week - page 9

Rond de Linde
Nr. 18
Donderdag 3 mei 2018
60
Kinderafdeling St. Anna Ziekenhuis neemt
PoppenVilla by Liliane® in ontvangst
In aanwezigheid vanMarieke Pestman, kinderarts, mocht de kinderafdeling
van het St. Anna Ziekenhuis een PoppenVilla by Liliane® in ontvangst ne-
men. Simon Bambach, lid raad van toezicht van de St. Anna Zorggroep en
ontwerper Liliane Limpens realiseerden de donatie van de PoppenVilla by
Liliane®. Een resultaat van hun deelname aan de Bilderbergconferentie
2018 waarbij een anonieme donateur de Poppenvilla cadeau deed.
‘Nuenen bouwt voor Nicaragua’
goededoelen markt groot succes
Het Nuenens College (voormalig PleinCollege) heeft op 18 april de ope-
ningsavond van hun nieuwe schoolgebouw ruim 3.000 euro opgehaald
voor de stichting HomePlan om huizen te bouwen voor de allerarmsten in
de krottenwijken van Nicaragua, Midden-Amerika.
Vrouwen-
centrumde Vlinder
Vrouwencentrum de Vlinder is mo-
menteel niet geopend vanwege de
voorjaarsvakantie. Dinsdag 15 mei
bent u weer van harte welkom bij de
inloop en is ook de kledingwinkel weer
geopend.
Allemaal een hele fijne vakantie en tot
ziens op 15 mei.
Dankzij de enorme inzet van het orga-
nisatieteam van leerkrachten, door het
verkopen van eigengemaakte spullen
van leerlingen en de gulle giften van de
Nuenense middenstand waren de vei-
ling en de loterij in de nieuwbouw een
groot succes. Ouders, vrienden en be-
kenden waren erbij en boden grif om
het initiatief te ondersteunen en na-
tuurlijk de nieuwe school te bewonde-
ren. Een mooi project, want door dit
gezamelijke doel is er een geslaagde sa-
menwerking ontstaan tussen lokale
bedrijven en scholieren die op weg zijn
naar de arbeidsmarkt.
Eind mei reist een groep Nuenenaren
(zie foto) af om met de bouw van 16
huizen te gaan helpen in El Paraíso,
een kleine gemeenschap nabij de stad
Tipitapa in het westen van het land. Zij
worden aangestuurd door plaatselijke
studenten en geholpen door de toe-
komstige bewoners om zo van hun
huis een thuis te maken en de bewo-
ners een toekomst te bieden. Deze reis
zal niemand onberoerd laten en zal
voor alle vrijwilligers een waardevolle
ervaring zijn.
Op dit moment is er voldoende geld
ingezameld voor 14 huizen. Het doel is
om er 16 te kunnen bouwen. De reis-
en verblijfkosten worden door onszelf
gedragen, alle sponsorgelden zijn voor
Nicaragua. Er is nog steeds dringend
hulp nodig voor dergelijke bouwpro-
jecten, om gezinnen te kunnen helpen
aan een huis, een thuis en een toe-
komst, om zo weer een positieve wen-
ding aan hun leven te kunnen geven.
Elke bijdrage is welkom! Overmaken
kan op rek nr: NL35 Rabo 0188953000
onder vermelding van ‘BRN 18.09
Nuenen bouwt voor Nicaragua’.
Meer weten?
|
076-5736736
HomePlan is opgericht in 1997 om de
allerarmsten van een degelijk huis te
voorzien. Wereldwijd leeft 1 op de 6
mensen in krottenwijken. Elk mens in
de wereld heeft recht op een veilig on-
derkomen, een thuis en een toekomst.
Homeplan is een CBF erkend goed
doel en ANBI dus u mag uw gift aftrek-
ken van de inkomsten- of vennoot-
schapsbelasting
De groep vrijwilligers die op 31 mei naar Nicaragua vertrekt: Gerard van Keulen, Dirk Ren-
ders, Paul v.d. Broek, Karel van der Grinten, Tonnie enMarian van der Heijden, Jan en Femke
Arts, Kees Huibers, Lizzy Meinders, Wim Jansen, Dorine Lebesque en Chantal Schoenmakers
Feestelijke afsluiting eerste
ParticipatieVerklaringsTraject
Nuenen
Door Nannie van den Eijnden
De participatieverklaring; waar tekenen asielzoekers voor als ze zich als
nieuwe staatsburgers in Nederland vestigen? De gemeente Nuenen organi-
seert een ParticipatieVerklaringsTraject voor vergunninghouders die hier
komen wonen om uit te leggen wat deze verklaring inhoudt en geeft infor-
matie over onze cultuur, wetgeving, normen en waarden.
De eerste groep die in februari startte
heeft vorige maand het traject feestelijk
afgesloten met een quiz, de officiële on-
dertekening van de participatieverkla-
ring en een heerlijke lunch van Syrische
en Nederlandse gerechten. Er volgen
dit jaar nog drie groepen die dit traject
doorlopen. “Het is goed dat het leven in
Nederland toegelicht wordt, zodat
mensen er zelf invulling aan kunnen ge-
ven” zei Marcella Vlaanderen, coördi-
nator Vluchtelingenwerk bij LEVgroep
Nuenen.
Kahoot!
Twee teams, een Nederlands en een
Arabisch, streden om de eer in een Ka-
hoot! - quiz met 30 vragen over de Ne-
derlandse samenleving, o.a. over de
gezondheidszorg. Het tempo lag hoog,
de vragen volgden elkaar snel op. Vivi-
an Sadik, die met haar man en kinde-
ren uit Irak is gevlucht en al 12 jaar bij
de gemeente Nuenen werkt, las de vra-
gen voor in het Arabisch. ED-corres-
pondente Miriam won met 35.746
punten in het Nederlandse team en
Muna haalde de hoogste score in het
Arabische teammet 21.059 punten. Ze
nam haar prijs in ontvangst van wet-
houder Caroline van Brakel, een schaal
met Nederlandse producten.
Zeer gemotiveerde groep
De wethouder sprak haar waardering
uit voor de motivatie en inzet van deze
groep nieuwe Nuenenaren. Ze hebben
alle lessen gevolgd en zeven weken heel
hard gewerkt. “Dit is een eerste aanzet
tot jullie inburgering en de participa-
tieverklaring is de beloning. We hopen
dat jullie zelf nieuwe stappen zetten
met hulp van je buren en van ons om te
integreren. We begrijpen heel goed dat
er veel komt kijken bij het opbouwen
van een nieuw leven in een vreemd
land. De volgende stap is werk vinden”.
Inhoud traject
Trainer Siska Veldman, al 25 jaar werk-
zaam bij LEVgroep in het gebied Hel-
mond, Deurne en Gemert, vertelde dat
de lessen nooit op de afgesproken
eindtijd stopten: “Mensen hadden heel
veel vragen. We hebben uitgebreid uit-
gewisseld over de kernwaarden van de
Nederlandse samenleving en ieders ei-
gen cultuur: Hoe doe jij het? Hoe doe
ik het? Vier lessen werden gewijd aan
budgetteren met als doel een jaarbud-
getplan te maken. In twee lessen werd
de gezondheidszorg in Nederland uit-
gelegd. Mensen kenden elkaar niet,
maar er ontstond in korte tijd een
hechte groep. Naast het overbrengen
van kennis hoop ik dat vooral duidelijk
is geworden dat de basis voor goed
met elkaar samenleven is dat je elkaar
begrijpt. Dan is het makkelijker om el-
kaar te accepteren, twee kanten op”.
Heerlijke Nederlands-Syrische lunch
Omar Sbeini en Catrien Kuijpers ver-
telden ieder hun persoonlijke verhaal
en legden uit welke gerechten ze had-
den gemaakt. Catrien heeft Omar in
het asielzoekerscentrum in Rosmalen
ontmoet - een slecht kamp - en ontdek-
te dat het beter met hem ging als hij
kookte. Onder het motto “Je moet doen
waar je passie ligt” hielp ze Omar zijn
eigen cateringbedrijf te starten, Baba
Ganoush Catering. Daarnaast werkt hij
in haar kookstudio. Omar is 2,5 jaar in
Nederland en sinds oktober 2015 met
Catrien bevriend. “Zonder haar had ik
nu niet op dit punt in mijn leven ge-
staan” zei hij. Heel enthousiast hadden
ze samen een prachtig buffet gemaakt
met verse soep, vruchtensappen en
overheerlijke gerechten, waaronder
bulgur met gefrituurde stukjes brood
en granaatappel. Een aangename ver-
rassing en een feestelijke afsluiting van
zeven weken intensief samenwerken.
Catrien Kuijpers
Omar Sbeini
Wilt u het inburgeringsproces volgen?
U kunt zich aanmelden voor de
nieuwsbrief van de gemeente door een
email te sturen naar:
inburgerenvergunninghouders@
nuenen.nl
Vivian, Catrien en Omar
Honkvast en tevreden
Wij Nederlanders mopperen graag, maar toch zijn we best tevreden. Dat blijkt
altijd weer uit onderzoek. De vraag naar onze tevredenheid op woongebied
dringt zich op, omdat we maar zo weinig woningen te koop zetten, terwijl we er
nu toch weer een zeer goede prijs voor kunnen vragen.
Het Economisch Bureau van ING heeft er onlangs een onderzoekje naar gedaan.
Daaruit bleek dat gedurende het laatste jaar in Amsterdam 11.000 huizen een
andere eigenaar kregen, ongeveer 9% van het totale woningaanbod. Dat per-
centage was beduidend lager dan vóór de crisis op de woningmarkt, terwijl de
huizenprijzen nu 30% hoger liggen. Je zou misschien denken dat die hogere
prijzen voor veel Amsterdammers reden is hun huis te koop te zetten (en ui-
teraard ook voor huiseigenaren in Utrecht en Eindhoven). Dat blijkt niet zo te
zijn. De eerste reden is simpel: een beter alternatief ontbreekt! Er is gewoon
geen aanbod dat aan de wensen voldoet. Als andere belangrijke reden noemen
de onderzoekers de vergrijzing van de huizenbezitters.
In Amsterdam is bijna één op de vijf huizenbezitters boven de 60 jaar. Zij heb-
ben vaak de bewuste keus gemaakt in de stad te gaan wonen en tonen zich
daarin standvastig. Ze vinden het vast een leuke gedachte dat hun huis meer
waard is, maar zien kennelijk geen reden om die waardevermeerdering te ver-
zilveren. Ook blijkt hieruit weer dat ouderen - zoals soms ten
onrechte gedacht - er helemaal niet op uit zijn om plotse-
ling kleiner te gaan wonen.
Hoewel harde gegevens ontbreken, verwachten de
ING-onderzoekers dat een toenemend aantal mensen
dat wel verhuist, de oude woning in bezit houdt omdie
te verhuren, bijvoorbeeld aan expats die daar flink voor
willen betalen. De voornaamste oorzaak van uitblijven-
de beweging lijkt toch tevredenheid te zijn. Dat is in lijn
met eerder - landelijk - onderzoek: 94% van de huiseigena-
ren is tevreden tot zeer tevredenmet de eigen woning. In
combinatie met het uitblijven van een beter alterna-
tief is dit kennelijk een voorname reden om - honk-
vast en tevreden - te blijven zitten waar men zit.
Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio
Woningmarkt in beweging
Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort
Liliane Limpens ontwerpt al geruime
tijd exclusieve Poppenvilla’s die ook
professioneel worden ingezet voor bij-
voorbeeld de observatie van kwetsbare
kinderen. Liliane: “De Poppenvilla
biedt kinderen een eigen wereld waar-
in zij zich met hun dierbare poppen,
knuffels en auto’s veilig kunnen voelen.
Voor kinderen is spel hun taal. Middels
een fantasiespel kunnen kinderen be-
ter contact maken, hun verhaal vertel-
len of hun ervaring verwerken.”
De Poppenvilla is sterk, verrijdbaar en
vervaardigd van duurzame designma-
terialen. Er passen grotere poppen en
auto’s in en de meubels zijn speciaal
gemaakt voor de minder verfijnde be-
wegingsmotoriek van kinderen.
“We vinden het geweldig om met de
PoppenVilla by Liliane® te werken” zegt
kinderarts Marieke Pestman. “We
kunnen kinderen met de PoppenVilla
by Liliane® observeren en komen snel-
ler met hen in contact. Daarnaast kun-
nen we hen via rollenspel voorberei-
den op operatieve ingrepen en hen
spelenderwijs ondersteunen in de ver-
werking van de ziekenhuisopname”.
Aanleveren week 19
redactioneel en
advertenties
In verband met Hemelvaart
verschijnt Ronde de Linde
op woensdag 9 mei.
Redactionele artikelen en
advertenties zijn in te zenden
tot maandag 7 mei 12.00 uur.
Herdenkingsconcert
met Requiem
van Mozar
t
Op vrijdagavond 4 mei voert het Lam-
bertus Consort samen met ensemble
Nuove Musiche en solisten in het ka-
der van de nationale herdenking het
Requiem van W.A. Mozart (KV 626)
uit. Het geheel staat onder leiding van
Jan van de Laar. Plaats: Elkerliek Kapel,
Wesselmanlaan 25 in Helmond. Aan-
vang: 20.45 uur (het tijdstip sluit aan
op de landelijke en plaatselijke doden-
herdenking). Entree: €10.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook