week - page 2

De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via
of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
Van/voor de Gemeente
G
GEMEENTENUENEN, GERWENENNEDERWETTEN | GEMEENTEHUIS: JANVANSCHIJNVELTLAAN2 | POSTBUS10.000 | 5670GANUENEN | T040-2631631 | F040-2833165
Rond de Linde
Nr. 27
Donderdag 5 juli 2018
60
organisaties KBO en PVGE. Tus-
sen alle informatie staan foto’s
die gemaakt zijn tijdens activitei-
ten van de Dorpswerkplaats en
de KBO en PVGE. Veel senioren
weten online hun weg goed te
vinden. Vorig jaar is de digitale
sociale kaart tot stand gekomen
met de website
helpt.nl.
Met de Seniorengids is
er nu ook een naslagwerk voor de
groep senioren die niet online is.
MAAK HET INBREKERS NIET TE MAKKELIJK
Inbrekers gaan niet met vakantie. Maar jij wel? Laat je woning vei-
lig achter.
Wanneer de zomerse temperaturen zich aandienen, zwaaien overal
de ramen en deuren open. “Waakzaamheid is echter geboden, want
gelegenheid maakt de dief”, waarschuwt Joop van der Waal, expert
bij de politie op het gebied van woninginbraak. Het aantal inbraken
in de lente en zomer neemt toe en dan vooral overdag. De politie
doet er alles aan om inbre-
kers te pakken, maar voor-
komen van een inbraak is
stap 1. En juist daar kunt u
zelf heel eenvoudig allerlei
maatregelen voor nemen.
De komende periode geven
we allerlei tips die kunnen
helpen om inbrekers buiten
de deur te houden.
Waar maken inbrekers gebruik van
Openstaande ramen en deuren
Van der Waal wijst erop dat er in deze periode kwaadwilligen zijn
die achterpaden in woonwijken afstruinen op zoek naar openstaan-
de ramen en deuren. Soms wordt het hen wel heel gemakkelijk ge-
maakt. Achterpoorten en ramen die open staan, een ladder naast
een raam of de huissleutel aan een spijkertje in de schuur. Maar ook
insluipingen komen vaker voor, met mooi weer laten mensen hun
ramen en deuren open staan als ze even naar boven zijn of een bood-
schap doen. “Binnen 30 seconden is een inbreker dan binnengeslo-
pen en heeft je portemonnee, telefoon, laptop of tas weggenomen”,
waarschuwt van der Waal.
Vakantiegangers
Een ander makkelijk doelwit zijn natuurlijk de huizen waarvan de
bewoners op vakantie zijn. Veel mensen weten inmiddels wel dat het
verstandig is om door de buren de post van de mat te laten halen.
“Maar vraag hen dan ook om deze ergens uit het zicht neer te leggen”,
adviseert Van der Waal. “Een grote stapel post op tafel laat ook wei-
nig te raden over.”
Handige tips om inbraak te voorkomen
Zo zijn er volgens hem nog talloze andere voorbeelden. “Vermeld
nooit in je voicemail of social media dat je op vakantie bent. Laat
de planten gewoon staan en schakel een tijdschakelaar in, zodat op
gezette tijden het licht aanspringt. Veel mensen zien de vakantie ook
als goede gelegenheid om de diepvries te ontdooien. Onverstandig,
als de open laden of deur vanaf de straat te zien zijn.”
Schakel buren in
In plaats van via social media wereldkundig te maken dat je op vakan-
tie bent (want ook daar kijken inbrekers of ze slachtoffers kunnen
vinden die op vakantie zijn), is het wel goed om de buren op de hoog-
te te stellen. “Zij kunnen bij verdachte situaties de politie inschakelen.
Maar liefst 80 procent van alle aanhoudingen wegens woninginbraak,
gebeurt dankzij de alertheid van omstanders. Wie ’s nachts verdach-
te geluiden bij de buren hoort terwijl die op vakantie zijn, moet dan
ook niet aarzelen om 112 te bellen”, benadrukt Van der Waal.
Meer informatie
Bekijk het overzicht met tips waaraan u moet denken als u op va-
kantie gaat op de website van de
Ook kunt u op
de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen:
-
merk.nl/preventietips.
NUENEN CONTROLEERT
OP PARKEREN EN (BROM)FIETSEN
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s)
zijn benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema
parkeren en (brom)fietsen. Op de naleving van andere regels wordt
uiteraard ook toegezien.
Parkeren
Over parkeren is een aantal regels vastgelegd in het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Voor het gehele
centrum van Nuenen geldt een parkeerverbodszone. Dit houdt in
dat u in het centrum alleen mag parkeren in de daarvoor bestemde
vakken en parkeerhavens. Op overige plaatsen is parkeren niet
toegestaan. U herkent de par-
keerverbodszone aan de vol-
gende verkeersborden. Voor
een overzicht van de parkeer-
verbodszone in het centrum
van Nuenen zie de bijgevoegde
plattegrond.
Parkeren is NIET toegestaan:
• op het trottoir;
• bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daar-
van;
• langs een gele onderbroken streep;
• op een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en los-
sen van goederen;
• in plantsoenen;
• op grasvelden of andere groenvoorzieningen;
• voor een inrit of uitrit;
• op een gehandicaptenparkeerplaats zonder geldige gehandicap-
tenparkeerkaart.
Wist u dat:
De boete voor het parkeren op een gehandicaptenparkeer-
plaats zonder gehandicaptenparkeerkaart € 370,- is?
(Brom)fietsen
Fietsers en bromfietsers moeten gebruik maken van de verplichte
(brom)fietspaden. Wanneer een verplicht fietspad ontbreekt, moe-
ten zij de rijbaan gebruiken. (Brom)fietsen op het trottoir of in
voetgangerszones zoals het Park en het Parkhof is niet toegestaan,
omdat dit gevaarlijke situaties voor het winkelende publiek kan
veroorzaken. Voetgangerszones herkent u aan de ter plaatse aan-
wezige verkeersborden. Als u toch (brom)fietst op het trottoir ris-
keert u een boete.
Daarnaast is het verboden om over de weekmarkt te (brom)fietsen.
Als u toch over de weekmarkt (brom)fietst riskeert u een boete.
Het naleven van de regels
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houdenmet deze regelgeving.
Overtredingen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen
leiden tot een boete. De regels zijn terug te vinden in het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en in de Alge-
mene Plaatselijke Verordening (APV). U kunt deze regelgeving vinden
via
Bij constatering van een overtreding kan er
door onze boa’s, zonder het geven van een waarschuwing, direct
een proces-verbaal worden opgemaakt.
Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen heeft over dit artikel of als u iets wilt melden, neem dan
contact op met het Klantcontactcentrum, (040) 2 631 631. U kunt
uw melding ook altijd kwijt op
GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat
doen via het volgende e-mailadres:
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website:
CMD,
CENTRUMMAATSCHAPPELIJKE DEELNAME
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaanmet geld,
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er inNuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt.
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!
Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail:
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.
AFVALWEETJE
Voor één euro kunt u in deze warme zomermaand
uwGFT+E container wekelijks aanbieden.
Gemeente
Nuenen
Vervolg op pagina 5
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS IVM ZOMERVAKANTIE
In de zomervakantie van week 29 t/m 33 (16 juli t/m 17 augustus)
zijn de publieksbalies in het gemeentehuis van Nuenen gesloten op
woensdagmiddag en -avond (18 en 25 juli + 1, 8 en 15 augustus). U
kunt wel terecht van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.
VERKEERSMAATREGELEN TIJDENS DE
KERMIS 2018 IN NUENEN CENTRUM
Van vrijdag 6 juli tot en met dinsdag 10 juli a.s. wordt in het centrum
van Nuenen weer de jaarlijkse kermis gehouden. In verband met het
opzetten en afbreken van de attracties worden enkele wegen in het
centrum tussen woensdag 4 juli 08.00 uur en woensdag 11 juli 15.00
uur afgesloten voor het verkeer. De kruising Berg, Vincent van
Goghstraat wordt vanaf donderdag 5 juli 08.00 uur afgesloten voor
alle verkeer.
Het gebied dat afgesloten is:
• Park, tussen H. Clemenskerk en Parkstraat;
• Park, tussen Berg en Boordseweg;
• Park, tussen H. Clemenskerk en
Vincent van Goghstraat/Berg.
Markt verplaatst naar Vincent van
Goghplein tijdens de kermis
Op maandag 9 juli wordt de week-
markt eenmalig verplaatst naar het
Vincent van Goghplein.
RAADSVERGADERING- GECOMBINEERDE
COMMISSIEVERGADERING 5 JULI
5 juli Raadsvergadering
locatie: het Klooster - raadzaal, aanvang 19:30 uur
Onderwerpen o.a.
• Kaderbrief 2018-2022
• Mobiliteitsbudget
• Aanvullend budget woonwagenlocaties 2018
Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreek-
recht. Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679
of email
Aansluitend is er een extra Gecombineerde commissievergadering
5 juli Gecombineerde commissievergadering
Locatie: het Klooster - raadzaal, aanvang na de raadsvergadering
• Zienswijze herindelingsontwerp tot samenvoeging van de ge-
meente Nuenen c.a. en Eindhoven
Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het
meespreekrecht. Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-
2631679 of email
SENIORENGIDS NUENEN 2018/2019
Deze week ontvangen ruim 3000 adressen met bewoners van 65
jaar of ouder, de Seniorengids Nuenen 2018/2019 in de brievenbus.
Wethouder Ralf Stultiëns reikte op maandag 2 juli op feestelijke
wijze het eerste exemplaar uit aan de heer Gerrie Beks. Hij is de
samensteller van de ‘Nuenense vraagbaak Welzijn Wonen Zorg’, de
voorganger van de Seniorengids.
De Seniorengids is tot stand gekomen dankzij een intensieve samen-
werking tussen de gemeente en de cliëntondersteuners van ouderen-
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...16
Powered by FlippingBook