week - page 5

Rond de Linde
Nr. 17
Donderdag 26 april 2018
60
Persoonlijke
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers
Aardappeleterssteegje 3, Nuenen
Tel. 040-7808000
COLOFON
ROND DE LINDE
verschijnt als weekblad,
op donderdag, in een oplage van 13.500
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.
ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
E-mail:
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.
REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail:
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur.
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.
Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn,
geven geen recht op schadevergoeding.
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van
rechten te worden aangeleverd.
© 2018
- “Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere
manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.”
DRUK:
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
BEZORGING
Telefoon 040-2831200
E-mail:
Ook voor verspreiding van folders.
Volg ons ook op:
Ernstige chronische pijnen
bij oude (en jonge) mensen:
acupunctuur is ook voor
heel oude mensen vaak een oplossing
Mevrouw Thomassen (niet haar echte naam) is een inmiddels 85-jarige da-
me. Tot haar 58ste jaar werkte zij als drogiste en schoonheidsspecialiste in
haar eigen drogisterij- en salonketen. Zij voerde indertijd veel elektrische
epilatie-behandelingen uit. Daardoor zat zij vaak in eenzelfde houding te
werken. Met als voorspelbaar gevolg: schouder- arm- en nekklachten. Een
jaar of twintig (!!!) geleden behandelde ik haar voor het eerst, omdat ze zelfs
met pijnstillers als Oxycodon (eenmor ne-achtige pijnstiller) en slaappillen
niet meer kon slapen. Zo veel pijn had ze… Echt verschrikkelijk was dat.
Röntgenfoto’s, MRI- en bloedonder-
zoek hadden geen afwijkingen kun-
nen aantonen. En zoals het zo vaak
gaat als een klacht niet door harde
gegevens kan worden onderbouwd,
suggereerde haar omgeving dat het
bij mevrouw Tomassen: “wellicht tus-
sen de oren zat”. Nu reageerde deze
voormalige zakenvrouw hier zeer as-
sertief op. Ze ging op zoek naar een
invalshoek binnen de geneeskunde
die kon vaststellen wat er echt aan de
hand was. En die haar vervolgens zou
kunnen helpen. Zo kwam ze bij medi-
sche acupunctuur en bij mij terecht.
Tijdens het uitgebreide onderzoek
stelde ik vast dat zij last moest heb-
ben van enkele blokkades (vastzitten-
de wervels) in haar wervelkolom. We
spraken een behandelplan af waarin
ik klassieke acupunctuur (met minus-
cule naaldjes) zou combineren met
elektro-acupunctuur (met zachte
stroompjes). Van beide behandelwij-
zen zou ze nauwelijks iets voelen, zo-
als overigens de meeste patiënten.
Verder zou ik met mijn handen zachte
duwtjes geven op haar rug en in haar
nek (acupressuur). Ik zou op die ma-
nier haar lichaam zo stimuleren, dat
de wervelblokkades zouden worden
opgeheven.
Twee maanden en tien behandelin-
gen later sliep mevrouw Tomassen
weer: nu zonder slaappillen. Ze kon
zich weer redelijk pijnloos bewegen.
Nog twee maanden later waren al
haar klachten verdwenen. De afgelo-
pen jaren zag ik haar regelmatig terug
voor telkens enkele behandelingen.
Blokkades hebben namelijk de nei-
ging terug te komen. Bij de eerste ver-
schijnselen meldt mevrouw Tomas-
sen zich dan ook direct. Waardoor de
klachten opnieuw in korte tijd verhol-
pen kunnen worden.
Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur in Nuenen.
De WHO (World Health Organisation van de VN) publiceerde een lijst met
meer dan 100 aandoeningen waarvoor zij acupunctuur aanraadt:
veel pijn-, ontstekings-, psychische en vruchtbaarheidsklachten.
Belt u gerust om advies: 040-2837612.
Dokter Lieveld vertelt...
Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig
Nuenen c.a. heeft ook met
Nuenen-West eigen identiteit
Wie rond het middaguur door Nuenen-West etst, ziet groepjes mensen
wandelen. Brood in de hand. De Campus Nuenen pauzeert. Dit deel van
Nuenen is een dorps woon- en werkgebied. Het had ook een stukje Eindho-
ven kunnen zijn, maar Nuenense bestuurskracht heeft dat voorkomen.
meer woningen bouwen en het uit-
breidingsplan in Nuenen-West stag-
neerde daardoor. De gemeente Nue-
nen c.a. bleef zitten met de schuld. De
gemeenteraad kon weinig anders dan
de onroerend goedbelasting sterk op-
schroeven. Nuenenaren hebben zo
honderden euro’s extra betaald omdat
de gemeente Eindhoven contractbreuk
pleegde. Gelukkig heeft Nuenens be-
stuurskracht bewezen dat het mogelijk
is op dit moment weer gemiddelde
WOZ-tarieven te kunnen hanteren.
Eigen identiteit
In het nieuwe woningbouwconvenant
hebben de negen gemeenten in Zuid-
oost-Brabant afgesproken dat de
oostrand, Mierlo, Nuenen, Laarbeek,
een dorps karakter houdt. In het zui-
den, Aalst-Waalre, de planning van
luxe en op status gericht wonen. De
westkant, Veldhoven, Meerhoven het
bouwen van woningen met een meer
stedelijk aanzien. De noordrand van
de regio, Best en Son en Breugel is
voor forenzengezinnen. En het cen-
trum van de regio, de stad Eindhoven,
ja dat is internationaal, design, heeft
een magneetfunctie. Met het huidige
woonconvenant kunnen de gemeen-
ten in de stadsregio Zuidoost Brabant
zelfstandig vooruit tot na 2030 om zo
zelf vorm te geven aan hun eigen iden-
titeit. Misschien moet de provinciale
politiek nog eens heroverwegen waar
hun bestuurlijke prioriteiten liggen,
waarmee ze alle gemeenten onder-
steunen, in plaats van te stoken in een
prima samenwerking. Nuenen c.a.
heeft bewezen best op eigen benen te
kunnen staan, inlijving door Eindho-
ven is onnodig. Meer informatie over
de strijd tegen de annexatie van Nue-
nen c.a. door Eindhoven zie de website
van het actiecomité.
De negen onafhankelijke gemeentebe-
sturen van de stadsregio Zuidoost-
Brabant hebben eind 2017 een conve-
nant gesloten over woningbouw. Elk
van die gemeenten kan nieuwe wonin-
gen bouwen van het soort dat ze zelf
willen. Ieder zijn eigen sterkte, biodi-
versiteit in de woningbouw, dankzij
vruchtbare samenwerking. De provin-
cie beloofde deze samenwerking te ho-
noreren door in haar plannen de
bouw-wensen van de negen gemeen-
ten op te nemen. Hieruit blijkt de be-
stuurskracht die met samenwerking is
op te bouwen. Daarom is het zo scha-
delijk dat een ambitieuze provinciebe-
stuurder daar doorheen probeert te
fietsen en één (willekeurige?) gemeen-
te op de strafbank zet.
Contractbreuk
Het vorige woningbouwconvenant uit
2005 is inmiddels vervallen. In dat
convenant was opgenomen dat de ge-
meente Nuenen c.a. voor Eindhoven
zou gaan bouwen, omdat de stad Eind-
hoven ‘vol’ zou zijn. Het risicovolle be-
sluit om voor Eindhoven te bouwen,
heeft Nuenen prima opgepakt. Voor
de grondaankopen om de uitbreiding
Nuenen-West mogelijk te maken om
zodoende voor Eindhoven te bouwen,
moest de gemeente Nuenen c.a. zich
in de schulden steken. Er was immers
een afspraak met Eindhoven. Maar
Eindhoven ging intussen toch zelf
Voor de grondaankopen om het plan Nue-
nen-West voor Eindhovense woningzoeken-
den mogelijk te maken, moest de gemeente
Nuenen c.a. zich in de schulden steken
(foto: Roland van Pareren)
Nieuwe Nuenense
gemeenteraad zoek…
Hebben we een nieuwe gemeenteraad gekozen, zijn ze niet vindbaar op de
NUENEN/site. Voor een leek onbekend dus. En onbekend maakt onbemind.
Of de bestuurskracht toegenomen is ga ik sterk betwijfelen. Burgemeester
Maarten Houben is verantwoordelijk voor de communicatie vanuit het ge-
meentehuis. Er ligt dus werk op de plank voor de eerste burger!
Tekst en foto:
Cees van Keulen, Gerwen
Cees
Zal mij benieuwen wanneer dit hoofd-
pijndossier is opgelost. Noem het nieu-
we dossier maar voor het gemak NRZ:
Nieuwe Raad Zoek. Dat past mooi in
het alfabetrijtje Arhi, Betaalbare huur-
woningen, Hongerman, KAFI, Klooster,
Sinti-locaties, Uitvaartcentrum, Ver-
keersonveiligheid, Zwembad. Geen tijd
voor fabels, hier de feiten op een rij.
Vorige maand, op woensdag 21
maart, hebben we in onze mooie ge-
meente een nieuwe gemeenteraad
gekozen. Er zijn negen nieuwe raads-
leden uit de stembus gerold. Negen
zittende leden maken plaats voor ne-
gen nieuwe volksvertegenwoordi-
gers. Met dank aan: Toos van de Ven
(W70), Bas Smouter (SP), Tom van den
Boomen (CDA), Chris Eeuwhorst
(VVD) en Hans Pijs (Lijst Pijs).
Wie er wel gekozen zijn? Die vraag
stelde een goede vriend van mij uit
Eindhoven en ik verwees hem naar de
site van de gemeente. Hij is zo iemand
die de hele dag met (a)sociale media
bezig is. Kijk eens bij nuenen.raadsin-
formatie.nl/leden. Tot zijn en mijn ver-
bazing staat daar anno 24 april nog
steeds de oude opstelling, dus 11
fracties met 19 raadsleden. Prominent
met foto in het smoelenboek van de
gemeenteraad: Chris Eeuwhorst, Bas
Smouter, Hans Pijs, Frank Huijink en
Tom van den Boomen. En bij de laat-
ste drie (zie foto) ook nog eens de ver-
melding Fractievoorzitter. Dat dunkt
me de koekoek. Als lid van een één-
mansfractie ben je altijd voorzitter
van de fractie. Of die fractie nou PvdA,
VDB of Lijst Pijs heet. Het is al ruimeen
maand geleden dat wij met ruim 60%
van de stemgerechtigde inwoners
naar de stembus gingen.
Kijken die nieuwe en reeds geïnstal-
leerde raadsleden lelijk op hun neus.
Jammer voor de dames Judith Tesser,
Anneke Coolen-Pero en Bertje van
Stiphout-van Keulen. En ook voor de
heren Cees Meijvis, JanWesenbeek en
Theo Albers, om er maar een paar te
noemen. De officiële website van de
gemeente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten laat onze volksvertegenwoor-
digers lelijk in de kou staan. Dat wordt
meteen opletten geblazen voor deze
raadsleden. Of ze de eerste maandver-
goeding van ca. 600 euro wel op hun
rekening gestort krijgen. En mocht
Hans Pijs deze maand die vergoeding
ontvangen, mondje dicht! Lekken
mag niet meer in Nuenen c.a.
Twee erepenningen
Dorpsraad Gerwen
o cieel geïnstalleerd
Burgemeester Maarten Houben heeft de nieuw gekozen dorpsraad Gerwen
dinsdagavond 24 april o cieel geïnstalleerd. Hij spelde ook de erepenning in
brons op bij twee leden, die na tien jaar trouwe dienst afscheid namen van de
dorpsraad. Jan Bekkers (links) en Ton Tenback (midden) waren blij verrast.
De leden van de dorpsraad poseren samen met burgemeester Maarten Houben (v.l.n.r.):
Ad Donkers, Brian de Bart, Anja van Berlo, Maarten Houben, Karin Hurkens, Matty Verkuijlen,
Ruurd van Heijst (met voorzittershamer) en Reinoud Lantman. (Foto’s Cees van Keulen)
Zangworkshop door
Groep ’78 zingt!
Schrijf je in voor onze zangworkshop
en word een echte zanger of zangeres.
De gratis zangworkshop vindt plaats op:
16, 23, 30 mei en 6 juni. 20.00-22.00 uur.
Buurthuis De Boemerang. Planetenlaan
1a, Eindhoven. Schrijf je in via info@
groep78zingt.nl o.v.v. Zangworkshop.
Wie zijn wij?
Groep ’78 zingt! is een Eindhovens
koor bestaande uit 15 leden, waaron-
der een combo samengesteld uit een
gitarist, een basgitariste en een toetse-
nist. Ons repertoire bevat zowel oude-
re als recentere artiesten, zowel rustige
ballads als swingende popsongs. Ben je
enthousiast geworden of nieuwsgierig?
Bezoek onze Facebookpagina of
ww.groep78zingt.nl
Laat Nuenen
het weten...
Al uw verenigingsnieuws,
zakelijk nieuws en al het nieuws
wat u vindt dat Nuenen moet
weten. Plaats GRATIS
uw redactioneel artikel.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook