week - page 5

Rond de Linde
Nr. 18
Donderdag 3 mei 2018
60
Persoonlijke
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers
Aardappeleterssteegje 3, Nuenen
Tel. 040-7808000
COLOFON
ROND DE LINDE
verschijnt als weekblad,
op donderdag, in een oplage van 13.500
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.
ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
E-mail:
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.
REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail:
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur.
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.
Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn,
geven geen recht op schadevergoeding.
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van
rechten te worden aangeleverd.
© 2018
- “Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere
manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.”
DRUK:
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
BEZORGING
Telefoon 040-2831200
E-mail:
Ook voor verspreiding van folders.
Volg ons ook op:
Braderie Lieshout
Op Pinkstermaandag 21 mei wordt in
het centrum van Lieshout voor de 31e
keer een braderie gehouden. Naast de
vele kramen en kinderattracties op de-
ze markt , kunt u onder het genot van
een hapje en een drankje op de gezelli-
ge terrassen bij de plaatselijk horeca
genieten van muziek.
De Lieholter Blaaskapel verzorgt van
14.00 uur tot ca. 16.00 uur een optre-
den met vrolijke en vlotte blaasmu-
ziek. Countryclub ‘The Black Long-
horn’ houdt vanaf 13.00 uur op het
Floreffeveld haar Country Dance Par-
ty. De entree voor deze drukbezochte
en kindvriendelijke jaarmarkt is gratis
en duurt van 11.00 tot 17.00 uur.
Verenigingen en ondernemers uit
Laarbeek wordt de mogelijkheid gebo-
den - voor eigen gebruik en uitsluitend
voor de verkoop van ‘non-food’ pro-
ducten - een kraam of een grondplaats
te huren voor de schappelijke prijs van
€ 25,- . Een grondplaats heeft dezelfde
afmeting als een reguliere marktkraam.
De aangeboden ‘waar’ moet passen in
het beeld van een braderie (geen ‘rom-
melmarkt’). Gegadigden kunnen uiter-
lijk tot 14 mei contact opnemen met
Reguliere marktkooplieden en verko-
pers van ‘food’ producten alsmede ge-
gadigden van buiten Laarbeek dienen
tijdig contact op te nemen met ‘Orga-
nisatie- en adviesbureau Koolen en
Koolen’ uit Tilburg via hun website.
Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig
Politiek en annexatie
van Nuenen c.a.
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen was het signaal duidelijk: de burger
heeft massaal voor lokale politieke partijen gekozen. Als reden werd ge-
noemd, dat de afstand tussen de burgers en de (Haagse) politiek steeds gro-
ter wordt. De lokale politici daarentegen zijn benaderbaar en houden zich
met zaken bezig die voor de burger herkenbaar zijn en voor de burger ook
van directe invloed.
annexatie van Haren door Groningen.
Ook hier heeft de provincie het heft in
eigen hand genomen en samen met mi-
nister Ollongren (D66) de herindeling
bij de burgers van Haren door de strot
gedrukt. Argumenten speelden hier
geen enkele rol. De gemeente Haren
zou ‘bestuurlijk en financieel niet-toe-
komstbestendig’ zijn. De glazen bol van
de provinciebestuurders en de D66-mi-
nister blijkt relevanter dan feiten en ge-
fundeerde standpunten van de burgers.
Ook in het geval Haren werd door de
woordvoerders van de meeste fracties
(inclusief D66) in de Tweede Kamer
vastgehouden aan onterechte (wens)
beelden en alle kritiek daarop naast
zich neergelegd. Van bovenaf opgeleg-
de besluiten zonder argumenten. D66
heeft in de Tweede Kamer laten zien
wat democratie betekent.
Beschamende vertoning
Wij hebben dit tot nu toe ook in Nue-
nen meegemaakt, waar gedeputeerde
Spierings (D66) tijdens alle informa-
tiebijeenkomsten zich dezelfde hou-
ding heeft aangemeten: bij je (verou-
derde) standpunt blijven en zeker niet
reageren op kritische kanttekeningen.
Een beschamende vertoning. Eerst de
toekomst van een zelfstandig Nuenen
c.a. als onmogelijk kwalificeren en ver-
volgens de jongeren van Nuenen, de
toekomst, uitnodigen! Hoe verzin je
het? Misschien wacht mevrouw Spie-
Als dan ook nog blijkt dat de landelijke
partijen zich steeds vaker regionaal or-
ganiseren en dus een regionale agenda
erop na (gaan) houden, dan zullen de
lokale partijen in de toekomst nog ver-
der groeien. En dat is iets wat de lande-
lijke partijen niet willen. Een voor-
beeld van zo’n regionale agenda levert
D66 Nuenen, die eerst voor zelfstan-
digheid van Nuenen c.a. was, later
voor samengaan met Son en Breugel
en weer later voor een annexatie door
Eindhoven. Als Nuenen op zou gaan in
Eindhoven komen de lokale partijen
nauwelijks meer aan de bak. De groot-
ste partij in Nuenen, een lokale partij,
krijgt na een annexatie hooguit twee
zetels in de gemeenteraad van Eindho-
ven. Voor de landelijke partijen veran-
dert er niet veel in een grote gemeen-
teraad. Maar de lokale partijen zijn
dan zover teruggebracht dat ze nauwe-
lijks of geen invloed meer kunnen uit-
oefenen en op termijn zullen die dan
ook verdwijnen. Een handige politieke
zet zo’n annexatie, maar heeft niets
met democratie van doen.
Annexatie Haren
Zitten de politici wel voor het belang
van de burgers of hebben ze een eigen
agenda? Dat laatste lijkt in ieder geval
zo. Met name D66 (Democraten 66)
laat zich van een dictatoriale en uiterst
ondemocratische kant zien. Zie het
Tweede Kamerdebat onlangs over de
Behoud het goede in Gerwen bij
herindeling Nuenen c.a. met Eindhoven
In de groene woonkern Gerwen hebben bewoners een aantal zaken op een rijtje gezet die
behouden moeten worden bij de herindeling van Nuenen c.a. met Eindhoven. Dat ge-
beurde tijdens de bewonersavond op 9 april in dorpshuis D’n Heuvel. De organisatie hier-
van berustte bij het provinciebestuur. De lijst met wensen, zorgen, kansen en ´Wat niet
verlorenmag gaan´ maakt onderdeel uit van het ontwerp voor de herindeling volgens de
Wet Arhi, de Algemene Regels HerIndeling.
Het dagelijks bestuur van onze provincie, dat is het college van Gedeputeerde Staten o.l.v.
commissaris van de koningWim van de Donk, werkt nu aan een herindelingsontwerp tot
samenvoeging van de gemeentenNuenen c.a. en Eindhoven. Half mei zal het ontwerp ge-
publiceerd worden.
Gerwens geluid
Een kleine 100 inwoners waren aanwezig bij de bijeenkomst op 9 april en daar werd het
Gerwens geluid gewikt en gewogen. Belangrijk bij het behoud van het goede in Gerwen
zijnmet name de groene buffers tussen de dorpen en tussen Eindhoven en Helmond. Ook
moeten de voorzieningen voor ouderen behouden worden en waar mogelijk verbeterd
worden. Ook de scholen in de kleine kernen Gerwen en Nederwetten mogen niet verloren
gaan. De dorpsraad en het dorpshuis moeten blijven, sportvoorzieningen, verenigingen
en jeugdactiviteiten mogen niet verloren gaan. Dat alles zorgt voor de leefbaarheid in de
kleine kern Gerwen, met ook aandacht voor duurzaamheid en bladkorven in diverse stra-
ten. Kunst en cultuur moeten ondersteund worden, verkeersveiligheid moet beter en ook
openbaar vervoer voor ouderen. Meer CPO-bouwen voor ouderen is gewenst.
Jeugd heeft toekomst
Inbreng van jeugd is nodig. Organiseer een inspraakavond speciaal gericht op jeugd en
jongeren (ontmoeting jongeren en provincie is inmiddels al gehouden in Het Klooster op
23 april). Adviezen zijn er ook voor het huidige gemeentebestuur. Zoals: ‘Gemeenteraad in
nieuwe samenstelling moet actief in proces meedoen’ en ‘Grijp je kans en ga mee onder-
handelen’ en ‘Meepraten over herindeling’. Herindeling levert een betere en meer zekere
economische toekomst en slagkracht op, met name voor de jeugd. Samengevat: de inrich-
ting van de toekomst van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten is bestemd voor
alle inwoners met speciale aandacht voor de jeugd. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Meer informatie over Veerkrachtig Bestuur
Nuenen c.a. is te vinden op de site:
.
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden
met naam en adres van de inzenders.
Uit de inzendingmoet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht omde ingezonden brieven in te korten.
Ingezonden brieven
De groene dorpskern Gerwenmoet leefbaar blijven (foto Rina Bekkers)
Activiteiten voor ouderen in dorpshuis D’n
Heuvel, zoals biljarten (foto Cees van Keulen)
26 April 1961 - 20 April 2018
In memoriam Jack Adams
Op zaterdag 21 april 2018 kregen wij het dramatische bericht dat Jack plotse-
ling was overleden.
De door hem bedachte systematiek
sloeg zo aan dat cursisten uit de hele
regio ervoor naar Nuenen kwamen.
Niet alleen zijn kennis sloeg aan bij
cursisten en collega’s, maar ook zijn
hele persoonlijkheid: altijd even be-
hulpzaam, altijd zijn geduld bewarend,
altijd bereid om cursisten extra lessen
te geven, en ook niet te vergeten zijn
humor. Kortom een perfecte Senior-
Web ambassadeur.
Jack, we zullen je missen. Je was een
geweldige collega.
Wij hebben van Jack afscheid geno-
men op zijn verjaardag in een indruk-
wekkende, hartverwarmende en lief-
devolle afscheidsdienst en wensen zijn
vrouw Margé en dochter Laura na-
mens het SeniorWeb Nuenen heel veel
sterkte toe.
SeniorWeb Nuenen.
Jack werd in het voorjaar van 2014
door een van zijn Gerwense dorpsge-
noten bij SeniorWeb geïntroduceerd.
Dit bleek de start te zijn van een zeer
geslaagde samenwerking. Jack voelde
zich er helemaal thuis.
Aanvankelijk zou hij gaan assisteren
bij een van de eerste Android tablet-
cursussen. Het bleek echter een dus-
danig ingewikkelde zaak te zijn dat de
beoogde docent zich terugtrok en de
verantwoordelijkheid voor de cursus
geheel naar Jack toegeschoven werd.
Hij kreeg te maken met een enorme
variëteit aan merken en types. Jack
moest hier lijn in zien te krijgen en dat
is prima gelukt.
Al snel bleek hij een geduldige leraar te
zijn die de Nuenense senioren veel kon
leren over het gebruik van computers,
tablets en smartphones.
Zijn werk werd uitermate gewaar-
deerd en zo trad hij op 9 juli 2014 toe
tot het bestuur.
Hij kreeg hierin de portefeuille Educa-
tie. Zijn interesse was echter veel bre-
der en al snel trad hij ook op als ‘ver-
huiscoördinator’ voor de herhuisves-
ting van ons leslokaal bij de bibliotheek
in het gemeentehuis.
Jack ontwikkelde de Android cursus-
sen voor tablets steeds verder en later
ook voor smartphones met een nog
veel grotere variëteit aan merken en
types.
rings op het moment van ‘voortschrij-
dend inzicht’, een bekende methode bij
politici, waarna ze een ander stand-
punt kan innemen. Mogelijkerwijs
heeft ze het meest recente ‘bestuurs-
krachtonderzoek 2017’ van de ge-
meente Nuenen c.a. inmiddels gelezen
en kan ze de D66-glazen bol aan de
kant leggen. Wellicht komt er nog een
moment van bezinning. In ieder geval
heeft deze uitholling van de democra-
tie geleid tot het oprichten van de
stichting ‘Actiecomité Nuenen c.a.
Zelfstandig’. Democratie komt immers
van onderaf en daar passen geen opge-
legde besluiten bij. Meer informatie
over de strijd tegen de annexatie van
Nuenen c.a. door Eindhoven zie de
website van het actiecomité:
Bene et Dani
& de strijd tegen
Duchenne
Op 3 juni 2018 van 11.00 tot 20.00
uur zal een groots bene etevene-
ment plaatsvinden bij voetbalver-
eniging SBC in Son en Breugel om
geld in te zamelen voor de strijd te-
gen Duchenne (spierdystro e). Het
wordt gepresenteerd door Theo van
Veghel en DJ René Ulehake.
Er is vermaak voor jong en oud met o.a
een springkussen en ballonnenclown.
Vanaf ongeveer 12.00 uur treden ver-
schillende artiesten op, waaronder
Django Wagner, Ferry de Lits, Grad
Damen, Jordy van de Boer, Danny
Canters, Wesley Klein, Jan Tol.
Inzamelingsactie emballagebonnen
Jumbo steunt deze actie. U kunt uw
emballagebonnen aan dit goede doel
geven. Van 20 tot en met 30 juni en de
maand september bij Jumbo Kern-
kwartier en de hele maand oktober bij
Jumbo De Smidse.
Zondag 3 juni vanaf 11.00 uur, Sport-
park Schuttersheide (SBC), Afrika-
laan, 2, 5691ZH Son en Breugel.
/
215628112533941??ti=ia
dani-de-strijd-tegen-duchenne/
Maandagavondwandeling Boktse Beemden
Maandag 7 mei wandelen vogelgidsen van het IVN- Nuenen met iedereen
die belangstelling heeft door de Boktse Beemden. Om19.00 uur vertrekken
we met de ets bij Het Klooster. De start van de wandeling is, in tegenstel-
ling tot andere jaren, in Nederwetten bij de Oude Toren. We steken daar de
brug over om de Boktse Beemden te bezoeken.
De wandeling voert deels langs de
Dommel en deels door weideland-
schap dat fungeert als overloopgebied.
Het gebied kent een grote variatie aan
vogels, waaronder de waterral, de klei-
ne karekiet, de torenvalk en de wiele-
waal.
De Boktse Beemden kunnen in het
voorjaar erg nat zijn. Zorg ervoor dat
je waterdichte schoenen of laarzen
draagt. Controleer bij thuiskomst al-
tijd goed of je geen tekenbeet hebt op-
gelopen.
Wil je meewandelen met de vogel-
werkgroep? Dat kan! Je bent van harte
welkom.
Meer informatie bij Roy van der Vel-
den, coordinator van de VWG, tele-
foon 0615902603 of mail roypeter40@
hotmail.com.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook