week - page 1

WE EKD I ENS T EN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen,
Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg,
Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
DEZE WEEK:
De enige échte Nuenense krant
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren tekst:
• Aanleveren advertenties:
Docent
José Jansen
over haar
teken- en schilder-
cursussen
Podotherapie Stap
en Dieetteam
vestigen zich bij
Fysiotherapie Kemps
Week van
de Loopbaan,
bezoek een
coach bij jou
in de buurt
Mededeling rondom
de Griepvaccinatie:
Huisartsenpraktijk
Laan ter Catten
De huisartsenpraktijk heeft een extern
bureau ingeschakeld voor de corre-
spondentie van de griepvaccinatie. Uw
naam en adresgegevens worden na
verzending van de brieven vernietigd.
Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt
u dit melden bij de assistente. Om uw
reactie tijdig te verwerken ontvangen
wij graag deze week uw bezwaar.
Jaargang 60 • Nr. 38 • 20 september 2018
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuene
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan o erhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service vanAutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op w
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
r
f tuur!
Nog niet toe a n onder
f r aratie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau a n iemand an
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
APPARTEMENT TE
KOOP GEVRAAGD
040 - 711 1152
Puur | Professioneel | Persoonlijk
Verkeersongeval? Arbeidsongeval?
Medische fout? Mishandeling?
Bel 0492 - 70 02 80
Wij bezoeken u gratis aan huis!
,BTUFFMUSBWFSTF )FMNPOE t XXX EQ BEWPDBUFO OM
Eén jaar PUUUR dagbesteding
Door Mariët Jonkhout
gelijkheden voor. Oogt het pand aan
de buitenkant eigenlijk als een gewoon
woonhuis, erachter ligt een enorm die-
pe tuin waar bloemen groeien, een
moestuin wordt onderhouden en waar
inmiddels een vijftal kippen, woonach-
tig in een prachtig zelfgemaakt kip-
penhok, zorgen voor onze dagelijkse
eitjes. Dit kippenhok is het eerste ech-
te bouwwerk dat door onze mensen
zelf ontworpen en gebouwd is. Wil-
lem, een van onze deelnemers hier, is
dagelijks bezig met houtbewerking en
van daaruit is hij op het idee gekomen
een heus kippenhok te bouwen”. “Dit is
zo goed bevallen dat we besloten heb-
ben onze eigen klusdienst op te zetten.
Iedereen in Nuenen kan vanaf nu de
mensen van Puuur, waaronder Wil-
lem, voor klussen in en om het huis en
tegen uiteraard een kleine vergoeding
van € 15,- per uur, inhuren”. Vult me-
dewerker Sasja aan. ‘We hopen dat dit
de stap is tot een eigen klusbedrijf van
Willem en dat we hem hiermee goed
Puuur Dagbesteding biedt dagelijks
een veilige haven voor jongeren tussen
de 12 en de 30 jaar die in het dagelijks
leven op een andere plek zouden vast-
lopen. Door te veel stress, overvraging
of door beperkingen in sociale contac-
ten. Bij Puuur dagbesteding mogen ze,
zonder dat ze een continu druk voe-
len, zichzelf zijn. Hun missie is om
jongeren weer lekker in hun vel te krij-
gen en samen te ontdekken waar zij
blij van worden.
“Gemiddeld zijn er nu op een dag vijf
jongeren aanwezig, vrijwel allemaal in
de leeftijd van 12 tot 30 jaar, die we al-
lemaal individueel de ruimte bieden
zichzelf te ontplooien’, vertelt Sabine,
samen met Sasja, initiatiefnemers van
Puuur, onder het genot van koffie aan
de grote eettafel in de huiskamer. ‘Of
dat nu is met koken, tuinieren, houtbe-
werking of met zelf opgenomen You-
Tube filmpjes editen, iedereen kan zijn
of haar kwaliteiten volledig benutten.
Ons terrein biedt hier ook volop mo-
Het is alweer een jaar geleden dat PUUUR dagbesteding haar deuren open-
zette aan de Opwettenseweg nummer 111. Een jaar met veel ontwikkelin-
gen, hoog tijd voor een update dus.
op de rit kunnen zetten, dus mocht u
een klus hebben - en dat kan variëren
van boodschappen doen tot blad ve-
gen en van een kippenhok bouwen dus
tot een schilderijtje ophangen dan
kunt u ons bellen. We kunnen ook met
onze aanhanger iets voor u vervoeren
als dat de vraag mocht zijn”.
“Omdat we hier natuurlijk dagelijks
met van alles bezig zijn en moeten
rondkomen van een bijdrage per deel-
nemer door de gemeente, zijn we ook
nog op zoek naar mensen die bijvoor-
beeld tuinhout, bloembollen of plan-
ten over hebben. We zouden daar erg
mee geholpen zijn.
Informatieavond
Om jongeren en/of hun ouders welke
dagbesteding, begeleiding of therapie
zoeken in Nuenen wat uitgebreider
kennis te laten maken met Puuur,
houden we op 10 oktober een infor-
matieavond. Tijdens deze avond wordt
uitleg gegeven over de visie en de mo-
gelijkheden die wij bieden. Bij Puuur
zijn we gespecialiseerd op het gebied
van prikkelgevoeligheid, hoog sensiti-
viteit, autisme, hechtings-problema-
tiek, eetstoornissen, depressie en
burn-out. We bekijken graag met jou
wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Kijk ook maar eens op:
-
dagbesteding.nl voor meer info.
De avond begint om 20.00 uur met
koffie en thee. Graag wel even aanmel-
den dan weten we op hoeveel mensen
we kunnen rekenen”. info@puuurdag-
besteding.nl of 06-15214282. Houd
ook onze facebookpagina in de gaten
voor leuke acties Binnenkort zal Wil-
lem hier zijn eers e eigen designlamp
gaan verloten.
Vrijdag 21 september
‘Bevrijdings Rit Nuenen’
Gelukkig hebbenwe elk jaar weer demogelijkheid om in enmet Nuenen de
jaarlijkse bevrijdingsherdenking te vieren. En -inmiddels bijna onlosmake-
lijk- is aan dit evenement de Bevrijdings Rit verbonden.
remonieel ontstoken is in Bayeux
(Normandië) is met behulp van onder
andere wielrenners naar Eindhoven
gebracht waar het op 18 september op
het Stadhuisplein ontstoken is.
De datum
Soms is er onduidelijkheid of Nuenen
nu op 21 of op 22 september 1944 be-
vrijd is. Hierbij een deel van de officiële
verklaring dat 22 september de echte
officiële datum is waarop de bevrijding
een feit is. Dit is dan ook de reden dat
we rondom deze datum het vieren van
de bevrijding plannen en altijd ge-
makshalve op de vrijdagavond.
De fakkel
De basis van de herdenkingsbijeen-
komst vindt zijn oorsprong in tradities
en dat begint al bij het ontsteken van
de fakkel in Eindhoven. Het betreft een
fakkel die speciaal geprepareerd is, be-
doeld voor het transport. Zelfs de fak-
kel waarmee het vuur naar Nuenen
wordt gebracht heeft een familiare ge-
schiedenis en is van vader op zoon
(met dank aan de familie Heerings uit
Weetjes
De basis van de (symbolische) bevrij-
ding begint met het overdragen van
het bevrijdingsvuur. Het vuur dat ce-
Eindhoven) overgedragen. Poetsen,
‘back up fakkel’, brandstof - het hoort
er allemaal bij.
Zoals gezegd beginnen we in Eindhoven
waar de collega’s vanWheels zich verza-
meld hebben. Elke deelnemer heeft zich
vooraf ingeschreven voor deelname aan
de rit naar Nuenen. Rond 18.00 uur be-
ginnen we in Eindhoven terwijl we in
Nuenen een bijeenkomst hebben met
genodigden. Deze activiteiten lopen dus
parallel. Het bevrijdingsvuur wordt
door een lid van het 18 september co-
mité via de fakkel over gedragen naar de
tijdelijke ‘transport’ fakkel. Het vuur
neemt plaats in de eerste wagen van het
konvooi. Onder begeleiding van ver-
keersregelaars rijden de ongeveer 25
auto’s en 4 motoren naar Nuenen en ko-
men we rond 18.30 uur via de Opwet-
tense Watermolen (Wolvendijk) Nue-
nen binnen. We maken een kleine
tussenstop op de Kerkstraat zodat we
tegelijkertijd met de gasten - die na het
diner een (muzikale) openbare bijeen-
komst in de kerk hebben bijgewoond -
het centrum van Nuenen binnenkomen.
Gasten en bevrijdingsvuur verenigen
zich op dat moment. Het vuur wordt ce-
remonieel overgedragen via de fakkel
om daarna de van Duynhoven fakkel
van Nuenen te ontsteken waarna de ce-
remonie voor Het Klooster gaat begin-
nen. De van Duynhoven fakkel is ge-
schonken door de heer van Duynhoven
(oud veteraan) aan het bestuur van de
gemeente Nuenen.
Na afloop van de ceremonie worden
de bloemstukken overgebracht van
Het Klooster naar het bevrijdingsmo-
nument aan de Europalaan.
Bevrijdingsritten
Tot voor kort droeg de bevrijdingsrit
nog de naam Historische Rit Nuenen
maar ondanks dat de naam aangeeft
wat ermee bedoeld werd lag er nog
een diepere betekenis onder. De rit
voert ons langs plekken waar bijzon-
dere gebeurtenissen hebben plaatsge-
vonden, zie hieronder een klein deel
van de tekst geschreven door Edwin
Popken van Battlefield Discovery.
We rijden aanstaande vrijdag in sa-
menwerking met Wheels een drietal
ritten: Rit Nuenen (rit -A-) Checkpoint
1: Bevrijdingsmonument. Op deze lo-
catie stond in de oorlog de boerderij
van Vink.
Voor vervolg van de route verwijzen
wij u naar de site van Oranje Comité
Nuenen of Facebook pagina:
comitenuenen/
Teksten en copyright: Battlefield Dis-
covery (Nuenen) Edwin Popken
Verwelkomen van de Bevrijdings
Rit Nuenen
We zouden het zeer op prijs stellen,
mochten wij bij u door de straat rij-
den, als u buiten zou staan om het
Nuenense konvooi te verwelkomen.
Deelnemen aan een rit: Het Oranje
Comité Nuenen stelt kosteloze kaar-
ten ter beschikking voor deelname
aan één van de ritten (tenzij er nog
ruimte vrij is bij een volgende rit). Tic-
kets zijn verkrijgbaar via de kiosk waar
reanactors (levend toneel) in histori-
sche kleding ze ter beschikking zullen
stellen. We plannen drie ritten, elk ca.
80 plaatsen (deelname te allen tijde
voor eigen risico). Verder is er in en
rondom het park gezelligheid. Muzi-
kale invulling wordt verricht door DJ
Daan met muziek uit de jaren 1940-
1945. Het Oranje Comité Nuenen
wenst u een fijne avond toe.
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...14
Powered by FlippingBook