week - page 2

De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via
of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
Van/voor de Gemeente
G
GEMEENTENUENEN, GERWENENNEDERWETTEN | GEMEENTEHUIS: JANVANSCHIJNVELTLAAN2 | POSTBUS10.000 | 5670GANUENEN | T040-2631631 | F040-2833165
Rond de Linde
Nr. 18
Donderdag 3 mei 2018
60
Bijeenhittegolf:
Drinkperdag twee literwater.
Blijfbinnen tussen12.00en16.00uur.
Ordeverstoring
Ganiet tegendemensenstroom in.
Blijf rustigenvolgdeaanwijzingenvande
autoriteitenop.
Ganietnaardeplekvandeordeverstoring toe.
Uitval stroom,gas,water of telefoon
Luisternaarde calamiteitenzendermetuw radioop
batterijen.
Doetde telefoonhetnog?Beldannietonnodig
omoverbelastingvanhetnet tevoorkomen.
Doetde stroomhetnog?Kijkdanopdewebsite
vanuwgemeenteofopwww.crisis.nl.
Alswww.crisis.nlniet is ingezet,wordtuopeen
anderemaniergeïnformeerd.
Overstroming
Wordtverwachtdathetwater totuwhuiskomt?
Schakelgasenelektriciteituit.
Zorgvooreenpersoonlijknoodpakket.
Alsunietwegkunt: luisternaarde regionale
calamiteitenzenderopuw radiouituwnoodpakket.
Kernongeval
Blijfbinnenofganaarbinnenen sluitdeurenen
ramenenalleswatvoorventilatiedient,zoals
afzuigkap,ontluchtingskoker,muur-en toiletrooster.
Consumeergeenkraanwater,geen regenwater,
geenbladgroentenofmoeilijk schoon temaken
etenswaren.
Houdhuisdierenbinnenen raakgeenmensenen
dierenaandiebuiten zijngeweest.
Gevaarlijke stoffen
Blijfbinnenofganaarbinnenen sluitdeurenen
ramenenalleswatvoorventilatiedient,zoals
afzuigkap,ontluchtingskoker,muur-en toiletrooster.
Ganaareengoedaf te sluitenkamerwaarhetniet
tocht, liefstmidden inhethuisofgebouw.
Bentubuiten?Loopdwarsopdewind inmeteen
doekvooruwneusenmond.
Grote brand
Blijf laagbijdegrondenverlaathetgebouw zo snel
mogelijk.
Kuntuhetgebouwnietmeerverlaten?
Gadanvooreen raam staanwaardebrandweer
ukan zien.
Ganooit terugeenbrandendgebouw in.
Groot verkeersongeval
Loopnietonnodigoverde snelweg.
Houddevluchtstrookvrijvoorbrandweer,politie
enambulance.
Bentumetdeauto ineen tunnel:verlaatuwauto
engaviadedichtstbijzijndevluchtwegde tunneluit.
Terroristische aanslag
Brenguzelf inveiligheid.
Ganietkijkenopdeplekvandeaanslag.
Hebtu informatiediekanhelpenbijhetopsporenvan
dedaders,neemdan contactopmetdepolitie.
Ziektegolf
Gebruikpapieren zakdoekjesdieuna
gebruikmeteenweggooit.
Was regelmatiguwhanden.
Blijf thuisalsueenbesmettelijke ziekteheeft.
Instortingsgevaar
Blijf laagbijdegrond,schuilonder zwaar
meubilairofeendeurpost,blijfdaar stil zittenen
beschermuwhoofdennekmetuwarmen.
Gebruikgeen liften.
Alsubedektonderhetpuin ligt,blijfdan stil
liggenenmaak zomogelijkgeluiden
oppijpenofbuizen.
Spaaruwkrachtenen schreeuwalleenalsugeen
anderemogelijkhedenheeftomgeluid temaken.
Extreem weer
Bijextreemslechtweer:
Ganietdeweg/hetwateropalsditwordt
afgeradenofalseenweeralarm isafgegeven.
Alsu tochdedeuruitmoet,neemgenoegeten,
water,dekensenwarmekledingmee.
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden.Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking;waxinelichtjes;warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje.Daarnaast
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben.Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare
producten zijn.Kijk voor meer tips op
Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders,maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:
Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving.
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert,alarmeer dan e hulpdiensten of probeer anderen om hulp
te vragen.
Bent u zelf niet gewond,help dan waar mogelijk anderen.
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op
.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
Bij
Dr
Bl
Or
G
Bl
a
G
Uit
L
b
D
o
D
va
Al
a
Ov
W
Sc
Z
Al
ca
Ke
Bl
ra
af
C
g
et
H
di
Ge
Bl
ra
af
G
to
B
d
Grote brand
Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel
mogelijk.
Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
Ga dan voor een raam staan waar de brandweer
u kan zien.
Ga nooit terug een brandend gebouw in.
Groot verkeersongeval
Loop niet onnodig over de snelweg.
Houd de vluchtstrook vrij voor bra dweer, politi
en ambulance.
Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto
en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.
Terroristische aanslag
Breng uzelf in veiligheid.
Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van
de daders, neem dan contact op m t de politi .
Ziektegolf
Gebruik papieren zakdoekjes die u na
gebruik meteen weggooit.
Was regelmatig uw handen.
Blijf thuis als u een besmettelijk ziekte heeft.
Instortingsgevaar
Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar
meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en
bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
Gebruik geen liften.
Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
liggen en maak zo mogelijk geluiden
op pijpen of buizen.
Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen
andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.
Extreem weer
Bij extreem slecht weer:
Ga niet de weg/het water op als dit wordt
afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten,
water, dekens en warme kleding mee.
Een plan
De komende vier jaar willen we per buurt het beleid uitvoeren. Per
buurt maken we plannen met de bewoners. Dit kunnen kleine aan-
passingen zijn. Het eerste plan is gemaakt voor een groot deel van
Nuenen Zuid (het gebied op de kaart). Er zijn al twee bijeenkomsten
geweest met bewoners. Hun gedachten, ideeën en schetsen zijn
verwerkt tot een plan voor spelen en bewegen in Nuenen Zuid.
Bijeenkomst
Bent u benieuwd naar het resultaat? Kom op 7 mei a.s. naar de
presentatie van het plan. Na de presentatie gaat u met uw buurt-
bewoners in gesprek over de ideeën, het inrichtingsplan en over
buurt- en beweegactiviteiten.
U kunt zich aanmelden via
Vermeld naam, adres en eventueel organisatie.
Kom kijken en praat mee!
INLOOPBIJEENKOMST 8 MEI
ONDERHOUD N615
NUENEN - BEEK EN DONK
Provincie Noord-Brabant voert vanaf half mei tot en met eind sep-
tember 2018 onderhoudswerkzaamheden uit aan de provinciale
weg N615 tussen Nuenen en Beek en Donk. Het asfalt van de N615
met bijbehorende fietspaden en de aanwezige verkeerslichten en
software worden vervangen. Aanvullend op de onderhoudswerk-
zaamheden van de provincie wil de gemeente Laarbeek een aantal
kleine verkeerskundige aanpassingen aanbrengen die passen binnen
het groot onderhoud. De werkzaamheden lopen vanaf de Bosweg
ten noorden van de kom Gerwen tot de rotonde met de N279 in
Beek en Donk.
Aannemer Boskalis nodigt u graag uit voor de inloopbijeenkomst
over de werkzaamheden, planning en omleidingsroutes rondom
het groot onderhoud aan de provinciale weg N615 Nuenen - Beek
en Donk.
U bent van harte welkom op:
Dinsdag 8 mei 2018 tussen 17.00 uur en 20.00 uur
Locatie: Café Zaal van de Burgt,
Heuvelplein 21, 5471 JH Beek en Donk
Loop gerust binnen op het moment dat het voor u uitkomt. We
staan voor u klaar om tekst en uitleg te geven aan de hand van te-
keningen en schetsen. Uiteraard beantwoorden we graag uw vragen.
Er zullen verschillende medewerkers van de aannemer Boskalis en
de provincie aanwezig zijn.
NUENEN CONTROLEERT OP
UITSTALLINGEN & TERRASSEN
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (boa’s) zijn
benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema uit-
stallingen en terrassen. Op de naleving van andere regels wordt
uiteraard ook toegezien.
Uitstallingen
Onder uitstallingen wordt verstaan: het uitstallen van koopwaar op
het weggedeelte voor een winkelpand. In onze Reclamenota staan
de regels over uitstallingen. Voor het plaatsen van uitstallingen is
geen vergunning nodig. Uw uitstalling moet wel voldoen aan de
regels uit de reclamenota, anders is de uitstalling verboden. Zo dient
bijvoorbeeld:
• de uitstalling aan de voorgevel van het pand te worden geplaatst,
dus niet aan de straatzijde;
• de uitstalling niet hoger dan 1,80 meter te zijn;
• een doorloopruimte van 1,20 meter gehanteerd te worden;
• de uitstalling te passen bij het branchepatroon van een winkel;
• een uitstalling de toegang naar een woning of winkel niet blok-
keren;
• de uitstalling geen hinder of gevaar op te leveren voor het verkeer.
Dit zijn enkele voorbeelden van de regels. U kunt alle regels vinden
in de Reclamenota.
Terrassen
Voor het uitstallen van een terras is een vergunning nodig. De voor-
waarden van een vergunning voor het stallen van een terras verschil-
len per situatie. Er wordt onder meer gekeken naar de openbare
orde en veiligheid, de verkeersveiligheid, vrije doorloopruimte,
brandveiligheid, etc. Informatie over uwmogelijkheid om een terras
te stallen kunt u bij ons opvragen. Als u in het bezit bent van een
terrasvergunning, let dan op dat u voldoet aan de voorwaarden van
de vergunning.
Regelgeving
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houdenmet deze regelgeving.
Overtredingen die door de boa’s worden geconstateerd kunnen,
zonder het geven van een waarschuwing, leiden tot een boete. De
regels zijn terug te vinden in de Reclamenota en de Algemene Plaat-
selijke Verordening (APV). Deze verordeningen zijn te vinden via
.
Hebt u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen hebt over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u
contact opnemenmet ons Klantcontactcentrum via het nummer (040)
2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op
.
ONKRUIDMILIEUVRIENDELIJK BESTRIJDEN
In het voorjaar komt het nieuwe groen boven de grond. Ook het
onkruid groeit erg snel. De gemeente bestrijdt het onkruid op een
milieuvriendelijke manier zonder gebruik te maken van chemische
middelen. Sommige mensen gebruiken chemische bestrijdingsmid-
delen zoals Roundup, maar ook azijn om onkruid te bestrijden. Dit
kan echter ook op een milieuvriendelijke manier gedaan worden.
Zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen of
azijn blijft de verharding en het oppervlakte- en grondwater schoon.
Chemievrije tips om on ruid te bestrij en
Onkruid op verharding heeft meestal zand nodig om zich te vestigen.
Door regelmatig het zand op te vegen kunt u voorkomen dat onkruid
opkomt op de verharding. Met een onkruidkrabber en wat lichame-
lijke inspanning is dit onkruid tussen de voegen te verwijderen. De
laatste jaren zijn er ook mobiele gasbranders, elektrische branders
en stoomapparaten te koop. Kale grond is een ideale kiemplek. Door
op kale stukjes grond bodembedekkers, struiken of bomen te plan-
ten, blijft er voor de onkruiden minder grond en licht over om te
groeien. Houtsnippers, kiezels of antiworteldoek werken ook pre-
ventief.
Meer tips?
Meer tips kunt u vinden op
schoon-water.nl
,
onkruidvergaat.nl
, en
milieucentraal.nl.
VERGUNNINGEN
PERIODE 22-04-2018 EN 29-04-2018
In het digitale gemeenteblad
(
)
zijn de volgende
besluiten gepubliceerd:
Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Het Puyven 25
Plaatsen wanden in carport
Pastoorsmast 14
Wijzigen gebruik voor muziekfestijn
Verleende omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Bernhardstraat 2
Uitbreiden zijkant woning
Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie
Omschrijving
Molenkamp 16
Uitbreiden bedrijfsruimte
Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Nuenen c.a.
Avondvierdaagse Nuenen 5 t/m 8 juni
Vincent van Goghplein 99
Horeca Restaurant New Oriental
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum
Locatie
Omschrijving
23-04-2018 Papenvoortse Heide 4 Melding activiteitenbesluit milieu-
beheer, veranderen van een
paardenhouderij.
23-04-2018 Nuenen c.a.
Algemeen aanwijzingsbesluit
Apv Nuenen c.a. 2018
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale
gemeenteblad
(
)
is de officiële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via:
GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat
doen via het volgende e-mailadres:
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website:
CMD,
CENTRUMMAATSCHAPPELIJKE DEELNAME
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaanmet geld,
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er inNuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt.
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!
Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail:
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.
AFVALWEETJE
Hebt umedicijnen over die u niet meer gebruikt?
Deze kunt u inleveren bij de milieustraat en bij de
meeste apotheken. Gooi medicijnen nooit in de wc
of door de gootsteen. Resten vanmedicijnen zijn
moeilijk uit het water te zuiveren.
Vervolg op pagina 5
Gemeente
Nuenen
AFVALINZAMELING
Tijdelijke wijziging door Hemelvaartsdag
In verband met Hemelvaartsdag is er op donderdag 10 mei geen
afvalinzameling van de PMD zakken en GFT+E (groene container).
De inzameling is verzet naar ZATERDAG 12 mei. Let op dat u niet
de PMD-zakken en containers al te vroeg buiten hangt/zet!
Plastic niet bij groenafval
Bij de korven voor het groenafval treffen we regelmatig groenafval
in plastic zakken aan. Dat is niet de bedoeling. Gooi de plastic zak-
ken met groenafval leeg in de korf en neem het plastic mee naar huis
voor in de PMD-zak. Dan kan de vrachtwagen het groenafval met
de kraan opknijpen en het groenafval afvoeren zonder plastic ertus-
sen. Samen doen we meer!
PRESENTATIE PLAN SPELEN EN BEWEGEN
IN NUENEN ZUID
Op 7 mei a.s. om 19.30 uur presenteren we in het paviljoen van
strandbad Enode een plan voor spelen en bewegen voor een groot
deel van Nuenen Zuid.
De openbare ruimte van Nuenen is mooi en ruim opgezet. Dit willen
we zo houden, maar we willen de hele openbare ruimte wel beter
gebruiken om te spelen, te bewegen én te ontmoeten. Voor zowel
jong als oud.
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...14
Powered by FlippingBook