week - page 5

Rond de Linde
Nr. 16
Donderdag 19 april 2018
60
Persoonlijke
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers
Aardappeleterssteegje 3, Nuenen
Tel. 040-7808000
COLOFON
ROND DE LINDE
verschijnt als weekblad,
op donderdag, in een oplage van 13.500
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.
ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
E-mail:
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.
REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail:
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur.
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.
Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn,
geven geen recht op schadevergoeding.
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van
rechten te worden aangeleverd.
© 2018
- “Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere
manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.”
DRUK:
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
BEZORGING
Telefoon 040-2831200
E-mail:
Ook voor verspreiding van folders.
Volg ons ook op:
Arrogant en schandelijk.....
John Jorritsma, sinds september 2016 burgemeester van Eindhoven, heeft
de dorpsraden Nederwetten en Gerwen en ook wijkraad Eeneind op de kof-
e uitgenodigd. Bij een kopje ko e praten over de mogelijke herindeling
van de gemeenten Eindhoven en Nuenen. Mooi toch dat Eindhovens burge-
meester Jorritsma in gesprek gaat met Eeneind, Gerwen en Nederwetten. Je
weet nooit waar het goed voor is. Praten mag altijd en samenwerken begint
met luisteren naar elkaar. Toen het Nuenense raadslid Ralf Stultiëns dit ter
ore kwam riep hij: arrogant en schandelijk!
Tekst en foto:
Cees van Keulen, Gerwen
Cees
Een vriend van mij uit Eindhoven wees
mij op die uitspraak van Stultiëns, ge-
publiceerd in het Eindhovens Dagblad.
Hij wilde weten wie die Ralf is, wat hij
zoal doet en of het klopt dat wethou-
der Martien Jansen zijn schoonvader
is? Nog een vraag: deed Ralf vorig jaar
ook mee aan de verkiezingen voor de
Tweede Kamer?Wat heen enweer zoe-
ken leverden de volgende feiten op.
Stultiëns is freelance journalist, raads-
lid voor W70 in de gemeente Nuenen
c.a. en hij wilde graag een Kamerzetel
veroveren met de partij Lokaal in de
Kamer (die partij kreeg 6858 stemmen
en Stultiëns 164, de kiesdeler voor een
Kamerzetel bedroeg ruim 70.000) en
die familieband klopt ook.
Arrogant en schandelijk dus, die uit-
nodiging van de Eindhovense burge-
meester. Dat vindt het Nuenense
raadslid Ralf Stultiëns. Ook zou Stulti-
ens beweerd hebben dat John Jorrits-
ma geen garantie kan geven dat de
wijkraad Eeneind en de dorpsraden
Gerwen en Nederwetten blijven
voortbestaan, mocht het over een
paar jaar daadwerkelijk tot een herin-
deling komen. Wie kan er wel een ga-
rantie geven? Ik heb geleerd dat resul-
taten uit het verleden geen garantie
bieden voor de toekomst. Wat in on-
dernemersland geldt, gaat zeker ook
op in de politiek: garantie tot aan de
voordeur…..
Aanstaande maandag gaat wijkraad
Eeneind met als voorzitter Igor Pau-
lussen koffiedrinken bij Jorritsma. En
de dorpsraden Gerwen en Nederwet-
ten willen ook wel op de uitnodiging
van de Eindhovense burgemeester
ingaan, maar wachten nog even. Het
wachten is op de nieuwe wethouders,
die samen met burgemeester Hou-
ben het college van burgemeester en
wethouders van onze gemeente gaan
vormen. Wie weet, misschien wordt
Ralf Stultiëns wel een van onze nieu-
we wethouders. Ben benieuwd wat
zijn reactie zal zijn op de uitnodiging
van de Eindhovense burgemeester
om een kopje koffie te komen drin-
ken. Arrogant en schandelijk? De
Eindhovense burgemeester John Jor-
ritsma is gewaarschuwd!
John Jorritsma,
burgemeester van Eindhoven
Het Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig geeft hier regelmatig
haar visie op de door de provincie geplande annexatie van Nue-
nen c.a. door Eindhoven:
‘Gedeputeerde Spierings zet Nuenen
c.a. bewust in de strafbank’
Bij haar bezoeken in het kader van de door de provincie geplande annexa-
tie van de gemeente Nuenen c.a. door Eindhoven, kreeg D66-gedeputeerde
Anne-Marie Spierings niet alleen de wind van voren, ze viel ook nog eens
door de mand. Ze slaagde er bij lange na niet in om aan de inwoners van
Nuenen, Gerwen en Nederwetten en de bewoners van het Eeneind duidelijk
te maken wat het voordeel is om de gemeente Nuenen c.a. te laten opgaan
in de gemeente Eindhoven.
Strafbankje
Ze kwam niet verder dan steeds maar
weer te zeggen dat de gemeente moet
worden opgeheven omdat het Nuenen-
se gemeentebestuur jarenlang niet heeft
gefunctioneerd, nu niet functioneert en
ook in de toekomst niet zal functione-
ren (!). Waarop zij haar blik op de toe-
komst baseert, wordt niet duidelijk.
Door tot vervelens toe te vertellen dat
het gemeentebestuur niet goed functio-
neert en zal functioneren en dat Nue-
nen c.a. echt een uitzondering is, sluit
mevrouw Spierings òf bewust de ogen
om geen andere gemeenten te ‘pakken’
òf zij heeft bewust Nuenen c.a. uitgeko-
zen om in het strafbankje te zetten.
Vincent van Gogh
Op de vraag wat nu eigenlijk het voor-
deel is voor de inwoners van samen-
voeging met Eindhoven kwam het ant-
woord: “Dan kan promotie van Vin-
cent van Gogh richting Den Haag
beter door een grotere gemeente Eind-
hoven worden aangepakt.”(!) Als dit
soort argumenten de doorslag moeten
geven om de inwoners te porren voor
het opgeven van de zelfstandigheid,
dan moet toch worden geconstateerd
dat zulke antwoorden van een intense
triestigheid zijn, die in ieder geval niet
hebben bijgedragen tot het enthou-
siast maken van de meerderheid van
de bevolking te kiezen voor inlijving
bij Eindhoven. D66-gedeputeerde
Spierings is zo ambitieus met haar an-
nexatiedrift, dat ze valide argumenten
van Nuenenaren om zelfstandig te blij-
ven, negeert. Nuenen c.a. wordt de
laatste jaren weer beter bestuurd, er is
inmiddels een nieuw gemeentebestuur
gekozen, de gemeentefinanciën zijn
weer op orde en veel hoofdpijndossiers
zijn opgeruimd. De samenwerking
tussen raad en burgemeester en wet-
houders gaat steeds beter. Dat blijkt uit
de vele raadsvoorstellen die vaak una-
niem worden aangenomen.
Annexatie is identiteitsroof
Annexatie is eigenlijk een vorm van
identiteitsroof. Verlies van identiteit is
een van de meest gehoorde zorgen op
de annexatieavonden. Iedereen voelt
de trots als je zelf een beslissing neemt,
vergeleken met wanneer iemand an-
ders over jou beslist. Nu beslissen onze
eigen volksvertegenwoordigers over
wat er in onze gemeente gebeurt. De
regie blijft lokaal, dat is een bron van
identiteit. In de gemeenteraad van
Eindhoven gaat het over stadse zaken.
Er is straks nauwelijks plaats meer
voor dorpse, Nuenense, onderwerpen.
Dat is verlies van identiteit.
Verborgen agenda
Wij zijn er als actiecomité van over-
tuigd: het gaat niet omNuenen c.a. Ze-
ker niet als een jaar geleden al door ge-
deputeerde Spierings is verkondigd
dat als Nuenen c.a. niet zelf voor Eind-
hoven kiest, zij Nuenen c.a. daartoe zal
verplichten. De gedeputeerde had tij-
dens haar bezoeken aan Nederwetten,
Gerwen en Nuenen een verborgen
agenda. Wij nodigen de gedeputeerde
uit om openheid van zaken te geven en
de werkelijke motieven te vertellen
waarom zij de gemeente Nuenen c.a.
dwingt de zelfstandigheid op te geven.
Als ze het zelf vertelt, hoeven wij het
niet in te vullen. En het maakt de com-
municatie een stuk makkelijker. Zie
voor meer informatie over de strijd te-
gen de annexatie van Nuenen c.a. door
Eindhoven de website van het actieco-
mité
Oproep
Herhalingsles
Reanimatie
Op dinsdagavond 24 april vindt de
laatste gelegenheid plaats van dit sei-
zoen om uw diploma Reanimatie &
AED te verlengen. Het is toch zonde
om uw diploma te laten verlopen? De
les duurt van 19.00 tot 23.00 uur.
Voor belangstellende organiseren wij
nog een complete cursus reanimatie
en AED-bediening op woensdagavond
16 mei van 19.00 tot 23.00 uur.
Onze locatie: Dorpshuis De Koppe-
laar, De Koppel 1, te Nederwetten.
Inschrijven:
of 06-5390 6863. Website:
ehbonuenen.nl
Save the date!
Reünie
Jongerenkoor
Jocanto Nuenen
Op vrijdag 15 juni zal in de avond een
reünie plaatsvinden voor alle oud-le-
den van Jocanto (het voormalige Jon-
gerenkoor Nuenen). Meer informatie
volgt t.z.t.
Kun je niet wachten en wil je persoon-
lijk bericht krijgen zodra er meer in-
formatie is, of heb je vragen? Stuur dan
een mailtje naar promoteam@jocanto.
nl of een brief naar Het Klooster (Park
1, 5671 GA Nuenen) t.n.v. Jongeren-
koor Jocanto. Vermeld in het bericht
in elk geval je naam en (e-mail)adres.
Hoe meer oud-leden komen, hoe ge-
zelliger we het kunnen maken, dus
zegt het voort!
Neil Diamond
Tribute
& Afterparty
Kom gezellig dansen tijdens de 70’s &
80’s Dance Party op 19 mei in Het
Klooster. De avond start met een live
optreden van Neil4Real.
Daarna begint de grote 70’s &/80’s
dance afterparty met DJ Lody. Hij
draait alles op vinyl, zoals het hoort.
Stap mee terug in de tijd en kom gezel-
lig dansen op 19 mei!
Kaarten zijn te koop voor slechts € 12,-
bij Het Klooster in Nuenen.
Installatie Dorpsraad Gerwen
Tijdens openbare
vergadering
Burgemeester Houben van de Ge-
meente Nuenen c.a. zal dinsdag-
avond 24 april de nieuw gekozen
Dorpsraad van Gerwen o cieel in-
stalleren, nadat eerst afscheidwordt
genomen van de oude raadsleden.
Tijdens deze avond is er volop gele-
genheid om kennis te maken met de
nieuwe gezichten van de Dorpsraad
en kunt u bij ze terecht met uw vra-
gen, suggesties, voorstellen etc.
Hebt u een dringende zaak die deze
avond zeker behandeld moet worden?
Hiervoor kunt u uw aanvraag indie-
nen via
-
wen. Kijkt u even op onze site voor de
agenda!
We heten graag iedereen van harte
welkom in Gemeenschapshuis D’n
Heuvel, Heuvel 11 te Gerwen, aan-
vang 20.00 uur. Tot 24 april!
Bruisend de lente in bij ‘De Walburg’ tuinen
Thema ‘Van en naar Nuenen'
De jaarlijkse lentedagen bij‘DeWalburg’komen er weer aan!Wie verlangt er
niet naar de omwenteling van grijs, koud en kaal naar kleur, warm en vol?
Jacqueline Bedaux - Nas, Hay Bedaux en hun team van vrijwilligers maken
er in het weekend van 21 en 22 april een feestje van. Iedereen is welkom om
de natuur, tuin en de lente te komen beleven. Van 11.00 tot 17.00 uur kun je
kijken, luisteren en proeven. Noteer deze data maar in je agenda!
Vanuit het idee dat de aarde wonde-
ren voortbrengt staan deze dagen dit
jaar in het teken van de creativiteit.
Van hovenier tot kunstenaar, van
dichter tot traiteur; er komt gepassio-
neerd bezoek in de Walburg Tuinen
en de aarde is de inspiratiebron. ‘Van
en naar Nuenen’ is de titel van dit len-
tefeest op deze bijzondere plek vol rij-
ke historie, waar tijdens deze dagen
bijzondere projecten, verhalen, lek-
kernijen en poëzie te bewonderen zijn
van: Elvira Wersche, Leo Mesman,
Fons Linders Tuinmeesters, Glasate-
lier Lichtinzicht, Hans Sanders
(Hebs), Rianne Burgmans, Michel
Cooijmans, Marie-Jeanne Havers
(‘De Bosfreule’), Vrouwencentrum
‘De Vlinder’, heemkundekring ‘De
Drijehornick’, Dorothé Tielen en Nan-
nie van den Eijnden.
Opvallend is dat de poorten van de
Walburg Tuinen meer dan ooit open
staan. De ingang is verplaatst en
wordt duidelijker aangegeven, de par-
keerplaats is uitgebreid. Een wande-
ling door dit stukje paradijs aan Boord
is meer dan de moeite waard. “Nue-
nen hoort bij deze plek, het zijn de
mensen die in- en uitvliegen. Zo zijn
we op het thema voor deze lenteda-
gen gekomen” vertelt Jacqueline. Ze
realiseert zich hoe bijzonder ‘De Wal-
burg’ is. “Hoe kan op één plek zoveel
samenkomen?” vraagt Jacqueline zich
verwonderd af. “De tuin is niet alleen
om naar te kijken. Natuur, cultuur en
historie komen samen, de tuin geeft
leven en is bedoeld om te beleven.
Nog niet zo lang geleden is hier bij het
omspitten van de tuin een bronzen
bijl gevonden van zo’n 3100 jaar oud.
Van mijn schoonzoon, die geschiede-
nisleraar is, heb ik een middeleeuwse
put gekregen. Ik vind het zó mooi hoe
alles op elkaar aansluit en nieuwe
waarde aan deze tuin wordt toege-
voegd” vervolgt ze. “Ik ben me ervan
bewust dat ik deel uitmaak van de ge-
schiedenis van deze plek. Hier heeft
een Klooster gestaan waar melaatsen
werden verzorgd en ‘De Kapperdoes'
was een bordeel. Wij zijn deel van het
verhaal en als ik alleen naar de econo-
mische drijfveer had gekeken, zou de-
ze tuin al lang niet meer hebben be-
staan. Dankzij de bezoekers en de
vrijwilligers is deze plek in tact geble-
ven. We hebben het dubbele aantal
mensen nodig dan we momenteel
hebben om deze zeldzame tuin te on-
derhouden”. De tuin voorziet in deze
tijd van verstedelijking in de behoefte
van mensen aan de rust en stilte van
de natuur. Steeds meer mensen heb-
ben de afgelopen jaren de weg naar de
tuin gevonden.
Kom bruisen en genieten van de ver-
halen van Nuenense mensen en deze
unieke tuin vol historie. Het program-
ma vind je op de website.
Zaterdag en zondag 21/22 april ‘De
Lentedagen’. Entree: € 5,00 per per-
soon inclusief koffie/thee. De Wal-
burg Tuinen en Hoveniers. Boord 64,
5674 NE Nuenen, telefoon: 040 - 244
96 82. email:
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook