week - page 11

Rond de Linde
Nr. 16
Donderdag 19 april 2018
60
Woningcorporatie woCompakt herontwikkeling
samenmet bewoners op
Bewoners denken mee over
Baverdestraat in Lieshout
De Baverdestraat in Lieshout wordt vernieuwd. Een deel van de huidige wo-
ningen maakt plaats voor nieuwbouw. Voordat woningcorporatie woCom
tot sloop over gaat, wil zij graag weten wat de wensen zijn van bewoners en
omwonenden. Zij krijgen een actieve rol in de vernieuwing van de straat.
site ontwikkeld. Toegankelijk voor
iedereen in de gemeente Laarbeek die
het laatste nieuws rondom de herstruc-
turering wil volgen. De website www.
baverdestraat.nl gaat vandaag live. Tot
en met de bouw van de nieuwe wonin-
gen, worden hier de stappen en afspra-
ken toegelicht. Zo wordt de Baver-
destraat niet alleen voor, maar dus ook
dóór de bewoners herontwikkeld.
In vorige herontwikkelingsprojecten
informeerde en raadpleegde de wo-
ningcorporatie ook al de bewoners/
omwonenden. Bij de Baverdestraat gaat
woCom nog iets verder. Via een partici-
patiegroep kunnen bewoners advise-
ren, coproduceren en meebeslissen.
Gespreksonderwerpen voor de partici-
patiegroep zijn bijvoorbeeld: ontwerp,
parkeren, achtertuinen, communicatie,
overlast. Naast woCom zit daarom ook
de gemeente om tafel. Zo nemen bij-
voorbeeld zowel de gemeente als wo-
Com de parkeerproblemen in de Baver-
destraat mee in de ontwikkeling.
Informatieve website
De belangengroep bestaat uit bewo-
ners van zowel huur- als koopwonin-
gen en omwonenden. Samen met wo-
Com hebben zij een informatieve web-
Zangavond Sytze de Vries
Iedereen is woensdagavond 25 april van harte welkom in De Regenboog, Sport-
laan 5, waar samen liederen gezongen zullen worden van de befaamde dichter en
liedtekstschrijver Sytze de Vries. Niet minder dan honderd van zijn liederen staan
in het Liedboek van de Protestantse Kerken in Nederland. Op het programma
staan tien van zijn mooiste liederen. De liederen van de Vries zijn zo mogelijk nog
bekender dan die van zijn ‘katholieke collega’ Huub Oosterhuis.
Bij de keuze van de liederen die gezongen gaan worden heeft de Vries zich laten
leiden door het jaarthema van de Nuenense kerken: ‘Dromen van onze wereld’.
Sytze zal de ‘dromen’ van zijn eigen liedteksten verduidelijken. Toegang is vrij.
Aanvang 20.00 uur; van te voren is er koffie en thee.
Beste medeweggebruikers,
Op vrijdag 6 april reed ik vanuit Eindhoven vanmijnwerk naar huis. Lekker weekend. Maar
dit werd helaas even uitgesteld. Rond 17.30 uur stond ik ineens stil op de N615 richting de
Gerwense bossen. Tussen de bocht richting Stiphout en de bushalte Bosweg. Hier ben ik
over een behoorlijke steen gereden. Mijn voorligger kon hiervoor nog uitwijken maar ik
helaas niet meer. Mijn velg en voorband waren niet bestand tegen deze klap. Met behulp
van de ANWB kon ik later de weg naar huis weer vervolgen. Ook heeft de medewerker van
de ANWB de overige stenen die in de bocht lagen van de weg gehaald.
Heeft u toevallig de stenen verloren dan zou ik het fijn vinden als u contact met mij op-
neemt. Alvast bedankt voor uw reactie.
Patrick van der Vegt, Ribbiusstraat 27, 5737BA Lieshout.
Nuenenaren massaal ziek door overgang
naar KPN?
De overgang van meer dan 7000 Nuenense huishoudens van OnsBrabantNet naar KPN
kan, door een grotere stralingsbelasting, veel gezondheidsklachten opleveren.
Al tientallen jaren is bekend dat elektromagnetische straling (EMS) ernstige gezondheids-
schade kan veroorzaken Deze straling wordt door de WHO geclassificeerd als ‘mogelijk
kankerverwekkend’.
