week - page 10

Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....
• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op:
woensdagmiddag en/of donderdag
Een bezorger die ±2 uur kranten/folders bezorgt, verdient tot circa
€ 7,00. Je vergoeding is mede afhankelijk van het aantal kranten
en folders. Het is de ene week meer dan de andere week. Houd
er ook rekening mee dat je in het begin langer met bezorgen bezig
bent dan wanneer je een aantal weken hebt bezorgd en dus meer
ervaren bent. Ook het hulpmiddel dat je gebruikt, bijvoorbeeld een
fiets of een karretje, heeft invloed op de tijd die je bezig bent met een
krantenwijk. Een fietstas en een schoudertas krijg je in bruikleen.
Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk!
040-283 12 00 /
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
Aanleveren tekst:
Aanleverenadvertenties:drij.mes@iae.nl
DeenigeéchteNuenensekrant •
VAKANTIEBEZORGERS
JULI/AUGUSTUS
PER
DIRECT
Rond de Linde is op zoek naar:
Zin in een bijbaantje!
DAMESMODE
VERKOOP
MET DIVERSE KORTINGEN!
Locatie: Gasterij Jo van Dijkhof
Jo van Dijkhof 1
Nuenen
Datum: maandag 16 juli 2018
Tijd: 11.00 tot 13.00
Wij verwelkomen u graag
en hopen u daar te zien!
Modehuis Rovers
GARANTIEBEDRIJF
Europalaan 2 | 5674 CA Nuenen
040-2831774 |
Voor al uw
autoschades
Alle merken
ALLE
VERZEKERINGS-
MAATSCHAPPIJEN
Het legen & vervangen van vetafscheiders
Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen
Ontstopping & Reiniging
Camera-inspectie
Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor @ coppelmans.com
040 -283 60 43
VCA**
_
ISO
9001:2008
24-uurs service
Mariastraat 27a - Mariahout - Tickets en info
Elke donderdag om 14:30 uur
in de zomervakantie:
Een leuke
kindervoorstelling!
Inclusief GRATIS ranja in de pauze!
Kijk voor het theaterprogramma 2018 op
Openluchttheater Mariahout
Kwam u vanmorgen weer
gebroken uit bed?
Of wilt u liever uitgerust
wakker worden?
WEEKDIENSTEN
SpoeddienstHuisartsen enZiekenhuis:
____________________________
SPOEDPOST
SpoedpostSt.Anna,
St.Annaziekenhuis,Bogardeind 2,Geldrop.
SpoedpostCatharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan2,Eindhoven.
TEL.0900 - 8861
‘sAvonds,‘s nachts, in hetweekend en op feestdagen.
____________________________
SPOEDDIENSTAPOTHEKEN:
CentraleDienstapotheekEindhoven
SpoedpostCatharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan2,Eindhoven.
TEL.040 -243 6666
Ma. t/m vrij. van17.30 -08.30 uur.
In hetweekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
ApotheekNuenen,
Parkstraat36.
Maandag t/m vrijdag08.30 -17.30 uur.
Zaterdag09.00 -11.00 uur.
ApotheekAandeBerg,
Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag08.00 -18.00 uur.
DEZEWEEK:
DeenigeéchteNuenensekrant
WeekbladvoorhétnieuwsuitNuenenc.a.
• Aanleveren tekst:
• Aanleverenadvertenties:
WinkelcentrumKernkwartier |T: 040 - 283 45 64
Kijk opwww.vogels.keurslager.nl
C
HRIS
V
OGELS
,
keurslager
Na bijna10 jaar trouwe dienst op
zaterdag gaatShauny ons verlaten.
Zie je nog binnenkomen als ‘n guppy
van15.
Dankje en
heel veel succes !
Wij gaan jou
missenKanjer !
Chris& Hanneke
Vogels
WEGENSVAKANTIE
AFWEZIG9 t/m 27 juli
HuisartsenA.M.Gieles,
C.Ringeling-Bouma en
S. vanDongen
Infowaarnemingvia tel.nr. eigenpraktijk.
Nog17
woningen
tekoop
inGerwenZO
Nuenense
stichtingstopt,
deWarmeBeer
blijft
Afscheidvan
sprookjesjufJosé
enmeesterTim
metdegitaar
WEGENSVAKANTIE ISDE
PRAKTIJKVANDOKTERBOEK
GESLOTENVAN9T/M27JULI
De letter verdeling isals volgt:
A-K: DR.RUTTEN
LAANVANNUENHEM20
TEL:2837083
L-Z: PRAKTIJKANDREGGLAAN
ANDREGGLAAN14
TEL:2837475
INHETWEEKEND/AVOND ENNACHT
KUNTUVOORDRINGENDESPOED
CONTACTOPNEMENMET:
DESPOEDPOSTTEL: 0900-8861
Jaargang 60•Nr.26• 28 juni 2018
O
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
Alstublieft,
uwwaardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% kortingopuw
werkplaatsfactuur!
Nogniet toeaanonderhoudof reparatie?
Geefdangerustde service vanAutoCrew
cadeauaan iemandanders!
QuikServiceNuenen
Alstublieft,
uwwaardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10%kortingopuw
werkplaatsfactuur!
Nogniet toeaanonderhoudof reparatie?
Geefdan gerustde service vanAutoCrew
cadeauaan iemand anders!
QuikServiceNuenen
Alstublieft,
uwwaardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% kortingopuw
werkplaatsfactuur!
Nogniet toeaanonderhoudof reparatie?
Geefdan gerust de service vanAutoCrew
cadeau aan iemandanders!
QuikServiceNuenen
Alstublieft,
uwwaardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10%
rti
opuw
werkpl
factuur!
Nogniet toeanonder
f r
aratie?
Geefdan gerust de service vanAutoCrew
cadeau aan iemand ander
QuikServiceNuenen
Alstublieft,
uwwaardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10%kortingopuw
werkplaatsfactuur!
Nogniet toeaanonderhoudof reparatie?
Geefdangerust de service vanAutoCrew
cadeauaan iemandanders!
QuikServiceNuenen
Tegen inlevering vandezeuitknipbon.
Duivendijk7B,Nuenen
TegenoverGoossensmeubels
Tel.:040 -2838837
GRATISWAARDEBEPALING
VANUWWONING?
040 - 711 1152
Puur | Professioneel | Persoonlijk
DeStam inGerwenbestaat15 jaar
Wielercafé,dartcafé,
muziekcaféenvoetbalcafé
DoorCarolinevanNes
p18 juli ishetprecies15 jaargeledendatBasvanKeulenkastelein
werd incaféDeStam inGerwen.Hethele jaarwordtdatgevierdmet
verschillende activiteiten.De tijden zijn veranderd,mensen gaan
mindervaak ‘zomaar’naarhet cafédanvroeger,dus ishetbelangrijkom
regelmatig iets te organiseren. Beroemd is de huisgemaakte appeltaart,
gebakkendoorzijnmoederEls,mensenbellensomsspeciaalopvoordatze
komenoferversetaart is.Maar lekkereappeltaart isnietgenoeg.
Wielercafé
In 2016 werd ge-
boren
Nue-
nenaar Steven
Kruijswijk
vierde in de
Giro d’Italia.
Hij had dat
jaar kunnen
winnen maar
helaas
kwam
hij, in de roze
trui, ten val.Wie-
lerliefhebbers van-
uit heelNederlandwa-
ren naarDe Stam gekomen
om te kijken, ook was er veelmedia
aandacht.Bas:“Datwasechtgeweldig.
Het zat hier stampvol.Martijn Bink
van deNOSwas hier de hele dag om
verslag te doen. Helaas won Steven
nietmaarde sfeerwas fantastisch.We
zijn ook echt een wielercafé,met de
Tour en Giro komen mensen altijd
hier kijken.Zoals al inRond deLinde
stondvorigeweek,komtWimDaniëls
opdonderdag5 julihierzijnboekpre-
senteren en een lezing geven over ‘De
taalvande fiets’.Hetboek isdanook te
koopenkanwordengesigneerd.”
Paulus invites
Maarnietalleenwielerliefhebberskun-
nen terecht inDeStam,ook liefhebbers
vangezelligemuzikaleavondenkomen
ruimschoots aan hun trekken. Iedere
maand iseropdemaandagavond ‘Pau-
lus invites’, een concert waarbij gypsy
jazzgitaristPaulusSchäferverschillen-
demusici uitnodigt ommet hem sa-
men te spelen. “Deze avondenworden
erg goed bezocht”, verteltBas. “Verder
hebbenwe hier de dartcompetitie,we
zijn een professioneel dartcafémet 60
“Tegenwoordigsprekenmensenmin-
der vaak af in het café, ze hebben al-
lemaal contact via appgroepen”, be-
gint Bas. “Dat is nou eenmaal deze
tijd. Dus als caféhouder moet je
steeds dingen bedenken om je klan-
ten toch hier naartoe te krijgen.Ge-
lukkig lukt datnog steeds, omdatwe
heel gevarieerde groepen gastenont-
vangen hier: wieler- en voetballief-
hebbers,darters enwehebben regel-
matig livemuziek.Toen ikhetcafé in
2003 overnam,was ik nog het enige
terras aan de Dommeldalroute, dus
zathethierdehele lenteenzomervol
metpasserende fietsers.Hetwasvaak
vechtenom eenplekje.Nu isdie rou-
te omgelegd en datmerk ikheel dui-
delijk. Dusmoet ik wel creatief zijn
om tekunnenoverleven.”
DorpscaféDe Stam is ook regelmatig
de locatievoor feesten enpartijenvan
verjaardagfeestjes, bruiloften, verga-
deringen en ook koffietafels voorna-
melijkop locatie.
competatieve leden. Eens
indezes jaar isereenuitwisse-
lingmet deDelhiRoyals, een voetbal-
clubuitCanada,dan fungeertDeStam
alsclubhuisenuitvalsbasisvoordeCa-
nadezen die bij gastgezinnen verblij-
ven. Ikbenook eenpaar keernaarCa-
nadageweest,het isechteenbijzondere
banddie jeopbouwtmetmensendie je
10à15dagenontmoeten leertkennen.
Ik vind het ook belangrijk een goede
relatie tehebbenmetdebuurt. Ikben
een geboren en getogen Gerwenaar
en ikhoophier inDeStamnog lang te
kunnen genieten vanwat ik het leuk-
stevind:hetcontactmetmensen.”
Voor informatieoverde komende ac-
tiviteiten:
FacebookBasvanKeulen
Start inschrijvingHeeDoedeMee
Demessenkunnenwordengeslepenenhetaftellenkanbeginnen:dedorps-
quiz Hee DoedeMee 2018 komt steeds dichterbij!Vorig jaar hebben 121
teamsheelNuenenopzijnkopgezetdoor fanatiek testrijdenomeenplaats
inde top3.Kennisvragen lietendehersenskraken,bijzondereopdrachten
steldendecreativiteitopdeproefengroepsopdrachtenhaaldendemooiste
samenwerkingen in jullienaarboven.Maardit jaarbelooftnógspectaculair-
der teworden.Hetwordtdevijfde jaargangenzoals julliemogenverwach-
tenvaneen lustrumjaar,wordtheteeneditiedie jenietwiltmissen.
Vanaf zaterdag 6 juli 0.00uur (denacht van vrijdagop zaterdag) kunnen teams
zich inschrijvenopwww.heedoedemee.nl.Diversiteitbinnende teamsgaat jullie
helpen: jong,oud,kennis,kunde,handigheid, sportiviteit,competitiviteitenge-
zelligheid.Meer informatie zullen jullie in de loop van de komendeweken via
diversekanalengaanontvangen.Houddus jeogenenorenopenenzorgdat jeze
allevijfbijelkaarhebt.
Noteerdevolgendedatanualvast in jeagenda:
Zaterdag6 juli:
Start inschrijvingom0.00uur (nachtvanvrijdagopzaterdag).
Zaterdag3november:
Quizavond.
Zaterdag10november:
Feestavondmetprijsuitreiking.
Bas van café
DeStam(rechts)
met
topgitaris-
ten Stochelo Ro-
senbergenPaulus
Schäfer (midden).
Foto’sCeesvanKeulen
r
e
e
DeStam isook fietscafé,
wielercaféenmuziekcafé.....
Sporttasgevonden
Afgelopen zaterdagavond gevonden
in de Larikslaan: Een zwarte sporttas
(Umbro) met inhoud o.a. voetbal-
schoenen.De eigenaarkan contactop
nemenmet06-53383651.
Graagmakenwijkennismetuenuwhuisdier!
Kapperdoesweg8,
5674AJNuenen
In het Coppelmans
Tuincentrum
Kom langs inonzekliniekvooreenafspraak,
vacciantie,bloedonderzoek,operatieof
een rontgenfoto.Wistudateenvaccinatie
inclusief consultbijonsslechts29.50kost?
Voorwaarden in de kliniek
Kapperdoesweg8,
5674AJNuenen
In het Coppelmans
Tuincentrum
Kom langs inonzekliniekvooreenafspraak,
vacciantie,bloedonderzoek,operatieof
een rontgenfoto.Wistudateen
na
inclusief consultbijonsslechts29.50kost?
Voorwaarden in de kliniek
Rond de Linde
Dé krant van Nuenen
iedere donderdag
digitaal op
Beleef de Papenvoortse Heide
en maak de nieuwe interactieve
wandeling met leuke extra’s!
De route is uitgezet door vier nieuwe enthousiaste IVN-gidsen en start op het bos-
pad bij Scouting Rudyard Kipling, Papenvoortse Heide 5b.
Kijk op de Facebookpagina van Rond de Linde voor het hele verhaal.
V.l.n.r.: Erik Jacobs, Dorothé Kuijten, Anne-Marie Allard en Peter van Beers.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook