week - page 5

Rond de Linde
Nr. 39
Donderdag 27 september 2018
60
COLOFON
ROND DE LINDE
verschijnt als weekblad,
op donderdag, in een oplage van 13.500
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.
ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
E-mail:
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.
REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail:
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur.
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.
Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn,
geven geen recht op schadevergoeding.
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van
rechten te worden aangeleverd.
© 2018
- “Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere
manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.”
DRUK:
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
BEZORGING
Telefoon 040-2831200
E-mail:
Ook voor verspreiding van folders.
Volg ons ook op:
BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen
en klachten. Bel
040 - 283 1200
of mail
Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.
Persoonlijke
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers
Tel. 040-7808000
Nicole Sprenger is onafhankelijk financieel adviseur
bij Financieel Thuis, Parkstraat 15a te Nuenen.
Financieel Thuis
Hoedjes en Huizen
Prinsjesdag 2018 is weer net achter de rug. Het gaat goed met de economie
en bijna iedereen gaat er in koopkracht iets op vooruit. Enkele voorstellen
mochten op veel discussie en media-aandacht rekenen zoals de afscha ng
van de dividendbelasting en de DGA tax. Maar wat veranderd er nu als je
huiseigenaar bent? Hierbij de belangrijkste zaken op een rijtje. Uiteraard
zijn dit allemaal nog maar plannen en moet dit nog omgezet worden in wet
en regelgeving. Dus het kan nog veranderen.
Belastingschijven
De heffing voor de inkomstenbelas-
ting kent vier belastingschijven. Dit
aantal wordt geleidelijk teruggebracht
naar twee. Bij een jaarlijks inkomen tot
€ 68.600,- betaal je daar vanaf 2021
37,05% inkomstenbelasting over. Over
het inkomen boven dit bedrag, betaal
je 49,5% inkomstenbelasting.
Heb je een eigen huis? Dan mag je de
rente die je betaalt over je hypotheek
aftrekken van je inkomen. Hierdoor
gaat je te betalen inkomstenbelasting
omlaag. Omdat de belastingschijven
wijzigen is je hypotheekrente in de
toekomst tegen een lager tarief af-
trekbaar dan volgens de oude tarie-
ven. Je voordeel door de aftrek wordt
hierdoor (iets) minder. Dit voorstel is
dus minder gunstig voor de porte-
monnee van de huiseigenaar.
Hypotheekrenteaftrek wordt lager
Om de inkomens verschillen tussen
mensen te verkleinen, neemt het kabi-
net een aantal maatregelen. Eén daar-
van is het verlagen van het % voor de
hypotheekrenteaftrek. In 2019 gaat
het maximale belastingpercentage
waartegen je de hypotheekrente mag
aftrekken namelijk met 0,5% omlaag
naar 49% terwijl je 49,5% inkomsten-
belasting betaalt in de hoogste schijf.
Vanaf 2020 wordt het aftrekbaar %
verder afgebouwd, dan daalt de maxi-
male aftrek in stapjes van 3% tot
36,93% in 2023 ten opzichte van het
tarief van 49,5%. Het gat tussen het ta-
rief dat je moet betalen en het tarief
waartegen je de hypotheekrente mag
aftrekken wordt in de hoogste belas-
tingschijf dus aanzienlijk groter.
Eigenwoningforfait: sigaar uit eigen
doos
Als compensatie voor deze verhoging,
verlaagt het kabinet het eigenwoning-
forfait. Dit is het bedrag dat bovenop
jouw belastbaar inkomen wordt ge-
teld als vergoeding voor jouw huis.
Naar verwachting van 0,7% in 2018
naar 0,65% in 2019. Vanaf volgend jaar
wordt het nog eens in drie stapjes van
0,05% afgebouwd tot 0,5% in 2023.
Het bedrag dat je uiteindelijk moet
betalen hangt echter ook af van de
WOZ-taxatiewaarde van je huis. Het %
wordt namelijk over deze waarde be-
rekend. Nu de woningmarkt aantrekt
gaat deze taxatiewaarde in grote de-
len van ons land omhoog. Voor het
komend jaar is de verwachting dat
deze waarde tussen de 7,5% en 9,5%
toeneemt. Per saldo kan het door de
combinatie van deze maatregelen zo-
maar zijn dat je meer geld kwijt bent
aan belastingen.
NHG-grens gaat omhoog
De Nationale Hypotheekgarantie is een
vangnet bij financiële problemen zodat
je met meer zekerheid een huis kunt
kopen. Om een hypotheek met NHG af
te kunnen sluiten, mag de aankoopprijs
van de woning niet hoger zijn dan
€ 265.000,-. In 2019 gaat deze grens
waarschijnlijk naar € 290.000,- in ver-
band met de stijgende huizenprijzen.
Gunstig of niet?
Zoals je ziet, gaat er heel wat verande-
ren op gebied van huis en hypotheek.
Omdat de hypotheekrente in de toe-
komst vermindert, is het nu wellicht
extra interessant om over te sluiten
naar een andere rente. Je mag im-
mers de boete voor oversluiten tegen
het huidig geldende belastingtarief
aftrekken van de belasting. Mijn ad-
vies: neem contact op met je onaf-
hankelijk financieel adviseur om dit
eens door te laten rekenen.
De andere werkelijkheid
van een fusie met Eindhoven
Op woensdag 10 oktober zal er een referendum gehouden worden in Nue-
nen. Alle stemgerechtigde inwoners van ons dorp kunnen dan aangeven of
ze voor of tegen een gedwongen fusie met Eindhoven zijn.
Ons goed werkende zorgloket (CMD,
een voorbeeld voor alle omliggende
gemeentes) zal opgaan in WIJ Eindho-
ven, de activiteiten van LEV gaan
waarschijnlijk over naar de Lumens
groep. De tekorten daar zullen zeker
hun weerslag hebben op de kwaliteit
van de zorg straks hier in Nuenen.
Dan onze bibliotheek: die is nu een on-
derdeel van Stichting Basisbibliotheek
Dommeldal. We hebben hiermee een
prima bibliotheek in ons dorp. In Eind-
hoven zien we dat juist het biblio-
theekaanbod enorm verschraald is. De
kans dat na een fusie met Eindhoven er
hier geen bibliotheek meer zal zijn, is
dus zeer reëel aanwezig.
De subsidies aan verenigingen zullen
zeker niet op het huidige niveau ge-
handhaafd blijven. Dat betekent dat
muziekverenigingen, ouderen- vereni-
gingen enz. voor hun toekomst zullen
moeten vrezen.
Tot slot Het Klooster. Na een fusie zal
Eindhoven zeker niet bereid zijn om
een deel van het exploitatietekort ieder
jaar op te hoesten. Een cultureel cen-
trum waar zoveel mogelijk activiteiten
geconcentreerd worden, is voor Eind-
hoven niet nodig. Grote kans dus dat
een projectontwikkelaar er apparte-
menten in gaat realiseren.
Dit is de andere werkelijkheid na een
fusie. Er komt dan een nieuw college
en een nieuwe gemeenteraad. De rest
is historie en gaat in het (vierkante) ar-
chief.
Nuenen wordt wakker!
In een volgend opiniestuk zullen we
dieper ingaan op de financiële gevol-
gen voor de inwoners van Nuenen van
een fusie met Eindhoven.
Peter Hendrickx,
Voorzitter CDA afd. Nuenen C.A.
Voor- en tegenstanders laten zich ho-
ren en allerhande argumenten waarom
je voor of tegen een fusie zou moeten
zijn, vliegen ons om de oren.
Het valt me op dat zowel voor- als te-
genstanders ervan uitgaan dat, mocht
een fusie realiteit worden, er in hun di-
recte leefomgeving niet veel of hele-
maal niets zal veranderen. Alleen zal
het ‘bestuurlijk’ anders worden.
Als CDA hebben we de moeite geno-
men om ons er wat meer in te verdiepen
We hebben gekeken naar wat zo’n fusie
nu betekent voor uw sportclub, de bi-
bliotheek, het zorgloket, nieuwbouw-
plannen voor een sporthal of school,
enz.
We zien dan het volgende:
Sportverenigingen kunnen een veel
minder ruimhartig subsidiebeleid te-
gemoetzien. Eigen voetbalvelden zoals
nu in Nederwetten en Gerwen kunt u
op termijn vergeten. In de Eindho-
vense wijken worden clubs gewoon
meegedeeld op welke velden ze terecht
kunnen. Het beleid is in Eindhoven ge-
richt op zoveel mogelijk samenvoegen
op een aantal grote sport locaties
Het is zeer de vraag of er nieuwbouw
komt voor sporthal De Hongerman na
een fusie. Eindhoven zal eerst proberen
de bestaande voorzieningen maximaal
te laten gebruiken. Het is ook zeer de
vraag of er nieuwbouw komt ter ver-
vanging van de basisschool De Mijl-
paal. Na een fusie gelden er andere
stichtings- en opheffingsnormen voor
een school dan nu, nu Nuenen nog zelf-
standig is.
Voorzitter actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig verzucht:
Laat Nuenen niet meegezogen
worden in de problematiek
van de grote stad
Op 10 oktober wordt er gestemd voor het referendum met de vraag of de in-
woners van Nuenen c.a. voor of tegen een samenvoegingmet de stad Eindho-
venzijn.GerdaHekker, voorzitter vanhetActiecomitéNuenenc.a. Zelfstandig,
vertelt waarom het goed zou zijn als de inwoners van Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten tegen een samenvoeging met Eindhoven stemmen.
mijn bed show, ik voelde me niet meer
dan een nummer in het bevolkingsre-
gister. De korte afstand tot de politiek
lukt nu al niet in Eindhoven met
230.000 inwoners en zal ook zeker niet
lukken met meer dan 250.000 inwo-
ners als 23.000 Nuenenaren inmiddels
Eindhovenaren zouden zijn geworden.
Het is tactiek van ‘de provincie’ om u
en mij te laten geloven dat alles al is be-
slist en dat binnen drie jaar Nuenen
c.a. is opgegaan in de stad Eindhoven.
Tactiek, om u en mij te laten geloven
dat alles al beslist is en er geen reke-
ning met de uitslag van een referen-
dum wordt gehouden. Alsof het geen
zin heeft om te gaan stemmen tijdens
het referendum. Grote onzin!
Het is niet gedeputeerde Spierings van
de provincie die beslist, zij beslist alleen
om haar voorstel voor annexatie van
Nuenen c.a. door Eindhoven voor te
leggen aan Provinciale Staten. Provin-
ciale Staten nemen de beslissing en
Provinciale Staten beslissen pas nadat
het referendum op 10 oktober is gehou-
den. Veel landelijke politieke partijen
hebben altijd gezegd dat gemeentelijke
herindeling niet van bovenaf opgelegd
moet worden, maar van onderaf moet
komen. Ofwel ze willen weten of de in-
woners akkoord gaan met die gemeen-
telijke herindeling. Dat moeten we dan
maar even bij hen in herinnering bren-
gen op 10 oktober. We leven tenslotte
in een democratisch land.
Het gaat mevrouw Spierings helemaal
niet om het wel en wee van Nuenen en
de Nuenenaren. Het gaat haar om
Eindhoven. Eindhoven moet groeien.
Door alleen Nuenen te annexeren zijn
ze er niet. Ze hebben dan wel meer op-
pervlakte maar ze hebben nog steeds
te weinig inwoners per vierkante me-
ter. Het inwonertal moet verder om-
hoog en ze vinden vast wel leuke plek-
ken in het oorspronkelijke Nuenen,
Gerwen en Nederwetten om er dui-
zenden woningen te plaatsen voor hun
diverse doelgroepen. Nuenen zal er ze-
ker niet beter van worden. Nuenen zal
meegezogen worden in de problema-
tiek van de grote stad. Straks is er geen
geld meer voor Nuenen, want de pro-
blemen in de stad vragen om prioriteit.
Grote steden waar problemen zijn,
roepen altijd om de hulp van Provincie
of het Rijk. De kwaliteit van de samen-
leving is in dorpen een stuk groter. Ik
weet hoe het voelt om Eindhovenaar te
zijn. Bestuurlijk was het de ver van
Gerda Hekker: Handen af van Nuenen c.a.!
Natuurlijk weet ik ook dat het Nuenen
niet altijd rozengeur en maneschijn is.
Maar waar is dat wel? In Eindhoven ze-
ker niet! Lees de kranten van de afgelo-
pen maanden er eens op na en zie wat
je tegenkomt. In Nuenen, Gerwen,
Nederwetten en Eeneind is het zo
slecht nog niet. Daar zijn veel zaken
goed geregeld, je wordt ook gehoord
wat niet wil zeggen dat je altijd gelijk
krijgt. Maar verwachten dat je beter af
bent als Nuenen met Eindhoven wordt
samengevoegd, is echt een utopie! Of
nog sterker uitgedrukt: dat is gewoon
niet waar.
Wat je ook vindt, maak van je recht ge-
bruik en breng je stem uit tijdens het
referendum op 10 oktober. Als je daar
niet laat weten of je voor of tegen sa-
menvoeging van Nuenen c.a. met
Eindhoven bent, moet je achteraf ook
niet klagen. Zeker niet als de uitslag
anders uitpakt dan jij hoopte. Zorg dat
jouw stem ook geldt!
Meer informatie op de website van de
gemeente:
en op de
website van het Actiecomité:
Nuenense kunstenaar Juul Rameau geselecteerd
door kunstcommissie Fonds Stakenburg
Ontwerp
‘Poorten van hoop’
Op zoek naar ideeën om rotondes, om de kwaliteit van de entree te vergro-
ten en iedere passant een warmwelkom te heten in Son en Breugel verfraai-
en zij vier rotondes met een kunstobject. Het thema voor de inrichting van
de rotondes is: ‘Bevrijding: in het verleden, het heden en de toekomst’.
naars te zien. Bezichtigen van de expo-
sitie is mogelijk van 21 september tot
21 oktober tijdens de openingstijden
van het gemeentehuis. U kunt online
stemmen op
of in het gemeentehuis uw stem uit-
brengen.
Studio Juul Rameau creëert unieke ob-
jecten voor de binnen- én buitenruim-
te. Rameau is gefascineerd door patro-
nen en structuren die zij vindt in de
natuur. Haar werk is te zien in binnen-
én buitenland. Zij doet dit jaar bijvoor-
beeld voor de 3e keer mee aan de
Dutch Design Week.
Juul over haar ontwerp: “Parachutisten
zijn voor ons geland en schonken ons
veiligheid en geborgenheid. Wij zijn
ons niet altijd bewust van deze rijk-
dom. Deze poorten wortelen de be-
wustwording voor een vrije toekomst
voor iedereen.
De Poorten van hoop zijn gegroeid en
vergroeid in Son. Dit beeld ter herin-
nering dat we nooit vergeten in wat
voor vrijheid wij leven en hoop voor de
toekomst dat een ieder zijn leven in
vrijheid kan doorbrengen.
Hoop kwam uit de lucht. In Son en
Breugel spelen parachutisten een cru-
ciale rol rondom de bevrijding. Zij zijn
in grote getalen uit de lucht gekomen.
De boogvorm van het ontwerp refe-
reert naar een parachutist.
Vrede is een kwetsbaar fenomeen, zo-
als we ook nu nog steeds moeten vast-
stellen. Het internationale symbool
van de vrede, de vredestuif met olijf-
takje, blijft een inspirerend symbool en
intrigerend uitgangspunt voor een
ontwerp. Het patroon refereert naar
de vredestak van de duif.”
In het gemeentehuis van Son en Breu-
gel zijn de ontwerpen van 6 kunste-
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook