week - page 4

Rond de Linde
Nr. 16
Donderdag 19 april 2018
60
Het buitenspeelseizoen is begonnen
Speeltuin De Kievit o cieel
geopend door jeugdburgemeester
Door Caroline van Nes
Veel kinderen en hun ouders zaten er al lang op te wachten: afgelopen zon-
dag ging eindelijk Speeltuin De Kievit weer open! Vanaf nu kan er weer naar
hartenlust gespeeld worden op de woensdag- en vrijdagmiddag, in het
weekend en in de vakanties.
De opening werd feestelijk ingeluid
door het Showkorps O&V Nuenen en
het lint officieel doorgeknipt door
jeugdburgemeester Lynn Gevers. De
toegang was zoals altijd gratis op de
openingsdag en veel mensen gingen
meteen een abonnement kopen voor
het hele seizoen. Ondanks dat de zon
zich wat minder liet zien dan ver-
wacht, vonden ook de ijsjes weer gretig
aftrek en er stond steeds een rij voor de
ballonnenman. Een enkeling waagde
zich zelfs al in het zwembad. Naarmate
de middag vorderde werd het steeds
drukker, het belooft weer een mooi
speelseizoen te worden in De Kievit.
Win ‘Shoppen’
inWinkelcentrum
Heuvel in
Eindhoven
Honderden waardecheques
Speel tot en met 29 april mee op de
speelautomaten en win waardeche-
ques van Winkelcentrum Heuvel ter
waarde van € 50,-! U ontvangt dan te-
vens een actielot waarmee u tijdens de
winnaarsavond kans maakt op één van
de twee waardecheques van € 500,- of
de hoofdprijs: een waardecheque van
maar liefst € 1.500,-! welke wij uitrei-
ken op maandag 30 april tijdens onze
speciale winnaarsavond.
Winkelcentrum Heuvel
Een dagje winkelen in Eindhoven be-
gint op de Heuvel. In het hart van dé
technology- en designstad vindt u het
grootste overdekte winkelcentrum van
Eindhoven, Heuvel Eindhoven. Uitste-
kend bereikbaar met openbaar vervoer
en met een ruime luxe parkeergele-
genheid direct onder het winkelcen-
trum. Met meer dan 80 fashion en life-
style winkels, restaurants en ruimte
voor entertainment vindt u altijd wat u
zoekt in de Heuvel.
Hoe kunt u deze prachtige prijs
winnen?
De Mystery Jackpot valt willekeurig als
extra prijs op één van de speelautoma-
ten en is onafhankelijk van inworp of
winnende combinatie. Waardeche-
ques zijn alleen in te wisselen bij de
deelnemende winkels van Winkelcen-
trum Heuvel. Gaat u shoppen in Win-
kelcentrum Heuvel?
Over Holland Casino
Holland Casino brengt het spannend-
ste spel, altijd gastvrij en betrokken.
Jaarlijks bezoeken circa 5,8 miljoen
gasten één van de veertien vestigingen
van Holland Casino. Een uniek aanbod
van spel in een veilige en betrouwbare
omgeving staat centraal. Holland Casi-
no is wereldwijd toonaangevend op
het gebied van veilig en verantwoord
spelen. In samenwerking met versla-
vingszorg heeft Holland Casino het
Preventiebeleid Kansspelen ontwik-
keld. Het kansspelaanbod van Holland
Casino staat onder extern toezicht van
het NMi en de Kansspelautoriteit. De
speelautomaten in Holland Casino
hebben gemiddeld een uitkeringsper-
centage van ongeveer 92% (de wettelij-
ke norm is 80%). Bij een tafelspel als
Roulette kan dit oplopen tot 97,3%.
Meer informatie is beschikbaar op de
website of volg Holland Casino Eind-
hoven op Facebook.
Stop de stad in uw hart!
Nuenen, ga snel aan de slag met Eindhoven, zorg dat je de eerste van de omringende ge-
meenten bent die in de stuurhut komt te zitten van de vernieuwede Meanport-Brainport
Centrumstad.
Profiteer uitputtend van de lobbylijnen naar Brussel, Den Haag, Provincie, gezaghebben-
de bedrijven, kennisinstellingen en de bundeling van kennis en kunde binnen de nieuwe
gemeente.
Snel aan de slagmet Eindhoven is voor de korte en lange termijn de beste borging van on-
ze sociale cohesie.
Rond 2013-2014 startte het kabinet met het decentralisatie beleid. Populair gezegd, taken
naar gemeenten duwen met onvoldoende bijbehorend geld! Citaat VNG (Vereniging Ne-
derlandse gemeenten) “Er dreigt een gat van 6 miljard in de begrotingen van gemeenten.
Ook nieuwe taken zoals werk, ouderen zorg, gehandicapten zorg, jeugdzorg etc. komen
met minder budget naar gemeenten,” einde citaat VNG. Om de kwaliteit en continuïteit
van deze taken te waarborgen adviseerde het kabinet om sterke, grotere gemeenten te
maken. Vanuit de visie ‘jemoet groot zijn omexcellent klein te kunnen zijn!’ Maatschappe-
lijk zagen we die bestuurlijke bewegingen al in het basisonderwijs. Maar zie ook Fontys
(+/- 370 mlj.), Summa College(+/- 130 mlj) door bestuurlijke fusies kunnen deze instituten
vele kleine opleidingen en onderwijseenheden veilig stellen voor onze regio.
De voornoemde decentralisatie van taken zet zich voort.
Mijn stelling is dat ook Nuenen te kleinschalig is omadequaat antwoord te kunnen geven
op de gevolgen van dit, voortdurend, decentralisatieproces.
Ja, wat doe je dan? Niets! Zoals Groen Links, D66 , SP onder aanvoering vanW70.
Onder ‘nietswillen’ schaar ik ook hendie zeggenop termijnwel iets tewillen inzake schaal-
vergroting maar dan gelijktijdig met anderen. En dan te starten met gemeenten die ook
niets willen en Eindhoven zelfs uitsluiten. Hun toekomstvisie lijkt het conserveren van het
verleden te zijn.
Zo neem je voor de korte en lange termijn, bewust risico’s…o.a.
-minder facilitering van verenigingen. Het fundament van onze sociale cohesie.
-slechtere ouderen zorg, jeugdzorg, ..zegmaar alles wat WMO gerelateerd is.
-extra facilitering van b.v. een Nederwettens schooltje van 50 leerlingen, rekening hou-
dend met gelijkberechtiging van scholen in het centrum van Nuenen, komt fors onder
druk te staan.
-minder geld voor armoedebestrijding.
-nauwelijks geld voor demega opgaven omons dorp te verduurzamen. (zie Groninger be-
sluit van het kabinet.
-minder geld voor flank financiering van sociale woningbouw. En uitbreiding van groen.
Velen zullen zeggen, jamaar we gaan nógmeer samenwerken.
In eenwirwar van samenwerkingsverbandenweet de burger niet meer waar welke beslui-
ten vallen.
‘De democratische controle van gemeenteraden komt dan op afstand te staan.’
(Tekst regeerakkoord 2017-2021 pagina 7) Ik kan het niet strakker zeggen.
WimMetsemakers, Prunuslaan 5, Nuenen
Nuenen een unieke mislukking. Vluchtelingen. Helaas! Hoe bitter valt het scheiden van
zijn land, waar alles loopt verloren! Broer Peter. De liefde tot zijn land is ieder aangeboren.
Badeloch. Verdelgde stad, wij gaan, en komen nimmer weer. Gysbreght. Vaarwel, mijn Am-
sterland, verwacht een’ andren heer. (slotregels uit Gysbreght van Aemstel)
Hier aan moest ik denken na afloop van de informatie avond 11 april in Het Klooster. Ik kan
mij nog voorstellen dat een zelfstandige gemeente besluit samen te gaan met een andere
gemeente om er beide voordeel aan te hebben. Maar dat een gemeente zich zo gedwee uit
haar prachtige huis omgeven door grote landerijen laat zetten zonder daar zelf iets noe-
menswaardigs voor terug te krijgen, vind ik onbegrijpelijk. Maar dat is nog niet het meest
bedroevende. Ronduit beschamend is het dat men zich, zonder uit gevoel voor eigen waar-
de geboren verzet, gewoon uit zijn eigen huis laat zetten, de motivering van de Provincie als
uitzettende instantie niet als grove belediging krachtig verwerpt en tot overmaat van ramp
onnozel met het spelletje meedoet om schriftelijk te vragen dat de nieuwe eigenaar van het
mooie huis toch voorzichtig met de kostbare meubeltjes zal om gaan. (Lees het commen-
taar van mr. Frank Soutendijk in Rond de Linde nr. 15 en de ogen, mochten ze nog dicht zit-
ten, zullen wel open gaan! Ik ga ervan uit dat mevr. Scholder het als politicus wel met Sou-
tendijk eens zal zijn). De gedeputeerde mevr. Spierings had zich geen betere avond kunnen
wensen. Begrijpelijk dat ze de aanwezigen dan ook na afloop hartelijk dankte. Ze zou alles
wat er gezegd is goed laten vastleggen en waar ze helaas geen positieve reactie op kon ge-
ven zou daarvoor een passende verklaring worden aangereikt. Ze kon de hele avond onge-
stoord steeds dezelfde argumentatie geven waarom Nuenen het beheer over het mooie ei-
gen huis aan Eindhoven moest overdragen. Een argumentatie die mij in elk geval als een
grove belediging in de oren klonk, omdat het inhield dat Nuenen ook in de toekomst niet in
staat was haar opdracht als gemeente te kunnen uit voeren. Harder kun je iemand niet tref-
fen. Iemand kan in het verleden gefaald hebben, op dit moment niet afdoend slagen
maar…naar de toekomst toe onbekwaam blijven, dat is wel de genadeslag. De aanwezige
toehoorders werden er echter niet beduusd van. Toen ikmevr. Spierings na afloop vroegwat
zij van het rapport, onlangs opgesteld door Pröppers&Partners en waarvan de conclusie is
dat de bestuurskracht van Nuenen voldoende is en ook in de toekomst voldoende zal zijn en
dat Nuenen niet met Eindhoven moet worden samengevoegd, werd deze conclusie afge-
daan als ongegrond en komend op de laatste bladzijde van het rapport alsof het niet nor-
maal is dat een conclusie pas na afloop van een onderzoek wordt opgesteld. Neen, dan be-
sturen onder regie van de burgemeester van Eindhoven die publiekelijk verklaart dat de tijd
rijp is voor een grootschalige herindeling, waarbij er in Zuidoost-Brabant slechts plaats is
voor drie gemeenten Eindhoven, Helmond en een Kempen-gemeente. Let wel de tijd is er rijp
voor! Als dat zo zou zijn, is het zeer onverstandig met herindeling op kleine schaal door te
gaan. Wat vindt mevr. Spierings van de visie van Eindhovens burgemeester? Haar antwoord
aan mij: een persoonlijke opvatting van Jorritsma waar zij geen oordeel over heeft. Mijn
conclusie van de informatieavond: een komedie als het niet zo diep droevigwas dat Nuenen
zich zo laat wegzetten als enige gemeente waarvan ook in de toekomst geen goed bestuur
verwacht mag worden. Nuenen behoort in de ogen vanmevr. Spierings zelfs niet bij de 43%
van de Nederlandse gemeentes die de kwalificatie ‘gebrekkige bestuurskracht’ verdienen.
Op de vraag of bij al deze gemeentes dan ook een fusie of annexatie te verwachten is, rea-
geerde mevr. Spierings met: ‘Nuenen vertoont structurele symptomen’. Daarmee geeft zij de
stelling weer waarop het voornemen van de Provincie berust Nuenen haar zelfstandigheid
te ontnemen. Bestuurlijk is Nuenen afgeschreven. Zou de reactie van Nuenen in het alge-
meen (burgemeester, wethouders, raadsleden, ambtenaren, politieke partijen en ambtelo-
ze burgers) even beschamend zijn als die van de aanwezigen op de informatie avond?
Wordt door niemand de stelling vanmevr. Spierings als een zware belediging ervaren? Is
de enige gemeentemet structureel onvoldoende bestuurskracht zoals mevr. Spierings pu-
bliekelijk zonder gedegen onderbouwing durft te beweren?
Dr. Ton Verstege Prunuslaan 4 Nuenen
L O N e x i t !
Na de overgang van Ons Net naar KPN ontvangen wij de Nuenense omroep LON niet
meer. Telefoon-protesten bij Ons Net resp. de KPN leveren niets op, zelfs geen tipje . . .
Opmerkelijk dat de Coöperatie ons de eerste keer dat die iets wezenlijks voor de gehele be-
volking had kunnen doen in de steek heeft gelaten.
Joop Geevers, Dennenlaan 8, Nuenen
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden
met naam en adres van de inzenders.
Uit de inzendingmoet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht omde ingezonden brieven in te korten.
Ingezonden brieven
Quilt Tentoonstelling
Quilts maken voor tehuizen in Oost-Europa gebeurt al achttien jaar door
een groep dames in Nuenen. Het is vrijwilligerswerk en het is de bedoeling
om de door hen gemaakte quilts weg te geven aan goede doelen, vooral in
Oost-Europa.
Om samen quilts te maken komt de
groep ca. 8 keer per jaar op een zater-
dag bij elkaar in de Regenboog in Nue-
nen. Deze Regenbooggroep wordt ge-
coördineerd door Geke Weerman.
Per zaterdag naait ze met een groep
van ca. 25 naaisters en quiltsters. De
groep vindt het leuk om quilts te ma-
ken en ook om elkaar te ontmoeten
Belangstelling? Iedereen is welkom
om voor kortere of langere tijd mee te
doen. Ook als er maandelijks wordt
gequilt in de Regenboog mogen be-
langstellenden de quiltsters op de vin-
gers komen kijken!
Vorig jaar is er geen tentoonstelling
geweest omdat er werd verbouwd in
de Regenboog. Een hele verrassing zal
het zijn om te zien hoe de nieuwe
ruimte gebruikt kan worden voor de-
ze tentoonstelling.
Het resultaat van afgelopen seizoen
mag er zijn: ca. 80 quilts voor éénper-
soons bedden. De quilts van de laatste
twee jaar gaan na deze tentoonstelling
direct op transport. Ze worden dit jaar
door StichtingWereldhuis uit Eindho-
ven weggebracht naar Polen. Deze
stichting heeft een stedencontact met
Bialystok in Polen. In dat tehuis wordt
gezorgd voor jongeren. Als zij 18 jaar
worden moeten ze het tehuis verlaten.
Zij krijgen dan een eigen quilt mee
naar hun nieuwe woonplek.
Voordat de quilts vervoerd worden
naar hun bestemming kunnen ze be-
zichtigd worden. Er is een tentoon-
stelling op zaterdag 21 april 2018 in de
Regenboog, Sportlaan 5, 5671 GR
Nuenen van 12.00 tot 17.00 uur. En-
tree € 1,00 per persoon.
Je kunt de quilts niet alleen bekijken
maar er is ook gelegenheid tot kopen.
De groep heeft geld nodig om materi-
alen voor de quilts aan te schaffen en
er is geld nodig voor het huren van
een opslagruimte.
Daarnaast zijn er kussens, pannenlap-
pen, tassen, speelgoed, wandquilts en
andere kleine artikelen te koop.
Na de tentoonstelling komt de groep
op zaterdag 16 juni om 10.00 uur weer
bij elkaar in de Regenboog om aan
nieuwe quilts te werken. Dan zullen
veel kleine restlapjes verwerkt wor-
den.Die dag wordt een scrappy-day.
Interesse ommee te doen met het pro-
ject? Kom dan naar de tentoonstelling
of neem contact op met Geke Weer-
man,
, 040-
283 7169.
St. Leergeld en
de Rabobank
Clubkascampagne
Stem op
St. Leergeld
Wat doet St. Leergeld
St. Leergeld helpt Kinderen van 4 tot
18 jaar die in gezinnen met een inko-
men op bijstandsniveau opgroeien.
Zij dreigen sociaal geïsoleerd te ra-
ken omdat de kosten van een school-
reisje of het lidmaatschap van een
sportvereniging onoverkomelijke fi-
nanciële hindernissen zijn. Daar is St.
Leergeld voor.
St. Leergeld wil dat kinderen weer
meedoen. Kinderen gaan mee op
schoolreis, gaan sporten of krijgen
muziekles. Ook kunnen we vaak een
(tweedehands) fiets of computer rege-
len als een kind die niet heeft. Alle-
maal normale levensbehoeften, waar-
door kinderen zich kunnen ontplooi-
en, ontwikkelen en meetellen. Maar
niet alle kinderen kunnen meedoen.
En daarvoor is St. Leergeld.
Dus stem op St. Leergeld, hoe meer
stemmen, hoe meer kinderen wij kun-
nen helpen.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...16
Powered by FlippingBook