week - page 9

Rond de Linde
Nr. 17
Donderdag 26 april 2018
60
60
60 jaar Rond de Linde
Burgemeester niet gefopt
In het jaar van mijn Dwèrsklippelprinsdom komen barbier Peer en ik tot
de conclusie dat Het Park versierd kan worden met een ijzeren raamwerk
omvattend een mens guur, die dwèrsheid uitdraagt. Dit ijzerwerk ont-
ving Peer ooit van de Oirschotse carnavalsvereniging. Toenmalig burge-
meester Réne Gerrits laat zich makkelijk overhalen om het ‘kunstwerk’ te
onthullen.
Met mijn mogelijkheden om als re-
dacteur gemakkelijk met de ge-
meenschap te communiceren, breng
ik het nieuwe monument sterk on-
der de aandacht. Bovendien blaas ik
de authenticiteit en het belang bo-
venmatig op. Een honderdtal perso-
nen komt op de bewuste zondag-
middag hulde brengen aan de
eigenzinnigheid van Nuenen. Te
midden van de verzamelde ‘menigte’
laat de burgemeester onzekerheid
merken als hij mij aanspreekt met de
woorden: “Verdomme Vermeulen,
d’er zit onder die doek toch wel een
monument!”Nu kan gesteld worden,
dat het ons lukte een monument in
Het Park te realiseren zonder bouw-
tekening, zonder toestemming, zon-
der gekift, noch het gejank door de
Nuenense Raad en evenmin dat hor-
tende gehuil van borstkloppende in-
woners.
Godfried het eerste
Het grote publiekelijke en carnava-
leske succes van het realiseren van
het monument is niet herhaalbaar,
eenmaal onthuld, is onthuld. Een
nieuwe activiteit voor de OudPrinsen
is gewenst. Die grijsgehoede mannen
willen nog steeds in de schijnwerpers.
En dus: Op de juiste wijze ontwikkelt
de groep OudPrinsen het kleinood,
de verkleinde versie van het monu-
ment ‘D’n Dwèrsklippel’. Het eerste
model wordt gevat in een gipsen ba-
sis. De unieke‘Dwèrsklippel met witte
voetje’ is ontstaan! Godfried Schijven
is in die tijd binnen de politiek ‘de ge-
beten hond’. Ik zie hoe men hem in en
buiten vergaderingen onheus beje-
gent. Maar Godfried blijft stoïcijns de
sociaal democraat en roeit zelfs tegen
de stroom in. Mijn waardering steek
ik in RdL niet onder stoelen of ban-
ken. Godfried ontvangt het eerste
‘Witte voetje’.
Memorabel dat kleine kleinood. Het
is door menig Nuenenaar gekocht,
immers je kunt niet zonder. Bij ge-
brek aan een souvenir koopt ook
menig toerist het. Pracht bron van
inkomsten: eikenhouten voetje (gra-
tis verworven door houtzager Wil-
lem Steenbekkers), figuur (FL1,- ge-
last en gescopeerd door smederij op
de Berg), garantie van echtheid (gra-
tis gedrukt door Willem Mes-
serschmidt) en voorzien van handte-
keningen van diverse OudPrinsen.)
Te koop voor Fl. 27,50. OudPrinsen
hebben enkele jaren bier ervan ge-
dronken.
Badpak wordt monokini
Directeur Beeren van Tweka heeft ook
‘het Witte Voetje’ ontvangen ter be-
vestiging van zijn ondernemings-
moed om in crisistijd op het Eeneind-
se industrieterrein een nieuwe fabriek
te laten bouwen. Na Bierens van RA-
ZOB zal Harrie Beeren de derde ont-
vanger worden van het ‘Witte Voetje’.
Maar vermeldenswaardiger is het dat
op een middag burgemeester Harrie
Terwisse (met echtgenote) en ik uit-
genodigd zijn om een Tweka wereld-
primeur te beleven. Het valt me wat
tegen als ik onzeker de directiekamer
van Tweka binnenkom. Niks nie, geen
toeten, geen bellen, gewoon wat Ah-
rend kantoormeubilair. Na welkom
volgt uitleg over badmode, textiel-
soorten, kunststof materialen. En dan
de pit van de activiteit op die middag:
Tweka heeft een badpak ontwikkeld,
dat met een woeps verandert in een
monokini. De vloer wordt een cat-
walk, deur gaat open, een trippelende
hooggehakte en gebruinde manne-
quin verschijnt. Ze loopt de directie-
kamer op en neer, doet de aangekon-
digde woeps en staat daar dan
volborstig in monokini te pronken.
Jammer, foto’s maken mag niet. Een
folder zou later nog volgen.
Wil Vermeulen
Voormalig hoofdredacteur
ModeEventNuenen groot succes!
Het ModeEventNuenen dat afgelopen zondagmiddag voor het eerst werd geor-
ganiseerd door het Centrummanagement Nuenen is een groot succes geworden.
Zeker ook door het mooie weer was het gezellig druk in het centrum van Nuenen.
De vele belangstellenden zagen op de catwalk in de Parkstraat diverse flitsende
modeshows aan zich voorbijtrekken. Als eerste werden de voorjaarscollecties van
Schijvens Mode, Shoeby en Optiek Verhoeven getoond. Daarna waren José Cuij-
pers Mode, Crooijmans Mannenmode, Smolders Schoenen en Ten Cate aan de
beurt en werden de nieuwste, schoenmode, dames- & herenmode, lingerie en
badmode geshowd. Teamkappers verzorgde de kapsels van de modellen en de be-
zoekers genoten tijdens de presentaties van een drankje bij Parkstreet BBQ &
Grill. Ook kon men bij Etos terecht voor het laten lakken van nagels.
Daarna was het de beurt aan de modezaken aan de Vincent van Goghstraat. Hier
showden modellen van Linc, Marilot, Richella en Wendy' s JeansShop hun voor-
jaarscollectie. De kapsels werden verzorgd door Haar & Wonderwaar. Het pu-
bliek kreeg ook nu, genietend van een ijsje van de ijssalon of van een hapje en
drankje van Fratelli een goed overzicht van wat allemaal 'in' is komend seizoen.
Daarnaast kon men ook bij Corries visstekje terecht voor een heerlijk visje of wat
leuke nieuwe spulletjes scoren voor het interieur bij Ooit hebberie &Woongerei.
Al met al een geweldige nieuwe activiteit in het centrum van Nuenen en zeker
voor herhaling vatbaar.
Koningsspelen op de Crijnsschool
Op vrijdag 20 april vierden de kinderen van de Crijnsschool onder een
prachtig ‘oranje zonnetje’ de Koningsspelen op twee locaties. Bij de feeste-
lijke opening met de Fitlala-dans startten de kinderen van groep één t/m
acht allemaal op de Heikampen. De kleuters bleven op deze locatie en onder
begeleiding van ouders en leerkrachten werden door hen de 12 Konings-
spelletjes met veel plezier gespeeld en op een kaart afgekruist.
zo’n heerlijk weer. Tussendoor werden
alle kinderen verwend met gezonde én
snoeptraktaties en bij de afsluiting was
er voor iedereen nog een verfrissend
ijsje.
Mede door de hulp van heel veel ou-
ders was het weer een geslaagd festijn.
Ook de gastvrijheid van EMK en NKV
werd erg gewaardeerd. Bedankt alle-
maal voor jullie bijdrage!
De kinderen van groep drie t/m acht
vertrokken na de openingsdans onder
begeleiding van ouders en leerkrach-
ten richting de velden van EMK en
NKV. Bij NKV werden per klas drie
wedstrijden gespeeld, voetbal, korfbal
en knots-hockey. In gemixte groepjes
mochten de kinderen uit heel veel
spelletjes kiezen, waarbij de waterspel-
letjes natuurlijk favoriet waren met
Provinciebestuur ontmoet Nuenense jongeren
Gedeputeerde Spierings tussen de Nuenense jongeren…. (foto’s Cees van Keulen)
Een helicopterview van de raadzaal in Het
Klooster tijdens de ontmoeting van de pro-
vincie met Nuenense jongeren….
Afgelopenmaandag kwamprovinciebestuurder Anne-Marie Spierings naar
Het Klooster in Nuenen om een kopje ko e te drinken met jonge inwoners.
Bij de ko e werden worstenbroodjes en belegde broodjes geserveerd. In
de raadzaal genoten zo’n veertigmensen van deze door de provincie aange-
boden ko etafel. Doel van de bijeenkomst: van gedachtenwisselen over de
geplande herindeling van de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Die herindeling is wettelijk geregeld in
de Wet Arhi: Wet Algemene Regels
HerIndeling. De provincie Noord-Bra-
bant heeft een herindeling gepland, zeg
maar een samenvoeging van de twee
gemeenten. Commissaris van de Ko-
ning, prof.dr. Wim van de Donk, heeft
dit per openbare brief namens het col-
lege van Gedeputeerde Staten (GS) aan
iedereen laten weten. GS schrijft: “Wij
zijn tot het oordeel gekomen dat het
politiek-bestuurlijk samenspel tussen
college en raad van de gemeente Nue-
nen c.a. jarenlang gebrekkig heeft ge-
functioneerd, dit in de afgelopen twee
jaar niet is verbeterd en er geen duur-
zaam perspectief is op verbetering, dat
een zelfstandig voortbestaan van de ge-
meente Nuenen c.a. rechtvaardigt.”
Lekken en KAFI
Ter illustratie van het gebrekkige sa-
menspel tussen de Nuenense gemeen-
teraad en het college van burgemees-
ter en wethouders wordt in de provin-
ciale brief onder meer het volgende
opgevoerd. “Het regelmatig lekken van
vertrouwelijke informatie uit de raad
en de weinig constructieve samenwer-
kingsbereidheid binnen de raad wat
meerdere malen leidt tot vertraging in
besluitvorming over een aantal dos-
siers met een hoog politiek-bestuurlijk
gehalte.” Een greep uit die dossiers: si-
tuatie rond Het Klooster, leefbaarheid
van het centrum, hoge gemeentelijke
lasten voor bewoners en benutten van
de grotere potentie van Vincent van
Gogh voor Nuenen c.a. “Het ontbre-
ken van regie vanuit de raad en het col-
lege ten tijde van het KAFI-onderzoek
naar fraude in de organisatie” zo staat
te lezen in die brief. En “Gebrek aan
consistentie in de besluitvorming over
de bestuurlijke toekomst.”
Identiteit kernen
Tijdens het herindelingproces zal de
provincie aandacht vragen voor een
aantal belangrijke onderwerpen. “Dit
zijn identiteit van de kernen, nabijheid
van bestuur en organisatie van de
zorg.” De regie van dit proces is in
handen van het dagelijks provinciebe-
stuur en namens het college van GS
kwam gedeputeerde Spierings maan-
dag 23 april naar deze ontmoeting met
Nuenense jongeren in Het Klooster.
Volgende maand komt gedeputeerde
Spierings weer naar Nuenen, dan om
te discussiëren met het Ondernemers
Contact Nuenen (OCN). Binnenkort
aandacht voor de ontmoeting met de
Nuenense jongeren in de nieuwsuit-
zendingen van de Lokale Omroep
Nuenen, bij KPN te vinden op kanaal-
nummer 1436.
Studiereis Zuid-Afrika
Van 21 april tot 6 mei verruilen 24 leerlingen van Helicon de schoolba
voor de sto ge savannes in Zuid-Afrika voor een educatieve culturele reis.
over jacht en stroperij, gedrag van die-
ren en de relatie tussen bijen en olifan-
ten op diverse locaties zoals Moholo-
holo Rehabilitation Centre, Daktari
Bush School & Wildlife Orphanage,
Hoedspruit Endangered Species Cen-
tre en het Reptile Park. Ook gaan ze de
natuur te voet, te paard en met de auto
verkennen in de hoop de big 5 te mo-
gen ontmoeten!
Kruger National Park
De reis wordt afgesloten met een
2-daags bezoek aan het beroemde
Krugerpark en een overnachting in Jo-
hannesburg. Hierbij zullen de leerlin-
gen nog een stukje cultuur opsnuiven
met een bezoek aan Cradle of human-
kind. Al met al een uitdagende en leer-
zame studiereis, waarbij leerlingen
zicht krijgen op de schoonheid maar
ook de verschillen op deze wereld.
Waar er doorgaans gepraat wordt over
natuurlijk gedrag van dieren in dieren-
tuinen, worden de dieren nu opge-
zocht in hun eigen natuurlijke leefom-
geving om het gedrag te bestuderen.
Het eerste deel van de reis vindt plaats
in Hoedspruit waar de leerlingen deel
gaan nemen aan community work
waarbij ze o.a. de honden in het dorp
zullen voorzien van een gezondheids-
check. Daarnaast krijgen zij lessen
Helicon leerlingen Dier tijdens een vorige
reis naar Zuid-Afrika
Scheepsboulevard 1, Helmond
(0492) 52 39 83,
Gezellige Koningsspelen De Dassenburcht
Rond 09.30 uur werd het startschot
van de sportdag gegeven.
De kinderen van groep 1 t/m 4 namen
enthousiast deel aan diverse leuke
spelletjes rondom de school zoals
doelschieten, blikgooien, koekhappen,
estafette, skippybal-races, touwtrek-
ken en een klimrekparcours. Vol pas-
sie, concentratie en sportiviteit gingen
de kinderen deze uitdagingen aan en
werden deze spellen gezellig gespeeld.
Ook de kinderen van groep 5 t/m 8 wa-
ren sportief en gedreven bezig met een
Op vrijdag 20 april vond de jaarlijkse sportdag van Basisschool De Dassen-
burcht plaats. Het weer werkte gelukkig goedmee en alle kinderen arriveer-
den ‘s morgens gekleed in sportieve out ts op het schoolplein. Er werd
gestart met een lekker Koningsontbijt in de klas.
slagbaltoernooi op de honkbalvelden
van HSCN in Nuenen. In teams werd er
tegen elkaar gespeeld in 2 poules, met
als inzet een plekje in de finaleronde.
Na deze poulewedstrijden vond de fi-
naleronde plaats waar er werd ge-
speeld om een podiumplaats. Onder
luid applaus en gejuich moedigden de
kinderen elkaar aan.
De sportdag werd traditioneel afgeslo-
ten met het Koningslied ‘Fitlala’, waar-
op vele kinderen luidruchtig meedans-
ten en zongen. Tot slot werd iedereen
nog getrakteerd op een ijsje. Een lekke-
re start van de voorjaarsvakantie.
Basisschool de Dassenburcht dankt al-
le ouders voor de fijne en enthousiaste
hulp tijdens deze geslaagde sportdag
en HSCN voor het beschikbaar stellen
van de honkbalvelden.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook