week - page 4

Rond de Linde
Nr. 39
Donderdag 27 september 2018
60
Clachan in Ons Tejater
Ook dit jaar verzorgt Ons Tejater weer een avond met Keltische muziek. Op
zaterdag 6 oktober a.s. kunnen de vele liefhebbers in Laarbeek en omstre-
ken kennis maken met een fantastische band: Clachán.
ziek zodat het publiek wordt meege-
nomen in een rijke en bijzondere mu-
ziekcultuur.
Clachán is een actieve band:
In 2016 en 2017 worden bijna elke
maand optredens verzorgd.
Op 6 januari 2018 traden ze op in het
legendarische Muziekcafé de Lantaern
in Zevenaar.
En nu dus in Ons Tejater!
U kunt reserveren op
nl/onstejater en de week voor het op-
treden zijn kaartjes op te halen in het
Dorpshuis. Ons Tejater ziet u graag op
zaterdag, 6 oktober in het Dorpshuis
in Lieshout. Aanvang 20.30 uur. De
eerste consumptie krijgt u natuurlijk
weer van Ons Tejater.
Meer info: zie
Clachán is een ervaren Keltische folk
band bestaande uit 6 muzikanten, af-
komstig uit de omgeving van Haarlem
en Utrecht. De band bestaat sinds 2006
en treedt regelmatig op tijdens festi-
vals, concerten, feesten en partijen. Ze
spelen Keltische volksmuziek uit Ier-
land, Galicië, Bretagne, Schotland en
Amerika, maar ook eigen nummers
worden niet geschuwd.
Het repertoire bestaan vooral uit swin-
gende jigs en reels afgewisseld met
mooi ballads en dromerige sfeermu-
Seizoensluiting
Speeltuin de Kievit
We hebben weer ‘n heel mooi speelseizoen in de Kievit achter de rug en zo-
als ieder jaar komt er weer een einde aan dit speelseizoen. We gaan zondag
30 september, afsluiten met de wel bekende kleedjesdag.
om 16.30 uur dienen de spulletjes te
zijn opgeruimd.
De niet verkochte spulletjes neem je
weer mee naar huis. En natuurlijk kan
er op deze dag ook gewoon lekker ge-
speeld worden.
De entree is gratis!
Wij zien jullie allemaal graag op de
laatste dag van het seizoen. Tot speels!
Alle vrijwilligers bedankt en tot vol-
gend jaar.
Op kleedjesdag kunnen kinderen
speelgoed, wat ze niet meer leuk vin-
den, te oud voor zijn of gewoon weg
willen doen, verkopen in de speeltuin.
Het is vooral voor kinderen bedoeld
(tot circa 12 jaar).
Verkoop door ouderen is niet toege-
staan, hooguit dat de ouder er is als be-
geleider. Uiteraard nemen de kinderen
zelf hun kleedje en eventueel een klein
stoeltje mee. De spulletjes kunnen
worden verkocht vanaf 13.30 uur en
Sunny Blues Nuenen presenteert:
Swing Supply
Blues en meer is het devies van Swing Supply. De meest swingende band
van Brabant speelt op zondag 30 september vanaf 15.30 uur in Café Schaf-
rath te Nuenen.
gratis te bezoeken. Wilt u hierover op
de hoogte worden gehouden? Meld u
dan aan voor de gratis nieuwsbrief. Zie
website:
.
Swing Supply
Datum: 30 september, 15.30 uur.
Locatie: Cafe Schafrath, Park 35 Nue-
nen. Entree gratis
De band neemt je terug naar het Ame-
rika van de jaren ‘50 en ’60 met een
mix van Swing, Blues, Rock & Roll en
Boogie. Een heerlijke muziekmiddag
en de voetjes van de grond dus!!
Sunny Blues Nuenen organiseert blues
optredens in samenwerking met Café
Schafrath te Nuenen en deze zijn altijd
Voor wie van zingen houdt!
Wij zijn klaar voor een nieuw seizoen van de Liederentafel bij café Schafrath.
U ook? Dan bent u van harte welkomop zondag 30 september om20.30 uur.
achterkant van een bierviltje mag u uw
keuze uit onze liederenbundel noteren
en die notities bepalen het programma
voor het 2e gedeelte van de avond.
Dus zorg dat u er bij bent, op zondag
30 september. TOT DAN.
Onze vaste begeleider, accordeonist
Hans Bloos, zit weer klaar om ons te
begeleiden bij het zingen van ons
prachtige liedrepertoire. En u weet, na
de pauze kunt u één van degenen zijn
die het programma bepaalt. Op de
Vriend van Stichting Intocht Sinterklaas
Wil jij vrienden worden met
Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen?
Op zondag 18 november is het weer zo ver, dan komt onze Goedheiligman
naar Nuenen. Achter de schermen is een groep vrijwilligers actief bezig met
de voorbereidingen voor deze feestelijke dag.
vol houden? Wij zijn blij met iedere gift
of donatie die we krijgen.
U, als inwoner van Nuenen, kunt hier
ook uw steentje aan bijdragen. Wij
hebben sinds dit jaar ‘Vrienden van
Sinterklaas’ opgericht. Dat houdt in
dat u een kleine vrijwillige bijdrage
kunt overmaken aan onze stichting.
Ook bedrijven kunnen vriend worden
van Sinterklaas, dit kan wanneer zij
iets willen doneren wat lager ligt dan
het minimale sponsorbedrag.
Wij hopen via deze weg op u een be-
roep te kunnen doen zodat mede
dankzij u het Sinterklaasfeest in Nue-
nen georganiseerd kan worden. Voor
meer informatie neem gerust eens een
kijkje op onze site, of stuur een mailtje
naar
.
Donaties kunnen gedaan worden op:
NL30RABO0137403992 t.n.v. Stich-
ting Intocht Sinterklaas Nuenen.
Helaas denken nog steeds veel inwo-
ners van de gemeente Nuenen dat de
intocht georganiseerd wordt door de
Gemeente, maar dit is dus niet het ge-
val. Deze vrijwilligers zetten zich ge-
heel belangeloos in om voor de kinde-
ren en hun ouders een fantastisch feest
met de Goedheiligman te organiseren.
Daarnaast is de stichting geheel afhan-
kelijk van sponsoring in de vorm van
materialen en middelen, maar ook op
financieel gebied. Helaas is de subsidie
de afgelopen jaren enorm verminderd.
Onze stichting is ieder jaar heel hard op
zoek naar (nieuwe) sponsoren, maar
voor veel bedrijven wordt dit ook steeds
moeilijker. Natuurlijk zijn wij hartstik-
ke trots en blij dat onze sponsoren de
stichting ook een warm hart toedragen.
We krijgen de intocht ieder jaar nog ge-
regeld, maar de vraag is ieder jaar; hoe
lang kunnen we dat nog op deze manier
KBO Lieshout
Kienen,
bloemschikken
en kunst
Op vrijdagavond 28 september kun je
weer kienen met KBO Lieshout. De
grote zaal van het Dorpshuis is open
om 19.00 uur, het kienen begint om
20.00 uur. Schuif mee aan en waag een
kansje voor de mooie prijzen. Iedereen
is welkom.
De workshop bloemstukken maken
wordt inmiddels een mooie traditie
van KBO Lieshout. Op dinsdagavond
2 oktober is de herfst het thema. On-
der leiding van bloemist Ralf van bloe-
misterij Bloemend ga je een eigen
herfststuk maken. Ralf zorgt voor de
materialen, je hoeft zelf alleen een
schaar of mes mee te brengen.
Locatie Dorpshuis, aanvang 19.30 uur.
De kosten zijn 22,50 euro voor leden
van KBO Lieshout. Anderen betalen
25 euro. Aanmelden of informatie bij
de Inloop in het Dorpshuis.
Dag van de Ouderen
Op 3 oktober organiseren de vier KBO
verenigingen van Laarbeek een bijzon-
der middagprogramma. Wie herinnert
zich niet ‘De Troubadour’? Lenny
Kuhr won met dit prachtige lied in
1969 het Eurovisie Songfestival. Op
deze Nationale Ouderendag komt ze
met haar orkest naar het Dorpshuis
van Lieshout. Aanvang 14.00 uur.
Damien Hirst
Op maandag 8 oktober begint de nieu-
we lezingenreeks kunstgeschiedenis
door Ine Pels. Het is alweer het zeven-
de jaar van deze boeiende lezingen. In
overleg met de deelnemers is eind vo-
rig seizoen een aantal onderwerpen
gekozen. Omdat het op zichzelf staan-
de onderwerpen zijn, kun je instappen,
ook al heb je de voorafgaande jaren
niet meegedaan. De eerste lezing be-
treft Damien Hirst, een kunstenaar
van de Young British Artists.
Elke avond wordt ook aandacht be-
steed aan een lopende tentoonstelling.
Locatie Dorpshuis Lieshout, aanvang
20.00 uur. De lezingen zijn voor ieder-
een toegankelijk. Kosten 35 euro voor
leden KBO Lieshout en 45 euro voor
niet-leden. Er wordt elke keer een
hand-out uitgereikt over het onder-
werp. De kosten hiervan zijn 2 euro.
Informatie over KBO Lieshout kun je
elke dinsdagmorgen van tien uur tot
half twaalf krijgen bij de Inloop in het
Dorpshuis. Kom eens binnenlopen en
maak kennis met een veelzijdige en dy-
namische seniorenvereniging.
StichtingVeteranenBrabant
ZuidOost
Helmond
Mee
Zondag
van13.00tot17.00uur
30september2018
Regionale
Ontmoetingsdag
Rijstmaaltijd om 16.00 uur (10 euro)
vóór
lden
RobertSmithBluesband
DJSatisfaction
PSVstadion
Frederiklaan 10A
5616 NH Eindhoven
Regionale ontmoetingsdag
veteranen Brabant Zuid-Oost
De Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost organiseert op 30 september de
traditionele regionale ontmoetingsdag. Dit jaar wordt deze bijzondere dag
gehouden in het Philips Stadion te Eindhoven. De insteek van deze regiona-
le ontmoetingsdag is dan ook om veteranen elkaar, en burgers te laten ont-
moeten in een gezellige en muzikale omgeving.
Met als thema ‘Elkaar Ontmoeten’
staat deze regionale ontmoetingsdag
open voor iedereen. De regionale ont-
moetingsdag wordt gehouden in het
Philips Stadion aan de Frederiklaan te
Eindhoven en start om 13.00 uur. Dis-
cotheek ‘Satisfaction’ zal zorgen voor
de muziek. Ook de Robert Smith Blues
band zal optreden. Verder is er een
marktplaats met diverse stands. Om
17.00 uur komt er een einde aan het
programma.
Veteranen uit Brabant Zuid Oost die ou-
de makkers weer willen ontmoeten, kom
naar deze ontmoetingsdag. Aanmelden
kan op het mailadres van de secretaris nl:
En inwoners die ve-
teranen een warm hart toedragen zijn
natuurlijk van harte welkom. Eventuele
vragen graag zenden naar het e-mail-
adres:
.
Kienen bij
VrouwenVereniging
Nuenen-Gerwen
Dinsdag 2 oktober is het weer kienen
in wijkcentrum Scarabee Mantel-
meeuwlaan 10.
Aanvang: 20.00 uur. Ook niet leden
zijn van harte welkom.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,...14
Powered by FlippingBook