week - page 7

Rond de Linde
Nr. 16
Donderdag 19 april 2018
60
Sam’s Kledingactie helpt bij
de opbouw van onderwijs in
Centraal Afrikaanse Republiek
U kent dat vast wel; kleding in uw kast die u niet meer draagt. En u weet vast
wel wat u daar mee kunt doen. Met een jas, shirt of spijkerbroek die u niet
meer draagt, kunt u mensen helpen. Mensen die het slachto er zijn gewor-
den van natuurrampen of oorlog, maar ook mensen die in armoede leven.
Sam’s Kledingactie heeft voor het ko-
mend voorjaar, in samenwerking met
hulporganisatie Mensen in Nood van
Cordaid, een nieuw doel uitgekozen.
De opbrengsten van de ingezamelde
kleding gaat voor de eerste helft van
2018 naar een bijzonder project in de
Centraal Afrikaanse Republiek. De
Centraal Afrikaanse Republiek is een
straatarm land midden in Afrika met
bijna 5 miljoen inwoners. Het land
wordt al jaren geteisterd door burger-
oorlogen en het is ontwricht door aan-
houdend geweld. Bijna een miljoen
mensen is hun huis ontvlucht en leeft
als vluchteling. Bijna de helft van de
bevolking heeft structureel te weinig
voedsel, tweederde heeft geen toegang
tot schoon drinkwater en gezond-
heidszorg. Onder deze zware omstan-
digheden schiet het onderwijs tekort.
Onderwijs voor kinderen van 6 tot
14 jaar
Cordaid is in 2017 een project gestart
waarbij 18 scholen in crisisgebieden in
de Centraal Afrikaanse Republiek on-
dersteund worden. Dit project wordt
uitgevoerd in samenwerking met het
Ministerie van Onderwijs en lokale
partners en kent een bijzondere ma-
nier van financiering. Hierbij wordt de
financiële steun afhankelijk gemaakt
van de resultaten die bereikt worden.
Als een school goed presteert stelt het
daarmee de financiële ondersteuning
veilig.
Doel van het project is het geven van
goed onderwijs aan kinderen van 6 tot
14 jaar en in het bijzonder kinderen die
geleden hebben onder het geweld.
Vaak zijn dit kinderen die terugkeren
naar hun geboortegebied, nadat ze ge-
vlucht zijn. Meestal hebben deze kin-
deren al meer dan een jaar geen onder-
wijs meer kunnen volgen. Om het on-
derwijs weer op gang te krijgen zorgt
Cordaid voor goede scholen en school-
materialen. Daarnaast biedt Cordaid
hulp aan de dorpen waar de scholen
staan en aan het onderwijspersoneel
van de scholen.
Doe mee met deze kledinginzame-
lingsactie. Sam’s Kledingactie is hier
blij mee. Of het nu dames-, heren-, of
kinderkleding betreft, alles is welkom.
Er wordt gevraagd naar goede en
bruikbare kleding, schoeisel, dekens
en huishoudtextiel, liefst in gesloten
plastic zakken.
De kleding inzamelingsactie wordt ge-
houden op:
Zaterdag 28 april van 10.00 uur tot
12.30 uur.
U kunt dan met uw kleding terecht op
het plein voor de H. Clemenskerk Park
55 Nuenen.
Goede doelenmarkt
Nuenens College
Na de meivakantie gaat het Nuenens
College (voorheen PleinCollege Nue-
nen) over naar de nieuwe locatie aan
de Sportlaan. Na bijna twee jaar op di-
verse tijdelijke locaties in Nuenen,
gaan we terug naar een schitterend
nieuw gebouw op onze vertrouwde
plek. De nieuwe lo
juni officieel geope
eerder een sneak preview komen ne-
men tijdens onze goede doelenmarkt
op woensdag 25 april.
Het Nuenens College werkt samen
met het Nuenens bedrijfsleven. Diver-
se leden van OCN (Ondernemers
Contact Nuenen) gaan eind mei naar
Nicaragua om daar huizen te bouwen
in samenwerking met stichting Home-
plan. De leerlingen van het Nuenens
College willen graag meehelpen aan
deze actie.
Iedereen is van harte welkom op onze
markt, waar (door de leerlingen) zelf-
gemaakte producten worden verkocht,
evenals heerlijke hapjes en drankjes.
Ook is er een veiling en loterij. Vele
Nuenense bedrijven en winkeliers
hebben schitterende diensten en pro-
ducten aangeboden voor deze veiling
zoals een minuut gratis winkelen bij de
Jumbo, een zweefvlucht boven Nue-
nen, een compleet verzorgde BBQ bij
u thuis, diverse sportabonnementen
en nog vele andere schitterende prij-
zen. De opbrengst gaat geheel naar de
actie van OCN: Stichting Homeplan in
Nicaragua (
/
projecten/3/latijns)
De goede doelenmarkt zal plaatsvinden
op woensdag 25 april op het Nuenens
College, Sportlaan 8 te Nuenen van
17.30 uur tot 20.30 uur. De veiling en lo-
terij beginnen om 19.00 uur. Een mooie
gelegenheid om letterlijk een steentje
bij te dragen aan de bouw van huizen
voor de allerarmsten in Nicaragua.
Meer draagvlak
voor méér nieuwbouw
Nieuwe cijfers over de woningmarkt zijn recent gepubliceerd. Het beeld is dui-
delijk: krapte neemt toe, prijzen stijgen de pan uit, nieuwbouw stagneert en
starters komen verder in de knel. Het draagvlak voor vergaande maatregelen
lijkt te groeien. Mijn pleidooi van een half jaar geleden voor nieuwbouw in de
groene randen rond de stad krijgt steeds meer bijval. De regionale tak van Bou-
wend Nederland heeft er nu ook voor gepleit. Minister Ollongren van Binnen-
landse Zaken had al eerder laten weten dat het hard nodig is aan de randen van
de stad te bouwen, omdat we het binnen de stadsgrenzen niet gaan redden. Ze
heeft bovendien aangekondigd nog voor de zomervakantie met een nieuwe
wet te komen die bouwprocedures versnelt.
Uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis blijkt dat steeds meer Nederlanders
open staan voor ‘bouwen in groen’. In 2016 gaf 41% van de ondervraagden aan
dat er buiten de bebouwde kom gebouwd mag worden; begin dit jaar is dat per-
centage opgelopen tot bijna 50%. Van de tegenstanders zegt een aanzienlijk
deel dat het ‘onder voorwaarden’ zou mogen. Duurzaam bouwen en een zorg-
vuldige afweging van de ruimtelijke belangen vindt vrijwel iedereen belangrijk.
Ik blijf van mening dat de grootste woningbehoefte in en direct bij de stad ligt en
dat die behoefte vooral daar beantwoord moet worden. We kunnen er de ogen
echter niet voor sluiten dat de ruimte in de stad soms onvoldoende is
en dat er veel complicerende omstandigheden zijn. Het is
mooi dat het draagvlak groeit voor verstandige en beheers-
te bouw in het groen rondom de stad. De nieuwe ge-
meentebesturen kunnen hiermee - hopelijk in harmo-
nie - aan de slag.
Tegelijkertijd zijn er nieuwe bedreigingen. De stijgen-
de kosten en het gebrek aan medewerkers brengen
bouwbedrijven in de problemen. Ze hebben tijdens of
net na de crisis nog voor een laag bedrag ingetekend op
projecten, maar moeten nu flink in de buidel tasten. En de
starters op de woningmarkt zitten klem tussen de
strenge regels rond hypotheekverstrekking ener-
zijds en hoge huren anderzijds. Ook deze vraag-
stukken vragen een orthodoxe aanpak.
Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio
Woningmarkt in beweging
Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort
Actief Zorg zoekt thuiszorg-
personeel voor regio Nuenen
Dankbaar en goed werk verdient een faire honorering. Vindt de ‘Brabantse’
thuiszorgorganisatie Actief Zorg.
Als eerste aanbieder WMO huishoude-
lijke hulp voerde Actief Zorg op 26
maart de nieuwe loonschaal HbH (Hulp
l de onder-
de gemeen-
ten nog lopen. Actief Zorg heeft zes
vestigingen, waarvan één in Eindhoven.
En juist in de regio Zuidoost-Brabant
kun je ‘morgen’ al aan de slag.
Stijging loonkosten 22%
De nieuwe loonschaal betekent dat de
loonkosten de komende vijf jaar met
22% stijgen. Lia van Galen, Algemeen
directeur Actief Zorg: “Gemeenten
zijn welwillend een reëel tarief te han-
teren, maar de praktijk is weerbarstig.
Het duurde ons te lang, terwijl dit een
fatsoenlijke maatschappij onwaardig
is. De arbeidsmarkt voor WMO-per-
soneel is krap, maar we wilden een
statement maken. Door het initiatief te
nemen om de negatieve loonspiraal te
doorbreken. Actief Zorg is een correc-
te werkgever en wil investeren in vak-
bekwaamheid.”
Voor kwetsbare ouderen
Huishoudelijke zorg is een onderdeel
van de door gemeenten uitgevoerde
Wet maatschappelijke ondersteuning
(WMO). Actief Zorg heeft contracten
met 137 gemeenten om deze zorg te
mogen leveren. Actief Zorg heeft al
1.800 medewerkers WMO huishoude-
lijke hulp. Zij zijn dagelijks in de weer
voor zo’n 9.000 klanten die afhankelijk
zijn van deze hulp. Van Galen: “Met
dankbaar en goed werk, dat we op de
juiste waarde schatten. We willen meer
mensen voor een baan in de zorg en-
thousiast maken, want Nederland
komt op termijn 200.000 medewerkers
tekort.”
Interesse?
Binnen Actief Zorg staat geluk cen-
traal. Geluk voor zowel klanten als me-
dewerkers. Het rapportcijfer voor de
tevredenheid van de eigen medewer-
kers is een 8,6. De klanttevredenheid
komt uit op 8,7. Actief Zorg staat voor
‘persoonlijk, dichtbij en samen’. Dus
woon je in de regio Nuenen en wil je
zinvol werk doen vanuit geluk? Stuur
dan een mail naar sollicitatie@actief-
zorg.nl en maak je interesse in een ech-
te baan kenbaar!
Maandagavondwandeling
Op maandagavond 23 april nemen vogelgidsen van het IVN/Nuenen je
graag mee voor een avondwandeling door de Ruweeuwsels. Om 19.00 uur
vertrekken we met de ets bij Het Klooster. De wandeling start bij het Wil-
helminakanaal, ter hoogte van de brug hoek Sluisweg-Achterbosch.
verdient beter!
Daarom voerden we als eerste de nieuwe
loonschaal voor huishoudelijke zorg in.
Ook w rken voor Actief Zorg?
Stuur dan je sollicitatie naar:
In dit kleine afwisselende bos zitten
leuke vogelsoorten zoals de boomkle-
ver, de boomkruiper en de kleine bon-
te specht. Soms is in de weilanden er-
omheen een wulp te vinden. De Ru-
weeuwsels kunnen in het voorjaar erg
nat zijn. Zorg ervoor dat je waterdich-
te schoenen of laarzen draagt.
Controleer bij thuiskomst altijd goed
of je geen tekenbeet hebt opgelopen.
Wil je meewandelen met de vogel-
werkgroep? Dat kan! Je bent van harte
welkom.
Meer informatie bij Roy van der Vel-
den, coördinator. tel. 0615902603 of
mail
Schrijf mee
Schrijf mee en geef antwoord op de
vraag: Wanneer was u voor het laatst
‘een beetje dom’? ‘Natuurlijk wilt u slim
zijn. Slim wordt gekoppeld aan intelli-
gentie en succes. We kennen slimme
apparaten en technologie, slimme ste-
den, slimme oplossingen en ‘smart in-
dustries’. ….Een boek over domheid, is
dat nu wel slim? Bekijk het eens van
een andere kant. Door domheid te her-
kennen en te erkennen, denken we juist
dat de ontstane inzichten je laat naden-
ken over allerlei dagelijkse situaties.’
Schrijf mee aan het nieuwe boek van
Nuenenaar Boudewijn Raessens met
als titel ‘Een beetje dom’ welke eind
2018 verschijnt bij uitgever Business
Contact. De beste verhalen worden ge-
plaatst.
Hoe doe ik mee? Stuur uw antwoord
op de vraag: wanneer was u (of iemand
anders) voor het laatst een beetje dom?
naar
(max. 100
woorden).
Projectzangers gezocht voor
Allerzielenconcerten 2018
Op zaterdagavond 3 november zal Tom Suters uit Nuenen voor de vijfde
keer een groot Allerzielenconcert voor koor en orkest dirigeren in de Cle-
menskerk in Nuenen. Een tweede uitvoering zal op zondagmiddag 4 no-
vember plaatsvinden in Valkenswaard. Voor deze uitvoeringen worden ca.
80 koorzangers en -zangeressen gezocht.
Voorwaarde is wel dat je bereid bent
om op de repetities hard te werken en
thuis met behulp van de bladmuziek
en het verstrekte oefenmateriaal (mp3,
MIDI) en een CD met opnames de re-
petities voor te bereiden om deze effi-
ciënt te kunnen laten verlopen. Er kan
je eventueel gevraagd worden om een
stemtest te doen. De eisen voor deel-
name aan het Klein Koor zijn daarbij
hoger dan die voor het Groot Koor.
Werkwijze
Mensen kunnen altijd meer dan ze zelf
denken. Deelnemers aan de Allerzie-
lenconcerten worden dan ook bewust
uitgedaagd om het beste uit zich zelf te
halen door de keuze van de muziek en
de manier van werken. Alleen zo kan
er iets bijzonders en waardevols tot
stand komen zowel op artistiek als
persoonlijk vlak voor de deelnemers!
Er zijn slechts een beperkt aantal repe-
tities op een aantal zaterdagen in sep-
tember-oktober om zo de reguliere re-
petities van de deelnemers bij hun ei-
gen koren niet te verstoren. De
repetities worden op piano begeleid
door onze vaste vakkundige repetitor.
Ze verlopen in een open en vriend-
schappelijke atmosfeer waarin ieder-
een elkaar stimuleert en respecteert.
De meeste deelnemers ervaren na af-
loop van het project een gevoel van te-
vredenheid en trots, niet alleen over
het met zijn allen behaalde resultaat
maar ook (en misschien nog wel meer)
over wat ze zelf in die korte tijd hebben
geleerd en gepresteerd.
Wil je dit zelf eens ervaren, schrijf je
dan vóór 1 mei in voor het Allerzielen-
concert 2018!
De repetities vinden plaats op een aan-
tal zaterdagen in september-oktober
in Nuenen en Helmond. Iedereen met
koorervaring kan zich opgeven tot 1
mei via
, via een e-
mail naar
of telefo-
nisch via 06-54974744. De concerten
worden dit jaar begeleid door het Val-
kenswaards Kamerorkest. Ook hier-
voor worden ter ondersteuning nog
ervaren strijkers in alle groepen ge-
zocht evenals 2 trompettisten, 3 trom-
bonisten en een tubaspeler.
Er worden twee koren gevormd.
Een Groot Koor (ca. 60 zangers, kos-
ten € 75,-) dat een aantal werken met
orkest uitvoert en een Klein Koor (ca.
25 zangers, kosten € 40,-) dat een aan-
tal a capella koorwerken uitvoert. Doe
je aan beide koren mee bedragen de
kosten slechts € 100,-.
De Allerzielenconcerten onderschei-
den zich altijd door de keuze van min-
der bekende maar zeer toegankelijke en
sfeervolle klassieke muziek. De muziek
staat uiteraard veelal in het teken van
Allerzielen en de herdenking van de
overledenen. Dit jaar staat de barokmu-
ziek van Jan Dismas Zelenka (een tijd-
genoot van Bach uit Dresden) promi-
nent op het programma aangevuld met
muziek van de uit Letland afkomstige
componisten Cyrillus Kreek en Peteris
Vasks: muziek om van te smullen zowel
voor de uitvoerenden als de luisteraar!
Kan ik meedoen?
Zingen is leuk, goed (leren) zingen is
nog leuker en het zingen van bijzonde-
re klassieke koormuziek samen met
een orkest is een unieke ervaring! De
Allerzielenconcerten zijn bedoeld om
iedere koorzanger en -zangeres, onge-
acht leeftijd en muzikale achtergrond
de gelegenheid te bieden om dit zelf te
ervaren zonder dat je daar een half jaar
of nog langer wekelijks voor moet re-
peteren!
Door te streven naar een combinatie
van ervaren en minder ervaren deelne-
mers waarbij de eersten de laatsten
helpen om zich snel de muziek eigen te
maken, kan in principe iedereen die al
bij een koor zingt deelnemen.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook