week - page 8

Rond de Linde
Nr. 39
Donderdag 27 september 2018
60
sociaal, ziet er leuk uit en gaat er graag eens op
uit. Je ziet aan de buitenkant niet dat ze chronisch
pijn heeft. Soms heeft ze betere dagen en soms
heel slechte. Op een slechte dag moet alles klaar
staan wat ze nodig heeft, zoals een bordje en kop-
je, en heeft ze 24 uur hulp nodig” legt Denice uit.
Jong en dynamisch
“Soms plannen we een dag winkelen in de stad
en dan kijk ik altijd eerst hoe het met haar gaat
en of we kunnen gaan. Ze heeft een invaliden-
kaart en als ik haar ophaal met mijn auto en we
op een invalidenplaats parkeren, krijgen we vaak
onbegrip. Op een invalidenparkeerplaats wil je
niet parkeren, want liever heb je helemaal geen
handicap. Je wilt gewoon gezond zijn. Hoeveel
mensen reageren, dat zit me echt dwars. Ze snap-
pen het gewoon niet!”
Mandy wil het liefste zelf in haar rolstoel door de
winkel bewegen om kleren uit te zoeken die ze
leuk vindt en dan houdt Denice haar in de ga-
ten. “Ik ben de hele tijd alert. We gaan naar Pri-
mark, omdat daar een aangepast pashok is voor
gehandicapten, met een beugel en een zitje. Ik
help haar met omkleden en dat is best een hele
toer” vervolgt ze. “En we willen op stap, we zijn
jong. Dan gaan we al vroeg en laten we de rol-
stoel thuis. Ik parkeer mijn auto op de invaliden-
parkeerplaats vlak voor de kroeg, zodat ze nog
maar een klein stukje op krukken hoeft te lopen.
Na een uurtje of twee is ze helemaal op, maar dan
hebben we een leuke avond gehad en gaan we
weer. We zijn ook samen met mama naar Marco
Borsato geweest. Twee keer waren we bij zijn
concert in Antwerpen, op een gehandicapten-
plaats, en die stad is een ramp voor Mandy, met
al die tramrails. Elke beweging doet pijn. Het kost
haar dagen om daarvan te herstellen en ze kijkt
steeds meer naar wat ze echt leuk vindt en wat
het haar waard is om naar toe te gaan. Haar we-
reld wordt heel klein”.
Samenwonen
Sinds kort woont Mandy samen met haar vriend.
Hij heeft haar leren kennen nadat ze in een rol-
stoel terecht is gekomen en kent haar niet anders
dan zo. De verhuizing verandert alles. “Dit is een
nieuwe fase voor haar en ons allemaal”vertelt De-
nice. “We kijken hoe het gaat en tasten af, passen
ons aan. Haar schoonmoeder komt ook al een
beetje helpen”.
Uit je hart
“Mandy is mijn zusje, ik doe nog steeds hetzelfde
voor haar als vier jaar geleden. Voor mij is zij geen
patiënt. Mantelzorg kun je alleen uit je hart doen.
Het is geen baan waar je op beoordeeld wordt.
Je moet elkaar er doorheen helpen. Iedereen zet
zijn kwaliteiten in: mijn vader helpt door dingen
voor haar te maken die haar leven makkelijker
maken en rijdt haar overal naar toe, mijn moeder
en Mandy’s vriend helpen haar met haar dage-
lijkse zorg en alle zorgprocessen. Voor mij als pro-
fessional is het o.a. makkelijker om haar onder de
douche te helpen en instanties in te schakelen als
dat nodig is. Onze broer helpt ook waar hij kan”.
Het komt wel goed
“We hebben regelmatig een familieuitje en gaan
graag eten of bowlen. We regelen dan gewoon
dat Mandy mee kan en mee kan doen, iedereen
spant zich daarvoor in. De laatste keer was er een
speciaal hulpstuk, een soort glijbaan, waardoor
ze toch een bal kon laten rollen. Soms is het een
hele puzzel, maar het komt wel goed. Iedereen
draagt zijn steentje bij. Ieder huis heeft zijn kruis
en als je alle kruizen bij elkaar zou leggen, pak je
er toch je eigen kruis uit” zegt Denice wijs.
Zicht opmantelzorg, de mantelzorger belicht
“Op een invalidenparkeerplaats wil je niet
parkeren, want liever heb je helemaal
geen handicap. Je wilt gewoon gezond
zijn. Hoeveel mensen reageren, dat zit me
echt dwars”. Denice Suiskens
Mantelzorger
Denice Suiskens
Herkent u zich in dit verhaal?
Zorgt u ook voor iemand in uw directe omgeving? Meld u dan aan bij het Steunpunt Mantelzorg Nuenen,
telefoon: 040 - 283 16 75 of e-mail:
. U komt in aanmerking voor
de nieuwsbrief, hulp, advies, ondersteuning en mogelijk voor de waardering van de gemeente.
Door Nannie van den Eijnden
Ze is 23 jaar, komt uit Nederwetten enwoont
al twee jaar samen. Denice werkt als profes-
sional in de zorg en zorgt samen met haar
ouders al ruim vier jaar voor haar oudere
zus Mandy. Denice vindt het goed dat
deze serie verhalen er is.“Het is mooi om
te lezen hoe een ander het doet” glim-
lacht ze.
“Je gaat er niet vanuit dat je er iets voor krijgt,
maar ik heb al een paar jaar een compliment
van de gemeente gekregen enmijn ouders zelfs
al langer” vertelt Denice. “Ik was vrij jong toen ik
met mantelzorg begon, 19 jaar, en dat was niet al-
leen nieuw voor mij, maar ook voor LEVgroep. De
zorg voor mijn zus begon als tijdelijke mantelzorg
en werd permanent, omdat ze niet herstelde van
haar operatie, zoals je wel zou verwachten”.
Mandy is in 2014 geopereerd aan haar knie en
heeft hier zenuwletsel en zenuwpijn aan overge-
houden. In de loop der jaren is haar conditie ver-
slechterd en heeft ze meer pijn gekregen. Door
haar handicap is ze rolstoelafhankelijk en kan ze
zich alleen kleine stukjes op krukken voortbewe-
gen. Haar been ligt gestrekt in de rolstoel, omdat
ze het niet kan buigen en dat maakt haar situa-
tie lastig; mensen stoten er vaak per ongeluk te-
genaan. De schok die dat geeft, veroorzaakt bij
Mandy een golf van pijn waar ze drie dagen van
moet herstellen. Sinds kort heeft ze een hulp-
hondje, ‘Boef’. Hij beschermt haar en zorgt voor
een positieve sfeer. Hij is haar maatje en altijd bij
haar, thuis en in haar rolstoel. Toen we deze foto
gingen maken, kwam hij erbij zitten”lacht Denice.
Onbegrip
“Hoeveel mensen niet door-
zien hoeveel pijn Mandy
heeft!” vertelt Denice
verder. “Er is zoveel
onbegrip. Ze is jong en
Genietmomentjes
Afgelopen vrijdag was Harrie Maertens weer eens op zijn favoriete stek, in café Schafrath.
Zijn vrienden en vooral vriendinnen waren in groten getale gekomen. En net als we van
deze 87-jarige overbekende Nuenenaar gewend zijn, bleek het kussen van het vrouwelijk
schoon nog steeds zijn geliefde bezigheid. Harrie heeft zichtbaar genoten, een betere the-
rapie kun je niet volgen lijkt mij.
Jan Zuring, Haffmanslaan 9 te Nuenen.
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden
met naam en adres van de inzenders.
Uit de inzendingmoet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht omde ingezonden brieven in te korten.
Ingezonden brieven
JONG! zet zich in voor oud
Op zaterdag 15 september werden de bewoners van het Nuenense verpleeg-
huis Archipel Akkers op eenwel heel leukemanier in het zonnetje gezet. Net-
werkclub JONG! Nuenen organiseerde namelijk speciaal voor de bewoners,
cliënten met dementie of lichamelijke (somatische) problematiek, een mid-
dag vol spel, live muziek en gezelligheid. JONG! Nuenen wil ook maatschap-
pelijk betrokken zijn enmet deze actie besloten zij iets terug te doen voor de
kwetsbare ouderen in de gemeente Nuenen, en de medewerkers en vrijwilli-
gers van het verpleeghuis door hen een middag te ondersteunen.
tjes die door de leden van JONG! Nue-
nen zelf werden gemaakt. Ook werd er
heerlijk vers Italiaans ijs uitgeserveerd.
De middag werd afgesloten met live
muziek van een accordeonist. Zijn ge-
zellige deuntjes en ‘meezingers’ maak-
ten de middag helemaal compleet.
Een geweldige middag
Jordi Hagedoorn, voorzitter van net-
werkclub JONG! Nuenen, kijkt vol trots
terug op de dag: “Het is ontzettend
mooi om te zien wat we kunnen berei-
ken door ons met een aantal jonge on-
dernemers te verenigen. Ik ben enorm
verheugd door het aantal ondernemers
in de gemeente dat bereid is geweest
om een steentje bij te dragen aan de or-
ganisatie, hetzij door het programma
vorm te geven, de middag te begeleiden
of de actie te sponsoren. Met z’n allen
hebben we ervoor gezorgd dat de be-
De middag startte met een bingospel.
Gedurende verschillende spannende
rondes konden de deelnemende bewo-
ners, zo’n vijftien in totaal, leuke prij-
zen winnen, zoals een lekker douche-
setje, een koffiebon of een mooi plant-
je voor op de kamer. Het spel en de
prijzen, die allemaal beschikbaar wa-
ren gesteld door lokale winkels en on-
dernemers uit de gemeente Nuenen,
zorgden voor heel wat pret! Daarna
was het tijd om te genieten van een
portie heerlijke versgebakken poffer-
woners van Archipel Akkers een gewel-
dige middag hebben gehad en de mede-
werkers en vrijwilligers ondersteuning
kregen. Het plezier dat iedereen eraan
heeft beleefd en de vele enthousiaste
reacties hebben ons zeker geïnspireerd
om eenzelfde actie in de toekomst nog
een keer te organiseren.”
De middag werd mede mogelijk ge-
maakt door:
JONG! Nuenen, in het bijzonder Jordi
Hagedoorn, Judith van Berlo, Martijn
Prijs, Ruben te Bogt, Anne van Uden -
van Dijk, Bram Daams, John Wiersma,
Tim van Dongen, Koen van Zon en
Dana Otten. En natuurlijk werd deze
middag ook mogelijk gemaakt door al-
le sponsoren.
Wil jij je ook inzetten voor de kwetsba-
re ouderen in Nuenen?
Bij Archipel Akkers kunnen ze altijd
wel wat extra handen gebruiken. Al is
het maar om één keer in de maand een
kopje koffie te komen drinken en een
cliënt gezelschap te houden. Bij inte-
resse stuur een mail naar: akkers@ar-
chipelzorggroep.nl.
Wil jij een keer kennismaken met
JONG! Nuenen? Stuur gerust een mail
voor meer informatie naar: info@jong-
nuenen.nl.
Start
Muziekensemble
Taizévespers
Elke maand zijn er in het Van Gogh
Kerkje Taizévespers. Altijd worden de
Taizéliederen op de piano begeleid. Dit
seizoen willen we deze begeleiding
gaan uitbreiden met een klein muziek-
ensemble.
Als je een instrument bespeelt en je
vindt het leuk om mee te spelen in de
vespers: pak je instrument en kom fijn
meedoen! We repeteren op de woens-
dagavond voorafgaand van de vesper.
De start- en de eerste kennismakings-
avond is woensdag: 3 oktober. Als je
mee wilt doen kan je je aanmelden op:
.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook