week - page 7

Rond de Linde
Nr. 17
Donderdag 26 april 2018
60
KuBra presenteert: ‘Bewonder!’ Vernissage
Acht Brabantse Kunstenaars te
gast bij SHE-Art Gallery Nuenen
In SHE-Art Gallery, gelegen aan De Huufkes 34 in Nuenen, gaat op 5 mei de
nieuwe expositie ‘KuBra presenteert: Bewonder!’ van start met op zondag 6
mei om 15.30 uur de feestelijke vernissage. In de sfeervolle, inspirerende
galerie exposeren van 5 tot en met 20 mei, naast de vaste kunstenaars, acht
kunstenaars aangesloten bij stichting KuBra ‘Kunstenaars uit Brabant’.
Hanneke Bollen (realistische schilde-
rijen met een abstracte twist), Eduard
Linders (olieverfschilderijen, Vlakke-
land; beleving en beelden vanuit de
polder), Paula Groote (gekleurde flu-
weelzachte keramische sculpturen),
Anjo Brohm (glazen sieraden en ab-
stracte, organische objecten) Franca
Schuurmans (fascinerende kerami-
sche vrouwenbeelden) en Anne van
den Heuvel (kleurrijke textiele kunst-
werken met geluiddempende wer-
king).
De expositie wordt zondag 6 mei om
15.30 uur geopend. Tijdens deze expo-
sitie is SHE-Art Gallery, De Huufkes
34, 5674TM Nuenen, geopend woens-
dag en vrijdag t/m zondag van 5 t/m 20
mei. Openingstijden: woensdag 12.00
tot 17.00 uur, vrijdag van 14.00 tot
19.00 uur, zaterdag van 12.00 tot 17.00
uur en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
De toegang is vrij. Op de zondagen is
een van de kunstenaars aanwezig.
Stichting KuBra
Het kunstenaars collectief KuBra
(Kunstenaars uit Brabant) kent ruim
135 deelnemers die allemaal werken en
wonen in Brabant (NL). De kunste-
naars hebben onder andere als doel om
hun werk gezamenlijk te exposeren in
verschillende samenstellingen, op di-
verse locaties in Nederland en België.
Tijdens de expositie ‘Bewonder!’ tonen
de kunstenaars beeldende fragmenten,
als een soort van handleiding, bij een
ontmoeting tussen de mens en het le-
ven. Authentieke gedachtesprongen
worden raakvlakken en vormen een te-
genwicht tussen persoonlijke beleving
en natuur. De getoonde werken hebben
meditatieve kwaliteiten in zich met een
uitstraling van een serene rust. Ze ge-
ven een inzicht in verschillende crea-
tieve processen die op het eerste ge-
zicht absurd en toevallig lijken. Door
het spelen met perspectief en het zoe-
ken naar grenzen, ontstaat er een span-
ningsveld tussen twee en driedimensi-
onaliteit. Een soort van flirten tussen
plaats, toeschouwer, beeld en de kun-
stenaar met zijn vormcreaties. Diversi-
teit die op een speelse wijze een uitda-
ging kan zijn om een natuurlijke kort-
stondige verbintenis aan te gaan.
In vogelvlucht: Annelies Schooneman
(schilderijen, verstilde mystieke land-
schappen), Wil van Gemert (olieverf-
schilderijen, realistische stillevens),
LAVfotografie
Ikwas bij de informatieavond van de provincie Noord-Brabant inHet Klooster aangaande
de mogelijke herindeling en wil graagmijn ervaringenmet anderen delen.
De gedeputeerde Spierings heeft een ingestudeerd, vooringenomen standpunt en wil
daar geen millimeter van afwijken. Zij doet haar uiterste best haar toehoorders er van te
overtuigen hoe slecht Nuenen het heeft gedaan en doet. Zij geeft bij herhaling aan dat het
standpunt van GS gebaseerd is op het bestuurskrachtonderzoek van 2013. Dit onderzoek
is een nulmeting. In recenter onderzoek aangetoonde verbeteringen laat ze volledig bui-
ten beschouwing. Afgaande op de berichtgeving in demedia gelden die verbeteringen be-
paald niet voor Eindhoven. Dat Eindhovenmiljoenen heeft binnengehaald, is een verdien-
ste van de regio als geheel. Haar opmerking dat zij bepaalde rapporten niet op de website
van de gemeente heeft kunnen vinden slaat nergens op. Alle rapporten aangaande deze
zaak horen op haar bureau te liggen.
Het gebrek aan bestuurskracht in Nuenen hangt de gedeputeerde steeds weer op aan: KA-
FI, Klooster en lekken. Dossiers als muziekgebouw, ijsbaan en Tongelreep zijn er in Eindho-
ven niet bepaald als hamerstuk door gegaan. Dat Nuenen niet voldoende heeft gehaald
uit het cultureel erfgoed van Vincent vanGogh is volkomenmisplaatst. Het resultaat is dat
zij (en in haar de provincie) inmijn ogen respectloos en ongeloofwaardig over komt.
Eerder heb ik al eens opgemerkt dat de provincie gebrek aan visie en durf heeft, door niet
voor een regio brede aanpak te gaan. Het is nog erger. De provincie verschuilt zich achter
het feit dat de gemeentes in de regio de aanbeveling van de commissie Demmers in dezen
niet hebben omarmd. Alsof de provincie hierin geen eigen verantwoordelijkheid heeft.
Als ik mijn naamnoem, wordt die vaak verwardmet Nauta. Ter verduidelijking zeg ik dan:
nee Nota, kind van de rekening. Ook uit geluiden uit mijn omgeving krijg ik de indruk dat
voor de provincie Nuenen het kind van de rekening is.
Ikwil hier nog aan toevoegen dat het in een gemeente in de eerste plaats gaat omdemen-
sen. En die vinden een andere factor belangrijker: namelijk sociale-welbevinden en daarin
scoort Nuenen zeer hoog.
Hille Nota, Molvense Erven 244, 5672 HS Nuenen
Nuenenaar voor meer dan 40 jaar
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden
met naam en adres van de inzenders.
Uit de inzendingmoet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht omde ingezonden brieven in te korten.
Ingezonden brieven
In de Rond de Linde van 19 april maakt WimMetsemakers korte mettenmet het opportunis-
me van de voorstanders van een zelfstandig Nuenen. Hij somt een aantal problemen op
waarmee onze gemeente in de toekomst te maken te krijgt als niet wordt besloten met Eind-
hoven te fuseren. Deze problemen zijn niet gering en kregen in de verkiezingscampagne voor
de gemeenteraadsverkiezingen niet de aandacht die ze verdienen.
De bezorgdheid van Metsemakers is terecht. Hij stapt over de waan van de dag heen en on-
derbouwt zijn zorgen op een gedegen wijze. Hij pleit voor het gezonde verstand, omwat ver-
der te kijken in plaats van de waan van de dag te laten bepalen hoe over de fusiemet Eindho-
ven gedacht moet worden. De plaatselijke politiek mag zich daarop aangesproken voelen.
Terecht is zijn somberte over de gevolgen van het pleiten voor een zelfstandig Nuenen c.a.
Sinds jaren wordt in Nuenen niet meer gebouwd voor starters en jongeren. En dat terwijl de
Nuenense bevolking een van de snelst vergrijzende van Nederland is. Niet bouwen voor deze
doelgroep betekent dat jongeren en jonge gezinnen noodgedwongen hun toevlucht zoeken
naar omliggende grotere gemeenten waar wel woonruimte voor hen beschikbaar is. Zij
gaan naar Helmond of Eindhoven. Deze emigratie is desastreus voor Nuenen. De vergrijzing
zal nog sterker zijn en de basis voor verenigingen, onderwijsinstellingen, muziekgezelschap-
pen wordt smaller en smaller. Het leidt op den duur naar teloorgang het sociaal en cultureel
leven, waaraan Nuenen nu nog zo rijk is. Ofschoon al jaren in bouwprogramma’s plannen
worden gemaakt om voor jongeren en jonge gezinnen te bouwen komt daar in de praktijk
niets van terecht. Het zijn de projectontwikkelaars die eigenaar zijn van de bouwgronden en
het ligt niet in hun aard om voor de genoemde doelgroep te bouwen. De grondprijzen zijn
daarvoor immers veel te hoog. Wanneer Eindhoven onderhandelt met projectontwikkelaars
worden de kansen om goedkopere woningen te bouwen vele malen groter. Deze stad heeft
vanwege zijn schaalgrootte een veel betere onderhandelingspositie.
Verduurzaming in Nuenen? Geen schijn van kans. Voor verduurzaming zijn grote investerin-
gen nodig. Noch de gemeente Nuenen, noch de woningcorporatie Helpt Elkander is finan-
cieel niet sterk genoeg omdat te financieren.
Om over de WMO nog maar te zwijgen. Daar moet een grote inhaalslag gemaakt worden.
Nuenen hield daar geld aan over, terwijl andere met Nuenen vergelijkbare gemeenten veel
beter presteerden en de zorg die nodig was voor hulpbehoevende ouderen wel beschikbaar
stelden. Zij kwamen geld tekort! Dat belooft grote problemen in een zich alsmaar vergrijzend
Nuenen.
Waarom dan geen fusie met Eindhoven, terwijl de Nuenense politiek in het verleden fusie
met andere gemeenten noodzakelijk achtte juist vanwege het beter toegerust zijn om de
grote taken te kunnen aanpakken?
WimMetsemakers ismet zijn pleidooi te fuserenmet Eindhoven eenman naar mijn hart. Zijn
bezorgdheid over de dreigende teloorgang vanNuenen is terecht en zal naar ik hoop de ogen
van veel Nuenenaren die voor zelfstandigheid kozen openen.
JanWesenbeek, fractievoorzitter PvdA Nuenen
Sam’s kledingactie helpt bij opbouw onderwijs
in de Centraal Afrikaanse Republiek.
Sam’s Kledingactie
De inzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood in Nue-
nen, vindt weer plaats op 28 april bij de Clemenskerk.
van financiering. Hierbij wordt de fi-
nanciële steun afhankelijk gemaakt van
de resultaten die bereikt worden. Als
een school goed presteert stelt het daar-
mee de financiële ondersteuning veilig.
Doel van het project is het geven van
goed onderwijs aan kinderen van 6 tot
14 jaar, en in het bijzonder kinderen
die geleden hebben onder het geweld.
Vaak zijn dit kinderen die terugkeren
naar hun geboortgebied, nadat ze ge-
vlucht zijn. Meestal hebben deze kin-
deren al meer dan een jaar geen onder-
wijs meer kunnen volgen. Om het on-
derwijs weer op gang te krijgen zorgt
Cordaid voor goede scholen en school-
materialen. Daarnaast biedt Cordaid
hulp aan de dorpen waar de scholen
staan en aan het onderwijspersoneel
van de scholen.
Kleding schenken voor onderwijs in
crisisgebieden:
Sam’s Kledingactie zamelt al 50 jaar
kleding in voor mensen in nood. Sa-
men met honderden vrijwilligers
wordt jaarlijks honderdduizenden ki-
lo’s kleding ingezameld. De netto-op-
brengst van de kleding wordt besteed
aan hulpprojecten over de hele wereld.
Voor informatie
Telefoon: +31 (0) 88-20 80 100.
Email:
.
In Nuenen kunnen gebruikte en nog
bruikbare kleding en schoenen ingele-
verd worden op het kerkplein van de
Heilige Clemenskerk, Park 55 van
10.00 tot 12.30 uur. Sam’s Kledingactie
dankt iedereen voor de kledingdona-
ties en voor de hulp aan het project
van Mensen in Nood. De netto-op-
brengst van de ingeleverde kleding
komt ten goede aan het onderwijs in
de crisisgebieden in de Centraal Afri-
kaanse Republiek.
Sam’s Kledingactie in Udenhout heeft
voor dit voorjaar, in samenwerking
met hulporganisatie Mensen in Nood
van Cordaid, een nieuw doel uitgeko-
zen. De opbrengsten van de ingeza-
melde kleding gaat voor de eerste helft
van 2019 naar een bijzonder project in
de Centraal Afrikaanse Republiek. De
Centraal Afrikaanse Republiek is een
straatarm land midden in Afrika met
bijna 5 miljoen inwoners. Het land
wordt al jaren geteisterd door burger-
oorlogen en het is ontwricht door de
aanhoudend geweld. Bijna een miljoen
mensen is hun huis ontvlucht en leeft
als vluchteling. Bijna de helft van de
bevolking heeft structureel te weinig
voedsel, tweederde heeft geen toegang
tot schoon drinkwater en gezond-
heidszorg. Onder deze zware omstan-
digheden schiet het onderwijs tekort.
Onderwijs voor kinderen van 6 tot
14 jaar:
Cordaid is in 2017 een project gestart
waarbij 18 scholen in crisigebieden in
de Centraal Afrikaanse Republiek on-
dersteund worden. Dit project wordt
uitgevoerd in samenwerking met het
Ministerie van Onderwijs en lokale
partners en kent een bijzondere manier
Fysiotherapie Kwiek 1 jaar!
Op dinsdag 1 mei bent u welkom om deel te nemen aan de Kwiek beweegroute in
groepsverband met na a oop ko e/ thee met iets lekkers. Wij bestaan die dag 1 jaar!
Het vertrek- en tevens eindpunt is bij FysiotherapieKwiek aandeVincent vanGoghstraat
139. Deelname is gratis. Om 13.00 uur starten we met wandelen en vanaf 14.00 uur is er
gelegenheid om kennis te maken met de fysiotherapeuten en de praktijkruimte te be-
kijken. Tot ziens! Contactpersonen: Ellen Raessens en Lieke Braam, 06-33183114.
Wereldwinkel
donatie
Rinske Stege, oud inwoonster van Nue-
nen, woont en werkt in Zuid-Afrika.
Naast managen van een lodge, is ze be-
trokken bij de ontwikkeling en uitvoe-
ring van diverse projecten in de omlig-
gende arme community. Via deze weg
wil ze graag de Nuenense Wereldwin-
kel en al haar klanten heel hartelijk be-
danken voor de meer dan geweldige
bijdragen aan de matrassen in het be-
jaardenhuis in Zuid Afrika. In het
dorpje Huntington heeft de Savanna
Trust onlangs het allereerste bejaar-
denhuis in de gehele omgeving ge-
opend. Door de enorme toestroom van
ouderen die extra hulp nodig hebben,
waren ze al snel genoodzaakt drie extra
slaapzalen aan te bouwen om uiteinde-
lijk 70 ouderen onderdak te geven. Die
zijn nu bijna klaar. Inmiddels hebben
ze via een ziekenhuis tweedehands
bedden kunnen bemachtigen en met
de ongelooflijke donatie van € 500,-
van de Wereldwinkel gaan ze nu ma-
trassen aanschaffen. De oudjes bij het
Hlayisekani project kunnen bijna niet
wachten tot het allemaal klaar is.
Namens hen allen heel erg bedankt
voor de bijzondere bijdrage!
Laarbeekse
wandeltochten
Nog even en het is weer zover: op za-
terdag 2 juni en zondag 3 juni organi-
seert buurtvereniging De Vijver de
Laarbeekse wandeltochten. Evenals
vorig jaar is de startlocatie Pluk Pan-
nenkoekenhuis.
Vanuit deze prachtige locatie hebben
we weer twee verschillende wandel-
tochten uitgezet. Op zaterdag loopt u
dus een andere route dan op zondag! U
kunt kiezen uit afstanden van 5, 10, 15,
20, 30 of 40 kilometer. Vooral deze
laatste afstand is natuurlijk een goede
oefening voor diegenen die de Nij-
meegse vierdaagse en/of de Kennedy-
mars gaan lopen. Zoals u ziet, voor ie-
dere wandelaar (zowel geoefend als
ongeoefend) een haalbare afstand. De
routes gaan door het groenste dorp
van Nederland 2016. U zult zien dat de
gemeente Laarbeek deze titel niet voor
niets heeft gewonnen! De wandelingen
zijn helemaal uitgepijld en gaan over
B-wegen, onverharde paden, door
bossen, over fietspaden, langs water-
loopjes, vennen en poeltjes enz., kor-
tom, door de mooiste gebieden ron-
dom Laarbeek. Onderweg wordt
gezorgd voor veld/wagenposten waar
u wat kunt drinken en waar tevens EH-
BO aanwezig is.
Nieuw: dit jaar zijn bij het inschrijven
de routes ook verkrijgbaar als GPX en
GDB bestanden, bedoeld voor uw tele-
foon of navigatiesysteem. Hiermee
hopen wij tegemoet te komen aan de
wens van diverse wandelaars om de
routes te lopen via hun navigatie.
Startlocatie: Pluk Pannenkoekenhuis,
Koppelstraat 35, 5741 GA Beek en
Donk. Vanaf 07.30 uur kunt u starten
voor de 20, 30 en 40 kilometer.
Vanaf 09.00 uur kunt u starten voor de
5, 10 en 15 kilometer.
De kosten bedragen € 2,50 per per-
soon per dag. Voor leden van de
landelijke wandelbond bedragen de
kosten € 2,00 per persoon per dag.
U kunt per dag inschrijven, dus u kunt
ook één van de twee dagen deelnemen
(twee verschillende routes).
Voor meer informatie kunt u een kijkje
nemen op onze website:
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook