week - page 10

Rond de Linde
Nr. 17
Donderdag 26 april 2018
60
Nuenen werkt krachtig aan haar toekomst
Het opiniestuk van de heer W(im) Metsemakers in de verschillende kranten kenmerkt zich
door een zakelijke toon. Het stuk is gebaseerd op zijn jarenlange en succesvolle ervaring
als eindverantwoordelijke in grootschalige organisaties. Een verademing te midden van
alle emotionele discussies rondom de door de provincie opgelegde fusie van Nuenen met
Eindhoven.
Toch zal het niet verbazen dat wij het niet eens zijn met de stelling dat wij - ik spreek hier
namens GroenLinks Nuenen- niets willen doen. Wij willen inderdaad niet meewerken aan
een dictaat dat wij opgelegd krijgen waarbij de onderbouwing kant nog wal raakt. Dat is
inmiddels voldoende aangetoond. Wij willen ook niet meeschrijven aan een herindelings-
ontwerp waarbij de uitgangspunten niet ter discussie staan. Je wil tenslotte ook niet mee-
praten over de vorm van het schavot als de veroordeling al vaststaat.
Wat wij wèl willen is vanuit onze eigen kracht stap voor stap werken aan onze toekomst.
Dat betekent het versterken van onze uitgangspositie die inmiddels kerngezond is. Ga
maar na: veel hoofdpijndossiers zijn vlot getrokken en afgerond en voor het overige zijn
de contouren middels beleidsnotities door de raad vastgesteld en zullen in de komende
raadsperiode worden afgerond. De financiën zijn op orde en er is ruimte voor een structu-
rele verlaging van de ozb. Met de verkleining van het aantal fracties van 11 naar 8 en ten
opzichte van vier jaar geleden nog maar twee ‘oude’ raadsleden en waarschijnlijk een ge-
heel vernieuwd college, is er alle vertrouwen dat er niets meer aan te merken zal zijn op de
bestuurskracht.
Wij willenmeewerken aan een sterke regio - het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) functio-
neert al heel behoorlijk - maar dan opgebouwd van onder af. Niet van boven afgedwon-
gen, met z’n allen tegelijk, samenmet Eindhoven enmet echte democratische invloed van
Nuenen. Gedragen door een gedegen voorbereide volksraadpleging, waar wij een groot
voorstander van zijn, willenwij toewerken aan een fusiemet Son en Breugel omons op die
manier nog extra te versterken.
Tenslotte zijn wij ervan overtuigd dat wij niet bang hoeven zijn voor de risico’s, zoals die
door de heer Metsemakers aan het einde van zijn stuk zijn genoemd. Zoalsminder facilite-
ring van verenigingen, slechtere ouderenzorg, jeugdzorg en Wmo gerelateerde zaken,
minder geld voor armoedebestrijding, nauwelijks geld voor verduurzaming en minder
geld voor financiering van sociale woningbouw en uitbreiding groen. Wij doen het op veel
van de door hemgenoemde punten al heel goed, onze financiële positie laat het toe enwij
zijn uitstekend in staat op eigen kracht de volgende stappen te zetten.
BoudewijnWilmar, Fractievoorzitter van GroenLinks Nuenen c.a..
Nuenen, onderdeel van Centrumstad?
In de discussie over het al dan niet geannexeerd worden door Eindhoven komen er soms
merkwaardige dingen voorbij. In dit blad stond afgelopen week een artikel van dorpsge-
noot Wim Metsemakers, groot voorstander van ''Mainport-Brainport-Centrumstad''. Het
klinkt nogal hoogdravend, maar het gaat dus gewoon om een getalsmatig uitgebouwd
Eindhoven, dat door een reeks annexaties véél meer overheidsgeld in handen denkt te krij-
gen, structureel. Dat valt nog te bezien. Want naast besluitvorming op rationele gronden
bestaat er ook nog zoiets als een gunfactor. Wat dat betreft komt heel Zuid(oost) Neder-
land er al jaren bekaaid af. Als de A67 in de Randstad had gelegen was die al lang over de
volle lengte driebaans geweest, net zoals de snelweg naar Tilburg. We kunnen hier wel pie-
pen en argumenteren, maar Den Haag bepaalt of er geld komt. Of niet. Vage beloften bie-
den geen enkele garantie. In Groningen kunnen ze erover meepraten.
Zoiets kan bij een annexatie door Eindhoven ook gebeuren. Wie geeft ons de garantie dat
de huidige bewoners van Nuenen c.a. er op vooruit gaan als het grote ''Mainport-Brain-
port-Centrumstad'' straks een flinke berg geld in handen krijgt? Waar blijft dat geld? Is
borging van de sociale cohesie in het ''stadsdeel'' Nuenen, waar Wim Metsemakers het
over heeft, écht een issue voor de bestuurders vanMainport-Brainport-Centrumstad? Wie
het weet mag het zeggen. Ik hebmijn twijfels.
We kunnen hier in Nuenen wel eens terecht(!) klagen over politieke zaken die slecht lopen,
maar tegelijkertijd willen er maar weinig mensen weg uit onze gemeente. Het vereni-
gingsleven hier is super, het voorzieningenniveau is in alle opzichten goed. Het is hier pri-
mawonen, ook in sociaal opzicht. Ik ben trots opmijnmooi ingerichte, levendige en gezel-
lige dorp en dat is mede te danken aan ons gemeentebestuur en onze lokale ambtenaren.
Dat positieve geluid hoor ik veel te weinig.
Maar... als wemeegaan in het doemdenken vanmeneer Metsemakers dan staat ons zonder
annexatie weinig goeds te wachten en liggen er grote risico's op de loer. Leest u evenmee?
Wim Metsemakers: "Zonder annexatie door Eindhoven is er een risico op minder facilite-
ring van verenigingen, slechtere ouderenzorg, slechtere jeugdzorg (zeg maar alles wat
WMO gerelateerd is) het schooltje in Nederwetten komt onder druk te staan, er is minder
geld voor armoedebestrijding, er is nauwelijks geld voor verduurzaming van ons dorp, er
is minder geld voor sociale woningbouw en minder geld voor uitbreiding van het groen."
Nou, denk ik dan, dat is nogal wat. En dat soort dingen gaat het uitgebouwde Eindhoven
in de toekomst allemaal voor ons oplossen? Ondanks de problemen die ze nu zelf hebben?
Ik hebmijn twijfels.
Gelukkig zijn het allemaal spookgedachten van Wim Metsemakers, aannames zonder
enige onderbouwing. Het gaat ons hier quamaatschappelijke voorzieningen enwoonge-
not heel goed. Ik heb geen aanleiding omte denken dat dit zonder de steun (?) van Eindho-
ven allemaal demist ingaat en dat ons dorpmaatschappelijk en financieel ten onder gaat
als we ons niet meteen aansluiten bij ‘Mainport-Brainport-Centrumstad’.
De klapper van het verhaal staat aan het einde: "Met meer samenwerking zijn we er niet,
want in eenwirwar van samenwerkingsverbanden begrijpt de burger niet meer waar wel-
ke besluiten vallen." Beste mijnheer Metsemakers, u onderschat blijkbaar de intelligentie
van de doorsnee Nuenenaar. Dat is jammer en onnodig. Volgende keer hoor ik van u
graag échte argumenten voor een annexatie.
Hans van der Linden, Sophiastraat 20, Nuenen
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden
met naam en adres van de inzenders.
Uit de inzendingmoet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht omde ingezonden brieven in te korten.
Ingezonden brieven
Het Varenpad
De afgelopen tijd is er in de lokalemedia negatieve en eenzijdige berichtge-
ving voorbij gekomen over het Varenpad te Nuenen. Met name de kap van
de berkbomen is veel Nuenenaren niet ongemoeid gebleven.
• Dat zeer veel bewoners een hogere
mate van gezondheidsklachten on-
dervonden door de aanwezigheid
van de bomen (hooikoorts- ber-
kenallergie)?
• De bewoners het behoud van groen
juist hoog in het vaandel hebben
staan? Dit is duidelijk naar voren is
gekomen uit de gesprekken met de
bewoners, een uitgebreide enquête
en op de bijeenkomst. Alle voors
en tegens zijn besproken. Maar de
argumenten om de bomen te laten
staan wogen niet op tegen de over-
last die men hiervan ondervond.
• Dat de gemeente een plan voor een
nieuwe groenstructuur heeft ge-
maakt en bewoners inspraak heb-
ben gehad?
De berichtgeving had veelal een nega-
tieve lading. De bewoners van wonin-
gen grenzend aan het Varenpad wer-
den neergezet als zeurpieten en groen-
haters. De gemeente zou meewerken
aan de kap van bomen zonder daar
goede argumenten voor te hebben.
Maar wist u dat:
• Dit besluit niet van de een op het
andere moment is genomen (een
groot deel van de bewoners had al
jaren contact met de gemeente
over de bomen)?
• Het besluit/gevoerde beleid geheel
binnen de kaders van het (nieuwe)
bomenbeleidsplan valt?
• De bomen in dit geval binnen een
meter van erfgrens en aan de tuin-
kant van de woningen stonden?
Ook de bomendichtheid was vele
male hoger dan bijvoorbeeld bij de
bomen aan de Vallestap.
• De bewoners vrijwel het gehele jaar
ernstig gehinderd werden in het
gebruik van hun tuin door een
sneeuw aan ‘berkenboomvliesjes’?
• Dit buitenproportioneel veel on-
derhoudswerk aan tuin en huis op-
leverde? Sommige bewoners gaven
aan zelfs schade te ondervinden.
• Dat ook de veiligheid (takken die
bij harde wind afbreken en in de
tuinen terecht kwamen) een rol
heeft gespeeld?
• Dat goede samenwerking met de
gemeente heeft geleid tot een geza-
menlijke plant-dag op 14 april jl.
waarop een 30-tal bewoners en een
6-tal medewerkers van de gemeente
de handen uit de mouwen hebben
gestoken door zelf de aanplant te
verzorgen, met een prachtige aan-
geplante groenstrook als resultaat!
Inmiddels telt het Varenpad acht nieu-
we bomen. Er zijn planten en struiken
geplant en er is een kruiden laag inge-
zaaid. Dit alles júist ter bevordering
van de flora en fauna. Uiteraard moet
het een en ander nog gaan groeien en
bloeien. Maar nu al ziet het er veelbe-
lovend uit!
Wij, bewoners van de woningen gren-
zend aan het Varenpad hebben de be-
handeling van het dossier door de ge-
meente juist als zeer positief ervaren.
Wij zijn blij dat de gemeente de uitslag
van de enquête serieus heeft genomen
en heeft verwerkt in haar onderhouds-
plannen omtrent het Varenpad. Wij
denken dat dit dossier bovendien een
goed voorbeeld is van samenwerking
tussen bewoners en gemeente in het
kader van burgerparticipatie!
Namens de bewoners willen wij dan
ook aangeven trots te zijn op het eind-
resultaat maar ook op de wijze waarop
dit tot stand is gekomen!
Bewonersgroep (Berkenbomen).
Verrassend en gevarieerd
Voorjaarsconcert van NMK
Het is voor de vriendinnen en vrienden en sponsors van Het Nuenens Man-
nenkoor (NMK) een dierbare jaarlijkse traditie: het Voorjaarsconcert in een
intieme ‘onder ons’ ambiance als dank voor hun vriendschap en ondersteu-
ning. Ook dit jaar werd het op vrijdagavond 20 april weer een mooie muzi-
kale belevenis in een geheel gevulde Raadzaal in ons Nuenens cultureel
centrum Het Klooster.
liggen en dan ook enthousiaste reacties
bij de aanwezigen ontlokten. Onder
andere ‘Blue Spanish Eyes’ en het be-
kende ‘Sloop John B’ van de Beach
Boys. Maar de meest bekende ever-
green van het concert was toch ‘Bohe-
mian Rhapsody’ van Freddy Mercury
met diens groep Queen. Dit nummer
voerde vele jaren lang de top 2000 lijst
aan in december. Het NMK bracht het
met enthousiasme en flair met een
prachtige pianobegeleiding van Arno
ter Burg die ook de overige nummers
vakkundig ondersteunde. Als afsluiting
van het concert volgde nog een swin-
gend uitgevoerd ‘When the saints go
marching’ in’. Het concert stond als al-
tijd onder de inspirerende leiding van
de vaste dirigent van het NMK, Paul
Hotterbeekx. Het enthousiaste eindap-
plaus was tenslotte meer dan voldoen-
de reden voor een bij de meeste toe-
hoorders nog goed bekende ‘back tot
he sixties’ toegift: ‘House of the rising
sun’ en ‘Sealed with a kiss’.
Na het concert werd nog geruime tijd
met elkaar nagepraat in de Broeders-
bar in Het Klooster, waarna iedereen
voldaan huiswaarts ging.
Het NMK had daarbij deze keer een
bijzonder muzikaal duo uitgenodigd
waarmee het afwisselend optrad. De
Nederlandse
altzangeres
Sigrid
Bröcheler die op gitaar werd begeleid
door de van oorsprong Uruguayaanse
gitarist Daniel de Moraes Aguilar. Bei-
den hebben hun muzikale sporen
ruimschoots verdiend. Sigrid na een
studie aan het Brabantse conservato-
rium in veelvuldige solo optredens en
musicals, Daniel eerst in Uruguay en
na diens verhuizing naar Nederland als
gitaardocent en begeleider van een
groot aantal topartiesten. Hun profes-
sionele kwaliteit was dan ook te horen
aan de prachtige en perfect uitgevoer-
de songs die ze als duo ten gehore
brachten, een mix van theaterliedjes en
Latijns-Amerikaans repertoire, zoals
bij voorbeeld het prachtige ‘Ik zou jou
het liefste in een doosje willen doen’ op
tekst van Annie M. G. Schmidt en het
mooie ‘Mas que nada’ van Jobim. Een
klaterend applaus van het publiek werd
dan ook hun deel. Dit karakter van be-
kende songs kenmerkte ook het optre-
den van het NMK. In hoofdzaak een
aantal Engelstalige songs die stevig in
ons collectieve geheugen verankerd
Wandeltocht van
4 op 5 mei om onze
vrijheid te vieren
Eenmensenleven lang leven we hier
op dit kleine stukje aarde al in vrede
en vrijheid. We vergeten wel eens
dat we het voorrecht hebben om in
vrede en vrijheid te leven; dat hier
het recht op vrije meningsuiting en
gelijke behandeling voor iedereen
in de grondwet is verankerd.
Om die vrijheid te vieren, organiseert
Amnesty in de Nacht van de Vrijheid
van 4 op 5 mei een sponsorwandel-
tocht die letterlijk en figuurlijk van het
donker naar het licht gaat.
De tocht van in totaal zestig kilometer
bestaat uit drie etappes, die afzonder-
lijk, of in zijn geheel kunnen worden ge-
lopen. Het tijdschema is als volgt: Vrij-
dag 4 mei 19.00 uur: Vertrek vanaf NM
Kamp Vught naar de dodenherdenking
en aansluitend vertrek eerste etappe
Vught - Schijndel (16 km). 24.00 uur:
Vertrek tweede etappe Schijndel - Ge-
mert (22 km). Zaterdag 5 mei 06.00 uur:
Vertrek derde etappe Gemert - Eindho-
ven (22 km). Aankomst rond 11.00 uur
bij het Airborne monument, met aan-
sluitend een korte ceremonie en ontbijt
voor de deelnemers. Deelnemers wordt
gevraagd minimaal € 25,- in te leggen,
liefst meer. Het geld wordt besteed aan
mensenrechtenverdedigers.
De tocht is geheel verzorgd, zonder ex-
tra kosten worden de wandelaars on-
derweg van consumpties voorzien. Een
ontbijt bij de start in Gemert, koffie en
thee op drie pauzepunten onderweg,
en lunch na aankomst in Eindhoven.
Mensen die van wandelen houden, die
vrijheid en vrede hoog in het vaandel
hebben staan en die graag in contact
komen met gelijkgestemde wande-
laars, zijn van harte uitgenodigd om
mee te lopen. In verband met de orga-
nisatie voor en tijdens de tocht is aan-
melden verplicht:
-
vrijheid.amnesty.nl. Amnesty kijkt met
plezier uit naar je aanmelding! Meer
informatie: info@nachtvandevrijheid.
amnesty.nl; kijk ook op Facebook; tel.
0492-368362.
Uitzendingen LON-TV
Vanaf 19-04-2018 te zien in het programma Nuenen Nú :
• Referendum : ja of neen
• Erin Dekkers, kampioene boksen
• Open Koffie voor ondernemers in de Watermolen
• Tentoonstelling Foto Momentum
• Modeltreincomplex Werner Ulrich
• Gesprek met burgemeester Houben
• Op het herhalingskanaal de herhaling van de live uitzending van het derde
gesprek met gedeputeerde Anne-Marie Spierings in Het Klooster
De uitzending van Nuenen Nú wordt dagelijks ververst met nieuwe onder-
werpen. De tv-uitzendingen van Nuenen Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 en 23.00 uur.
LON TV op KPN kanaal 1436 !!
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook