week - page 2

Rond de Linde
Nr. 38
Donderdag 20 september 2018
60
De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via
of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
Van/voor de Gemeente
G
GEMEENTENUENEN, GERWENENNEDERWETTEN | GEMEENTEHUIS: JANVANSCHIJNVELTLAAN2 | POSTBUS10.000 | 5670GANUENEN | T040-2631631 | F040-2833165
Bijeenhittegolf:
Drinkperdag twee literwater.
Blijfbinnen tussen12.00en16.00uur.
Ordeverstoring
Ganiet tegendemensenstroom in.
Blijf rustigenvolgdeaanwijzingenvande
autoriteitenop.
Ganietnaardeplekvandeordeverstoring toe.
Uitval stroom,gas,water of telefoon
Luisternaarde calamiteitenzendermetuw radioop
batterijen.
Doetde telefoonhetnog?Beldannietonnodig
omoverbelastingvanhetnet tevoorkomen.
Doetde stroomhetnog?Kijkdanopdewebsite
vanuwgemeenteofopwww.crisis.nl.
Alswww.crisis.nlniet is ingezet,wordtuopeen
anderemaniergeïnformeerd.
Overstroming
Wordtverwachtdathetwater totuwhuiskomt?
Schakelgasenelektriciteituit.
Zorgvooreenpersoonlijknoodpakket.
Alsunietwegkunt: luisternaarde regionale
calamiteitenzenderopuw radiouituwnoodpakket.
Kernongeval
Blijfbinnenofganaarbinnenen sluitdeurenen
ramenenalleswatvoorventilatiedient,zoals
afzuigkap,ontluchtingskoker,muur-en toiletrooster.
Consumeergeenkraanwater,geen regenwater,
geenbladgroentenofmoeilijk schoon temaken
etenswaren.
Houdhuisdierenbinnenen raakgeenmensenen
dierenaandiebuiten zijngeweest.
Gevaarlijke stoffen
Blijfbinnenofganaarbinnenen sluitdeurenen
ramenenalleswatvoorventilatiedient,zoals
afzuigkap,ontluchtingskoker,muur-en toiletrooster.
Ganaareengoedaf te sluitenkamerwaarhetniet
tocht, liefstmidden inhethuisofgebouw.
Bentubuiten?Loopdwarsopdewind inmeteen
doekvooruwneusenmond.
Grote brand
Blijf laagbijdegrondenverlaathetgebouw zo snel
mogelijk.
Kuntuhetgebouwnietmeerverlaten?
Gadanvooreen raam staanwaardebrandweer
ukan zien.
Ganooit terugeenbrandendgebouw in.
Groot verkeersongeval
Loopnietonnodigoverde snelweg.
Houddevluchtstrookvrijvoorbrandweer,politie
enambulance.
Bentumetdeauto ineen tunnel:verlaatuwauto
engaviadedichtstbijzijndevluchtwegde tunneluit.
Terroristische aanslag
Brenguzelf inveiligheid.
Ganietkijkenopdeplekvandeaanslag.
Hebtu informatiediekanhelpenbijhetopsporenvan
dedaders,neemdan contactopmetdepolitie.
Ziektegolf
Gebruikpapieren zakdoekjesdieuna
gebruikmeteenweggooit.
Was regelmatiguwhanden.
Blijf thuisalsueenbesmettelijke ziekteheeft.
Instortingsgevaar
ar
zittenen
beschermuwhoofdennekmetuwarmen.
Gebruikgeen liften.
Alsubedektonderhetpuin ligt,blijfdan stil
liggenenmaak zomogelijkgeluiden
oppijpenofbuizen.
Spaaruwkrachtenen schreeuwalleenalsugeen
anderemogelijkhedenheeftomgeluid temaken.
Extreem weer
Bijextreemslechtweer:
Ganietdeweg/hetwateropalsditwordt
afgeradenofalseenweeralarm isafgegeven.
Alsu tochdedeuruitmoet,neemgenoegeten,
water,dekensenwarmekledingmee.
en noodsituatie?
e temakenkrijgenmeteennoodsituatieof ramp.Het is verstandiguhierop voor tebereiden.
Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden.Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking;waxinelichtjes;warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje.Daarnaast
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben.Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare
producten zijn.Kijk voor meer tips op
.
Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders,maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:
Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving.
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert,alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp
te vragen.
Bent u zelf niet gewond,help dan waar mogelijk anderen.
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
Bij een hittegolf:
Drink per dag twee liter water.
Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
Ordeverstoring
Ga niet tegen de mensenstroom in.
Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
autoriteiten op.
Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.
Uitval stroom, gas, water of telefoon
Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op
batterijen.
Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig
om overbelasting van het net te voorkomen.
Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website
van uw gemeente of op
Als
niet is ingezet, wordt u op een
andere manier geïnformeerd.
Overstroming
Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt?
Schakel gas en elektriciteit uit.
Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
Als u niet weg kunt: luister naar de regionale
calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.
Kernongeval
Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en
ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals
afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
Consumeer geen kraanwater, geen regenwater,
geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken
etenswaren.
Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en
dieren aan die buiten zijn geweest.
Gevaarlijke stoffen
Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en
ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals
afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet
tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
doek voor uw neus en mond.
Grote brand
Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel
mogelijk.
Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
Ga dan voor ee
u kan zien.
Ga nooit terug een brandend gebouw in.
Groot verkeersongeval
Loop niet onnodig over de snelweg.
Houd de vluchtstrook vrij voor bra dweer, politi
en ambulance.
Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto
en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.
Terroristische aanslag
Breng uzelf in veiligheid.
Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
atie die kan helpen bij het opsporen van
de daders, neem dan contact op m t de politi .
Ziekt golf
Gebruik papieren zakdoekjes die u na
gebruik meteen weggooit.
Was regelmati uw handen.
Blijf thuis als u een besmettelijk ziekte heeft.
Instortingsgevaar
Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar
meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en
bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
Gebruik geen liften.
Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
liggen en maak zo mogelijk geluiden
op pijpen of buizen.
Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen
andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.
Extreem weer
Bij extreem slecht weer:
Ga niet de weg/het water op als dit wordt
afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten,
water, dekens en warme kleding mee.
Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.
Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare
producten zijn. Kijk voor meer tips op
.
Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:
Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving.
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen.
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op
.
Volg de nstructies van de hulpdiensten en de overheid op.
BIJEENKOMST PLANNEN NUENEN ZUID
In Nuenen Zuid, in het gebied rondom de Hongerman en het Kern-
kwartier, spelen meerdere ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de bouw
van een nieuwe sporthal, maar ook een woongroep die in deze buurt
woningen wil bouwen. Daarvoor heeft de gemeente een structuur-
visie opgesteld.
Structuurvisie
Een structuurvisie is een samenhangende visie op een gebied. De
structuurvisie bevat de hoofdlijnen van nieuwe ontwikkelingen en
de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. Eén van de zaken die ge-
noemd zijn is dus de bouw van een sporthal. In de plannen komt
die op de plek waar nu de Mijlpaal staat. De Mijlpaal verhuist naar
NuenenWest. Waar nu de Hongerman staat, zou een gezondheids-
centrum kunnen komen, plus de eerder genoemde seniorenwonin-
gen/appartementen. Al deze ontwikkelingen krijgen een plek in de
Structuurvisie.
Procedure
Het college heeft de concept structuurvisie vastgesteld. Hij ligt nu
6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen in die periode hun
zienswijze (reactie, opmerkingen) indienen.
Mede op basis van de zienswijzen zal een definitieve structuurvisie
worden opgesteld. Deze zal vervolgens ter besluitvorming in de ge-
meenteraad komen. De huidige planning gaat uit van vaststelling
door de gemeenteraad in januari/februari 2019.
Inloopbijeenkomst
Wij nodigen alle belangstellenden uit voor een inloopbijeenkomst
over de Structuurvisie Nuenen Zuid op:
maandag 1 oktober van
19.00-21.00 uur in sporthal De Hongerman.
Wij informeren u over de plannen en er is volop ruimte om uw vra-
gen te stellen. Het is vrije inloop, maar wethouder Van Brakel zal
om 19.30 uur een aftrap maken.
HUISVESTING VERGUNNINGHOUDERS
Nuene voldoet (gedeeltelijk) aan taakstelling plaatsen vergun-
ninghouders
Één maand na de wettelijke toetsdatum heeft de gemeente Nuenen
voldaan aan haar taakstelling voor het huisvesten van vluchtelingen
met een verblijfsvergunning. De gemeente heeft hiermee haar ach-
terstand ingelopen. Hiervoor stond de gemeente onder verscherpt
toezicht van de Provincie. Dit is nu opgeheven. Het onderbrengen
van vluchtelingen met een verblijfsvergunning is een opdracht die
niet altijd eenvoudig is om in te vullen. Wethouder Van Brakel: ‘Ik
ben er trots op dat we de taakstelling van het eerste half jaar 2018
hebben b haald. We hebben alle personen die we nog moesten
plaatsen vanuit 2017 én de personen die we dit eerste half jaar
moesten plaatsen, allemaal een goede plek kunnen geven. We gaan
er natuurlijk vol voor om ook de taakstelling voor de tweede helft
van 2018 te behal n.’
De gemeente Nuenen kreeg voor de eerste helft van dit jaar de op-
dracht om voor 18 personen, die een verblijfsvergunning hebben
gekregen, woonruimte te verzorgen. In 2017 is het niet gelukt om
alle personen te plaatsen. Er stonden nog 7mensen op de wachtlijst.
In totaal moesten er dus 25 personen aan woonruimte geholpen
worden. Geen eenvoudige
dat er in Nuenen weinig so-
ciale huur
ijn. Toch is het gelukt om de 25 mensen woon-
ruimte te bieden met behulp van de woningbouwcorporatie(s).
Voor de tweede helft van 2018 moet de gemeente Nuenen nog eens
15 personen pla tsen in en woning. Dat kunnen nareizigers zijn in
het kader van gezi shereniging, gezinnen en/of alleenstaanden.
De gemeente Nuenen heeft er alle vertrouwen in dat zij aan de taak-
stelling voor de tweede helft 2018 zal voldoen. Voor deze periode
zal huisvesting worden georganiseerd door middel van het inzetten
van vrijkomende (bestaande) woningcorporatiewoningen en tijde-
lijke woonruimte in gemeentelijk eigendom.
Er zijn ook vergevorderde plannen voor tijdelijke sociale woningen
aan het Witte Hondpad. Zoals het nu naar uitziet zullen deze in de
eerste h lft v n 2019 er staan en een bijdrage gaan leveren aan het
voldoen aan d taakstelling van 2019. Het toevoegen van sociale
woningen blijft nodig om te blijven voorzien in voldoende huisvesting
en om verdringen op de woningmarkt tegen te gaan.
BLADKORVEN
De buitendienst van de gemeente Nuenen start op 1 oktober met
het plaatsen van de bladkorven. Binnen twee weken zijn alle 140
bladkorven geplaatst. Ze blijven staan tot 15 januari 2019, zodat
ook uw kerstboom nog in de bladkorf kan.
De bladkorven mogen gebruikt worden voor bladeren, takken en
grasmaaisel van de gemeentegrond en de eigen tuin. Zeker géén
groente- en fruitafval, om ongedierte te voorkomen. Als u het blad
bij elkaar harkt, neem dan ook
meteen even uw eigen stoepje mee.
Wij rijden wekelijks de gehele
route om de bladkorven leeg te
maken. U hoeft hier dus geen mel-
ding van te maken. Heeft u veel
blad- of snoeiafval, rij dan naar de
milieustraat Nuenen want ook
daar is tuin- en snoeiafval gratis!
Samen doen we meer!
VERGUNNINGEN
PERIODE 09-09-2018 EN 16-09-2018
In het digitale gemeenteblad
(
)
zijn de volgende
besluiten gepubliceerd:
Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Bakertdreef 28
Plaatsen carport en overkapping
Zuiderklamp bij 26 en 28
Vervangen van duiker
Vaarle 8
Plaatsen kapschuur
Verleende omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Weverstraat 132
Plaatsen erfafscheiding
Beatrixstraat 26
Wijzigen gebruik, realiseren trimsalon
Goudhoeksland 47
Oprichten woonhuis
Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie
Omschrijving
Oudenstein 9
Oprichten overkapping
Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Park, Nuenen
Open Dag Showkorps O&V
23 september
Heuvelplein Gerwen
Prinsenbal
23,24,25 november en 1 december
Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Pastoorsmast
Circus Barani 26 - 30 september
Schepen Maaslaan
Straatbarbecue 23 september
Nuenen
Collecte Oranjefonds
11-15 juni 2019
Nuenen
Collecte Drumfanfare Jong Leven
2019
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum
Locatie
Omschrijving
12-09-2018 Eeneind
Ontwerpbestemmingsplan“Eeneind2018”
en ontwerpbesluit hogere grenswaarden
wegverkeerslawaai
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale
gemeenteblad
(
)
is de officiële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via:
GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat
doen via het volgende e-mailadres:
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website:
CMD,
CENTRUMMAATSCHAPPELIJKE DEELNAME
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaanmet geld,
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er inNuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt.
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!
Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail:
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.
AFVALWEETJE
De milieustraat is in september
op woensdagavond nog open tot 20.00 uur.
Vervolg op pagina 5
Gemeente
Nuenen
BEVRIJDINGSHERDENKING
Ook na 74 jaar: Bevrijding geef je door! Bevrijding Nuenen vieren
we op vrijdag 21 september vanaf 19.00 uur: Park Nuenen. U bent
van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
UITNODIGING RAADSVERGADERING
Datum: 27 septe b r 2018 locatie: Het Klooster, aanvang19.30uur.
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering. Agenda en bijbe-
horende stukken staan op
en
liggen ter inzage in het Gemeentehuis.
Onderwerpen o.a.
• Reconstructie Broekdijk
• Bestemmingplan Nuenen Zuidoost
• Verklaring van geen bedenkingen bouw woonhuis Dubbestraat 2A
• Aanwijzing categorieën van gevallen waarin een verklaring van
geen bedenkingen niet is vereist
• Actualisatie Beleid sociaal Domein 2018-2019
Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreek-
recht. Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679
of email
Tentoonstelling cursisten Atelier Van Gogh
Docent José Jansen over haar
teken- en schildercursussen
Door Caroline van Nes
Van 4 september tot en met half oktober is in Het Klooster een tentoonstel-
ling te zien met werk van cursisten van Atelier Van Gogh. Een mooie moge-
lijkheid om inspiratie op te doen om zelf een nieuwe creatieve hobby op te
pakken of verder uit te breiden. Er wordt les gegeven door docenten die zijn
opgeleid aan de Kunstacademie en zelf allemaal actief zijn als autonoom
kunstenaar. Een van hen, José Jansen, vertelt over haar verschillende cur-
sussen en waarom het zo leuk is om creatief bezig te zijn.
Modeltekenen
Deze week gaat de cursus Modelteke-
nen en -schilderen van start, een van
de cursussen die José geeft. Verder kun
je bij haar Portrettekenen en -schilde-
ren en de cursus Tekenen en schilde-
ren voor beginners en gevorderden
volgen. Een heel pakket. “Ja, dat klopt”,
begint José. “Ik geef momenteel drie
cursussen, waarvan portrettekenen
start in februari. Deze week ben ik ge-
start met Modeltekenen en -schilde-
ren en gelukkig zijn er op het laatste
moment nieuwe cursisten bij geko-
men. Voorheen was dat nooit een pro-
bleem, ik had zelfs een wachtlijst, maar
de laatste jaren gaat het moeizamer. Ik
denk dat de verandering te maken
heeft met de sociale media. Mensen
lijken wel wat preutser te zijn gewor-
den, iedereen heeft natuurlijk tegen-
woordig een camera bij zich en men is
misschien bang dat dingen worden
vastgelegd en gedeeld. Dat is jammer,
want bij het tekenen van een naaktmo-
del gaat het helemaal niet om de bloot-
heid. Het gaat om de lijn, de vorm,
kleur, licht en donker, over het alge-
meen gaat het om de training van het
oog, om exact te leren kijken.”
Iedereen kan het
Een teken- of schildercursus kan een
prettige manier van ontspannen zijn,
bijvoorbeeld na een zware werkdag.
José: “Wanneer je creatief bezig bent
op het doek, word je gedwongen om in
het hier en nu te zijn. Dat is heel goed
om te ontspannen. Je leert te denken in
beelden, op een hele andere manier
dan je misschien gewend bent. Men-
sen denken soms dat ze het niet kun-
nen, maar in principe kan iedereen de
basisbeginselen leren. Het mooiste
vind ik als iemand er na een paar les-
sen achter komt: ‘Hé, ik kan dit!’ en al
echt iets moois op papier zet, een
kunstwerk waar ze zelf verbaasd over
zijn. Ik leer mensen om ‘out of the box’
te denken. Je moet het willen en er hart
voor hebben, dan komt de creativiteit
vanzelf. Beginners en gevorderden zit-
ten bij mij bij elkaar in de les, iedereen
krijgt veel persoonlijke aandacht en ie-
dereen werkt op zijn of haar eigen ni-
veau.”
Heeft u zin om uw creatieve kant te
ontdekken? Er is nog ruimte bij de ver-
schillende cursussen van José. Voor in-
spiratie neem eens een kijkje in Het
Klooster wat andere cursisten hebben
gemaakt. Voor meer informatie:
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...14
Powered by FlippingBook