week - page 9

Referendum
De inwoners van de gemeente Nuenen krijgen de mogelijkheid zich uit
te spreken over de plannen van Gedeputeerde Staten om de gemeenten
Nuenen en Eindhoven samen te voegen. Daarom wordt op woensdag 10
oktober 2018 een referendum georganiseerd.
De vraag die wordt gesteld is:
Bent u vóór of tegen de samenvoeging van de
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven?
Uiteraard informeren we u in de aanloop naar het referendum over hoe u
uw stem kunt uitbrengen.
En de regio?
Er zijn veel zaken die we al langer in goede samenwerking met de regio regelen.
Denk aan openbaar vervoer, afstemming rond en aanleg van fietspaden,
(provinciale) wegen, industrieterreinen, etc. Dit zal door een samenvoeging met
Eindhoven niet veranderen. Eindhoven zal ook na een fusie met Nuenen moeten
blijven samenwerken met haar buurgemeenten om dit soort voorzieningen in
stand te houden en te verbeteren.
We vinden dat de Provincie wel erg weinig zegt over de toekomst van de
bestaande samenwerkingsverbanden in de regio. Of wat de plannen zijn in de
regio op de wat langere termijn. Er is best een aantal mensen dat vindt dat er
een grote gemeente Eindhoven moet komen. Is de samenvoeging met Nuenen
daar dan de eerste stap in? En zo ja: is dat wel een logische gang van zaken?
Je kunt je voorstellen dat in één keer samenvoegen van meerdere gemeenten
veel e‰ciënter is dan druppelsgewijs één voor één. Kortom: we vinden dat er te
weinig is gekeken naar de eŒecten voor de hele regio. Waardoor herindeling van
Nuenen met Eindhoven wel eens een ondoordachte zet zou kunnen blijken met
een averechts eŒect in plaats van dat het bijdraagt aan een sterke Brainportregio.
Groter is niet persé beter
Groter is niet altijd beter. We werken vanuit Nuenen graag op het schaalniveau
dat bij het onderwerp past. En soms is dat regionaal. Dan doet we dat binnen
het Stedelijk Gebied Eindhoven (met negen gemeenten) of de Metropoolregio
Eindhoven (met 21 gemeenten). Terwijl we bijvoorbeeld zorg en welzijnszaken
heel graag op de Nuenense schaal oppakken, omdat we dat het beste dicht bij
de inwoners kunnen organiseren.
Haastige spoed…
We vragen ons sowieso af wat de haast is en de herindeling persé op 1 januari
2021 plaats moet vinden. Het voorstel moet straks door Provinciale Staten
goedgekeurd worden en vervolgens ook nog door de Tweede Kamer. Dat kan
op zijn vroegst in de zomer van 2019 (en dat is erg optimistisch). Dan is er nog
maar anderhalf jaar over om ‘alles’ (van afvalinzameling tot bouwregels tot
subsidiebeleid) op elkaar af te stemmen, nieuwe verkiezingen te houden en op
1 januari 2021 startklaar zijn om onze inwoners dan vanuit het Stadskantoor in
Eindhoven van dienst te zijn.
Echt nog geen gelopen race
De herindeling van Nuenen met Eindhoven is nog (lang) geen voldongen feit.
Het is op dit moment een voornemen van Gedeputeerde Staten, een voorstel
dat pas eind dit jaar in Provinciale Staten wordt besproken. Mocht ook die
akkoord gaan, dan volgt nog de gang naar Den Haag: ook de ministerraad en
de Tweede Kamer moeten het ermee eens zijn.
Wat vindt u er van?
Zoals gezegd is de eerste stap de
behandeling in Provinciale Staten. En die
kijkt niet alleen naar het plan zelf, maar
ook naar wat anderen (vooral inwoners
natuurlijk) van het plan vinden. Wilt u ook
laten weten hoe u erover denkt? Dat kan
door een zogenaamde zienswijze in te
dienen. Dat doet u bij de Provincie. In
uw zienswijze kunt u alles melden wat u
maar wilt en wat u instuurt hoeft niet aan
bepaalde eisen te voldoen. De mogelijkheden:
• Per e-mail
indienen via
• Per brief
indienen, gericht aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-
Brabant onder vermelding van ‘zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a.
en Eindhoven’, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch.
• Op
/
nuenen
vindt u een formulier waarmee u, door beantwoorden van drie
vragen, uw mening kwijt kunt.
Voor informatie kunt u kijken op de hierboven genoemde website van de
Provincie, de gemeentelijke website, maar bijvoorbeeld ook de website
geeft veel informatie en publicaties.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook