week - page 11

Rond de Linde
Nr. 17
Donderdag 26 april 2018
60
Nuenen krijgt eigenwijkteamvoor verzorging en verpleging thuis
‘Ze helpen me om regie over
mijn eigen leven te houden’
Op 1 mei start het nieuwe wijkzorgteam van Savant Zorg in Nuenen. Heeft u
(tijdelijk) hulp nodig vanwege een ziekte of beperking, dan komt het wijk-
zorgteam van Savant graag bij u thuis voor verpleging en verzorging. Zodat
u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Het team bestaat uit
wijkverpleegkundigen, verzorgenden en gespecialiseerde verpleegkundi-
gen. Inwoners van Nuenen, Nederwetten en Gerwen mogen een beroep
doen op het wijkzorgteam.
Want een helpende hand in het huis-
houden, dat is fijn.
Elke week inloopspreekuur va. 3 mei
Heeft u een vraag, hulp nodig bij een
verwijzing of wilt u zorg aanvragen? U
bent van harte welkom tijdens het we-
kelijkse inloopspreekuur voor geheel
vrijblijvend advies. Elke donderdag
van 13.00-14.00 bij Goesting, Park 61
in Nuenen. Ook kunt u contact opne-
men met het wijkzorgteam in Nuenen
via de Klantenservice van Savant Zorg:
(0492) 572 000.
Savant Zorg is zorgaanbieder in Zuid-
oost-Brabant. U kunt bij deze zorgaan-
bieder terecht voor professionele ver-
zorging en verpleging, behandeling en
begeleiding en huishoudelijke onder-
steuning. Daarnaast biedt Savant wo-
nen met verpleegkundige zorg in
woonzorgcentrum Savant van Lenthof
aan de Kerkstraat in Nuenen. Dat is
veilig en vertrouwd wonen speciaal
voor mensen met dementie.
“Niets is zo persoonlijk als zorg. Daar-
om kiezen we bij Savant voor een ande-
re aanpak en gaan we dieper op de zorg-
vraag in.” Doré-Anne Manders is wijk-
verpleegkundige en coördinator van de
thuiszorg voor de inwoners van Nue-
nen. Zij legt de meerwaarde van het
wijkzorgteam uit. “We blijven zo dicht
mogelijk bij het vertrouwde dagritme.
Bij het beantwoorden van de hulpvra-
gen worden familie en vrienden nauw
betrokken. Zij vervullen namelijk een
belangrijke rol als mantelzorger.”
Collega verpleegkundige Robin de Jong
vult aan: “Als alle neuzen dezelfde kant
op staan, betekent dat betere zorg voor
onze klanten.” Dat bevestigt ook Thea.
Zij krijgt al enige tijd thuiszorg van Sa-
vant Zorg. “Na een lange revalidatie
wilde ik dolgraag naar huis. Ik had al-
leen zo’n grote zorgvraag dat geen en-
kele thuiszorgorganisatie in Nuenen
me wilde helpen. Doré-Anne besloot
uit te zoeken of er écht geen mogelijk-
heid was. Nou, die was er dus wél!”
Thea is blij met de komst van het nieu-
we wijkzorgteam in Nuenen: “Ze heb-
ben oog voor mij als mens. Naast mijn
verpleging en verzorging telt ook mijn
welzijn. Wil ik een keer vroeg op of
juist later naar bed; alles is bespreek-
baar. Dat helpt om zoveel mogelijk re-
gie over mijn eigen leven te houden. Ik
merk dat ze vooral kijken naar wat ik
nog wel kan. Dat voelt goed.”
Robin: “We willen uitblinken in wijk-
zorg. Elke dag werken we aan de beste
combinatie van zorgvraag, mantelzorg
en wijkverpleging. Daarmee onder-
steunen we onze klanten bij een zo
zelfstandig mogelijk leven in hun eigen
omgeving.” Naast wijkzorg biedt Sa-
vant nu ook huishoudelijke ondersteu-
ning voor de inwoners van Nuenen.
Wijkverpleegkundige Doré-Anne Manders in gesprek met Thea over haar wensen voor
verpleging en verzorging thuis.
Verpleegkundige Robin de Jong heeft veel
zin om 1 mei te starten met het nieuwe
wijkzorgteam van Savant in Nuenen.
Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail:
Onder de uitverkoren boeren die mochten figureren in
de film ‘Lust for Life’ over Vincent van Gogh uit 1955 bevond zich ook Fried
‘Putten’ ofwel Raaijmakers die de rol van de opa van Sien de Groot kreeg
toebedeeld. In het echte leven was Fried een echt natuurmens, een vrijgezel
en stroper die het boerenwerk op Boord als dekmantel gebruikte. Het filmi-
sche uitstapje naar Amsterdam heeft de Nuenense boeren geen windeieren
gelegd. Onder het mom van compensatie voor de mis te lopen oogst regel-
de ‘mister’Grad Peeters een schadeloosstelling door Metro-Goldwyn-Mayer
en het feest kon beginnen. De oogst werd uiteraard gewoon binnenge-
haald. Fried Putten werd 92 jaar oud en overleed in 1982. In het boek Nue-
nen op het randje, bladzijde 70, leest u er meer over.
Bijeenkomst
‘Veilig ( nancieel)
ouder worden’
Mensen blijven steeds langer zelf-
standig thuis wonen als ze ouder
worden. Het is daarom van belang
te weten wat men zelf kan doen om
veiligheid in en om het huis te be-
vorderen. Én te weten wat de aan-
dachtspunten zijn om nancieel
veilig ouder te worden. Om senio-
ren hierover te informeren organi-
seerde marktteam Nuenen van
Rabobank Dommelstreek op dins-
dag 17 april in Het Klooster een
bijeenkomst met een informatief
programma over dit thema, waar-
bij ruim 100 bezoekers aanwezig
waren.
Inhoud programma
Bezoekers kregen tips van wijkagent
Jos de Visser over o.a. babbeltrucs en
inbraakpreventie, notaris Anne van
Uden van Fokkema Marks Wachters
notarissen vertelde over notariële vol-
machten, het (levens)testament en
verklaring van erfrecht. Adviseur da-
gelijkse bankzaken van Rabobank
Dommelstreek, Marian Latijnhouwers
verzorgde tot slot een presentatie over
veilig internet- en mobielbankieren
om de financiële zelfredzaamheid te
bevorderen. “Ik dacht dat ik alles goed
geregeld had, maar ik moet toch nog
een paar zaken regelen”, aldus een be-
zoekster van de bijeenkomst.
Organisatie
De organisatie van deze bijeenkomst
was in handen van de marktteams van
Rabobank Dommelstreek. Marktteam
Nuenen is een team van medewerkers
en ledenraadleden van de bank, die de
oren en ogen van Nuenen zijn. Het
marktteam richt zich op de 4 thema’s
van Rabobank, vertaald naar lokale be-
hoefte. Deze thema’s zijn: Zelfred-
zaamheid, Lokale leefomgeving, On-
dernemerschap en Food. De bijeen-
komst ‘Veilig (financieel) ouder
worden’ werd door de 3 marktteams
van Rabobank Dommelstreek geza-
menlijk georganiseerd ter bevordering
van de zelfredzaamheid van senioren.
De bijeenkomst vond op maandag 16
april ook plaats in Geldrop en op
woensdag 18 april in Heeze.
Nieuwe uitgave Drijehornickels themanummer Eckart
Eckart, van heerlijkheid naar gemeente
Nederwetten-Eckart … en verder
De nieuwe uitgave van het cultuurhistorisch magazine Drijehornickels is
een themanummer over de geschiedenis van de voormalige heerlijkheid Ec-
kart. Omdat de heerlijkheid Eckart van 1810 tot 1821 samen met Nederwet-
ten één gemeente heeft gevormd, was dat voldoende reden voor
heemkundekring De Drijehornick omhet gebied Eckart cultuurhistorisch te
‘annexeren’. Het themanummer over Eckart is een gezamenlijke uitgave van
De Drijehornick en VOKE, de Vereniging Omwonenden Kasteel Eckart, die
dit jaar het tienjarig bestaan viert.
Eckart werd. Al in 1312 bezat edelman
Rogier van Leefdael heerlijke rechten
en mocht zich heer van Eckart noe-
men. Omdat Eckart eeuwenlang een
afzonderlijk gebied was, was het kas-
teel Eckart ooit het bestuurlijk cen-
trum van de oude heerlijkheid. In 1988
werd kasteel Eckart, door strengere
veiligheidseisen, onbewoonbaar ver-
klaard. Een totale afbraak werd over-
wogen, maar gelukkig werd op tijd in-
gezien van welke grote historische
waarde het was. Het gebied rond kas-
teel Eckart is tegenwoordig een open-
baar toegankelijk gebied. Als Woon-
park Eckartdal is het een volwaardig
onderdeel van de wijk. Het voormalige
landgoed Eckart is eigendom van de
stichting Lunet zorg. Er wonen circa
driehonderd mensen met een verstan-
delijke beperking.
Verdwenen en herrezen
Het themanummer is een nadere ken-
nismaking met het eeuwenoud gebied
Eckart dat grenst aan Nuenen, net aan
de andere kant van de Dommel. Het
hoofdartikel beschrijft hoe Eckart
eerst één gemeente met Nederwetten
vormde, daarna bijna 90 jaar met
Woensel was verenigd, om uiteindelijk
na sloop van boerderijen en onttrek-
ken van wegen, als twee nieuwe Eind-
hovense woonwijken Oude Gracht-
Oost en De Luytelaer te ‘herrijzen’. De
oude naam Eckart is inmiddels ten on-
rechte aan een andere wijk in Woensel
gegeven.
Kasteel Eckart
In het themanummer verder aandacht
voor de rijke geschiedenis van wat
eerst een hoeve was en later het kasteel
Het kasteel Eckart, eens bestuurscentrum van de heerlijkheid
(foto: Roland van Pareren)
Het Zwaantje
Boerderijen, woonhuizen en andere
gebouwen op Eckart zijn in de zestiger
jaren van de vorige eeuw gesloopt.
Slechts één ‘boerderij’ bleef op bijna
miraculeuze wijze gespaard, zo is te le-
zen in het artikel ‘Hoe herberg het
Zwaantje werd behoed voor sloop’. Het
eeuwenoude gebouw heeft als Auber-
ge Eeckaerde een nieuw leven gekre-
gen. Gastredacteur Bert Coenen, se-
cretaris van VOKE, beschrijft in het
themanummer hoe een handtekenin-
genactie tegen hoogbouwplannen, uit-
eindelijk uitmondde in de oprichting
van belangenvereniging VOKE.
Uitgave heemkundekring
Het full-colour cultuurhistorisch ma-
gazine Drijehornickels wordt drie keer
per jaar door heemkundekring De
Drijehornick uitgegeven en wordt ge-
drukt bij Drukkerij Messerschmidt.
De leden van de heemkundekring krij-
gen de Drijehornickels gratis in de bus.
Voor andere geïnteresseerden is het
tijdschrift voor € 4,50 te koop in het
Heemhuis van De Drijehornick, Pa-
penvoort 15A, bij Jumbo Ton Grim-
berg, kantoorboekhandel Risjamo
Kernkwartier, het Vincentre aan de
Berg en bij Bruna Parkstraat.
Mooie lezing over Bach
Ter gelegenheid van het Bachjaar 2018 nodigde Cultuur Overdag Olga Franssen
uit voor een lezing over de componist Bach in het Van Goghkerkje.
Zij vertelde over de schoonheid en veelzijdigheid van Bachs muziek en lichtte dat
toe met gitaarspel en luistervoorbeelden. Moeilijke muziek werd zeer toegankelijk.
Deze lezing was voor Cultuur Overdag de 1e activiteit rondom Bach, er volgen dit
jaar nog meer activiteiten waarvan in
november een Bach concert op accor-
deon door Vincent van Amsterdam en
in december een groot Bach kerstcon-
cert met medewerking van Marcando
en enkele solisten.
Voor informatie zie de website www.
cultuuroverdag.nl en schrijf je in voor
de nieuwsbrief.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook