week - page 13

Rond de Linde
Nr. 16
Donderdag 19 april 2018
60
ACTIVITEITENAGENDA
Opgave activiteitenagenda via
onder vermelding van ‘activiteitenagenda’
Kerkberichten
Bernhardstraat 4 | Nuenen
040 284 1550 |
In samenwerking met Yarden
Afscheid nemen
begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.
Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast
geven bij de verwerking van uw verdriet.
Sigrid Hielkema-Tas RU en
Thijs van den Biggelaar RU
uitvaartverzorgers Nuenen c.a.
Maand april
WSV-wandeling
Zondag 09.00 uur, woensdag 19.00 uur
Gemeentehuis,
bij de fietsenstalling vijverzijde
Elke tweede zondag v.d. maand
14.00-17.00 uur Ierse sessies
Weverkeshof,
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen
Elke laatste zondag v.d. maand
20.30 uur De Liederentafel
café Schafrath Nuenen
Elke maandag
14.00-16.00 uur Hulp bij overstap
OnsNet naar KPN
Helpdesk SeniorWeb, Bibliotheek Nuenen
Elke dinsdag
13.00 uur Beweegroute in groepsverband
Fysiotherapie Kwiek, V. v. Goghstr.139, Nuenen
09.30-12.30 Foto expositie historische
boereninterieurs. Heemhuis, Papenvoort 15A
Elke woensdag
19.30-21.30
Foto expositie historische boereninterieurs
het Heemhuis van De Drijehornick,
Papenvoort 15A
t/m oktober
Elke tweede woensdag en
laatste zondag van de maand
13.30-17.00 uur Van Goghkerkje open
Papenvoort Nuenen
Donderdag 19 april
17.00-18.30 uur Open huis Basisschool
De Mijlpaal. Brabantring 1, Nuenen
20.00 uur Lezing Wim v. Kreij over bisschop
Bekkers. Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3.
Vrijdag 20 april
13.30-16.00 uur Lezing over symbolen
door Pieternel Egberts-Hermens
Bio-Kracht Parkstraat 3F Nuenen
Zaterdag 21 april en zondag 22 april
11.00-17.00 uur Lentedagen
De Walburgtuinen, Boord 64
Zaterdag 21 april
12.00-17.00 uur Quilttentoonstelling
De Regenboog, Sportlaan 5 in Nuenen
Zaterdag 21 t/m donderdag 26 april
14.00-17.00 uur 30 jaar vormingswerk in
Nuenen. Op maandag, dinsdag en
donderdag ook van 20.00-22.00 uur.
Het Heemhuis, Papenvoort 15a
Zaterdag 21 april
20.00 uur Quartier Fou door Het Lichtstad
Revue Theater. Het Klooster
20.00 uur Country Dance Party met Country-
DJ Henk. Dorpshuis, Grotenhof 2 Lieshout
Zondag 22 april
08.00 uur Vogelwandeling IVN Laarbeek
Boerderij de Biezen 5
10.00-14.00 uur Rondje Nuenen West
start/finish in Nuenen West
Zondag 22 april
10.00 uur Prinsjes-& prinsesjesdag
Dorpsboerderij Weverkeshof
12.00 tot 17.00 uur Mode Event Nuenen
Centrum van Nuenen
Zondag 22 april
14.00 uur Cultuur Overdag: lezing Olga
Franssen over J.S. Bach. V. Goghkerkje
14.30-16.30 uur Optreden ´de Molshoop´
Gasterij Jo van Dijkhof
Maandag 23 april
14.00-16.00 uur PVGE Presentatie gezond
bewegen en nordic walking. Het Kwetternest
Maandagavond wandeling de Ruweelsels
19.00 uur vertrek met fiets bij Het Klooster
Dinsdag 24 april
20.00 uur Installatie dorpsraad Gerwen
Gemeenschapshuis d’n Heuvel
Woensdag 25 april
17.30-20.30 uur Goede doelenmarkt
Nuenens College. Sportlaan 8, Nuenen
20.00 uur Zangavond Sytze de Vries
De Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen
Donderdag 26 april
09.30 uur schuif eens aan tafel bij….
John van de Griendt
KBO Klooster Nuenen
Donderdag 26 april &
Vrijdag 27 april
Koningsnacht/Koningsdag
zie programma middenvel
in het centrum Nuenen
Vrijdag 27 april
11.00 uur de Bavaria Kings & Queens run
Lieshout
13.00-15.00 uur Gezellige hollandse
Koningsdagbrunch. Gasterij Jo van Dijkhof
Vrijdag 27 april
14.00-16.00 uur PVGE Presentatie gezond
bewegen en nordic walking
Het Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 10
Zaterdag 28 april
10.00-12.30 uur Sam’s Kledingaktie
plein H. Clemenskerk Park 55 Nuenen
20.15 uur 5e editie Celtic Night Nuenen
Het Klooster
Zondag 29 april
20.00 uur Liederentafel
Café Schafrath
Maandag 30 april
20.00 uur Gipsyjazz
‘Paulus Schäfer invites…...
Accordeonist Dominique Paats’
café de Stam Gerwen
30 april t/m 6 mei
Collecte Drumfanfare Jong Leven Gerwen
Dinsdag 1 mei
19.30-21.30 uur Donateursactie
@ Gerwen en Nederwetten
Zaterdag 5 mei
11.30 uur Doorkomst Freedom Ride
vanuit Son via Hooidonk-Eikelkampen-Broekdijk-
Berg-Park-Parkstraat-Europalaan-Geldropsedijk-
Meierijlaan-Opwettenseweg richting Eindh.
Zaterdag 5 mei
20.00 uur Cultuur Overdag:
Gerard van Maasakkers
Het Klooster
“toi toi toi”…
Na een veel bewogen leven met veel humor en vervuld
van mooie herinneringen, delen wij u mede dat van
ons is heengegaan
Ligoor Swinkels
in de leeftijd van 88 jaar
echtgenoot van
Annie Kuijpers
levenspartner van
Riekie de Rooij-van de Kimmenade
voorheen gehuwd met
Jan de Rooij
Margreet
Etiënne en Nicole, Navy
Fabian en Renate
Juliën en Kiki
Hanke en Ralph
Amber
Myrthe
Lian en Luuk
Robin en Lianne
Guido en Indra
Christian en Nancy
Chantal en Gertjan
Pero en Stella
Camiel
Ruben
Maurice en Ana Clara
Philippe
René
Dominique
Fleur
Bibi
Correspondentieadres
Parkstraat 50
5671 GH Nuenen
U kunt persoonlijk afscheid nemen van Ligoor op donderdag
19 april tussen 19.00 en 20.00 uur bij Monuta Magis,
Warandelaan 62 te Helmond.
De afscheidsbijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 20 april
om 9.30 uur bij crematorium Berkendonk,
Meanderlaan 1 te Helmond.
“toi toi toi”…
Na een v el bewogen lev n met veel humor en vervuld
van mooie h n ring n, delen wij u mede dat van
ons is h engegaan
Ligoor Swinkels
in de leeftijd van 88 jaar
chtgenoot va
Annie Kuijpers
levenspartner van
Riekie de Rooij-van de Kimmenade
voorh en gehuwd met
Jan de Rooij
Margreet
Etië ne en Nicole, Navy
Fabian en Renate
Juliën en Kiki
Ha ke en Ralph
Amber
Myrthe
Lian en Luuk
Robin e Lianne
Guido en Indra
Christian e Nancy
Chantal en Gertjan
Pero n Stella
Camiel
Ruben
Maurice en An Clara
Philippe
René
Dominique
Fleur
Bibi
Correspondentieadres
Parkstraat 50
5671 GH Nuenen
U kunt persoonlijk afsch id nemen van Ligoor op donderdag
19 april tussen 19.00 en 20.00 uur bij Monuta Magis,
War ndelaan 62 te Helmond.
De afscheidsbijeenkomst z l plaatsvinden op vrijdag 20 april
om 9.30 uu bij crematorium Berkendonk,
M anderlaan 1 te Helmond.
“toi toi toi”…
Na een veel b wogen leven m t ve l humor en vervuld
van mooie herinneri gen, d len wij u mede dat van
ons is heeng gaan
Ligoor Swinkels
in de leeftijd van 88 jaar
echtgenoot van
Annie Kuijpers
levenspartner van
Riekie de Rooij-van de Kimmenade
voorheen gehuwd met
Jan de Rooij
Margreet
Etiënne en Nicole, Navy
Fabian en Renate
Juliën en Kiki
Hanke en Ralph
Amber
Myrthe
Lian en Luuk
Robin en Lia ne
Guido en Indra
Christian en Na cy
Chantal en Gertjan
Pero en St lla
Camiel
Ruben
Maurice en Ana Clara
Philippe
René
Dominique
Fleur
Bibi
Correspondentieadres
Parkstraat 50
5671 GH Nuenen
U kunt persoonlijk afscheid n men va Ligoor op donderdag
19 april tussen 19.00 en 20.00 uur bij Monuta Magis,
Warandelaan 62 te Helmond.
De afscheidsbijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 20 april
om 9.30 uur bij crematorium Berkendonk,
Meanderlaan 1 te Helmond.
“toi toi toi”…
Naeenveelbewogen levenmet veelhumorenvervuld
vanmooieherinneringen,delenwijumededatvan
ons isheengegaan
Ligoor Swinkels
inde leeftijd van88 jaar
echtgenoot van
Annie Kuijpers
levenspartnervan
Riekie de Rooij-van de Kimmenade
voorheengehuwdmet
Jan de Rooij
Margreet
EtiënneenNicole,Navy
FabianenRenate
JuliënenKiki
HankeenRalph
Amber
Myrthe
Lianen Luuk
Robinen Lianne
Guidoen Indra
“toi toi toi”…
Naeenveelbewogen levenmet veelhumorenvervuld
vanmooieherinneringen,delenwijumededatvan
ons isheengegaan
Ligoor Swinkels
inde leeftijd van88 jaar
echtgenoot van
Annie Kuijpers
levenspartnervan
Riekie de Rooij-van de Kimmenade
voorheengehuwdmet
Jan de Rooij
Margreet
EtiënneenNicole,Navy
FabianenRenate
JuliënenKiki
HankeenRalph
Amber
Myrthe
Lianen Luuk
Robinen Lianne
Guidoen Indra
ChristianenNancy
ChantalenGertjan
PeroenStella
Camiel
Ruben
MauriceenAnaClara
Philippe
René
Dominique
Fleur
Bibi
Correspondentieadres
Parkstraat50
5671GH Nuenen
Ukuntpersoonlijkafscheidnemen van Ligooropdonderdag
19apriltussen19.00en20.00uurbijMo utaMagis,
Warandelaan62 teHelmond.
Deafscheidsbijeenkomst zalplaatsvindenopvrijdag20april
om9.30uurbijcrematoriumBerkendonk,
Meanderlaan1 teHelmond.
Christian Science
Christian Science, de Christelijke We-
tenschap, werd in 1866 ontdekt door
Mary Baker Eddy. Haar enige leerboek
was de Bijbel. Zij gaf de volledige uitleg
van haar ontdekking en de toepassing
er van in haar boek Wetenschap en
Gezondheid met Sleutel tot de Heilige
Schrift. De dienst van zondag heeft als
onderwerp: De leer der verzoening.
Bij het werken aan ‘verzoening’ kan
het helpen als je je de navolgende pas-
sage uit bovengenoemd leerboek reali-
seert: Zoals een waterdruppel één is
met de oceaan, een lichtstraal één is
met de zon, zo zijn ook God en de
mens, Vader en zoon, één in wezen.
Rond de uitwerking van dit thema
wordt naar muziek geluisterd, gebeden
en gezongen.
Aanvang: 10.30 uur. Locatie: Park-
straat 54 (congrescentrum BtB). U
bent hartelijk welkom.
H. Clemenskerk Nuenen
Weekenddiensten
Zaterdag 21 april 18.30 uur: viering,
volkszang, voorgangers pastor S. Kuij-
pers en mevr. M. Habraken.
Zondag 22 april 11.00 uur: viering, vo-
cale omlijsting, voorganger Mevr. M.
Habraken.
Misintenties
Zaterdag 21 april 18.30 uur: geen in-
tenties.
Zondag 22 april 11.00 uur: Pastor Freek
Groot (vanwege verjaardag); Marinus
Donkers en Petronella Donkers
-Daams (vanwege verjaardag Petronel-
la); Maria Bax - van de Ven en Jos Bax;
Joost van der Graaf en Ineke Hilberink;
Jan en Gusta Swinkels - Veldkamp en
schoonzoon Hans Strijbosch; Dora
Bressers - Megens en Wendi; Anneke
Meulendijk - Biemans; Frans Daams en
familie, vanwege sterfdag Frans; Mien
van Grotel - Smulders (vanwege ver-
jaardag) en Toon van Grotel.
Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Mien
van Grotel - Smulders, Margot Bege-
manstraat 9, Piet van der Velden, Op-
wettenseweg 68, Theo Elbers, St.An-
nagildelaan 22 en Marinus Renders,
Het Steenen Huys 9. Wij wensen de fa-
milies en vrienden veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.
St. Clemenskerk Gerwen
Zondag 22 april 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorgangers pastor P. Cle-
ment en pastoraal werker M. Feuth.
Misintenties
Pastor Freek Groot, vanwege verjaar-
dag; Koen Smeets; Willie Smits, van-
wege verjaardag; Piet v.d. Ven, Tonnie
v.d. Ven-Vereijken, Huib van Lieshout,
Mien de Hoon; Overleden ouders v.d.
Ven-Sengers.
H. Lambertus Nederwetten
Zondag 22 april 09.30 uur: viering,
volkszang, voorgangers pastor P. Cle-
ment en pastoraal werker M. Feuth.
Misintenties
Marietje Linders-Coppelmans; Pastor
Freek Groot, vanwege zijn verjaardag;
Jo Teunisse-Biemans; Sjef Versant-
voort en An Versantvoort-Teunisse;
Jan Sleegers; Toon Meijers; Frans Sa-
ris; Anton Snijders en Cisca Snijders-
Vos, vanwege de verjaardag.
De Regenboog
Zondag 22 april is de voorganger mevr.
I. v.d. Mast uit Eindhoven. Er is kinder-
nevendienst en jongerenviering. De
collecte is voor het diaconaal werk in
Nuenen. U wordt van harte uitgeno-
digd om deze dienst met ons mee te
vieren. Op 24 april is er Samen aan Ta-
fel. U kunt zich opgeven via samenaan-
. Tenslotte bent
u, zoals altijd, op donderdag tussen
10.00 en 12.00 uur welkom in het
Open Huis voor een kop koffie en ont-
moeting met anderen. Voor meer in-
formatie: zie onze website.
Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
Donderdag 19 april. 17.30 uur Lof;
18.30 H. Mis.
Vrijdag 20 april. 07.15 uur H. Mis.
Zaterdag 21 april. 08.30 uur H. Mis, H.
Anselmus van Canterbury, bisschop en
kerkleraar 10.00 uur Godsdienstlessen.
Zondag 22 april. Derde zondag na Pa-
sen. 10.30 uur gezongen Hoogmis.
Maandag 23 april. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Georgius, martelaar.
Dinsdag 24 april 18.30 uur H. Mis, H.
Fidelis van Sigmaringen, martelaar.
Woensdag 25 april. 07.15 uur H. Mis,
H. Marcus, evangelist; gedachtenis
van de Kruisdagen; na de H. Mis Lita-
nie van alle Heiligen.
De geschiedenis van het kerkgebouw
en de toren vanaf begin 15de eeuw
staat op
Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book en op YouTube.
Gaat u mee naar Lourdes!
Van dinsdag 11 t/mzondag 16 september zal er een bedevaart naar Lourdes
(per vliegtuig) worden georganiseerd. De Lourdesgroep Bisdom ‘s Herto-
genbosch begeleidt al meer dan 20 jaar bedevaartreizen naar Lourdes, in
samenwerking met het ‘Huis van de Pelgrim’.
De groep bestaat uit vrijwilligers en
verzorgsters die voor u vele hand en
spandiensten verrichten tijdens de reis
en in Lourdes. De bedevaartreis is
daardoor geschikt voor jong en oud,
ziek en gezond; de combinatie van ou-
der met zoon of dochter kan heel bij-
zonder zijn. Deelnemers die extra zorg
nodig hebben kunnen in het zorghotel
verzorgd worden door onze eigen Ne-
derlandse vrijwilligers van het ‘Huis
van de Pelgrim’.
Het vliegtuig vertrek vanaf Maastricht
Airport, maar er worden vanuit Bra-
bant bussen ingezet naar Maastricht.
Tijdens de bedevaart naar Lourdes
wordt u een volledig verzorgd pro-
gramma aangeboden. U kunt deelne-
men aan vieringen, processies, verdie-
pingsmomenten, wandelingen door
Lourdes en excursies naar de Pyrenee-
en. Voor aanvullende informatie, bro-
chure en opgave belt u met Joke, Wil-
ma of Peter. Bezoek ook onze website
Cliënten bij Zorgverzekeraar CZ kun-
nen onder voorwaarden in aanmer-
king komen voor een flinke korting op
de reissom. Meer informatie hierover
bij Joke, Wilma of Peter.
Joke Hoekman, reisleidster, 013-
5216701 of 06-42 34 77 29, jokehoek-
of contact@lourdes-
groep.nl.
WilmaCaiffa, reisleidster, 06-12157507
(na 18.00 uur). Peter v.d. Brand, mede-
werker, 06-44340035.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16
Powered by FlippingBook