week - page 7

Rond de Linde
Nr. 39
Donderdag 27 september 2018
60
Agnes Bergmeijer zong
‘Barbara’ in het Van Goghkerkje
Door Caroline van Nes
Het was een meer dan geslaagde start van de maandelijkse concertreeks
van Cultuur Overdag in het Van Goghkerkje. Agnes Bergmeijer bewees dat
Franse chansons heel goed in het Nederlands gezongen kunnen worden. Zij
zong met zuivere en krachtige stem gevoelige chansons van de Franse zan-
geres Barbara, in perfecte vertaling van Peer Wittenbols.
moeten en nog eens na te praten over
dit bijzondere concert. De reacties wa-
ren zeer lovend.
In de aankomende uitgave van Zó
Nuenen leest u een uitgebreid inter-
view met Agnes.
Het volgende concert in het VanGogh-
kerkje is op donderdag 18 oktober met
Franse Barokmuziek. U kunt al eerder
naar muziek komen luisteren op vrij-
dagmiddag 28 september in Het
Klooster, dan is er weer een concert
klassieke kamermuziek in samenwer-
king met stichting Muziek in Huis.
Agnes groeide op in Nuenen en tussen
de liedjes door vertelde zij anekdotes
uit haar leven en de associaties die zij
met de verschillende liedjes heeft. Ook
vertelde zij uitgebreid over haar ont-
moeting met Barbara en hoe zij met
haar muziek in aanraking kwam. Dit
alles zorgde ervoor dat het publiek le-
vendig beeld had bij de teksten.
Zoals Agnes zelf zei waren de liedjes
niet altijd even vrolijk, ze gingen over
eenzaamheid en verloren jonge jaren.
Maar ook de liefde werd uitbundig be-
zongen. Haar heldere stem wisselde
voortdurend van timbre en de mooie
arrangementen van haar pianobegelei-
der Mike Roelofs pasten er perfect bij.
Als toegift had Agnes een verrassing:
ze zong voor het eerst in dit program-
ma een van de liedjes in het Frans, een
prachtige afsluiter van een mooie luis-
termiddag.
Agnes wist met haar liedjes haar pu-
bliek duidelijk te raken, de ontroering
was van de gezichten af te lezen en zij
kreeg een staande ovatie. Na afloop
werden de bezoekers uitgenodigd voor
een drankje, om de zangeres te ont-
Nuenen,
buitengebied van Eindhoven....
Kan Nuenen het zelf? Nuenen, Gerwen en Nederwetten is een gemeente die
bij lange na niet zelfstandig is. Zo werkt Nuenen al jaren samen in de Dienst
Dommelvallei met nog twee gemeenten. En in een club van negen gemeenten
werkt Nuenen stevig aan oplossingen voor allerlei maatschappelijke opga-
ven, nu en in de toekomst. Die club heet Stedelijk Gebied Eindhoven. Inder-
daad, dat kan Nuenen niet zelf. Dat doe je samen. Want samen sta je sterker.
B&W van buiten onze gemeente?
Wethouder Hetty Tindemans woont
in Valkenswaard en haar collega Caro-
line van Brakel in Veldhoven. Hoezo,
Nuenen kan het zelf…. Tot zover mijn
ondernemende vriend.
Nog even terug naar de Dienst Dom-
melvallei. Een samenwerking van drie
gemeenten: Geldrop-Mierlo, Son en
Breugel en Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten. Dommelvallei zorgt voor per-
soneel en organisatie, voor financiën
en voor sociale zaken en burgerzaken.
En dan het Stedelijk Gebied Eindho-
ven, de club van negen gemeenten.
Met daarbij ook Eindhoven en Nuenen.
Die gemeenten buigen zich over maat-
schappelijke opgaven op het gebied
van wonen, werken, ruimte en voorzie-
ningen. Nuenen speelt een belangrijke
rol binnen dit stedelijk gebied. Want
Nuenen is gelegen in het buitengebied
van Eindhoven, aldus de folder ‘Asper-
ges op de velden’. zie bijgaande illus-
tratie. Dat geldt nu en ook in 2021.
De gemeenteraad koos een tijdje gele-
den voor een herindeling. Met Son en
Breugel? Met Eindhoven? De Nuenen-
se raad was verdeeld en kwam er niet
uit. Ons provinciaal bestuur hakte de
knoop door en stuurt aan op een sa-
menvoeging van de gemeenten Nue-
nen c.a. en Eindhoven per 1 januari
2021. Nuenen samen met Eindhoven:
nóg sterker, gezonder en veerkrachti-
ger. Het inwonertal van Eindhoven
wordt niet alleen hoger, ook het IQ.
Alle slimme Nuenenaren zorgen voor
een nog intelligenter Eindhoven.
Onlangs koos een meerderheid van
de raad toch weer voor zelfstandig-
heid. Waarbij een herindeling in de
toekomst niet wordt uitgesloten. De
Nuenense gemeenteraad vraagt om
raad aan de inwoners. Zijn wij als in-
woners voor of tegen samenvoeging?
Vandaar een raadgevend referendum
volgende maand. De vraag is: bent u
voor of tegen samenvoeging.
Een bevriende Nuenense onderne-
mer weet het nu al. Hij zegt voorstan-
der te zijn van samenvoeging. Mijn
bedrijf krijgt als vestigingsplaats Eind-
hoven zonder dat wij verhuizen. Mooi
toch. Ik blijf ondernemen vanuit het
ondernemersvriendelijke Nuenen en
krijg er nieuwe klanten bij. Tussen
twee haakjes: Nuenen denkt het zelf
te kunnen? Waarom dan twee wet-
houders in het Nuenense college van
Tekst en foto:
Cees van Keulen, Gerwen
Cees
Fit4Lady Nuenen
viert éénjarig bestaan
met actie voor de hartstichting
Zaterdag 29 september is het Internationale DRESS RED DAY. Hiermee vra-
gen vrouwen over de hele wereld aandacht voor de risico’s op hart- en vaat-
ziekten bij vrouwen. Bij vrouwen worden mogelijke signalen voor hart- en
vaatziekten als overgangsklachten of (pre)menstruele klachten afgedaan.
Fit4lady Nuenen, de tnessclub voor vrouwen, viert deze dag met een ge-
weldige actie: van alle deelnemers aan het 5-weekse programma om extra
aan hun gewicht, conditie en verdere gezonde waarden te werken, wordt 10
euro gedoneerd aan de Hartstichting.
Nu er extra aandacht wordt gegeven
door campagnes van de Hartstichting,
zet Patty tijdens haar 1-jarig bestaan
haar deuren graag dit weekend open .
Dit is tevens de laatste mogelijkheid
om met de actie voor de Hartstichting
mee te doen.
Meer informatie:
www. t4lady.nl
Eigenaresse Patty van Alebeek zet
daarom haar deuren open: zaterdag 29
september van 08.30 uur tot 14.00 uur
en zondag 30 september van 10.00 tot
13.00 uur. Patty: “Vorig jaar startte ik
met Fit4lady in Nuenen en konden
vrouwen ervaren hoe makkelijk en
leuk het is om aan gezonde waarden
als gewicht, fitheid en conditie te wer-
ken. Zo’n 5-weeks programma laat al
snel zien hoe effectief onze conditie-
en krachttraining van 2 keer 30 minu-
ten is.”
Voor iedere vrouw te volgen
In 5 weken kunnen vrouwen ervaren
hoe het is om op een leuke manier te
bewegen, passend bij eigen tempo en
doel. De dames krijgen een meting bij
de persoonlijke inschrijving. Dan
wordt het doel bepaald en krijgen ze
advies voor voeding en ontspanning.
Uitgebreide gezondheidsmeting
cadeau
Deelname aan het 5-weekse program-
ma kost € 57,90. Hiervan doneren alle
Fit4lady-clubs door heel Nederland 10
euro aan de Hartstichting. Aan het
einde van de actie wordt er nog een
eindmeting gedaan en krijgen deelne-
mers een aanvullende gezondheids-
meting door een Care for Women-
consulente cadeau.
Met personal coaching van eigenaresse
Patty van Alebeek en haar team is trainen
voor iedere vrouw op eigen niveau en tem-
po haalbaar.
Sam’s kledingactie
Sam’s kledingactie had voor het afgelopen voorjaar, in samenwerking met
hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een nieuw doel uitgekozen.
De opbrengsten van de ingezamelde kleding ging voor de eerste helft van
2018 naar een bijzonder project in de Centraal Afrikaanse Republiek.
vlucht zijn. Meestal hebben deze kin-
deren al meer dan een jaar geen onder-
wijs meer kunnen volgen. Om het on-
derwijs weer op gang te krijgen zorgt
Cordaid voor goede scholen en school-
materialen. Daarnaast biedt Cordaid
hulp aan de dorpen waar de scholen
staan en aan het onderwijspersoneel
van de scholen.
Doe mee met deze kleding inzame-
lingsactie. Sam’s kledingactie is hier
blij mee.
De kleding in uw kast die u niet meer
draagt; een jas, een spijkerbroek, een
shirt, veel mensen kunt u er mee hel-
pen. Of het nu dames-, heren-, of kin-
derkleding betreft, alles is welkom.
Er wordt gevraagd naar goede en
bruikbare kleding, schoeisel, dekens
en huishoudtextiel, liefst in gesloten
plastic zakken.
De kleding inzamelingsactie wordt ge-
houden op zaterdag 6 oktober van
10.00 uur tot 12.30 uur.
U kunt dan met uw kleding terecht op
het plein voor de H. Clemenskerk Park
55 Nuenen.
De Centraal Afrikaanse Republiek is
een straatarm land midden in Afrika
met bijna 5 miljoen inwoners. Het land
wordt al jaren geteisterd door burger-
oorlogen en het is ontwricht door aan-
houdend geweld. Bijna een miljoen
mensen is hun huis ontvlucht en leeft
als vluchteling. Bijna de helft van de
bevolking heeft structureel te weinig
voedsel, tweederde heeft geen toegang
tot schoon drinkwater en gezond-
heidszorg. Onder deze zware omstan-
digheden schiet het onderwijs tekort.
Sam’s kledingactie heeft besloten om
ook in het najaar van 2018 door te gaan
met het ondersteunen van deze actie.
Onderwijs
voor kinderen van 6 tot 14 jaar
Cordaid is in 2017 een project gestart
waarbij 18 scholen in crisisgebieden in
de Centraal Afrikaanse Republiek on-
dersteund worden. Dit project wordt
uitgevoerd in samenwerking met het
Ministerie van Onderwijs en lokale
partners en kent een bijzondere ma-
nier van financiering. Hierbij wordt de
financiële steun afhankelijk gemaakt
van de resultaten die bereikt worden.
Als een school goed presteert stelt het
daarmee de financiële ondersteuning
veilig.
Doel van het project is het geven van
goed onderwijs aan kinderen van 6 tot
14 jaar en in het bijzonder kinderen die
geleden hebben onder het geweld.
Vaak zijn dit kinderen die terugkeren
naar hun geboortegebied, nadat ze ge-
Elke 1ewoensdagvandemaand,
Heerendonk Nederwetten
Natuurspeelmiddag
bij Stichting Vrienden
van deWalhut
Stichting Vrienden van de Walhut wil
kinderen de gelegenheid bieden om
lekker buiten te spelen in de natuur. De
locatie Heerendonk in Nederwetten
leent zich daar uitstekend voor. Afhan-
kelijk van het seizoen en de weersom-
standigheden is er het hele jaar door
van alles te beleven. Op woensdag 3
oktober gaan we aan de slag met het
maken van een eigen insectenhotel.
We zoeken allerlei materialen bij el-
kaar en bouwen daarvan de mooiste
huisjes voor insecten. Uiteraard mag je
die mee naar huis nemen. En natuur-
lijk is er ook genoeg tijd om nog lekker
te ravotten.
Dus heb je zin om te komen? Geef je
dan zo snel mogelijk op.
Praktische zaken:
Datum: woensdag 3 oktober. Tijd: van
14.00 tot 17.00. Leeftijd: ideaal voor
kinderen van ongeveer 5 t/m 12 jaar.
Locatie: Heerendonk in Nederwetten.
Als je je opgeeft sturen wij je een rou-
tebeschrijving. Prijs: je kunt een knip-
kaart kopen. Dan mag je 5 keer mee-
doen voor € 30,-. Je kunt ook een los
kaartje kopen voor € 7,50. Begeleiders
hoeven niet te betalen. Aanmelden:
stuur een mail naar info@imkerijde-
walhut.nl en geef aan met hoeveel kin-
deren je komt en wat de leeftijd is.
Groepsgrootte: er kunnen maximaal
20 kinderen meedoen. Geef je snel op
want vol is vol.
Tekenenen
schilderen voor
kinderen bij het
Atelier Van Gogh
“Ieder kind is een kunstenaar” al-
dus Picasso. En om Picasso een
handje te helpen, biedt het Atelier
Van Gogh in Nuenen dan ook een
inspirerende teken- en schildercur-
sus voor kinderen.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar, dus
schrijf je snel in voor deze creatieve
cursus die geschikt is voor kinderen
van 7 t/m 12 jaar. De cursus is op
woensdagmiddag van 16.00 uur tot
17.30 uur. Het zijn 24 lessen en deze
vinden plaats op de sfeervolle schilder-
zolder van het Atelier van Gogh in Het
Klooster in Nuenen.
De cursus wordt gesubsidieerd door de
gemeente Nuenen die hiermee de be-
langstelling voor kunst bij kinderen wil
bevorderen. De prijs voor deze cursus
is € 150,-. De cursus is geschikt voor
kinderen die affiniteit met tekenen en
schilderen hebben en zich graag verder
willen ontwikkelen hierin.
Aan de hand van verschillende the-
ma’s, die soms ook meerdere lessen
door lopen, is er elke week een nieuwe
opdracht. We maken kennis met aller-
lei technieken en materialen. Daarbij
wordt spelenderwijs aandacht besteed
aan het mengen van kleuren, perspec-
tief, compositie of bijvoorbeeld naar
de waarneming schilderen.
De creativiteit en talenten van de kin-
deren zijn mooi om te zien en hier is
binnen de cursus meer dan genoeg
ruimte voor. De lessen beginnen cen-
traal, maar tijdens de les zal ieder kind
ook individueel verder geholpen wor-
den.
De cursus wordt gegeven door Elma
van der Weerden die is afgestudeerd
als docent aan de Academie voor Beel-
dende Vorming te Tilburg.
Heb je interesse? Schrijf je dan in via
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook