaarten maken
op verschillende
manieren
Een lekker kopje koffie of thee erbij,
een beetje kletsen met elkaar en dan
ook nog creatief bezig zijn. Dat gaan
we doen door kaarten te maken tijdens
de wekelijkse inloop bij de WLG.
Maandag 8 oktober bent u hiervoor
welkom. U gaat niet alleen aan de slag
voor uzelf, maar maakt ook kaarten die
de WLG zal gebruiken als trouwe be-
zoekers ziek zijn of bij overlijden. Zo
kunnen we met zijn allen laten merken
dat we aan hen denken die het nodig
hebben. Voor de kaarten die u wel
graag mee naar huis neemt vragen we
een vergoeding van vijftig cent per
kaart, voor de materiaalkosten. U gaat
aan de slag met knipplaatjes, stempels
en mooie versieringen.
De WLG is er voor alle mensen: voor
de gezelligheid, iedere maandag in-
loop. Voor de sportiviteit, we gaan sa-
men wandelen en fietsen. En voor de
steun, als u wilt kunnen we bij u thuis
komen tijdens ziekte als u daar behoef-
te aan heeft.
Aanmelden is niet nodig, u bent wel-
kom maandag vanaf 13.30 uur tot
15.30 uur tijdens de inloopmiddag van
de WLG; werkgroep leefbaarheid Ger-
wen. D’n Heuvel, Heuvel 11 in Ger-
wen. Website:
plein-gerwen.nl. Mailadres: werk-
groepleefbaarheidgerwen@gmail.
com, Telefoon: 06-41102625.
Muziek,
gezelligheid,
Jong Leven,
iets voor jou?
Op dinsdag 9 oktober om 20.00 uur
houdt Drumfanfare Jong Leven een
openbare repetitie in Dorpshuis De
Koppelaar te Nederwetten.
Altijd al eens een kijkje willen nemen
bij de repetitie van Drumfanfare Jong
Leven? De openbare repetitie is hier de
geschikte gelegenheid voor, u bent
vrijblijvend om in en uit te lopen en
het is bedoeld als kennismaking met
muziek voor jong en oud. Tijdens deze
openbare repetitie zal Drumfanfare
Jong Leven gezamenlijk (slagwerk en
blazers samen) repeteren onder lei-
ding van dirigent Jos de Vos. Een mo-
gelijkheid om Drumfanfare Jong Le-
ven eens van een andere kant te beluis-
teren. Daarnaast heeft ude gelegenheid
om leden te spreken en meer te weten
te komen over Drumfanfare Jong Le-
ven en de mogelijkheden van muziek
maken.
Drumfanfare Jong Leven is meer dan
muziek alleen.
Wij nodigen u graag van harte uit voor
deze openbare repetitie!
Wereldwinkel Nuenen steunt
onderwijs voor
Maya-vrouwen in Guatemala
250 Maya- vrouwen, met name oorlogsweduwen en hun dochters, werden
aan een eigen inkomen geholpen toen Wereldwinkel Nuenen in 2004 het
25-jarige bestaan vierde. De vele jubileumacties zorgden voor het geld dat
de bouw van een atelier met weefgetouwen en naaimachines mogelijk
maakte in Guatemala. Nu in 2018 functioneert het atelier nog steeds enmet
goede resultaten.
Een aantal van deze vrouwen volgt ba-
sisonderwijs. De motivatie en inzet
zijn groot, het belang van onderwijs is
voor hen overduidelijk. Omdat de reis
naar de school lang duurt zijn er enke-
le lesdagen achter elkaar. Overnachten
is dus noodzakelijk.
Nu is er een probleem. Het geld om de
school af te maken is op. De toekomst
voor deze vrouwen komt in gevaar.
De Stichting Nuenen-Guatemala is
dan ook heel erg blij met een gift van
€ 500,- van Wereldwinkel Nuenen.
Daarmee is er voor vijf vrouwen geld
om hun lesmateriaal en gebruik van
internet te bekostigen.
Meer weten?
en
Halloween in D’n Dooie Hoek
Ieder jaar organiseert Buurtvereniging D’n Dooie Hoek uit Gerwen een span-
nende Halloweentocht. Dit jaar zal deze tocht op 27 oktober plaatsvinden.
Voorafgaand aan de tocht trekken de allerkleinste wijkbewonertjes tijdens de
traditionele ‘trick or treat’ langs de deuren in de hoop wat lekkers te bemach-
tigen. Veel bewoners versieren dan ook hun tuin of huis in Halloweenstijl.
Om 19.30 uur begint de eerste groep aan een tocht die ze langs de begraafplaats
en door de maisvelden loodst, om uit-
eindelijk via het prachtige bosrijke
landgoed van de familie Henkelman
weer terug te komen in D’n Dooie
Hoek. Onderweg zullen er diverse
spannende gebeurtenissen plaatsvin-
den. De avond zal worden afgesloten
met een drankje en een gezellig kamp-
vuur op het terrein van Jong Neder-
land aan De Huikert.
De trick or treat is uitsluitend bedoeld
voor de kinderen uit D’n Dooie Hoek,
maar de Halloweentocht is bedoeld
voor alle dappere Gerwenaren. Dus
7 oktober
Keskedee inWalburgse herfstsferen
Het wereldmuziekkoor Keskedee zingt met zijn veelzijdige repertoire uit al-
lerlei culturen in de sfeervolle, parkachtige tuinen van De Walburg, Boord
64 te Nuenen. Enwel op zondag op 7 oktober om14.30 uur in het grotere ka-
der van een tweedaags herfstevenement. Mis het niet!
op
. Dan neemt Kes-
kedee contact met je op. Maar kom het
vooral op 7 oktober meemaken!
Meezingen met Keskedee? Vooral
mannenstemmen worden gezocht,
maar iedereen mag reageren. Doe dat
Weverkeshof en
Dag van de duurzaamheid
Op woensdag 10 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid. Op veel plaat-
sen in het land word deze datum aangegrepen om aandacht te vragen voor
een groenere wereld. Daarbij hoort het terugdringen van broeikasgassen
die de klimaatveranderingen aanwakkeren en het beschermen van de soor-
tenrijkdomof biodiversiteit. Maar ook bijvoorbeeld dierenwelzijn en aanpak
van lucht, bodem en water vervuiling. Dit vinden wij alsWeverkeshof erg be-
langrijk en we zouden graag zien dat andere groene organisaties en onder-
nemers in en rond Nuenen elkaar hierin kunnen vinden en versterken.
kunnen hiervoor nog vrijwilligers ge-
bruiken! Daarnaast vertellen we over
onze andere duurzame activiteiten en
geven we graag ruimte aan andere or-
ganisaties om die verbinding met an-
deren te zoeken door zelf een korte
presentatie te geven.
Hierna is er vanaf ongeveer 18.45-tot
19.30 uur tijd om verder met elkaar
kennis te maken en ervaringen en
ideeën uit te wisselen.
Geïnteresseerden voor zowel deelna-
me als presentaties worden vriendelijk
gevraagd om zich uiterlijk maandag 8
oktober aan te melden via info@we-
verkeshof.nl. Adres: Jonkheer Hugo
van Berckellaan 5, Nuenen. Deelname
is kosteloos en zoals altijd staat de kof-
fie klaar!
Iedereen is van harte welkom vanaf
17.00 uur op Weverkeshof. Op het
programma, dat om 17.30 uur begint,
staat onder andere een presentatie
over Voedselbossen. Deze staan mo-
menteel erg in de belangstelling omdat
ze op een duurzame manier voedsel
produceren.
OpWeverkeshof zijn we sinds kort een
Voedselbosje aan het opzetten en we
Voorleeslunch met
medewerking van
Bram Soetendal
In het kader van de Nationale Oude-
rendag wordt op donderdag 11 okto-
ber in Gasterij Jo van Dijkhof een voor-
leeslunch georganiseerd door Biblio-
theek Dommeldal.
Om 11.30 uur wordt u ontvangen met
een gratis kopje koffie met cake. Bram
Soetendal (lid van de Lindespelers) zal
daar een verhaal voorlezen van Yvon-
ne Keuls.
Aansluitend kan gezamenlijk de lunch
worden gebruikt, waarbij nagepraat
kan worden over het verhaal of ge-
woon om gezellig samen te eten.
De kosten van de lunch bedragen
€ 7,50 p.p. Belangstellenden kunnen
zich tot en met maandag 8 oktober
persoonlijk of telefonisch aanmelden
bij Gasterij Jo van Dijkhof tel. 040-
2845229.
Roon Staal onderweg naar Nuenen
Zanger en componist Roon Staal tourt in oktober met een nieuw programma
langs 16 locaties door Nederland waaronder Nuenen. Het concert in het Van
Goghkerkje te Nuenen vindt plaats op zaterdag 6 oktober. Aanvangstijd is
20.00 uur. De locatie is een half uur voor aanvang van het concert geopend.
Wijsbegeerte heeft gevolgd. Maar dit
zijn versieringen in een breed repertoi-
re door de Westerse muziek heen
waarin klassieke stukken (Pie Jesu, Pa-
relvissers, Panis Angelicus) worden af-
gewisseld met bekende songs van o.a.
The Beatles, Paul Simon, John Denver
of van Nederlandse grond, Boudewijn
de Groot. Staal schuwt uitersten niet:
Zo wordt zelfs Ozzy Osbourne uit de
kast gehaald met Dreamer - dat hij ooit
in Hollywood opnam met producer
Jim Ervin. Of een crooner zoals Moon
River of Blue Moon maken het dat de
avond divers is.
Op
zijn
kaarten online te reserveren, of via tel.
06-30025992, en kosten € 15,00 per
stuk.
Staal heeft een authentieke en intrige-
rende performance en weet een steeds
breder publiek te bereiken met zijn lie-
deren en liedjes van grote namen en ei-
gen werk.
Ontdaan van glamour en show wisselt
hij met behulp van zijn soepele tenor-
stem zeggingskracht en inhoud af met
tedere melodieën en dan weer royaal pi-
anospel. In 2011 nog genomineerd voor
een musical award voor zijn rolvertol-
king van Peter Koot in de musical Petti-
coat en met veel eerder (2002) nog zijn
hoofdrol in de rock-opera (!) Tommy
van rock-group The Who in een pro-
ductie van het Koninklijke Luchtmacht
orkest, trad Staal ook op in het voorpro-
gramma van de legendarische Art Gar-
funkel (Simon&Garfunkel) die Staal als
zijn protégé koestert. Eens zong hij voor
tienduizenden football-fans het Ameri-
kaans volkslied in een groot stadion in
Seattle. Zijn repertoire laat zich echter
niet beperken door Nederlands- en En-
gelstalig werk. Staal heeft in de afgelo-
pen jaren ook enkele Russische num-
mers opgenomen en gaf optredens in
het verre Oosten van Rusland.
Songs die Staal speelt op zijn concerten
zijn eigen werken zoals Promise, Als Je
Mij Zoekt en Weet Waarom Je Leeft
die diepgang geven aan het concert en
onthullen waarom hij aan de Universi-
teit van Amsterdam de bachelor studie
Start winterseizoen
bij WSVNuenen
Na een zeer succesvolle 10e editie van
de Vincentwandeling en de traditione-
le afsluiting van het zomerseizoen met
het wandelen van een gedeelte van de
Lichtjesroute, start zondag 7 oktober
het winterseizoen. Tijdens het winter-
seizoen zijn de wandelingen op zon-
dagochtend. De startlocatie voor deze
wekelijkse wandeling is in de maand
oktober de parkeerplaats aan de vijver-
zijde bij het gemeentehuis.
Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen
tempo, voor een sportieve wandeling
van maximaal 2 uur door de mooie
Nuenense omgeving. Voor de echte
wandelliefhebbers is er de mogelijk-
heid om een langere wandeling in
groepsverband te maken. Iedereen is
welkom om ook eens vrijblijvend mee
te wandelen.
Vooraanmelden is niet nodig, men kan
zich melden op de startlocatie.
Voor nadere info:
.
Ook kunt u mailen naar het secreta-
riaat:
meld je aan via dndooiehoek@hotmail.
com als je deel wenst te nemen aan de-
ze tocht. De kosten voor deelname be-
dragen € 5,00 p.p.
Mis overleden leden
Het Beek en Donks Gemengd Koor
verzorgt ieder jaar in oktober een eu-
charistieviering om de overleden koor-
leden te herdenken. Dit jaar is dat op
zondag 6 oktober in de Sint Servatius-
kerk, Burgemeester van de Heu-
velstraat 1, in Lieshout aanvang 09.30
uur. Gezongen wordt het Ave Maria,
Die ehre Gottes aus der Natur en verder
worden onder andere het Hallelujah en
tot slot Frieden, gezongen. .
Het koor staat onder leiding van de
heer Arie Ketelaars en wordt op de
piano begeleid door mevr. Jolanda
Verhagen .
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook