week - page 7

Rond de Linde
Nr. 18
Donderdag 3 mei 2018
60
De Koningsspelen op
Brede School De Wentelwiek
Ook dit jaar heeft Brede School De Wentelwiek deelgenomen aan de Ko-
ningsspelen. Op vrijdag 20 april kwamen omklokslag 08.20 uur alle sportief
geklede en oranje uitgedoste leerlingen de school in. Natuurlijk her en der
was ook nog een PSV shirt te zien. Ook die sportieve prestatie bleef niet
onopgemerkt.
Een halve eeuw bijpraten
met John van de Griendt
Kun je bijna 50 jaar afwezigheid inhalen aan uitwisseling van nieuws en
ideeën, wanneer je zolang uit het dorp bent weg geweest?
ken van de pakketten die gedoneerd
zijn door de Jumbo. Naast bewegen
vindt de Wentelwiek ook gezond eten
en drinken belangrijk. Dus kregen de
leerlingen heerlijke appels, tomaatjes,
stukjes komkommer te snoepen.
Toen het einde van de sportdag nader-
de kregen alle leerlingen van hun eigen
juf of meester een welverdiende oor-
konde. En omdat het zulk mooi weer
was, besloot juf Yvonne alle kinderen
te trakteren op een heerlijk waterijsje.
In de tussentijd werden alle punten
opgeteld en mochten de eerste 3 win-
naars ook nog een mooi prijsje uitzoe-
ken. Wat een goed begin van de meiva-
kantie.
De etenswaren die over zijn, zijn ge-
schonken aan de Voedselbank.
Deze dag is mede mogelijk gemaakt
door alle hulpouders die ook vandaag
weer het beste uit zichzelf en uit de
kinderen hebben gehaald. Ouders be-
dankt.
Brede school De Wentelwiek wenst
jullie allen een fijne en zonnige meiva-
kantie!
baas, in Nederland nog veel stijver en
vormelijker dan in zijn nieuwe woon-
plaats Detroit. De eerste Kerst ver-
scheen John dan ook keurig in pak op
een Kerstbijeenkomst bij zijn werkge-
ver thuis, terwijl verder iedereen zeer
casual gekleed bleek te gaan.
In zijn straat woonden wel 10 nationa-
liteiten (Brits, Indiaas, Japannees, Ita-
liaans, Nederlands, ect) en iedereen
ging hulpvaardig, gezellig en respect-
vol met elkaar om. Van de onderlinge
verschillen kun je ook genieten, bij-
voorbeeld bij het eten.
Want bij elkaar over de vloer komen
betekent in de USA altijd eten, bij
voorkeur, als het goed weer is, een
BBQ.
De dag begonnen we met dansen in de
aula bij het koningsnummer van dit
jaar ‘FITlala’ . En fit zijn de kinderen op
de Wentelwiek zeker. Ruim 220 leer-
lingen, 25 ouders, 15 teamleden dans-
ten onder begeleiding van 2 studenten
van Summa Sport de sterren van de
hemel.
Hierna begonnen de Koningsspelen
pas echt.
De leerlingen werden verdeeld over 20
teams en in alle teams zaten kinderen
uit groep 1 tot en met 8. Op deWentel-
wiek vinden wij 21 -eeuwse vaardighe-
den belangrijk en deze kwamen ook
tijdens de Koningsspelen naar voren.
Iedere groep kon punten verdienen
voor samenwerking, sportiviteit, pro-
bleem oplossend vermogen en hulp-
vaardigheid.
Wat zijn de juffen en meesters trots op
al hun leerlingen. Met daarbij een ex-
tra pluim voor leerlingen die als een
echte juf of meester hun groepje bege-
leidden. Zij lieten duidelijk zien dat ze
in alle jaren (op school) al heel veel ge-
leerd hebben. Tussendoor werden de
leerlingen getrakteerd op eten en drin-
John van de Griendt, die bijna een hal-
ve eeuw als Nuenense Amerikaan leef-
de en werkte in Detroit, deed afgelo-
pen donderdagmorgen bij ‘De KBO
Schuif’ lezing hiervoor zijn uiterste
best.
En een zestig koppig publiek, voor een
deel oude bekenden van hem, schoven
bij hem aan tafel, gretig om naar zijn
Amerikaans avontuur te luisteren.
John kwam tijd tekort om alle kleine
en grote verschillen met het leven en
werken in Nederland op te noemen.
Wat hij vooral waardeert aan de Ver-
enigde Staten is de ongedwongen en
vrije sfeer waarin mensen elkaar bena-
deren. Zeker eind jaren 60 waren de
omgangsvormen, bijvoorbeeld met de
Misschien dat afstanden hier ook hun
werk doen, want hij is wel eens met
een vliegtuigje bij vrienden gaan ont-
bijten. Bij ieder dorp liggen altijd een
of twee landingsstrips, waarvan men-
sen die bij elkaar op bezoek gaan, ge-
bruik kunnen maken.
Hij heeft zijn American Dream waar
kunnen maken, met een goede baan in
de pijpleidingindustrie, een mooi huis
aan de rivier, met aan de overzijde uit-
zicht op Canada, en een grote tuin
waar de hertjes vrijelijk in en uit lopen.
Met name in het weekend gaan we de
natuur in of het water op met de boot.
Want echt lange vakanties hebben
Amerikanen veel minder dan hier in
Europa.
Zo liet John een waaier aan verschillen
zien: zoals het onbegrijpelijke Ameri-
kaanse systeem van maten en gewich-
ten, of de hier onbekende Gender Re-
veal Party waarbij de a.s. ouders aan fa-
milie en bekenden feestelijk meedelen
of hun toekomstige spruit een jon-
gentje of een meisje zal worden. Of het
gegeven dat Amerikanen eigenlijk am-
per met mes en vork eten, maar uit-
sluitend een vorkje prikken.
Zijn publiek genoot zichtbaar om eens
kennis te maken met wat andere kan-
ten van Amerika, dan die we zo stereo-
tiep steeds terugzien via de Europese
media.
KBO Lieshout
in mei
KBO Lieshout Kienen
Op vrijdag 4 mei wordt er weer een
kienavond georganiseerd door KBO
Lieshout. De avond is vrij toegankelijk
voor iedereen, lid of geen lid van onze
Seniorenvereniging. Aanvang kienen
20.00 uur in het Dorpshuis, Grotenhof
2 in Lieshout. De zaal is vanaf 19.00
uur open.
KBO Lieshout Leesclub
De volgende bijeenkomst van de KBO
Lieshout Leesclub is op dinsdag 8 mei
in Franciscushof. Aanvang 20.00 uur.
Gekozen is voor het boek Reddende
Engel van Renate Dorrenstein. De bij-
eenkomsten worden geleid door me-
vrouw Nelleke van Vlokhoven, die als
docente Nederlands garant staat voor
het niveau.
Lieshouts Bridgetoernooi
KBO-Lieshout Bridgeclub en Bridge-
club ‘De Poort van Binderen’ organise-
ren samen het ‘Lieshouts Bridgetoer-
nooi’ op zaterdag 12 mei in het Dorps-
huis te Lieshout. Aanvang 13.30 uur.
Inschrijven is mogelijk voor leden van
Seniorenvereniging
KBO-Lieshout,
BC ‘De Poort van Binderen’ en overige
inwoners van Laarbeek. Inschrijven
kan tot uiterlijk 8 mei à 10,00 euro per
paar, inclusief gratis kop koffie en
prachtige prijzen. Voor meer informa-
tie: Jan van Asseldonk 0499-423006 of
Jan van Zuijlen 06-21666820. Zie ook
.
Bedevaartgangers kunnen op dinsdag
15 mei mee naar Handel met de vier
KBO’s van Laarbeek. De organisatie is
dit jaar in handen van de afdeling Beek
en Donk. Om half drie begint de mis in
de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw
ten Hemelopneming. Na afloop is er
gelegenheid samen koffie te drinken in
Gemeenschapshuis De Bron. Wie niet
op eigen gelegenheid naar Handel kan,
kan zich melden bij de Inloop. Meerij-
den kost 1,50 euro per persoon. De au-
to’s vertrekken om kwart voor twee
vanaf het Dorpshuis. Wie een bede-
vaartganger in de auto mee wil nemen,
graag even melden bij de Inloop.
De Inloop is iedere dinsdagmorgen in
het Dorpshuis van Lieshout, van 10
uur tot half twaalf. Loop eens binnen
en maak kennis met een dynamische
en gezellige seniorenvereniging.
De weg kwijt……….
Een inke storm begin dit jaar was voldoende om een groot bewegwijze-
ringsbord nabij bushalte Kerkakkers aan de Smits van Oyenlaan in Gerwen
plat te leggen. Het Gerwense bord ligt plat en iedereen raakt de weg kwijt.
Wie zou het bordweer in de oorspronkelijke staat moeten oprichten? De ge-
meente plaatste er een waarschuwingsbord bij. U bent gewaarschuwd, hier
ligt een ANWB-bord plat. Niemand kan de juiste weg volgen. Waar is hier de
nooduitgang? Uw columnist stelt een onderzoek in.
Tekst en foto:
Cees van Keulen, Gerwen
Cees
Onze Koninklijke Nederlandse Toeris-
tenbond ANWB (Algemene Neder-
landsche Wielrijders-Bond) is een
kleine 120 jaar geleden begonnen om
de verkeersdeelnemers wegwijs te
maken in ons land. De bekende blau-
we ANWB-borden met witte belette-
ring kent iedereen wel. Nou wil het
geval dat die club op 1 april 2013
(géén 1 aprilgrap) deze historische rol
heeft overgedragen aan de Nationale
Bewegwijzeringsdienst, afgekort tot
NBd.
Dus de ANWB is niet langer verant-
woordelijk voor de bewegwijzering in
ons land. De Nationale Bewegwijze-
ringsdienst is op 1 januari 2015 offi-
cieel van start gegaan. Ook de rood-
witte fietsborden en paddenstoelen
worden beheerd door de NBd. Deze
nieuwe club draagt zorg voor een sa-
menhangend en eenduidig systeem
van bewegwijzering op het hele we-
gennet in Nederland.
En wat is nou de rol van de gemeente
in dit geval zie ik u denken. Dat zit zo.
Rijkswaterstaat is onderdeel van het
samenwerkingsverband dat de NBd
vormt samen met gemeenten (dus
ook met onze gemeente Nuenen c.a.),
provincies en Waterschappen. Verte-
genwoordigers van de koepels (VNG,
IPO, UvW) en RWS vormen samen de
stuurgroep. Afkortingen opzoeken in
Google a.u.b. Mocht u een beschadigd
bord aantreffen, dan kunt u dit mel-
den bij de betreffende wegbeheerder
of bij de NBd op de site:
-
wijzeringsdienst.nl.
Misschien is dat wel de reden, waar-
om het oude bord er nog steeds ligt.
Want er zijn nieuwe borden op komst.
ANWB ligt plat, nieuw bord is onder-
weg. Waar moet dat bord geplaatst
worden? De NBd is de weg kwijt.
Mocht u de vrachtauto zien met het
nieuwe bord, dan stuurt u de chauf-
feur gewoon naar Gerwen. In Gerwen
is niemand de weg kwijt.
Jaarlijkse open dag ZondagWaterdag
staat voor de deur
Op zondag 6 mei van 10.00 tot 16.00 uur organiseert Waterschap De Dom-
mel weer een nieuwe editie van Zondag Waterdag. Rond het Waterschaps-
huis en de rioolwaterzuivering in Boxtel vinden tal van activiteiten plaats.
Leer hoe het waterschap zorgt voor een goede waterkwaliteit, krijg per-
soonlijke tips en ideeën voor een watervriendelijke tuin, neem een kijkje op
onze rioolwaterzuivering en speel met water op het fun-plein. Zondag Wa-
terdag sluit aan bij de landelijkeWeek van OnsWater.
De reis van het water
Vaar mee met een bootje over de Dom-
mel of neem vanuit het Waterschaps-
huis de pendelbus naar de rioolwater-
zuivering van Boxtel. Bekijk tijdens
een rondwandeling over het terrein
van de rioolwaterzuivering Boxtel hoe
het vuile rioolwater stap voor stap
weer schoon water wordt. Een knap
staaltje techniek: dagelijks zuiveren wij
150 miljoen liter per dag. Op verschil-
lende punten staan medewerkers van
Waterschap De Dommel om uitleg te
geven over het zuiveringsproces. Ook
kun je hier bekijken met welk groot
materieel het Waterschap dagelijks in
de weer is om de rivieren en beken te
onderhouden.
Water en klimaat.
Wat kun je zelf doen?
Door klimaatverandering krijgen we
steeds vaker te maken met extreem
weer, zoals hoosbuien. Tuinen zijn bij
uitstek de plek om regen op te vangen.
Benieuwd hoe jij jouw tuin kunt omto-
veren in een watervriendelijke tuin?
Breng een foto of plattegrond van je
tuin mee en krijg persoonlijke tips en
ideeën van het Waterschap of de ge-
meente Boxtel met de actie Steen-
breek. Tegels de tuinen uit! Het water
kan dan beter worden opgenomen.
Leg een geveltuintje aan, plaats een re-
genton of kies voor een groen dak. Op
Zondag Waterdag vertellen wij wat er
allemaal mogelijk is.
Wat leeft er in de Dommel?
Een goede waterkwaliteit zorgt voor
natuurlijk water. De Dommel is de
blauwe levensader van Boxtel. Wil je
een kijkje in het leven onder water? Of
ben je benieuwd naar het verhaal van
de rattenvangers? Beleef het op Zon-
dag Waterdag.
Fun voor kinderen
Verspreid over het terrein kunnen kin-
deren diverse leerzame spelletjes doen
met of over water. Op een stempel-
kaart spaar je stempels. Heb je een vol-
le stempelkaart? Dan ontvang je een
leuke verrassing.
Gratis toegang
Zondag Waterdag is vrij toegankelijk
en vindt plaats aan de Bosscheweg 56
en Heult 6 in Boxtel, van 10.00 tot
16.00 uur. Kijk voor meer informatie
op
Een leuke
leerzame dag voor jong en oud!
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook