week - page 5

Rond de Linde
Nr. 38
Donderdag 20 september 2018
60
COLOFON
ROND DE LINDE
verschijnt als weekblad,
op donderdag, in een oplage van 13.500
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.
ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
E-mail:
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.
REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail:
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur.
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.
Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn,
geven geen recht op schadevergoeding.
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van
rechten te worden aangeleverd.
© 2018
- “Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere
manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.”
DRUK:
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
BEZORGING
Telefoon 040-2831200
E-mail:
Ook voor verspreiding van folders.
Volg ons ook op:
Persoonlijke
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers
Tel. 040-7808000
Podotherapie Stap en Dieetteam
vestigen zich bij Fysiotherapie Kemps
soonlijk behandelplan opgesteld.
Daphne: “klachten verminderen van
cliënten is de uitdaging die ik zoek in
mijn werk. Daarin is de samenwerking
met Fysiotherapie Kemps een meer-
waarde omdat we de behandeling kun-
nen afstemmen waardoor de cliënt op-
timale zorg ervaart”.
Voeding en beweging
Na de komst van Daphne bij Fysiothe-
rapie Kemps, was het contact voor uit-
breiding met diëtetiek snel gelegd. Lin-
da Hoebink, zus van Daphne, is al acht
jaar eigenaar van Diëtistenpraktijk Di-
eetteam met drie vestigingen in de re-
gio. Voor Linda kwam een droom uit
met de start van een praktijklocatie in
Nuenen, het dorp waar ze opgroeide. In
haar praktijk begeleidt ze cliënten van
jong tot oud op weg naar een bewust(er)
Samen stappen zetten
Daphne Hoebink is eigenaar van Po-
dotherapie Stap. Recent heeft zij de
stap gezet om een eigen praktijk te be-
ginnen. Daphne: “na jaren in een grote
podotherapiepraktijk gewerkt te heb-
ben, was ik toe aan de stap om voor
mijzelf te beginnen”. In haar praktijk
helpt ze mensen met voet, enkel, knie,
heup en rugklachten of met klachten
aan het houdings- en beweegsysteem,
die voortkomen uit een afwijkend
functioneren en/of afwijkende stand
van de voeten. Iedere voet is anders.
Het luisteren naar de klacht(en) en het
onderzoeken van de voet en het loop-
patroon, is de basis van het werk en
staat daarom hoog in het vaandel bij
Podotherapie Stap. Vervolgens wordt
een diagnose en een kwalitatief en per-
Daphne Hoebink (Podotherapie Stap), Raymond Hurks (Fysiotherapie Kemps) en Linda
Hoebink (Dieetteam).
Podotherapie
DaphneHoebink
06 -57774010
Pijlkruidhof2|5672BKNuenen
Al meer dan 38 jaar is Fysiotherapie Kemps gevestigd aan de Pijlkruidhof 2
in Nuenen. Sinds kort zijn Podotherapie Stap en diëtistenpraktijk Dieet-
team gestart bij Fysiotherapie Kemps.
eetpatroon en gezonde(re) leefstijl.
Daarnaast ligt de focus in de praktijk op
dieetadvisering aan cliënten met diabe-
tes, hart- en vaatziekten, longziekten,
(ziekte gerelateerde) ondervoeding en
overgewicht. Linda: ‘’wat ik graag doe,
is voedingswetenschap vertalen naar
praktische en persoonlijke adviezen
voor mijn cliënten. Dat ik mijn dienst-
verlening nu kan uitbreiden met bewe-
ging maakt dat ik mijn cliënten een to-
taalpakket kan bieden”.
Samen maken wij gezond bewegen
mogelijk
Raymond Hurks eigenaar van Fysio-
therapie Kemps is blij met de komst
van Podotherapie Stap en Dieetteam:
“dat we nu ook gespecialiseerde zorg
voor voeten en voeding in huis heb-
ben, maakt dat we onze dienstverle-
ning nog beter kunnen laten aanslui-
ten op de hulpvraag van de cliënt”. Fy-
siotherapie Kemps is de laatste jaren
gegroeid met manuele therapie, medi-
sche fitness en met op maat gemaakte
beweegprogramma’s om te werken aan
conditie en kracht. Sinds kort is het
team uitgebreid met Melissa Pantjes,
werkzaam in de praktijk.
Kwaliteit en gemak
Kwalitatief goede zorg en gemak voor
de cliënt, dat is wat de zorgverleners
aan de Pijlkruidhof 2 willen realiseren.
De eerste reacties van cliënten en huis-
artsen uit Nuenen op de uitbreiding
van Fysiotherapie Kemps met Podo-
therapie Stap en Dieetteam, zijn en-
thousiast. Voor meer informatie, kijk
op de websites van de praktijken www.
podotherapiestap.nl,
-
brabant.nl,
nl of kom langs aan de Pijlkruidhof 2.
WIE HEEFT MIJN STENEN POMPOENEN UIT MIJN VOORTUIN MEEGENOMEN?
Jo verhagen, Raupplaan 53, Nuenen, tel 040-2835434.
Daarom Houben tegen fusie
Een burgemeester behoort boven de partijen te staan. Zo niet inNuenen. Houben is duide-
lijk tegen fusie met Eindhoven.
Nu weten we waarom hij zitvlees heeft. Hij woont op kosten van de gemeente, dus van
ons, in een langgevelboerderij en bespaart zo per maand vele honderden euro’s huur.
J. Lammerts, Toon Swinkelshof 2, Nuenen
Ook dit jaar weer
‘Herdenken zonder Monument’
Overal in deze regio worden er dezer weken, bij daarvoor speciaal opgerichte herden-
kingsmonumenten, het feit herdacht, dat we 74 jaar geledenwerden bevrijd van de Twee-
de Wereldoorlog. In ons dorp was dat op 21 september 1944. En juist op de kop af a.s. vrij-
dag 21 september vindt ook hier in ons dorp deze jaarlijkse plechtigheid plaats van her-
denking van alle oorlogsslachtoffers en Nuenen bevrijding. In het verleden vond de
herdenking van de oorlogsslachtoffers, voorafgegaan door een bezinningsdienst in de
Clemenskerk, plaats bij het daarvoor speciaal door de gemeenschap van Nuenen c.a. op-
gerichte oorlogsmonument (1994 bij 50 jaar bevrijding van Nuenen) ‘Wederopstanding
en bevrijding’ op de hoek Parkstraat/Europalaan en dan gevolgd door de Bevrijdingstap-
toe op het Van Goghplein. Maar sedert enkele jaren is dat niet meer zo. Waarom? Gebrek
aan historisch besef of om verkeerstechnische redenen? De bezinningsdienst is gelukkig
gebleven, maar het plechtige moment van herdenken van de oorlogsslachtoffers en be-
vrijding is niet meer bij het herdenkingsmonument maar voor Het Klooster, waar dan, na
enkele toespraakjes, stemmigemuziek en kransleggingen. Wordt het weer niet eens gauw
tijd dat, zeker als volgend jaar Nuenen het feit gaat herdenken dat het 75 jaar geleden
werd bevrijd, de herdenking en bevrijding weer plaats gaat vinden op de plaats die daar-
voor speciaal is ingericht, namelijk bij het herdenkingsmonument ‘Wederopstanding en
Bevrijding’, de plaats waar in september 1944 bij boerderij Vink bij een tankslag twee En-
gelse militairen sneuvelden.
Rens Kuijten, Vondelstraat 6, Nuenen
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden
met naam en adres van de inzenders.
Uit de inzendingmoet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht omde ingezonden brieven in te korten.
Ingezonden brieven
Lezing over weide-
vogelbescherming
Tom van Lieshout, coördinator van de
vogelweidegroep Boerdonk e.o. geeft
maandag 24 september een presenta-
tie. Hij wil graag vertellen wat er alle-
maal bij komt kijken om weidevogels
te beschermen. Samen met zo’n 15 en-
thousiaste vrijwilligers uit Boerdonk,
Erp en Keldonk gaat Tom ieder voor-
jaar op zoek naar nesten om deze ver-
volgens te beschermen.
IVN-ruimte Het Klooster, Park 1 Nuenen.
Gratis, maar beperkte ruimte 50 pers.
20.00 uur op maandag 24 september.
Info: 040-2421423/06-10566487.
Website:
Een cursus bij Seniorweb Nuenen
September is bij uitstek de maand om iets nieuws te gaan ondernemen. Of
om iets te gaan doenwat u al zo lang wilde gaan doen, bijvoorbeeld uw ken-
nis over het gebruik van uw pc of tablet uitbreiden.
En voor wie een MAC-book heeft is er
een cursus op woensdag om 11.00 uur.
Die start op 3 oktober. Ook deze cur-
sus heeft nog meer aanmeldingen no-
dig om door te kunnen gaan.
De cursus ‘Orde op de pc’ is de enige
cursus van vier lessen en start op dins-
dag 13 november om 15.30 uur. Het is
heel prettig als u foto’s en documenten
snel terug kunt vinden op de compu-
ter!
Voor aanmeldingen tot 24 september
geldt nog de 10% korting!
Zie verder de website seniorwebnue-
nen.nl.
Telefonische info over cursussen en in-
schrijvingen kunt u verkrijgen bij:
Mw. Mart Lokker, tel. 040-2840219, op
werkdagen tussen 17.00 en 18.00 uur.
Voor een aantal cursussen van Senior-
web Nuenen zijn nog enkele plaatsen
vrij. Bij alle cursussen gaat het om vijf
lessen van anderhalf uur. In de herfst-
vakantie bent u vrij.
De cursus Klik & Tik voor echte begin-
ners is er sinds kort ook voor de tablet,
zowel voor de iPad als voor Android.
Dit is op maandagochtend van 09.00
tot 10.30 uur en de start is op 1 okto-
ber.
Voor de Klik & Tik-cursus op de pc
zijn op de vrijdagochtend nog enkele
plaatsen beschikbaar; zowel om 09.00
uur als om 11.00 uur. Deze lessen star-
ten op 5 oktober. U werkt bij deze cur-
sussen individueel in eigen tempo en
er is veel hulp direct beschikbaar.
De iPad-basiscursus start op maandag
1 oktober om 11.00 uur, maar heeft
nog meer aanmeldingen nodig om
door te kunnen gaan.
De Windows 10-cursus voor gevor-
derden is er dit jaar voor het eerst en
heeft ook nog enkele plaatsen vrij. Hij
start op dinsdag 2 oktober om 15.30
uur.
Hulp gezocht!
Wist je dat de Intocht Sinterklaas Nuenen geheel door vrijwilligers georga-
niseerd wordt (dus niet vanuit de gemeente zoals velen denken) en dat wij
afhankelijk zijn van subsidies en andere inkomsten uit bijvoorbeeld
sponsoring?
lijke dag: activiteiten verzinnen, spon-
soring, de intocht, het grote feest en ga
zo maar door. De voorbereidingen zijn
al in volle gang, maar alle hulp is ui-
teraard nog welkom.
Ook tijdens het weekend van de in-
tocht kunnen we veel hulp gebruiken.
Er moet altijd veel gebeuren: hekwer-
ken plaatsen, ruimtes inrichten, gri-
meren, versieren, catering verzorgen,
voertuigen rijden, ga zo maar door.
Ook zoeken wij nog mensen (jongvol-
wassenen en het liefst ervaren) die ge-
stalte willen geven aan de personages
tijdens de intocht.
Zonder extra hulp wordt het voor ons
steeds moeilijker om de intocht van de
Goedheiligman in Nuenen te organise-
ren. Bent u of kent u iemand die interes-
se heeft of denkt u op welke manier dan
ook iets voor ons te kunnen betekenen,
neemt u dan contact met ons op via:
Ook jij kunt je steentje bijdragen aan
de Stichting Intocht Sinterklaas Nue-
nen. Wij zoeken mensen die mee wil-
len helpen binnen de algehele werk-
groep. Hierbij kun je dus denken aan
alle voorbereidingen voor deze feeste-
Het kan in Nuenen!
Wilt u EHBO of
reanimatie leren?
Het nieuwe seizoen van EHBO-vereni-
ging Nuenen c.a. staat voor de deur. We
starten weer met cursussen voor ieder-
een die niet met lege handen wil staan
als er wat gebeurt. U kunt kiezen uit:
EHBO-cursus voor volwassenen (incl.
reanimatie en bediening AED), leidt
op voor het landelijk erkende diploma
van het Oranje Kruis. Deze tiendelige
cursus start op woensdagavond 14 no-
vember om 19.30 uur. Vervolgens elke
woensdagavond t/m 20 maart 2019.
EHBO-cursus aan kinderen voor ie-
dereen die regelmatig in contact komt
met kinderen. Dus oma’s en opa’s, pa-
pa’s en mama’s, maar ook professio-
nals. Deze vierdelige cursus start op
donderdagavond 8 november om
19.30 uur. Vervolgens elke donderdag-
avond t/m 13 december 2018.
Cursus Reanimatie en AED-bediening
voor iedereen! Leer deze betrekkelijk
eenvoudige vaardigheden in slechts 1
avond, met theorie maar vooral prak-
tijk. U beheerst de reanimatietechniek
en kunt met een gerust hart een AED
van de muur halen én bedienen. We
starten op woensdagavond 17 oktober
om 19.00 uur. De training duurt tot
23.00 uur.
Heeft u reeds een diploma reanimatie?
Om dat geldig te houden kunt u deelne-
men aan de herhalingscursus opwoens-
dagavond 24 oktober. Ook dan starten
we om 19.00 uur. De tweede mogelijk-
heid is op dinsdagavond 27 november.
Laat uw diploma niet verlopen!
Prijzen: EHBO voor volwassenen
€ 150,- | EHBO aan kinderen € 100,- |
Reanimatie €40,- | Herhaling reanima-
tie € 30,-. Cursussen worden mogelijk
(voor een deel) vergoed door uw zorg-
verzekeraar. Wij adviseren u dit na te
vragen. Bovenstaande opleidingen
worden gegeven in dorpshuis ‘De Kop-
pelaar’, Koppel 1 te Nederwetten.
Wilt u meer info of inschrijven? Kijk op
of stuur een be-
richt naar:
.
Start: TOP 2000-koor
op 21 september
Wie kent het niet? Zo tussen Kerst en
Oud en Nieuw op Radio 2, urenlang de
hits van ‘vroeger’?
Het leuke is, er zit altijd wel in elk uur
een nummer, dat je herinneringen
geeft en dat je, net zo gek als toen, die
nummers lekker meezingt, mee-swingt
of even lekker weg zwijmelt.
Wat zal het leuk zijn, omdat lekker zin-
gen met een paar mensen erg leuk is
om te doen! Vanaf dit seizoen starten
we met een TOP-2000 koor in Nue-
nen. Gewoon een uurtje lekker zingen
en swingen op de Dire Straits, The
Beatles, of the Stones, Queen, Paul Si-
mon, of zelfs Simon and Garfunkel,
Boudewijn de Groot, BLØF, enz….. :
Lekkere liedjes voor elk wat wils.
Het idee en het format is erg eenvou-
dig: een keer in de maand (de derde
vrijdagavond) en iedereen kan mee
doen. Als het kan, zingen we de liedjes
meerstemmig, gewoon gezellig.
Aan het eind van elke repetitie kiezen
we onder het genot van een hapje en
drankje het repertoire voor de volgen-
de keer.
Start en eerste kennismakingsavond:
vrijdag 21 september om 20.00 uur.
In Kerkelijk Centrum de Regenboog,
Sportlaan 5, Nuenen. Meer info en aan-
melden op:
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook