week - page 4

Rond de Linde
Nr. 27
Donderdag 5 juli 2018
60
Ondernemers, een goed verhaal
Vaak heb ik ondernemers als klant die een leuk huis hebben gezien, maar
lastig de hypotheek rond kunnen krijgen.
Ik vroeg laatst één van die onderne-
mers waarom kom je naar mij en ga je
niet naar je bank waar je al heel lang
bankiert. "Nou, dat zal ik je vertellen!
Ik wil graag weten wat bij meerdere
geldverstrekkers de mogelijkheden
voor mij zijn. De banken lijken tegen-
woordig graag iedereen in hokje te
willen stoppen en als ondernemer,
heb ik gemerkt, pas je daar eigenlijk
nooit in. Ik voel me onbegrepen. Ik
werk keihard, mijn omzet is prima, er
zijn veel kansen in de markt en ik heb
eenmooi product. Ik werk me drie sla-
gen in de rondte en toch voldoe ik
blijkbaar niet aan de criteria! Ik vind
het fijn dat ik mijn verhaal nu alleen
aan jou hoeft te doen. Jij snapt hoe
het werkt en weet hoe ik het beste
mijn plan kan realiseren"!
Nu zit ik al lang in het vak en heb ook
een tijd bij een bank gewerkt voordat
ik zelf ondernemer werd. Ik begrijp
goed wat die ondernemer bedoeld.
Het zijn echt twee verschillende werel-
den. Ondanks alle reclames van geld-
verstrekkers dat een financiering voor
een ondernemer zo geregeld is, is de
praktijk toch veel weerbarstiger. Ze
spreken namelijk twee verschillende
talen. Kort gezegd, en nu maak ik het
wat algemeen. Een ondernemer denkt
in kansen en kijkt vooruit. Een geldver-
strekker denkt in risico’s en kijkt terug
in de tijd. En dat is een wezenlijk ande-
re benadering. En vaak is het lastig om
elkaar te vinden. In dat geval kan een
financieel adviseur die beide werelden
kent de verschillen overbruggen. Voor
deze ondernemer heb ik de hypotheek
geregeld en hij woont nu met zijn ge-
zin in zijn droomhuis.
Praktisch gezien hoe werkt het meest-
al bij de beoordeling van een hypo-
theek voor ondernemers? De geldver-
strekker kijkt naar de gerealiseerde
resultaten van de laatste 3 jaren. Daar
wordt een gemiddeld inkomen op
vastgesteld. Als daar een jaartje tus-
sen zit dat het even wat minder was,
drukt dit de hoogte van de hypotheek
aanzienlijk. Kansen in de markt en
vooruitzichten tellen dan helaas niet
mee. Maar! Met een goed verhaal is
veel mogelijk.
Daar moet ik ook bij zeggen dat er
enorm veel variëteit in demarkt is hoe
geldverstrekkers ondernemers beoor-
delen. In de wirwar van partijen is het
ook een hele puzzel om te achterha-
len waar met de persoonlijke situatie
van die ondernemer de beste oplos-
sing voor de financiering van zijn huis
te krijgen is.
Daarom is mijn advies voor onderne-
mers die op zoek zijn naar een hypo-
theek. Raadpleeg een financieel advi-
seur en dan het liefst een die zelf ook
ondernemer is én de bankwereld
goed kent. Als gids in het woud van
geldverstrekkers en voor het vertellen
van het goede verhaal met de juiste
toon. Er is veel mogelijk.
Nicole Sprenger is onafhankelijk financieel adviseur
bij Financieel Thuis, Parkstraat 15a te Nuenen.
Financieel Thuis
Daar komt u voor naar Stiphout!
Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk.
0492 - 523271 • Open van 9.30-18.00 uur.
UITVERKOOP
Vakantie
voor de deur
de beste korting
heeft Primeur!
Nu uitzoeken
tot
50%
*grote sortering moderokken
25,-
Rabobank Dommelstreek
zoekt een nieuwe commissaris
Rabobank Dommelstreek is een coöperatieve ondernemende bank van en
voor leden en klanten. Onze deskundigheid, betrokkenheid en onderne-
merschap zetten wij in om de dromen en ambities van onze particuliere en
zakelijke klanten te realiseren. Bij de bank werken circa 60 medewerkers.
Het werkgebied wordt gevormd door de plaatsen Geldrop, Nuenen-Ger-
wen-Nederwetten, Heeze, Leende en Sterksel en heeft ongeveer 75.000 in-
woners. Ruim de helft van de inwoners heeft op enige manier een relatie
met onze bank.
Wij zijn actief op zoek naar een com-
missaris met een goed netwerk in dit
werkgebied, waardoor hij/zij een ver-
bindende factor kan vormen tussen
de lokale gemeenschap en de bank.
Deze lokale betrokkenheid kan zich
uiten in een betrokkenheid in een van
de strategische thema’s van de bank:
zelfredzaamheid, ondernemerschap,
lokale leefomgeving en food.
Het pro el van de nieuwe commissaris
De nieuwe commissaris is een erva-
ren ondernemer of bestuurder met
een HBO of academisch werk- en
denkniveau. De commissaris is onaf-
hankelijk en heeft gevoel voor be-
stuurlijke verhoudingen en het hou-
den van toezicht. De commissaris
kenmerkt zich als zowel strategisch
als coöperatief denker, heeft kennis
van regionale ontwikkelingen en
woont en/of werkt in het werkgebied
van Rabobank Dommelstreek. Ge-
zien de huidige samenstelling van de
raad van commissarissen is het ook
mogelijk om meerdere kandidaten te
benoemen.
Informatie
Kijk voor de gehele vacature op
www.
rabobank.nl/dommelstreek
. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met de voorzitter van de raad van com-
missarissen van Rabobank Dommel-
streek, de heer Andries Mulder (tele-
foonnummer 088 - 883 00 04), of met
commissaris mevrouw Astrid Mimmel
(tel. 06 -22 46 88 22). Stuur voor het
ontvangen van de uitgebreide functie-
omschrijving een e-mail naar
directie.
Fusie, annexatie
of landjepik?
Welke term is het meest toepasselijk op de herindeling die Nuenen mis-
schien te wachten staat. Jawel: misschien!! Want wat gedeputeerde Anne-
marie Spierings ook beweert: er is nog steeds niets beslist. Het besluit wordt
genomen in de Provinciale Staten en daarna in de Tweede Kamer. Zo werkt
in Nederland het democratisch proces.
onderzoek te laten uitvoeren. Hieruit
bleek dat Nuenen bestuursmatig zeer
zwak opereerde. Nuenen zette een ver-
beteringstraject in en liet het bestuurs-
krachtonderzoek herhalen (december
2017). Conclusie: de bestuurskracht is
sterk verbeterd en gemiddeld dik in or-
de. (Hoe anders is ook dat inmiddels in
Eindhoven!)
Annemarie Spierings weigert echter de
nieuwe feiten over Nuenen mee te ne-
men.
Maar er is nóg iets belangrijks: De ge-
meenten Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son
en Breugel werken samen in de Dom-
melvallei. Als Nuenen, fuseert met
Eindhoven wordt dit samenwerkings-
verband opgeblazen. De bestuurskracht
in deze regio wordt dus niet versterkt
maar juist verzwakt.
En dus komt nu de grote vraag:
Wat is de meerwaarde van de fusie van
Eindhoven en Nuenen?
Wat betreft het antwoord op deze vraag
blijft Annemarie Spierings angstvallig
stil. Ze heeft er geen antwoord op.
De SP heeft het antwoord wel.
Onze regio is gebaat bij een sterke cen-
trumstad met eromheen een groene
rand van gemeenten die het aantrekke-
lijk maken om hier te werken, te wonen
en te recreëren. Op termijn kan Nuenen
streven naar een fusie met Son en Breu-
gel en wellicht wil Geldrop-Mierlo aan-
sluiten. Maar op dit moment is een fusie
zinloos.
In meerdere onderzoeken is het klip en
klaar aangetoond: fusies van gemeenten
hebben nog nooit geleid tot kostenbe-
sparing en al helemaal niet tot meer be-
stuurlijke slagvaardigheid.
De feiten negeren is misschien een beet-
je dom Annemarie! En landjepik spelen
is een gevaarlijk spelletje. Straks gooi je
het mes nog in je eigen voet!
Bas Smouter, voorzitter SP | Nuenen
Bij de term ‘fusie’ denk ik aan een wel-
overwogen proces dat voorafgaat aan de
herindeling van twee, of mogelijk meer-
dere, gelijkwaardige partners.
Bij ‘annexatie’ denk ik meer aan een
proces van twee ongelijkwaardige part-
ners waarvan er één geheel tegen zijn
zin wordt ingelijfd door de ander.
Maar vreemd genoeg herinnert dit her-
indelingsproces mij vooral aan mijn
kinderjaren.
Toen ik op de lagere school zat, speelden
we tijdens het speelkwartier “Landjepik”.
Met zakmessen tekenden we een speel-
veld. Om beurten gooiden we ons zak-
mes in het gebied van een tegenspeler.
Als jouwmes bleef steken, trok je een lijn
en mocht je dat gebied inpikken. Dit
laatste lijkt verdacht veel op de huidige
situatie. Eindhoven, dat te kampen heeft
met ruimtegebrek, kan in één keer haar
grondgebied met bijna 40% uitbreiden
en haar inwonertal met 23.000 inwoners
vergroten. Dat is van belang om de vijfde
stad van Nederland te blijven. De mes-
sen die gegooid worden, zijn hierbij de
valse argumenten die Annemarie Spie-
rings gebruikt om die gebiedsuitbreiding
te rechtvaardigen. Maar die argumenten
kloppen niet.
Nuenen staat er financieel niet slecht
voor. In het verleden was dat wel zo. De
oorzaak was dat Nuenen had ingestemd
om een deel van de regionale woning-
bouwbehoefte op zich te nemen. En dus
werd Nuenen-West aangekocht. Maar
toen in 2008 de woningbouwmarkt in-
stortte gaf de regio niet thuis en liet
Nuenen voor de kosten opdraaien. In-
middels is Nuenen alweer ruim drie jaar
financieel gezond. (Hoe anders is dat in
Eindhoven!)
Nuenen beschikt over voldoende be-
stuurskracht. Enkele jaren geleden kre-
gen alle gemeenten rond Eindhoven
(behalve Eindhoven zelf ) van de provin-
cie de opdracht om een bestuurskracht-
Gezellige
Gerwense
Middig
is echt gezellig!
Om ongeveer 14.30 uur stonden de
Gildebroeders en Zusters van het
Heilig Kruisgilde klaar om hun gas-
ten te ontvangen. Alle gasten wer-
den welkom geheten door de
hoofdman waarna het o ciële ge-
deelte kon beginnen.
Voor de Burger Jeugdprins waren er vier
gegadigden en voor de Burger Koning(in)
waren er vijf dames en twee heren die de
titel een jaar lang wilden hebben waar-
door ze ook een jaar lang eregast kunnen
zijn van het Gilde.
Voor de jeugd was de nieuwe schiet-
baan in orde gemaakt zodat de jeugd op
een veilige manier om de titel kon strij-
den. De jeugd schoot drie rondes van
zeven schoten, Camiel Pols, Daan v.
Hout, Mika Kuyten en Luca Kuyten
streden om de eer van burger jeugd-
prins. Luca kan zich een jaar lang Bur-
ger Jeugdprins van Gerwen noemen.
Bij de Burgerkoning streden vijf dames
en twee heren om de titel burger-
koning(in) te worden. De dames weer-
den zich flink en wisten met goed ge-
richte schoten de koningsvogel flink te
raken. Toch was het Patrick Maas die,
met het 78ste schot, de vogel naar be-
neden wist te halen. Hij mag zich een
jaar lang Burgerkoning van Gerwen
noemen en eregast zijn van het Gilde.
De GGM is opgezet als promotie van
het Gilde met de intentie om dames en
heren, maar ook jeugd te interesseren
om Gildezuster of Gildebroeder te
worden. Door de GGM kan men zien
wat het gilde zoal doet en wat de her-
komst. Voor de jeugd heeft het gilde
een speciaal uniform, zij zijn ook van
harte welkom. Op 15 juni heeft het
Heilig Kruisgilde de leerlingen van
groep 7-8 van basisschool Heuvelrijk
ontvangen. Gerwen is een kleine ge-
meenschap met een groot verenigings-
leven. Gilden hebben de naam ‘een
club van oude mannen’ te zijn. Niets is
minder waar, vele gilden hebben ook
veel jeugdleden.
Een mooie promotie voor het gilde is
de Kringgildedag in 2019. 50 Brabantse
gilden en enkele buitenlandse gastgil-
den zijn dan te gast in onze gemeente.
Mocht u geïnteresseerd zijn, neem ge-
rust eens contact op met het Heilig
Kruisgilde of bekijk de webpagina
Brabanders halen € 58.209,20
op tijdens Oranje Fonds Collecte
InNoord-Brabant hebben collectanten 58.209,20 euro opgehaald tijdens de
landelijke Oranje Fonds Collecte. In totaal leverde de collecte dit jaar
558.390,95 euro op. 953 organisaties uit heel het land hebben deelgeno-
men aan de collecteweek die van 22 t/m 26 mei gehouden werd. De vrijge-
vigste gemeente van Noord-Brabant is Eersel. Daar kregen de collectanten
gemiddeld 0,88 euro per bereikte voordeur.
Collecte
Het was de vierde keer dat het Oranje
Fonds deze landelijke collecteweek or-
ganiseerde. Deelnemende stichtingen
en verenigingen ontvangen de helft
van hun opbrengst en besteden dit aan
hun doelstelling. Het Oranje Fonds be-
steedt de andere helft aan sociale orga-
nisaties in de provincie waar is gecol-
lecteerd. Alle kosten van de collecte
(organisatie, materiaal) zijn voor reke-
ning van het Oranje Fonds. RegioBank
neemt de kosten voor het geldtrans-
port op zich. Hierdoor wordt elke euro
uit de collectebussen besteed aan so-
ciale initiatieven. Dat maakt de Oranje
Fonds Collecte uniek.
En wat denk je van onze Vincent van
Gogh? Zou Vincent al voor vijven een
bezoek brengen aan een museum?
Mooi niet, hij had het overdag te druk
met Margot Begemann, met Sien de
Groot en met andere aardappeleters.
De dames uit Antwerpen luisteren
naar de adellijke namen Queen Bie,
Sister Dorothy, Contesse Cassandra
en Lady Jane. Op hun uitstap naar
Nuenen liep ik deze dames toevallig
tegen het lijf. Nabij het statige Nune
Ville op de Berg
.
nl). Margot Begemann woonde daar
en kunstschilder Vincent van Gogh
was haar buurjongen.
Het leek wel of die Red Hatters zo uit
het niets opdoken. In een geanimeerd
gesprekje werd een en ander snel dui-
delijk. Dames van boven de vijftig jaar
met een rood hoofddeksel of rode
hoed: Red Hat. Minstens een keer per
maand gaan deze gelijkgestemde zie-
len uit hun bol. De bontgekleurde da-
mes zetten de bloemetjes buiten en
maken regelmatig een wandeling,
een culturele trip of gaan lekker een
vorkje prikken.
De Red Hat Society stamt uit de Ver-
enigde Staten. Het gaat om een paar
versregels van het gedicht Warning
van Jenny Joseph. Lees even mee:
"When I aman old woman, I shall wear
purple. With a red hat which doesn't
go, and doesn't suit me." Vrij vertaald:
wanneer ik een oud vrouwtje ben, ga
ik paarse jurken dragen. Met een rode
hoed die me niet staat doen, zie ik
mezelf al lopen. Dat was anno 1961.
Het idee kreeg navolging, ook in ons
land. Daar zijn inmiddels al een paar
honderd van die ‘Red Hat’-vriendin-
nengroepjes. Bij onze zuiderburen
zijn twee afdelingen van vijftigplus-
sers actief, eentje in Antwerpen en de
ander in Diksmuide. Met die rode
hoed en paarse kledij vallen ze zeker
op. Jammer dat een kleurrijk gezel-
schap, dat eens lekker op zwier gaat
in Nuenen, aan een gesloten deur
komt bij Vincentre. Misschien dat Vin-
centre toch eens wat langer open kan
blijven voor toeristen, met of zonder
rode hoed….
Tekst en foto:
Cees van Keulen, Gerwen
Cees
Vincentre
gesloten
voor Antwerpse Red Hatters…..
Kom je helemaal uit het buitenland voor een cultureel tripje naar Nuenen en
om een bezoek te brengen aan het Vincentre, is de deur dicht. Ervaar het leven
vanVanGogh inNuenen, komnaarVincentre op de Berg. Niet na vijf uur ’smid-
dags, dan is ‘museum’Vincentre gesloten! Vier ‘Red Hat’-dames uit Antwerpen
keken lelijk op hun neus. Het is vrijdagmiddag, inderdaad net na vijven. Bel-
gen beginnen dan pas actief te worden, zeker dames van boven de vijftig…
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...16
Powered by FlippingBook