week - page 11

Rond de Linde
Nr. 27
Donderdag 5 juli 2018
60
Als u acupunctuur overweegt:
kies dan wel medische acupunctuur
Inmijn praktijk behandel ik veel mensen die eerder te horen kregen:‘umoet
met uw klacht leren leven.’ Begrijpelijkerwijs vinden mensen dat geen pret-
tige boodschap. Daarom gaan ze dikwijls op zoek naar ‘iets wat misschien
tóch nog kan helpen.’ Zo komen veel mensen bij een acupuncturist terecht.
Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur in Nuenen.
De WHO (World Health Organisation van de VN) publiceerde een lijst met
meer dan 100 aandoeningen waarvoor zij acupunctuur aanraadt:
veel pijn-, ontstekings-, psychische en vruchtbaarheidsklachten.
Belt u gerust om advies: 040-2837612.
Dokter Lieveld vertelt...
Inderdaad kan acupunctuur uitste-
kend werken bij pijnen, ontstekingen
en chronische aandoeningen. Ikzelf
behandel bijvoorbeeld veel mensen
met migraine, reuma, artrose, aller-
gieën, rug-, nek- en schouderklach-
ten. Zij hebben daar vaak veel baat bij.
Ook behandel ik mensen tegen hun
slapeloosheid, stress, burn-out en tal
van psychische aandoeningen als de-
pressieve klachten en angsten. Meest-
al boeken we goede resultaten.
Echter, niet alle acupuncturisten zijn
zo goed opgeleid als veel mensen
denken. Jammer genoeg mag een
doorsnee-Nederlander zich, na een
deeltijdopleiding (vaak slechts een
aantal weekenden) westerse genees-
kunde van 1 jaar en een deeltijdoplei-
ding van 3 jaar (dikwijls ook maar een
aantal weekenden per jaar) als acu-
puncturist vestigen!
Dat is merkwaardig. Iedereen begrijpt
immers dat voor een juiste diagnose
en een effectieve én veilige behande-
ling uitgebreide kennis van o.a. anato-
mie, fysiologie, celbiologie, neurolo-
gie en ziektenleer onontbeerlijk is.
Helaas lijken zorgverzekeraars het
ontbreken van diepgaande kennis bij
veel acupuncturisten geen probleem
te vinden. Zij vergoeden, als je aanvul-
lend verzekerd bent, ook de behande-
lingen van deze mensen. Daardoor
denkt een gemiddelde verzekerde lo-
gischerwijs dat het wel goed zal wer-
ken en veilig is. Noem dat maar zorg
voor de volksgezondheid…
Dit alles is extra opmerkelijk als je be-
denkt dat artsen eerst een zesjarige
universitaire opleiding tot basisarts
gevolgd hebben. Daarna mogen zij
zich (en terecht!) nog niet zelfstandig
als arts vestigen. Ze moeten bijvoor-
beeld eerst een driejarige opleiding
tot huisarts of een zesjarige opleiding
tot medisch specialist volgen.
Overweegt u acupunctuur, kies dan
een arts voor medische acupunctuur.
Deze dokters zijn lid van (een van) de
twee verenigingen voor acupunc-
tuurartsen in Nederland: de NAAV
(Nederlandse Artsen Acupunctuur
Vereniging) en/of de WAVAN (Weten-
schappelijke Artsen Vereniging voor
Acupunctuur in Nederland). Zelf ben
ik lid van beide beroepsorganisaties.
De dokters die toegelaten worden tot
deze beroepsverenigingen moeten
aan strenge kwaliteitseisen en bij-
scholingseisen voldoen. Ook zijn zij
allen BIG-geregistreerd.
Aandacht Prinses Beatrix voor uitvinding Nuenense ondernemer Ramon de Roij
Jubileum Jantje Beton gevierd met ‘stoepranden’
Hij is de bedenker van de vrolijk ge-
kleurde draagbare stoepranden en het
initiatief om het spel van vroeger
nieuw leven in te blazen. Ramon was
bij het jubileum aanwezig en is er trots
op dat de prinses zoveel belangstelling
had voor het spel en zijn ‘Kerby’, zoals
de kunststof stoeprand heet. Het spel
wordt momenteel in het hele land veel
gespeeld in de aanloop naar het Ne-
derlands Kampioenschap Stoepran-
den, dat door Ramon en zijn bedrijf
Novasports Sport en Beweeg wordt
gesponsord.
Daarmee zet niet alleen Jantje Beton
zich in voor meer spelende kinderen.
Ook Ramon draagt pro-actief zijn
steentje bij: “Je ziet steeds minder kin-
deren op straat spelen. Deels komt dat
door de computer en deels door het
toenemend aantal auto’s. Probeer
maar eens een plekje te vinden waar je
rustig een potje kunt stoepranden.
Stoepranden zijn tegenwoordig sowie-
so minder in het straatbeeld te vinden.
Zo kwam ik op het idee voor deze
kunststof stoeprand, die je echt overal
kunt gebruiken” vertelt Ramon.
Hij wil graag jong en oud verbinden en
mensen laten ervaren hoe leuk het is
om te sporten en bewegen. “Sport en
spel is niet alleen gezond, je wordt er
vooral blij van!” lacht Ramon. Het is
vooral goed voor de ontwikkeling van
de motoriek. Hij heeft naast de stoep-
rand ook een driehoekige goal ontwik-
keld, de ‘Tridome’, en een hoepel met
Nieuwe Savant-auto’s in straatbeeld
‘Aantrekkelijk blijven als werkgever
voor thuiszorgmedewerkers’
Vanaf heden rijden er in het straatbeeld van Helmond, Asten, Deurne,
Geldrop, Mierlo, Gemert, Bakel, Laarbeek, Nuenen en Someren meerdere
nieuwe Savant-auto’s rond. Een auto in de huisstijl van Savant voor Savant-
medewerkers die zorg bij de mensen thuis leveren. Op maandagmiddag 25
juni zijn de eerste Savant-auto’s op feestelijke wijze uitgereikt.
Savant. Met ons team vullen wij open-
staande diensten in en komen zodoen-
de bij veel cliënten thuis in verschillen-
de plaatsen. Ik maak veel kilometers en
voor mij is dankzij deze regeling het
rijden stukken goedkoper. Ook fijn is
dat ik nu meer service heb, als ik bij-
voorbeeld vroeg in de ochtend pech
heb met de auto en meteen geholpen
word. Bovendien wil ik met deze her-
kenbare auto graag kenbaar maken dat
ik voor Savant werk, hier ben ik hart-
stikke trots op!”. Met de leaseauto zijn
medewerkers verzekerd van een goede
en veilige auto. En hebben ze geen om-
kijken naar onderhoud en geen vaste
lasten. “Zeker in een tijd waarin perso-
neelstekort in de zorg steeds grotere
vormen aanneemt, is het aantrekkelijk
blijven als werkgever een belangrijk
speerpunt van Savant Zorg” vult Mari-
an aan.
.
Medewerkers die zorg bij de mensen
thuis leveren, kunnen de auto leasen
middels een voordelige regeling. Tot
op heden zijn er enkele tientallen me-
dewerkers die daarvan gebruik maken.
Marian van Engelenburg, directeur
Zorg thuis bij Savant, is blij met het en-
thousiasme. “We vinden het als werk-
gever belangrijk om onze medewer-
kers voordelen te geven. Kunnen kie-
zen voor deze mooie Savant-leaseauto
is daar een voorbeeld van. Het is een
extraatje en financieel interessant voor
collega’s in de thuiszorg die veel zake-
lijke kilometers rijden.”
Medewerkers vragen om
Savant-leaseauto
De vraag om leaseauto’s kwam van de
medewerkers zelf. Verzorgende Mari-
elle van Lieshout is een van hen. “Ik
werk in de zogenaamde flexpool van
Mariëlle van Lieshout, verzorgende bij Savant Zorg, ontving de eerste sleutel van de nieuwe
Savant-leaseauto, een spiksplinternieuwe Kia Picanto uit handen van directeur Zorg Thuis
Marian van Engelenburg tijdens de feestelijke bijeenkomst van de uitreiking van de auto’s.
Wat gebeurt er in Gerwen?
In een vierdelige reeks kleine artikeltjes wordt geschetst hoe Gerwen dreig-
de weg te zakken tot een dorp waar overdag alleen rond half negen en rond
drie uur enig leven te bespeuren valt: kinderen op weg naar school en naar
huis. Is het tij te keren?
of fietsen. Of mee te gaan op ‘Museum-
bezoek’ in de wintermaanden. Maar
ook met een initiatief als ‘Ittemee?’ Nee
ze bellen niet aan om je mee te trekken.
Maar misschien zijn er wel bekenden
of familie in de directe omgeving die
daar een rol in kunnen spelen. WLG
laat zich graag daarvoor uitnodigen!
Groeiend aanbod
En nogmaals past het de ‘Hulpdiensten’
in herinnering te roepen die WLG aan-
biedt aan eenieder die geconfronteerd
wordt met een narigheid die niet kan
worden opgelost binnen het eigen net-
werk: administratief, technische klus-
jes, eenmalige tuinwerkzaamheden…
allemaal bedoeld om dorpsgenoten
weer op gang te helpen. Het principe is
dat op elke vraag in korte tijd een ant-
woord geboden wordt. Maar de rij van
activiteiten groeit nog steeds. Komen-
de winter zal er bijvoorbeeld een vijftal
‘Koffieconcerten’ worden geboden in
de maanden november t/m maart. En
allemaal mogelijk door inzet van dorps-
genoten die dat van gemeenschappelijk
belang vinden en de moeite doen daar
werk van te maken. Dat maakt dat er
tussen de gebruikers van de diensten en
degenen die zich daarvoor inzetten bij
het organiseren, nauwelijks verschil is.
Iedereen vaart er wel bij.
Hoe zou het er in Gerwen uitzien als
we gewoon van dag tot dag doorgaan
met eigen besognes en niet in actie ko-
men voor de mensen die misschien
hulp kunnen gebruiken om beter te
functioneren? Moest er toch maar iets
in de steigers gezet worden om daar in
te voorzien? Meer over WLG:
www.
digitaal-dorpsplein-gerwen.nl
Volgende keer: Slot maar niet het einde.
DEEL 3: Er is best veel in Gerwen
In voorgaande delen is aangegeven hoe
Gerwen dreigde in slaap te vallen en wat
er zoal is gedaan om daar verweer aan te
geven. De vergrijzing van Gerwen is na
de start van WLG gestaag toegenomen,
de leegloop is versterkt door gebrek aan
huizen voor jeugd die zelfstandig wilde
gaan wonen. Zoals bekend wordt er in-
middels weer gebouwd in Gerwen. Daar
heeft WLG al in een vroeg stadium van
haar bestaan een pleidooi voor gehou-
den. Over de gevolgen van de vergrij-
zing heeft WLG ook een beeld gekregen
toen ‘Nuenen Brandveilig’ WLG inzette
(2014) voor het plaatsen van rookmel-
ders in heel veel huizen in Gerwen.
Daarmee kom je achter de voordeur
hoor en zie je wat mensen beweegt,
hoeveel inzet ze hebben bij hun hobby’s,
voor wie ze paraat staan.
Steeds meer zichtbare actie
Bij de ‘Inloop’ komen dorpsgenoten
langs die ervaring over hobby’s en rei-
zen delen. Daar ‘smullen’ de bezoekers
enorm van. Het siert een kopje koffie en
een praatje op tot een leuke gebeurte-
nis. De hechtheid binnen de dorpsge-
meenschap maakt bovendien dat in ‘no
time’ iedereen op de hoogte is van alles
wat in het dorp speelt aan ziekte, narig-
heid en nood. WLG startte om die re-
den een ‘Bezoekersgroep’ die zoveel
mogelijk bij iedereen van wie zij het te
weten komen even een kaartje in de bus
doen en een bezoekje aanbieden.
WLG wil graag dat mensen meedoen
in het dorp. Vooral de mensen die geen
lid (meer) zijn of geen lid willen zijn
van een club omdat dat verwachtingen
wekt. WLG lokt ze de huizen uit om
mee te doen in Inloop, bij het wandelen
Prinses Beatrix, beschermvrouwe van Jantje Beton, was vorige week aanwe-
zig bij het 50-jarig jubileum van dé organisatie die zich inzet voor meer
speeltijd voor kinderen. Het jubileumwerd feestelijk gevierd in Tilburg met
allerlei activiteiten, waaronder een wedstrijdje stoepranden, een idee van
de Nuenense ondernemer Ramon de Roij.
net, de ‘Crazy Golf’. Deze kunnen als
trainingshulpmiddelen bij allerlei spor-
ten worden ingezet, van golf en hand-
bal tot voetbal. Hoe? Kijk maar eens op
zijn website, daar zijn filmpjes en foto’s
te vinden:
Ramon verhuurt deze sportartikelen
en organiseert er workshops mee. Tij-
dens de voorrondes van het NK is de
‘Kerby’ tevens te leen via LEVgroep
Nuenen, Esther Willemse (esther.wil-
of Michelle Dries-
sen (
gevestigd in het CMD, Berg 22c in
Nuenen. Op de Facebookpagina van
Rond de Linde zijn foto’s en een film-
pje te zien van Prinses Beatrix en het
‘stoepranden’.
Zomerdienst-
regeling start
1 juli in de bussen
van Hermes in
Zuidoost-Brabant
De zomervakantie staat voor de
deur en dat betekent dat de bussen
in Zuidoost-Brabant binnenkort
weer volgens de zomerdienstrege-
ling gaan rijden. Deze aangepaste
dienstregeling geldt van 1 juli t/m
25 augustus. Er rijden tijdens de
zomerdienstregeling minder bus-
sen en er gelden aangepaste ver-
trektijden op een aantal lijnen.
Bovendienwordt de reeds gepubli-
ceerde vakantiedienstregeling op
de lijnen 319 en 320 aangepast.
Lijn 319
Lijn 319 gaat van maandag tot en met
vrijdag in de vakantieperiode 2x per
uur rijden. Op het traject Eindhoven -
ASML worden in de vakantieperiode
in de ochtendspits 3 extra ritten en in
de middagspits 2 extra ritten ASML -
Eindhoven gereden. Reizigers tussen
Bladel en Eindhoven kunnen ook met
lijn 19 reizen (2 per uur).
Lijn 320
Lijn 320 gaat van maandag tot en met
vrijdag in de vakantieperiode 2x per
uur rijden. Op het traject Mierlo -
Eindhoven worden in de vakantieperi-
ode in de ochtendspits 3 extra ritten en
in de middagspits 2 extra ritten Eind-
hoven-Mierlo gereden. Reizigers tus-
sen Mierlo en Eindhoven kunnen ook
met lijn 24 reizen (2 per uur in de spits
en 1x per uur in de daluren).
In de volgende perioden rijden we
een vakantiedienstregeling:
• Zomervakantie 1 juli t/m 25 augus-
tus 2018
• Herfstvakantie 14 oktober t/m 20
oktober 2018
Lijnfolders over de aangepaste vakan-
tiedienstregeling op lijn 319 en 320
zijn te verkrijgen in de Hermeswinkel
op Station Eindhoven.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook