week - page 2

Rond de Linde
Nr. 17
Donderdag 26 april 2018
60
De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via
of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
Van/voor de Gemeente
G
GEMEENTENUENEN, GERWENENNEDERWETTEN | GEMEENTEHUIS: JANVANSCHIJNVELTLAAN2 | POSTBUS10.000 | 5670GANUENEN | T040-2631631 | F040-2833165
U bent van harte welkom op:
Dinsdag 8 mei 2018 tussen 17.00 uur en 20.00 uur. Locatie: Café
Zaal van de Burgt, Heuvelplein 21, 5471 JH Beek en Donk
Loop gerust binnen op het moment dat het voor u uitkomt. We
staan voor u klaar om tekst en uitleg te geven aan de hand van te-
keningen en schetsen. Uiteraard beantwoorden we graag uw vragen.
Er zullen verschillende medewerkers van de aannemer Boskalis en
de provincie aanwezig zijn.
VERGUNNINGEN
PERIODE 15-04-2018 EN 23-04-2018
In het digitale gemeenteblad
(
)
zijn de volgende
besluiten gepubliceerd:
Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Rullen 9a, Nuenen
het uitbreiden van de woning
Laan door de Panakkers,
het oprichten van Jenaplanschool
Nuenen
Het Mooiste Blauw
Laan door de Panakkers, Nuenen Het oprichten van 27 woningen
Verleende omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Berg 58a, Nuenen
het oprichten van een woonhuis met
bijgebouw
Bakertdreef 10, Nuenen
het plaatsen van een tijdelijke woonunit
Vrouwe Cecilialaan 1,
het vervangen van het raamkozijn en
Nuenen
de voordeur
Margot Begemannstraat 9
Ontwerp omgevingsvergunning
brandveilig gebruik
Beekstraat 45a
Plaatsen dakkapel aan voorzijde
Antoniusschutlaan 2
Ontwerp omgevingsvergunning
oprichten woning
Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie
Omschrijving
Pastoorsmast 3
Verlenging beslistermijn met 6 weken
Berg 5
Verlenging beslistermijn met 6 weken
Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Park Nuenen
Picknick in ‘t park
Huikert, Nuenen
Melding afsluiting jazz guitar kamp
Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Nuenen
Doorkomst OLAT-wandeling
Nuenen
Café Ons Dorp, terras
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale
gemeenteblad
(
)
is de officiële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via:
GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat
doen via het volgende e-mailadres:
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website:
CMD,
CENTRUMMAATSCHAPPELIJKE DEELNAME
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaanmet geld,
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er inNuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt.
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!
Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail:
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.
AFVALWEETJE
Deze week worden op diverse plaatsen nieuwe
ondergrondse containers voor inzameling van
glas en textiel geplaatst.
Vervolg op pagina 5
Gemeente
Nuenen
NIEUWE NIEUWSBRIEF OVER
NIEUWE NUENENARENNET VERSCHENEN
Er is weer een actuele Nieuwsbrief over de voort-
gang van de huisvesting en integratie van
de aan Nuenen toegewezen vergunning-
houders. Een jubileumnummer met
een feestelijk tintje: het tiende num-
mer. Er staan korte portretten in van
allerlei mensen die zich hier inzetten
om er een succes van te maken.
Nieuwsbrief 10 staat op Nuenen.nl:
ga naar de speciale pagina Inburgering
Vergunninghouders, via één klik onder-
aan de homepage te bereiken. Scroll
vervolgens naar het midden van de nieuwe
pagina waar alle Nieuwsbrieven staan.
PRESENTATIE PLAN SPELEN EN BEWEGEN
IN NUENEN ZUID
Op 7 mei a.s. om 19.30 uur presenteren we in het paviljoen van
strandbad Enode een plan voor spelen en bewegen voor een groot
deel van Nuenen Zuid.
De openbare ruimte van Nuenen is mooi en ruim opgezet. Dit willen
we zo houden, maar we willen de hele openbare ruimte wel beter
gebruiken om te spelen, te bewegen én te ontmoeten. Voor zowel
jong als oud.
INLOOPBIJEENKOMST GROOT ONDERHOUD
N615 NUENEN - BEEK EN DONK 8 MEI 2018
Provincie Noord-Brabant voert vanaf half mei tot en met eind sep-
tember 2018 onderhoudswerkzaamheden uit aan de provinciale
weg N615 tussen Nuenen en Beek en Donk. Het asfalt van de N615
met bijbehorende fietspaden en de aanwezige verkeerslichten en
software worden vervangen. Aanvullend op de onderhoudswerk-
zaamheden van de provincie wil de gemeente Laarbeek een aantal
kleine verkeerskundige aanpassingen aanbrengen die passen binnen
het groot onderhoud. De werkzaamheden lopen vanaf de Bosweg
ten noorden van de kom Gerwen tot de rotonde met de N279 in
Beek en Donk.
Aannemer Boskalis nodigt u graag uit voor de inloopbijeenkomst
over de werkzaamheden, planning en omleidingsroutes rondom het
groot onderhoud aan de provinciale weg N615 Nuenen - Beek en
Donk.
Een plan
De komende vier jaar willen we per buurt het beleid uitvoeren. Per
buurt maken we plannen met de bewoners. Dit kunnen kleine aan-
passingen zijn. Het eerste plan is gemaakt voor een groot deel van
Nuenen Zuid (het gebied op de kaart). Er zijn al twee bijeenkomsten
geweest met bewoners. Hun gedachten, ideeën en schetsen zijn
verwerkt tot een plan voor spelen en bewegen in Nuenen Zuid.
Bijeenkomst
Bent u benieuwd naar het resultaat? Kom op 7 mei a.s. naar de
presentatie van het plan. Na de presentatie gaat u met uw buurt-
bewoners in gesprek over de ideeën, het inrichtingsplan en over
buurt- en beweegactiviteiten.
U kunt zich aanmelden via
Vermeld naam, adres en eventueel organisatie.
Kom kijken en praat mee!
Nieuwe ‘Ontdek Vincent-tafel’ in gebruik genomen
Niet ieder voor zich,
maar juist gezellig samen
Snel na de introductie van de iPad had het Vincentre
in 2011 een 20-tal stuks in huis, met daarop de spe-
ciale app ‘Explore Vincent’. Een mooie combinatie
van de nieuwste techniek met een educatief ele-
ment om Vincent van Gogh op speelse wijze beter
te leren kennen. Nu zijn de iPads versleten, ze wer-
ken niet meer, het nieuwe is er al lang vanaf, en ie-
dereen heeft een smartphone.
Tijd voor een andere techniek, met op-
nieuw een hoog educatief gehalte.
Voor jong en oud is er nu de ‘Ontdek
Vincent’-tafel. Vorige week donderdag
hebben De Vrienden van het museum
deze tafel officieel aan het Vincentre
overhandigd.
“Deze tafel nodigt uit om er met z’n al-
len omheen te gaan staan. Dat valt di-
rect op, en is tegelijk het grote verschil
met de iPads vroeger. Toen ging ieder
voor zich aan de slag. Nu is dat met
meerdere personen tegelijk. Lekker ge-
zellig, en we communiceren weer met
elkaar in plaats van met een apparaat”,
zegt Jan Kees Lemkes, die als voorzitter
van de stichting Van Gogh Village Nue-
nen de ‘Ontdek Vincent’-tafel officieel
in ontvangst nam van De Vrienden.
Voorzitter Wim Monté van De Vrien-
den organiseerde een heel team vrij-
willigers om te zorgen dat er weer van
alles te leren valt over Van Gogh. Soms
op serieuze wijze, soms in de vorm van
een spel. Aan deze tafel ontdek je bij-
voorbeeld zijn stamboom, schilderij-
en, een tijdlijn, de locaties en de pasto-
rietuin. Maar ook een memoryspel,
puzzel en quiz ontbreken niet. “Je bent
al gauw een kwartier bezig als je alle
onderwerpen wilt verkennen. Spelen-
derwijs leer je een heleboel. Je maakt
kennis met, je speelt mee, je test je
kennis en je verdiept jezelf. Vrijwel ie-
dereen die dagelijks met een compu-
ter, iPad of telefoon omgaat, kan met
deze tafel direct aan de slag. Een ge-
bruiksaanwijzing is helemaal niet no-
dig”, zegt WimMonté.
Bestuursvoorzitter Jan Kees Lemkes neemt de nieuwe digitale ‘Ontdek Vincent’-tafel in
ontvangst vanWimMonté, namens De Vrienden van Van Gogh.
Oud-bestuurders gemeente
Nuenen c.a. bezoeken Heemhuis
Het Genootschap van oud-bestuurders van de gemeente Nuenen c.a. heeft vorige
week een bezoek gebracht aan het Heemhuis van heemkundekring De Drijehor-
nick. Oud-wethouder Roland van Pareren trad als voorzitter van de heemkunde-
kring als gastheer op. De oud-bestuurders van de gemeente Nuenen c.a. maakten,
voor zover zij als lid van de heemkundekring het al niet wisten, kennis met de ac-
tiviteiten van de heemkundekring. Bestuursleden van De Drijehornick leidden het
gezelschap rond op de verdieping waar de verzameling van tienduizend bidprent-
jes werd getoond evenals de archieven van het opgeheven Gerwens Gemengd
Koor, van galerie Het Weefhuis en van de vele schenkingen die de heemkunde-
kring de laatste tijd heeft ontvangen. Ook werd een presentatie gegeven van oude
foto’s van het Nuenen tussen 1890 en 1910 gemaakt door Jan de Kruijff. De Drije-
hornick kreeg recent van de zoon van Jan de Kruijff zo’n kleine 300 glasnegatieven
geschonken met de oude opnamen. Het gezelschap van oud-burgemeesters en
oud-wethouders komt een paar keer per jaar bij elkaar.
De oud-burgemeesters Willem Ligtvoet (vierde van links) en Harry Terwisse (vijfde van links)
poseren voor het Heemhuis van De Drijehornick met de oud-wethouders v.l.n.r. Roland van
Pareren, Gerard de Laat, Ad van Beek, Cor Molenaar, Godfried Schijven, Hans Blekxtoon en
Marijke Moviat (foto: Herman Bulle)
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...16
Powered by FlippingBook