week - page 2

De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via
of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
Van/voor de Gemeente
G
GEMEENTENUENEN, GERWENENNEDERWETTEN | GEMEENTEHUIS: JANVANSCHIJNVELTLAAN2 | POSTBUS10.000 | 5670GANUENEN | T040-2631631 | F040-2833165
Rond de Linde
Nr. 39
Donderdag 27 september 2018
60
Bijeenhittegolf:
Drinkperdag twee literwater.
Blijfbinnen tussen12.00en16.00uur.
Ordeverstoring
Ganiet tegendemensenstroom in.
Blijf rustigenvolgdeaanwijzingenvande
autoriteitenop.
Ganietnaardeplekvandeordeverstoring toe.
Uitval stroom,gas,water of telefoon
Luisternaarde calamiteitenzendermetuw radioop
batterijen.
Doetde telefoonhetnog?Beldannietonnodig
omoverbelastingvanhetnet tevoorkomen.
Doetde stroomhetnog?Kijkdanopdewebsite
vanuwgemeenteofopwww.crisis.nl.
Alswww.crisis.nlniet is ingezet,wordtuopeen
anderemaniergeïnformeerd.
Overstroming
Wordtverwachtdathetwater totuwhuiskomt?
Schakelgasenelektriciteituit.
Zorgvooreenpersoonlijknoodpakket.
Alsunietwegkunt: luisternaarde regionale
calamiteitenzenderopuw radiouituwnoodpakket.
Kernongeval
Blijfbinnenofganaarbinnenen sluitdeurenen
ramenenalleswatvoorventilatiedient,zoals
afzuigkap,ontluchtingskoker,muur-en toiletrooster.
Consumeergeenkraanwater,geen regenwater,
geenbladgroentenofmoeilijk schoon temaken
etenswaren.
Houdhuisdierenbinnenen raakgeenmensenen
dierenaandiebuiten zijngeweest.
Gevaarlijke stoffen
Blijfbinnenofganaarbinnenen sluitdeurenen
ramenenalleswatvoorventilatiedient,zoals
afzuigkap,ontluchtingskoker,muur-en toiletrooster.
Ganaareengoedaf te sluitenkamerwaarhetniet
tocht, liefstmidden inhethuisofgebouw.
Bentubuiten?Loopdwarsopdewind inmeteen
doekvooruwneusenmond.
Grote brand
Blijf laagbijdegrondenverlaathetgebouw zo snel
mogelijk.
Kuntuhetgebouwnietmeerverlaten?
Gadanvooreen raam staanwaardebrandweer
ukan zien.
Ganooit terugeenbrandendgebouw in.
Groot verkeersongeval
Loopnietonnodigoverde snelweg.
Houddevluchtstrookvrijvoorbrandweer,politie
enambulance.
Bentumetdeauto ineen tunnel:verlaatuwauto
engaviadedichtstbijzijndevluchtwegde tunneluit.
Terroristische aanslag
Brenguzelf inveiligheid.
Ganietkijkenopdeplekvandeaanslag.
Hebtu informatiediekanhelpenbijhetopsporenvan
dedaders,neemdan contactopmetdepolitie.
Ziektegolf
Gebruikpapieren zakdoekjesdieuna
gebruikmeteenweggooit.
Was regelmatiguwhanden.
Blijf thuisalsueenbesmettelijke ziekteheeft.
Instortingsgevaar
Blijf laagbijdegrond,schuilonder zwaar
meubilairofeendeurpost,blijfdaar stil zittenen
beschermuwhoofdennekmetuwarmen.
Gebruikgeen liften.
Alsubedektonderhetpuin ligt,blijfdan stil
liggenenmaak zomogelijkgeluiden
oppijpenofbuizen.
Spaaruwkrachtenen schreeuwalleenalsugeen
anderemogelijkhedenheeftomgeluid temaken.
Extreem weer
Bijextreemslechtweer:
Ganietdeweg/hetwateropalsditwordt
afgeradenofalseenweeralarm isafgegeven.
Alsu tochdedeuruitmoet,neemgenoegeten,
water,dekensenwarmekledingmee.
en noodsituatie?
e temakenkrijgenmeteennoodsituatieof ramp.Het is verstandiguhierop voor tebereiden.
Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden.Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking;waxinelichtjes;warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje.Daarnaast
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben.Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare
producten zijn.Kijk voor meer tips op
.
Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders,maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:
Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving.
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert,alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp
te vragen.
Bent u zelf niet gewond,help dan waar mogelijk anderen.
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
Bij een hittegolf:
Drink per dag twee liter water.
Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
Ordeverstoring
Ga niet tegen de mensenstroom in.
Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
autoriteiten op.
Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.
Uitval stroom, gas, water of telefoon
Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op
batterijen.
Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig
om overbelasting van het net te voorkomen.
Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website
van uw gemeente of op
.
Als
niet is ingezet, wordt u op een
andere manier geïnformeerd.
Overstroming
Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt?
Schakel gas en elektriciteit uit.
Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
Als u niet weg kunt: luister naar de regionale
calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.
Kernongeval
Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en
ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals
afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
Consumeer geen kraanwater, geen regenwater,
geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken
etenswaren.
Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en
dieren aan die buiten zijn geweest.
Gevaarlijke stoffen
Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en
ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals
Grote brand
Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel
mogelijk.
Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
Ga dan voor een raam staan waar de brandweer
u kan zien.
Ga nooit terug een brandend gebouw in.
Groot verkeersongeval
Loop niet onnodig over de snelweg.
Houd de vluchtstrook vrij voor bra dweer, politi
en ambulance.
Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto
en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.
Terroristische aanslag
Breng uzelf in veiligheid.
Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van
de daders, neem dan contact op m t de politi .
Ziekt golf
Gebruik papieren zakdoekjes die u na
gebruik meteen weggooit.
Was regelmati uw handen.
Blijf thuis als u een besmettelijk ziekte heeft.
Instortingsgevaar
Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar
meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en
bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
Gebruik geen liften.
Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
liggen en maak zo mogelijk geluiden
op pijpen of buizen.
Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen
andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.
Extreem weer
Bij extreem slecht weer:
Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.
Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare
producten zijn. Kijk voor meer tips op
Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:
Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving.
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen.
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op
.
Volg de nstructies van de hulpdiensten en de overheid op.
COMPENSATIE VERPLICHT EIGEN RISICO
ZORGVERZEKERINGSWET
De gemeente Nuenen verstrekt onder voorwaarden een compensa-
tie voor het verplicht eigen risico voor de ziektekostenverzekering.
Hoe hoog is de tegemoetkoming?
De tegemoetkoming voor 2018 bedraagt, afhankelijk van uw inko-
men, € 300,- tot € 385,-.
Voorwoorden
Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming geldt een
aantal voorwaarden:
• U bent woonachtig in de gemeente Nuenen;
• U bent op 1 januari 2018 21 jaar of ouder en;
• U heeft over de kalenderjaren 2015, 2016 en 2017 het eigen
risico voor de ziektekostenverzekering volledig betaald.
Inkomen
Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming is ook de
hoogte van uw inkomen van belang. Uw inkomen mag niet hoger
zijn dan 130% van het sociaal minimum. De precieze voorwaarden
zijn uitgebreid beschreven in het aanvraagformulier.
Aanvragen
U kunt tot 1 januari 2019 de tegemoetkoming voor 2018 aanvragen.
Als u nog geen aanvraagformulier voor 2018 heeft ontvangen dan
kunt u dit formulier vanaf 1 oktober ophalen op het gemeentehuis
of het CMD (aan de Berg). Daarnaast kan het aanvraagformulier
vanaf 1 oktober worden gedownload van de website van de ge-
meente Nuenen.
BIJEENKOMST PLANNEN NUENEN ZUID
In Nuenen Zuid, in het gebied rondom de Hongerman en het Kern-
kwartier, spelen meerdere ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de bouw
van een nieuwe sporthal, maar ook een woongroep die in deze buurt
woningen wil bouwen. Daarvoor heeft de gemeente een structuur-
visie opgesteld.
Structuurvisie
Een structuurvisie is een samenhangende visie op een gebied. De
structuurvisie bevat de hoofdlijnen van nieuwe ontwikkelingen en
de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. Eén van de zaken die ge-
noemd zijn is dus de bouw van een sporthal. In de plannen komt
die op de plek waar nu de Mijlpaal staat. De Mijlpaal verhuist naar
NuenenWest. Waar nu de Hongerman staat, zou een gezondheids-
centrum kunnen komen, plus de eerder genoemde seniorenwonin-
gen/appartementen. Al deze ontwikkelingen krijgen een plek in de
Structuurvisie.
Procedure
Het college heeft de concept structuurvisie vastgesteld. Hij ligt nu
6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen in die periode hun
zienswijze (reactie, opmerkingen) indienen.
Mede op basis van de zienswijzen zal een definitieve structuurvisie
worden opgesteld. Deze zal vervolgens ter besluitvorming in de ge-
meenteraad komen. De huidige planning gaat uit van vaststelling
door de g meenteraad in januari/februari 2019.
Inloopbijeenkomst
Wij nodigen alle belangstellenden uit voor een inloopbijeenkomst
over de Structuurvisie Nuenen Zuid op:
maandag 1 oktober van
19.00-21.00 uur in sporthal De Hongerman.
Wij informeren u over de plannen en er is volop ruimte om uw vra-
gen te stellen. Het is vrije inloop, maar wethouder Van Brakel zal
om 19.30 uur een aftrap maken.
RIOOLWERKZAAMHEDENNEDERWETTEN
Bloemhoefstraat - Nieuw Ervensestraat
Voor het nieuwbouwplan Bloemhofke te Nederwetten wordt er in
de Bloemhoefstraat - Nieuw Ervensestraat een regenwaterriool
aangelegd voor infiltratie en overstort van regenwater. Om dit re-
genwaterriool te kunnen aanleggen moet de weg worden openge-
broken vanaf 15 oktober (week 42). Hierna wordt het riool aangelegd
en de weg weer voorzien van nieuw asfalt en/of bestrating.
De volgende wegen worden opengebroken: Bloemhoefstraat van
nr. 17 tot aan de Nieuw Ervensestraat, en de kruising Nieuw Er-
vensestraat - Bloemhoefstraat tot en met de kruising Bloemhoeve
- WillemSengershof. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd
om aanwonenden bereikbaar te houden. De aannemer zal de direct
betrokkenen hierover informeren. Rond 10 december zijn de werk-
zaamheden klaar.
Globale planning
• week 42 - Opbreken van het asfalt en aanbrengen van zandpalen
voor de infiltratie.
• week 43 - Aanpassen hoofdleiding van het Gas en Water door
de Nutsbedrijven. Deze informeren betrokkenen.
• week 44 - Aanleg van het regenwater riool en vervangen van
riool huisaansluitingen.
• week 47 - Asfalteren rijweg en bestraten aansluitende verhar-
dingen.
• week 48 - Bestraten van de kruising Nieuw Ervensestr./Bloem-
hoeve/ W.Sengershof.
• week 50 - Afronden werkzaamheden.
Als u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen
met het klantencontactcentrum van de gemeente Nuenen via tele-
foon nummer 040-2631631.
VERGUNNINGEN
PERIODE 16-09-2018 EN 24-09-2018
In het digitale gemeenteblad
(
)
zijn de volgende
besluiten gepubliceerd:
Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Collse Heide 48
Verbouwen van kantoor
Heikampen 5-7
Wijzigen brandveilig gebruik
De Huufkes 68
Plaatsen tijdelijke kantoorunits
Heuvel 13
Plaatsen drie dakkapellen
Verleende omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Aardappeleterssteegje 4-4A Verhogen bestaande erfafscheiding
Vincent van Goghstraat 74,
74A, 74B, 74C, 74D, 74E,
74F, 74G, 74H, 74K en 76,
Realiseren van 14 appartementen in
76A, 76B, 76C
een voormalig kantoorpand
Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie
Omschrijving
Parkstraat 54
Wijzigen gebruik
tbv uitvaartcentrum
Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Gerwen
Intocht Sint Gerwen 25 november
Nuenen c.a. / Enodedreef 3 Wandeltochten OLAT 21 oktober
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum
Locatie
Omschrijving
24-09-2018
Nuenen c.a.
Inspraak concept structuurvisie
Nuenen Zuid/inloopavond
1 oktober
21-09-2018
Collse Heide 40 Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer oprichten bedrijf
voor installatie en onderhoud
van airconditioning en
koeltechnische systemen.
21-09-2018
Park 75
Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer oprichten
restaurant
19-09-2018
Nuenen c.a.
Wijziging gemeenschappelijke
regelingGGDenMRE. Uniforme
samenwerking op gebied van
voortijdig schoolverlaten.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale
gemeenteblad
(
)
is de officiële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via:
GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat
doen via het volgende e-mailadres:
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website:
CMD,
CENTRUMMAATSCHAPPELIJKE DEELNAME
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaanmet geld,
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er inNuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt.
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!
Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail:
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Samen
doen
we
meer.
Natuurlijk Nuenen
AFVALWEETJE
Op 5 oktober wordt huis-aan-huis textiel ingezameld.
U ontvangt hiervoor een speciale zak.
Vervolg op pagina 5
Gemeente
Nuenen
REFERENDUM 10 OKTOBER 2018
“Bent u vóór of tegen de samenvoeging van de gemeente Nuenen
c.a. en Eindhoven?
Op woensdag 10 oktober 2018 is er een referendum over de samen-
voeging van Nuenen c.a. en Eindhoven. U heeft vorige week uw
stempas al thuis gekregen. Breng uw stem uit met uw stempas én
identiteitsbewijs!
Ga stemmen want het is nog niet beslist!
U kunt stemmen in de gebruikelijke stemlokalen in de gemeente
Nuenen c.a. U kunt alleen stemmen met een stempas én identiteits-
bewijs. Als u verhinderd bent, verleen dan een volmacht en laat zo
uw stem niet verloren gaan. Bent u uw stempas kwijt dan kunt u tot
9 oktober op het gemeentehuis een nieuwe stempas aanvragen.
Heeft u vragen over stempas / volmacht / organisatie van het refe-
rendumdan kunt u bellenmet de gemeente Nuenen via 040-2631631
of terecht op de website
VERKEER
Herstelwerkzaamheden rotondes Geldropsedijk
Vorig jaar zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de ro-
tondes op de Geldropsedijk. Vanwege een foutief asfaltmengsel is
schade ontstaan aan de bovenste asfaltlaag. De herstelwerkzaam-
hedenworden onder garantie uitgevoerd op 8 en 9 oktober. Hierdoor
is de Geldropsedijk enig tijd fgesloten voor verkeer. Het verkeer
wordt omgeleid. De omleiding wordt met borden aangegeven.
Op maandag 8 oktober vanaf 7.00 uur wordt gestart met het ver-
wijderen van asfalt op de rotonde Geldropsedijk/Arnold Pootlaan
en meteen daarop v lgend d rotonde Geldrops dijk/Meierijlaan.
Op dinsdag 9 oktober worden de rotondes voorzien van een nieuwe
asfalt laag. Wanneer aan één va de rotondes niet gewerkt wordt,
zijn deze open gesteld voor verkeer. Op de Geldropsedijk rijden ook
lijnbussen. Deze rijden tijdens de werkzaamheden andere routes.
Bovenstaande planning is natuurlijk afhankelijk van de weersom-
standigheden. We hopen op uw begrip enmedewerking en proberen
de overlast tot een minimum te beperken.
Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen
met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoon-
nummer (040) 2631 631.
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...14
Powered by FlippingBook