week - page 1

WE EKD I ENS T EN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen,
Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg,
Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
DEZE WEEK:
De enige échte Nuenense krant
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren tekst:
• Aanleveren advertenties:
Feestelijke
afsluiting eerste
Participatie-
Verklarings-
Traject Nuenen
Een visitekaartje
van de
Zonnebloem
gaat ons verlaten
Lindespelers
zetten
jongerentheater
op de kaart
Jaargang 60 • Nr. 18 • 3 mei 2018
B
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuene
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan o erhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service vanAutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op w
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
r
f tuur!
Nog niet toe a n onder
f r aratie?
Geef dan gerust de servi
van Aut rew
cadeau a n iemand an
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
GRATIS WAARDEBEPALING
VAN UW WONING?
040 - 711 1152
Puur | Professioneel | Persoonlijk
GROOTS IN PRECISIE
Een technisch beroep leren
in de praktijk?
Kies voor een goed betaalde baan
en interne opleiding bij
DE ROOY IN NUENEN.
Wij stomen jou klaar
voor het vak van metaalbewerker.
Voor meer informatie check onze website:
of neem contact op met Marloes Joosten
| 040-281 34 59)
WOW!
AANLEVERENWEEK 19
REDACTIONEEL EN ADVERTENTIES
In verband met Hemelvaart ver-
schijnt Ronde de Linde op woens-
dag 9 mei. Redactionele artikelen
en advertenties zijn in te zenden
tot maandag 7 mei 12.00 uur.
Kom langs in onze kliniek voor een afspraak of rond-
leiding, zodat we ons kunnen voorstellen en u
laten zien wat we kunnen. Daarna kunt u uw
hond gratis wassen in de hondenwas-
straat t/m 12/05/18. Liefst v.t.v.
bellen voor een afspraak op
040-7200862
Graag maken wij kennis met u
en uw huisdier!
Twee Koninklijke Onderscheidingen
in Nuenen c.a. op Koningsdag 2018
Door Gerrit van Ginkel
urgemeester Maarten Houben heeft samen met de jeugdburgenees-
ter op donderdag 26 april twee Koninklijke Onderscheidingen uitge-
reikt bij de decorandi thuis. Op het Gemeentehuis verzamelde een
groep van ongeveer 20 personen bestaande uit de Burgemeester, wethou-
ders, enkele raadsleden, ambtenaren, fotografen en persvertegenwoordi-
gers, leden van het Oranjecomiteé en met de accordeonist Willem Muziek,
die vooral het ijs brak bij binnenkomst bij de gedecoreerden. Deels fietsend
en deels met de auto werd het eerste adres aangedaan.
Terwijl Willem Muziek voor de zo-
veelste keer ‘Oranje Boven’ inzette
was de tweede stop in Nuenen-oost bij
Mevrouw Toos van de Ven, Schout
Aertslaan, geboren op 23 april 1944.
Zij werd gedecoreerd als Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
Misschien was daar de verrassing iets
minder groot omdat haar huiskamer al
vol zat met familie en kennissen, maar
de dankbaarheid was zeer oprecht.
Toos van de Ven zet zich al vele jaren
in voor de inwoners van de gemeente
Nuenen c.a. Haar grote en niet afla-
tende maatschappelijke betrokken-
heid vormt de rode draad van haar
hele leven. Zij heeft zich ingezet voor
o.a. literatuuravonden, heeft een
sportvereniging opgericht en steun
geboden aan onderwijs en gezond-
heidszorg in diverse Afrikaanse ont-
wikkelingslanden. Maar ook represen-
tatie komt in haar loopbaan steeds
terug. Lid van een ondernemingsraad,
een medezeggenschapsraad en na-
tuurlijk in diverse hoedanigheden in
de Nuenense gemeenteraad. Aanvan-
kelijk als burgercommissielid (2000-
2002), van 2002 tot 2018 als raadslid.
Zij vertegenwoordigde politieke partij
W70. Zij is fractievoorzitter geweest
(2002-2015) en stond in 2010 en 2014
als formateur aan de wieg van de toen-
malige collegeakkoorden en colleges.
Daarnaast was zij waarnemend voor-
zitter van de Nuenense gemeenteraad.
In zijn speech memoreerde Burge-
meester Houben haar verbondenheid
met Afrika waar zij veel projecten sa-
men met haar man Ger, opstartte.
Pieter Struik met partner Magriet
Als eerste werd de heer Pieter Struik
aan het Vredehof in Nuenen, geboren
op 6 juli 1965, gedecoreerd als Lid in
de Orde van Oranje-Nassau.
Hij was echt totaal verrast en was ‘s
morgens nog naar zijn werk gegaan.
Daar werd hem verteld dat er bezoek
voor hem was, beneden aan de balie.
Toen Pieter daar een bestuurslid van
zijn Badmintonclub Club Nuenen zag
staan, begon het bij hem te dagen.
Pieter Struik heeft zich vanaf 1982 in-
gezet op allerlei manieren voor Bad-
minton Club Nuenen. Eerst als gewoon
lid. Vanaf 1988 heeft hij talrijke func-
ties bekleed, o.m. diverse bestuurs-
functies w.o. secretaris, penningmees-
ter en voorzitter. Hij heeft deze functies
vervuld in voor de club moeilijke tij-
den. Zijn tomeloze inzet heeft de fi-
nanciële ondergang van Badminton
Club Nuenen voorkomen. Daarnaast
heeft Pieter Struik zijn sporen verdiend
als jeugdtrainer 2000-2915) en web-
master (vanaf 2000). Tenslotte was hij
tussen 1990 en 1997 bestuurslid van de
Stichting Badminton Promotie Nue-
nen. Daarnaast was hij in die jaren zo’n
25 uur per week betrokken bij alles wat
er speelde rondom het eerste team. In
die periode veroverde Badminton Club
Nuenen vijf keer de nationale titel.
Uit de speech van Burgemeester M.
Houben bleek dat Pieter een fervent
voetballiefhebber is en vorig jaar het
kampioenschap van Feijenoord wilde
vieren, en een week te vroeg boekte in
een hotel in Rotterdam.
In de haast opgetrommelde buurtbe-
woners zorgden verrassend snel voor
Oranjegebak en Oranjebitter zodat de
bijeenkomst stijlvol afgesloten kon
worden.
Joy Bloos nieuwe
jeugdburgemeester
Op koningsdag nam ze in speel-
tuin De Kievit onder toeziend
oog van vele kinderen en burge-
meester Maarten Houben het
stokje over van Lynn Gevers, Joy
Bloos is vanaf nu een jaar lang
jeugdburgemeester van Nue-
nen. Samen met haar twee wet-
houders, Janne Vogels en Floor
Scholder zal zij haar taak zo
goed mogelijk uit gaan voeren
en we zullen haar ongetwijfeld
bij een flink aantal evenemen-
ten en activiteiten tegenkomen.
We wensen het drietal succes en
uiteraard ook heel veel plezier.
Joy Bloos
Toos van de Venmet partner Ger
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...14
Powered by FlippingBook