week - page 2

Rond de Linde
Nr. 16
Donderdag 19 april 2018
60
De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via
of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
Van/voor de Gemeente
Ge
GEMEENTENUENEN, GERWENENNEDERWETTEN | GEMEENTEHUIS: JANVANSCHIJNVELTLAAN2 | POSTBUS10.000 | 5670GANUENEN | T040-2631631 | F040-2833165
bestemmingsplan dat aan alle huidige eisen voldoet. Het bestem-
mingsplan kent voornamelijk een conserverend karakter. Dit bete-
kent dat er nauwelijks nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden ge-
maakt in dit bestemmingsplan. Uitzondering is de realisatie van 6
woningen verspreid in het plangebied. Verder is de visie op bedrij-
venterreinen verwerkt in het bestemmingsplan.
Plangebied
Het bestemmingsplan gaat over het zuidelijk en oostelijk deel van
de kern Nuenen en omvat globaal het gebied ten zuiden en oosten
van het centrum van Nuenen. Het betreft het woongebied ten oos-
ten van de Smits van Oyenlaan tot aan Oude Landen, ten zuiden
van de Europlaan en ten westen van de Smits van Oyenlaan tot aan
het gemeentehuis. Ook het bedrijventerrein Berkenbosch (Pinckart/
Duivendijk) ligt in het plangebied.
Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage tot en met 22 mei
2018 in het gemeentehuis en is te raadplegen via de landelijke site
.
U kunt tijdens deze periode zienswijze
indienen.
Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Lissevoort 10
Realiseren twee padelbanen
Van Duijnhovenlaan 8
Plaatsen hekwerk
De Tienden 21
Uitbreiden van bedrijfsruimte
Kerkstraat 24
Wijzigen gebruik vestigen kapperszaak
Gulberg 10
Plaatsen stikstofinstallatie
Beekstraat 48
Plaatsen overkapping
Beekstraat 45A
Plaatsen dakkapel
De Tienden 26B
Verbouwen opslag - kantoorunit
Laan door de Panakkers 10 t/m 20, Het plaatsen van gekozen opties
Middelste Dubbe 1 t/m 7 en
woningen Nieuwerwets Wonen
6 t/m 16, Dubbe Loop 6 t/m 12
en 11 t/m 19
Verleende omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Jhr Hugo van Berckellaan 1
Dakkapel voorzijde woning
Collse Heide 62
Oprichten kantoor met bedrijfspand
Klamperlaan 29
Aanbrengen dak- en buitenmuurisolatie
Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Nuenen c.a.
Van Goghloop 2 juni 2018
Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Schoutse Vennen 15
Stationaire Motorenshow 19-21 mei
Nuenen c.a.
Veldtoertocht Dak van Brabant 14 okt
Centrum van Nuenen
Mode Event Nuenen 22 apr
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum
Locatie
Omschrijving
10-04-2018 Ter Warden en Verkeersbesluit, instellen geslotenverklaring
Alvershool
nabij bouwlocatie GerwenZO!
09-04-2018 Nuenen c.a.
Ontwerpbestemmingsplan
“Nuenen Zuidoost”
09-04-2018 Nuenen c.a.
Straatnaamgeving
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale
gemeenteblad
(
)
is de officiële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via:
GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat
doen via het volgende e-mailadres:
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website:
CMD,
CENTRUMMAATSCHAPPELIJKE DEELNAME
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld,
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er inNuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt.
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!
Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail:
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.
AFVALWEETJE
In de maanden april enmei is de afvalinzameling
van de groene container één keer in de twee weken.
Vervolg op pagina 5
Gemeente
Nuenen
VERGADERING DORPSRAAD GERWEN
Op dinsdag 24 april 2018 om 20.00 uur bent u welkom bij de open-
bare vergadering van de Dorpsraad Gerwen in SSCA D’n Heuvel,
Heuvel 11 te Gerwen. Op de agenda staan onder andere het afscheid
van de vertrekkende dorpsraadleden en de installatie van de Dorps-
raad Gerwen 2018-2022 door burgemeester Houben. Verder staan
op de agenda de onderwerpen herindeling en de Werkgroep Leef-
baarheid Gerwen. U kunt uw vragen voor het vragen ‘half uurtje’
indienen via de website
19 APRIL INLOOPAVOND
Ontwerp bestemmingsplan Nuenen Zuidoost
Op 19 april tussen 18.30 tot 20.00 uur is er een inloopavond om het
ontwerp bestemmingsplan Nuenen Zuidoost in te zien en om vragen
te stellen. De bijeenkomst is in Het Klooster, Park 1 Nuenen. Er zijn
specialisten van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden.
Doel van het plan
De geldende bestemmingsplannen voor Nuenen Zuidoost zijn 10
jaar oud. Daarom moeten deze vervangen worden door een nieuw
VERGUNNINGEN
PERIODE 08-04-2018 EN 15-04-2018
In het digitale gemeenteblad
(
)
zijn de volgende
besluiten gepubliceerd:
Vakantiepark Gerwen
Op 8, 9 en 10 augustus gaan de kinderen een heus vakantiepark bouwen!
Samen met je groep werk je er naar toe dat er 10 augustus een echte vakan-
tiewoning staat. Dat wordt nog eens een leuke uitdaging!
In deze 12de editie van de Kinderva-
kantieweek gaan 120 kinderen en ruim
80 vrijwilligers met onder andere ha-
mers, spijkers, stoffen voor gordijntjes,
plantenbakjes etc. aan de slag om een
gezellige vakantiewoning te maken.
Het wordt een drukke, gezellige aange-
legenheidwaar iedereen zijn steentje
aan kan bijdragen.
De kinderen verzamelen zich op
woensdag 8 augustus bij de slagboom
voor de ingang van het Vakantiepark
Gerwen. Via de receptie gaan de kin-
deren naar hun eigen bouwwerk toe.
Natuurlijk zal de mascotte van ons va-
kantiepark zorgen voor een muzikale
start van de Kindervakantieweek.
De hele dag zijn de kinderen op het
terrein bezig met het werken aan hun
eigen vakantiewoning. Maar op een
vakantiepark is er natuurlijk ook ruim-
te voor ontspanning, dus de waterspel-
letjes zullen voor veel plezier gaan zor-
gen. Om 16.00 uur sluiten we dag één
gezamenlijk af.
Donderdag 9 augustus begint de dag
om 09.30 uur. In de ochtend zijn we al-
lemaal druk bezig met allerlei work-
shops. Na een stevige lunch zullen we
’s middags de omgeving eens nader
gaan ontdekken. Om 16.00 uur wordt
dag twee voor de jongste jeugd afge-
sloten met onze eigen mascotte en het
kindervakantieweekliedje.
Om 19.00 uur begint op het terrein
een leuke sportactiviteit. We gaan
weer beachvolleyballen! Iedereen van-
af twaalf jaar kan meedoen (dus ook
volwassenen!) in een team van vier
personen. Inschrijven kan per mail:
kindervakantieweekgerwen@gmail.
com.
Vrijdagochtend kunnen alle kinderen
en vrijwilligers even bijkomen. We be-
ginnen dan om 12.00 uur met een ge-
zamelijke activiteit. Daarna is er nog
tijd om een laatste hand te leggen aan
je eigen vakantiewoning. Ook deze dag
zal afgewisseld worden met timmeren
en aankleden van de vakantiewonin-
gen en leuke activiteiten die je samen
met je groep kunt doen. Om 19.00 uur
zal de opening van Vakantiepark Ger-
wen plaatsvinden. Alle ouders, opa’s,
oma’s en verdere familie en vrienden
zijn hierbij natuurlijk meer dan wel-
kom! We eindigen de dag met de in-
middels bekende feestavond voor jong
en oud.
Kom tijdens deze dagen gerust een
kijkje nemen op Vakantiepark Ger-
wen. De koffie staat klaar!
Wil je deze Kindervakantieweek niet
missen? Wacht dan niet te lang en en
schrijf je in via onze website www.
jeugdactiviteitengerwen.nl. Inschrij-
ven kan vanaf 12 april en vol is vol!
Ook vrijwilligers kunnen zich via onze
website inschrijven. Zonder vrijwilli-
gers is het voor ons onmogelijk om de
Kindervakantieweek te organiseren.
Dus papa’s, mama’s, opa’s, oma’s,
broers en zussen: schrijf je snel in. We
hebben jullie hulp heel hard nodig!
We zien je graag op Vakantiepark Gerwen!
1953-2018
65 jaar jong
Het was fantastisch, geweldig om mee te maken; op zaterdag 14 april kwa-
men 85 mannen en vrouwen, geboren in het jaar 1953, dit jaar dus 65 jaar
jong, en in Nuenen, Gerwen of Nederwetten op de lagere school gezeten, in
de Schutsherd in Gerwen bij elkaar.
Het was een weerzien met mensen die
elkaar in veel gevallen veertig of vijftig
jaar niet hadden gezien. De aanwezi-
gen kwamen uit alle windstreken; Am-
sterdam, Delft, Deventer, Rotterdam,
Lelystad, Hulst (Zeeuws Vlaanderen),
Hardegarijp (Friesland) en zelfs ook
uit België (Hechtelt) en Duitsland
(Bremen). Jammer dat twee deelne-
mers op het laatst moesten afmelden;
veel beterschap toegewenst Jeanne van
de Laar en Gerda Wesenbeek.
Natuurlijk kregen we wat we verdien-
den qua weersomstandigheden; een
stralende zon en een aangename tem-
peratuur. De Schutsherd begeleidde
het schieten op professionele wijze.
Winnaar werd Ad Smulders, die er
meteen een mooie hobby bij heeft. Ui-
teraard waren we blij met de aanwezig-
heid van meester Jan Keijzers en juf-
frouw Jo Slegers, die meteen werden
ingeschakeld bij het nakijken van de
kennis-kwis over (oud) Nuenen. Win-
naar van de kwis werd Gerrit Sweers.
Het was hartverwarmend om alleen
maar lachende gezichten te zien. Na
vijftig jaar was er een weerzien met al-
lemaal echte Nuenenaren die elkaar
veel te vertellen hadden; het ging om
elkaar en niet om wat men bereikt
had. Ook oude liefdes werden terug-
gezien en er werden heel veel oude
koeien uit de sloot gehaald. De mid-
dag werd afgesloten met een uitste-
kend verzorgde dinerbuffet, waarna
nog lang werd nagepraat.
We kijken terug op een zeer geslaagde
bijeenkomst van 65- en bijna 65-jari-
gen. Alle positieve geluiden op de dag
zelf en de vele reacties achteraf ver-
vullen de organisatoren (Leo van
Tien, Martje Jansen-van Grotel en
Hennie Merks) met trots.
De deelnemers werd gevraagd een fi-
nanciële bijdrage te leveren voor het
feest. Na het opmaken van de balans,
blijkt er een mooi bedrag over te zijn,
dat gedoneerd zal worden aan Speel-
tuin De Kievit in Nuenen.
Marskramer Nuenen
heropende de deuren
Na een afwezigheid van een aantal
maanden vanMarskramer in het cen-
trum van Nuenen, opende op woens-
dag 11 april de winkel aan Parkhof
14/16/18 opnieuw zijn deuren.
Het volledige assortiment van Mars-
kramer bestaat uit huishoudelijke arti-
kelen, woondecoratie, tuinmeubelen,
seizoensgebonden artikelen en nog
veel meer voor in en rondom het huis.
Dit zijn veelal ook producten van A-
merken. Tijdens de openingsweek kon
men de eerste 4 dagen profiteren van
een aantal spectaculaire openingsaan-
biedingen.
“Wij zijn reeds bekend met Marskra-
mer aangezien wij in Grave al een win-
kel hebben. Wij hebben service hoog
in het vaandel staan. Samen met onze
nieuwe medewerkers bieden wij u ook
dezelfde service als in ons filiaal in
Grave”, aldus Dennis Nibbeling, Fili-
aalmanager.
U bent van harte welkom in de ver-
nieuwde Marskramer. Kom een kijkje
nemen en profiteer van de spectaculai-
re aanbiedingen. Volg ons op Facebook
(Facebook.com/MarskramerNuenen)
of neem een kijkje op onze website
marskramernuenen.nl
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...16
Powered by FlippingBook