week - page 11

Rond de Linde
Nr. 38
Donderdag 20 september 2018
60
Activiteiten
WLG
Creatief
met
watten-
staa es
24
september
Schilderen
kan op veel
manieren,
met een
kwast, met
je vingers,
met een spons of met een spuitbus.
Maar heb je er ooit van gehoord dat je
ook kunt schilderen met wattenstaaf-
jes? Ja, je weet wel, die dingen voor in
je oren. Het kan echt en dan worden
het nog prachtige kunstwerken ook.
Je moet er wel een beetje geduld voor
hebben, want met het wattenstaafje
en de verf ga je heel veel stipjes zet-
ten. En heel veel stipjes op een rij
worden een soort streep. Je kunt een
schilderij maken van je eigen hand
bijvoorbeeld, maar dan wel de kleur-
rijkste hand die je ooit gezien hebt.
Deze leuke, creatieve activiteit is voor
kinderen tussen de vijf en acht jaar
oud. Wel even opgeven via mail of
website van de WLG. Het is op 24
september van 15.30 uur tot 17 uur
De kosten voor deze leuke middag
zijn drie euro.
Creatieve
markt
7 oktober
De WLG is
alweer heel
druk bezig
met de
voorberei-
dingen
van de
Creatieve
markt in
Gerwen.
Tijdens deze markt kunnen deelne-
mers hun zelfgemaakte creaties verko-
pen, technieken laten zien en worden
er demonstraties gegeven. Ook zijn er
optredens met muziek en zang. Je kunt
meedoen met verschillende workshops
en zelfs je portret laten schilderen. Na-
tuurlijk zijn er ook lekkere dingen te
eten en te drinken.
Er is nog plaats voor kinderen om op
te treden, laat je graag je zang, dans,
toneel of muziek zien en horen, neem
dan even contact op via onderstaan-
de email. Wel even opgeven voor 25
september. We zien jou graag 7 okto-
ber tijdens de creatieve markt. Ver-
der willen we iedereen uitnodigen
om deze leuke markt te bezoeken, 7
oktober van 11 uur tot 16 uur in D’n
Heuvel.
Aanstaande maandag staat de deur
weer open vanaf 13.30 uur. De koffie
en thee staan dan klaar voor de inloop-
middag van de WLG; werkgroep leef-
baarheid Gerwen. D’n Heuvel, Heuvel
11 in Gerwen. Website:
-
dorpsplein-gerwen.nl.
Mailadres:
werkgroepleef baarheidgerwen@
gmail.com, Telefoon: 06-41102625.
| 040 284 1550
In samenwerking met Yarden
Sigrid Hielkema-Tas RU en
Thijs van den Biggelaar RU
uitvaartverzorgers Nuenen c.a.
ADVERTORIAL
Kan oma met haar dementie wel mee naar
de uitvaart van opa?
In de week van Wereld Alzheimerdag vragen wij aandacht voor de moeilijke
vragen waarmee u te maken kunt krijgen na een overlijden in de naaste
omgeving van een familielid met dementie. Zou u het verdrietige nieuws
vertellen en zo ja, hoe? En kan uw familielid mee naar de uitvaart of zou u
het risico te groot vinden dat dit de verwarring alleen maar groter maakt of
dat de ceremonie wordt verstoord?
Recht op emoties
De reactie van iemand met demen-
tie blijft moeilijk te voorspellen.
Toch zijn diverse medici het erover
eens; ook iemand met dementie mag
zeker het verdriet voelen van een
verlies, ook al is het maar even. Het
buitensluiten van die persoon zou
een dubbel gemis zijn; hij of zij hoort
er gewoon bij als het enigszins
mogelijk is.
Waar doen we goed aan?
Het is aan u, eventueel in overleg
met de (verpleeg)huisarts of psy-
choloog, of en in welke mate uw
naaste betrokken kan worden bij
een afscheid. Indien uw familielid al
te veel in een eigen wereld leeft, is
het wellicht verstandiger om hem of
haar rustig thuis te laten ten tijde
van de uitvaart. Als u echter denkt
dat uw naaste de overledene nog in
enige mate herkende, kan het waar-
devol zijn om hem of haar (gedeel-
telijk) bij het afscheid te betrekken.
Afscheid toegankelijk voor iemand
met dementie
Wij kunnen het afscheid op zo’n
manier aanpassen, dat we rekening
houden met de mogelijkheden van
uw naaste. We verminderen daarbij
de aanwezige prikkels. Zo kan het
een idee zijn om thuis of in een uit-
vaartcentrum in alle rust en beslo-
tenheid afscheid te nemen. Of we
passen de volgorde binnen de uit-
vaart aan. Ook kunnen we rustige
momenten inbouwen, vertrouwde
elementen toevoegen, het woord-
gebruik (tijdelijk) aanpassen, etc.
Daarbij zorgen we dat uw naaste,
onder begeleiding van een beken-
de, de uitvaart altijd voortijdig kan
verlaten.
Met rust en respect
Voor ons is elke uitvaart maatwerk,
maar dit afscheid vraagt om nóg
meer flexibiliteit en inlevingsvermo-
gen. Wij vinden het belangrijk dat
iedereen op zijn eigen manier rustig
en respectvol afscheid kan nemen.
Uw naaste met dementie maar juist
ook u, zonder extra zorgen. We
bespreken graag wat in uw situatie
zou passen.
Nieuw financieel adviesbureau in de regio
Dokter & Van Heuven:
“Jouw nanciële rust is ons vermogen”
kennis nodig is op een dieper niveau,
brengen we onze klant in contact met
adviseurs in ons professionele net-
werk, zoals een notaris, accountant of
fiscalist. We willen de markt breed be-
dienen” vervolgt hij.
Vertrouwenspersoon
“We zijn echter vooral een vertrou-
wenspersoon, die dichtbij staat. Door
de tijd te nemen ommet de klant in ge-
sprek te gaan en vragen te stellen als:
Welke rol speelt geld in je leven? Wat
zijn je plannen? krijgen we een goed
beeld van iemands drijfveren en wen-
sen. Daarmee kunnen wij onze vertaal-
slag naar een advies beter maken en
maatwerk leveren van hoge kwaliteit.
Dat is de toegevoegde waarde die we
willen bieden” vult Marc aan. “Het is
belangrijk wie je bent en welke keuzes
je wilt maken in je leven. Hoe ben je
Ze bieden integraal advies op het ge-
bied van hypotheken, inkomen en ver-
mogen en werkten al zeven jaar goed
samen bij hun gezamenlijke werkgever
Rabobank Dommelstreek in Geldrop
voordat ze deze stap maakten. Deze
ervaren financieel planners geven nu
op hun eigen manier vorm aan hun
vak, met aandacht voor mensen. De
relatie met de klant is het hart van het
bedrijf en de vonk waarmee het is be-
gonnen.
“We vinden in de eerste plaats het con-
tact met mensen belangrijk” vertelt
Niels. “Onze prioriteit ligt bij het op-
bouwen van een duurzame relatie met
de klant en mensen helpen om finan-
ciële vraagstukken op te lossen voor
een langere periode, op verschillende
momenten in hun leven. Complexe
vragen gaan we niet uit de weg. Als er
V.l.n.r.: Marc van Heuven en Niels Dokter. Foto: LAV Fotografie, Bart Verkuijlen.
Financiële rust is een prettig gevoel. Dát willen Niels Dokter en Marc van
Heuven voor hun klanten bereiken. Afgelopen vrijdag vierden ze de o cië-
le opening van hun bureau met vestigingen in Eindhoven en Nuenen.
gevormd? Dat is essentieel, daar beste-
den we aandacht aan” licht hij toe.
Waarden
Marc en Niels zijn ongebonden, ze
verkopen geen financiële producten.
“Wij vervullen als vertrouwensper-
soon een ondersteunende, onafhanke-
lijke rol, hebben een open benadering
en werken zonder provisie” voegt
Marc toe. Integriteit, transparantie en
authenticiteit staan daarbij voorop.
Niels en Marc creëren een ultieme
klantbeleving. Ze maken verschil door
te investeren in de relatie en onder-
scheiden zich van hun concurrenten
door wie ze zelf zijn: deskundig, mens-
gericht, toegankelijk, flexibel, even-
wichtig en oplossingsgericht.
PS: Wil je een huis kopen in Nuenen-
West? Wij helpen je graag met je hypo-
theek!
Gunstig energielabel:
hogere prijs
Er hangt een prijskaartje aan het energiezuinig(er) maken van nieuwe en be-
staande woningen. De vorige keer schreef ik dat het spel om de duurzaam-
heids-euro’s in de nieuwbouwsector nogmaar net is begonnen. Maar ook het
verduurzamen en vergroenen van bestaande woningen brengt veel kosten
met zich mee. Je kunt denken aan investeringen in extra isolatie van daken,
muren en vloeren. Of ook aan het plaatsen van driedubbel glas en de aan-
schaf van zonnepanelen of hybride warmtepompen.
Tegenover deze kosten staan opbrengsten waarmee je de investering kunt
terugverdienen. De jaarlijkse energiekostenworden immers lager en voor be-
paalde investeringen kun je subsidie krijgen. Daarnaast wordt vaak gezegd
dat deze investeringen zich terugbetalen als je gaat verhuizen, dus bij ver-
koop van de woning. Sinds begin deze maand is hiervoor ook bewijs. Onder-
zoeksbureau Calcasa onderzocht nl. het prijseffect van energielabels bij alle
sinds 2015 verkochte woningen. De uitkomst is duidelijk: een beter ener-
gielabel leidt tot een gemiddeld 2% hogere verkoopprijs. Bij een gemiddelde
woningwaarde van €297.000 betekent dat een hogere verkoopprijs van bijna
€6.000.
Hoe zat het ook al weer met de labels? Woningen met energielabel A zijn
zeer energiezuinig. De energiezuinigheid loopt per categorie geleidelijk te-
rug naar het slechts denkbare label G (uiterst energieverspillend). Alles over
de labels is te vinden op
Sinds de invoering van het
energielabel in 2015 is het aantal woningen met een definitief label geste-
gen naar 85%.
Calcasa heeft ook in beeld gebracht hoe het staat met de
hoeveelheid energiezuinige labels per gemeente. Zee-
wolde scoort het best: bijna 64% van de gelabelde wo-
ningen heeft hier label A of B. Uit onze regio staat
Eersel op de landelijke ranglijst op een nette tiende
plek met 53,%. De overige regiogemeenten zitten in
de middenmoot.
Het prijsverschil tussen vergelijkbare woningen kan
overigens oplopen tot wel 3,6% (€10.700) als het ver-
schil 3 stappen of meer is, dus bijvoorbeeld als de ene
woning label A heeft en een vergelijkbaar huis label D.
Het kan voor de individuele woningbezitter dus ze-
ker de moeite lonen eens te kijken naar mogelijk-
heden in een zuiniger energieklasse te komen.
Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio
Woningmarkt in beweging
Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort
Boek Religieus Erfgoed
Nuenen c.a. gepresenteerd
Het boek ‘Religieus Erfgoed Nuenen c.a.’ is afgelopen zondag tijdens de re-
ceptie van het 50-jarig bestaan van de Sint-Clemenskerk in Gerwen o cieel
gepresenteerd.
religieuze gebouwen in Nederwetten,
Gerwen en Nuenen met hun geschie-
denis uitvoerig belicht.
Het is voor € 25,- te koop bij Bruna
Parkstraat, Risjamo Kernkwartier, het
Vincentre aan de Berg en in het Heem-
huis van heemkundekring De Drije-
hornick, Papenvoort 15A. Leden van
De Drijehornick betalen € 22,50.
(verkoop aan leden alleen in het
Heemhuis).
Samensteller Jos Thielemans reikte de
eerste exemplaren uit aan pastor Vos-
senaar en pastoraal werker Marieke
Feuth van de parochie Heilig Kruis,
aan pater Declerck van de priester-
broederschap Pius X en aan mevrouw
Lourens voorzitter van de PGN in
Nuenen.
In het boek, dat is uitgegeven door
heemkundekring De Drijehornick,
worden alle bestaande en verdwenen
Marieke Feuth en Hans Vossenaar
nemen het boek ‘Religieus Erfgoed Nuenen c.a.’ in ontvangst
Ook zijn er exemplaren voor pater Declerck
van de priesterbroederschap Pius X van de ‘oude’ Sint-Clemeskerk in Gerwen
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14
Powered by FlippingBook