Het directe effect van EMS is ‘oxidatieve stress’ in ons lichaam, die kan leiden tot degenera-
tieve aandoeningen zoals, Alzheimer, Parkinson, ALS, ADHD, etc.
Meer hierover is te lezen in de artikelen van ondergetekende in het tijdschrift ‘Spiegel-
beeld’, edities april enmei 2018.
Hoe komt het dat het stralingsniveau in de Nuenense woningen zo toeneemt door de
overgang naar KPN?
We hebben allemaal tenminste eenmobiele telefoon, een (tablet) computer en draadloos
internet (WiFi) in huis.
We zijn verslaafd geraakt aan ‘draadloos’ en de eerste uitvallers zijn mensen die extreem
gevoelig zijn geworden voor draadloze straling. Ze lijden aan EHS (Elektromagnetische
Hyper Sensitiviteit’, maar deze term komt niet voor in het vocabulaire van de reguliere ge-
neeskunde. Mensenmet EHS vallen dus tussen de wal en het schip enmoeten het allemaal
zelf maar uitzoeken. Zij leven vaak in erbarmelijke omstandigheden.
Waarom is in Nuenen een schokeffect te verwachten?
Bij de omschakeling naar KPNwordt een kastje geïnstalleerdmet eenWiFi zender, die vele
malen sterker straalt dan nodig is. Dit heeft KPN zo gemaakt om klachten over een slecht
bereik te voorkomen, maar ook om bereik buiten de woning te creëren. Op die manier
hoopt KPN voor elkaar te krijgen dat ze uiteindelijk een WiFi bereik over heel Nederland
hebben. We worden dus allemaal gebruikt als steunzenders voor KPN.
Recente ervaring:
Recent sprak ik een kennis over deze situatie en vertelde hemdat ikWiFi straling niet alleen
kanmeten, maar ook kan voelen als pijn opmijn borst.
Toen ik dat zei viel het kwartje bij hem. Hij voelde, na installatie van het KPN kastje, ook pijn
op zijn borst, dacht dat hij het aan z’n hart had en ging nietsvermoedend naar de dokter.
Na onderzoek bleek dat er met zijn hart niets aan de hand was, maar de pijn bleef.
Hij heeft op een gegevenmoment het KPN kastje in demeterkast gezet en de pijnwas defi-
nitief verdwenen.
Hopelijk kan de lezer van Rond de Linde zijn voordeel doenmet het lezen van dit verhaal.
Peter van der Vleuten
www. Kennisplatformelektromagnetischestraling.org
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden
met naam en adres van de inzenders.
Uit de inzendingmoet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht omde ingezonden brieven in te korten.
Ingezonden brieven
De afgelopen weken keek ik met veel plezier naar een broedend paartje meerkoeten, op
hunmet zorg gemaakte hoge nest, in een sloot langs de Geldropsedijk.
In afwachting van hun toekomstig kroost zat moeder meerkoet daar, heel geduldig. He-
laas, het heeft zover niet kunnen komen: het hele nest is vernield, al wat rest is een wirwar
van takjes, drijvend op het water, en het paartje meerkoeten is verdwenen!
Nu is het u vast wel opgevallen dat veel bomen en struiken in Nuenen ten prooi zijn geval-
len aan de ziekelijke en inmijn ogen zwaar overdreven snoei, zaag en kapzucht. Zo ook op
de Geldropsedijk en hierdoor is het voor onverlaten heel makkelijk gemaakt ombij dit nest
van dewatervogels te komen en het omzeep te helpen. De takwaarmee het gedaan is (die
is daar blijven liggen ná het snoeien!), ligt er nog naast. En een lól dat ze gehad hebben...
waarschijnlijk zal het niet bij dit nest blijven... Gemeente, bedankt!
Vera Spijkers, Molvense Erven 98, 5672HN Nuenen.
Annexatie van Nuenen door Eindhoven
Afgelopen woensdag 11 april bezocht ik de informatie avond in Nuenen ommijzelf te in-
formeren over de gedachtegang van gedeputeerde mevr A. Spierings over de annexatie
van Nuenen door Eindhoven.
Eén ding sprong er voor mij die avond uit en heeft mij in hoge mate geïrriteerd en ernstig
verbaasd. Gedeputeerde mevrouw A. Spierings baseert haar gedrevenheid tot annexatie
vnl. op een bestuurskracht onderzoek uit 2015. (Bureau Partner+Pröpper) Daarin wordt
gesproken over de zwakke bestuurscultuur in Nuenen.
Maar wat blijkt? Er zijn vervolgonderzoeken geweest en daarin wordt gezegd dat de be-
stuurskracht in Nuenen vooruit gaat. Enkele dossiers zijn afgelopen jaar naar behoren op-
gelost. Zie hiervoor ook de website van de gemeente Nuenen.
In het document ‘Met open vizier de bestuurlijke toekomst tegemoet, visie op de bestuur-
lijke toekomst van gemeente Nuenen c.a.’ (2017/2018) van datzelfde Partner+Pröpper,
wordt in Nuenen, m.b.t. financiën o.a. het vermogen om financiële tegenvallers op te van-
gen, een positieve ontwikkeling gezien, waarin Eindhoven juist een negatieve ontwikke-
ling laat zien. (Blz. 12)
Dus je zou denken; Nuenen is goed bezig, de zaken beginnen op orde te komen, of zijn op
orde. Eindhoven beweegt zich daarentegen, zeker financieel, in een neerwaartse spiraal.
In Nuenen is volgens dit rapport (zie Conclusie blz. 60) een stijgende lijn te zien in de be-
stuurskracht die gedurende 4 jaar al zichtbaar is.
Je zou denken dat een gedeputeerde zich bedient in haar besluitvorming van demeest re-
cente gegevens.
Even ter vergelijk: ik ben leerkracht in het speciaal onderwijs, ik schrijf regelmatig rappor-
ten en baseer mijn verhaal en conclusie dan o.a. op de laatste uitslagen van de toetsen en
testen die de kinderen gemaakt hebben en bespreek dat met de ouders.
Stel ik zou de werkwijze van mevr. Spierings volgen; ik maak geen nieuw rapport, toetsen
heb ik ook geen zin in en zeg op de ouderavond, beste ouders kijkmaar in ‘t verslag van vo-
rig jaar, ik denk dat het nog even beroerd gaat!
Het lokaal zou te klein zijn…en terecht!
Ik snap werkelijk niet dat iemand op deze plek en in die positie haar besluiten kan nemen
en zich kan verantwoorden naar burgers en provincie op basis van oude rapporten…o, ja
ze vertelde dat ze de rapportages niet kon vinden… tip voor mevrouw Spierings, u heeft
vast wel een goede ambtenaar die dat rapport voor u bovenwater kan krijgen. ’t Ismij ook
gelukt!
Ik zou graag willen dat gedeputeerde mevr. A Spierings haar beleid baseert op recente ge-
gevens, omdat anders de besluitvorming faalt, ongeloofwaardig is en de democratie
schaadt.
Bep Meijer, Laan ter Catten 48, Nuenen.
Schuif even aan tafel bij.....
John van de Griendt
Hij vertrok als jongeman van amper 24 jaar naar de Verenigde staten en
bleef er bijna 50 jaar wonen, werken en leven.
Of het nou gaat om eetgewoonten, va-
kantie, werk vinden of je baan verlie-
zen, het verenigingsleven of de sociale
contacten in de buurt, de rol van de
vele kerken en geloofsgemeenschap-
pen, of criminaliteit.
Het ziet er allemaal net een slag an-
ders uit dan in Nederland.
Enige tijd geleden vestigde John zich
als gepensioneerd ingenieur weer te-
rug in Nuenen. “Ook dat voelt goed”,
meldt John, die ondertussen middels
tal van activiteiten, waaronder Engel-
se les voor leden van Hobbycentrum
De Dorpswerkplaats, weer in zijn ge-
boortedorp aan het inburgeren is.
Hij wil middels zijn presentatie, Nue-
nense mensen de kans geven nu eens
anders naar Amerika te kijken dan al-
leen maar door de ogen van een toerist.
John: “Als je in de VS woont en werkt,
maak je daar een heel ander land mee
dan wat ik hier op televisie zie. Ik denk
dat er veel vooroordelen over de Ame-
rikaanse lifestyle in Nederland be-
staan dankzij de eenzijdige berichtge-
ving via pers en media”.
Ben je benieuwd naar het echte Ameri-
ka, zoals een autochtone Nuenenaar het
zelf bijna een halve eeuw lang aan den
lijve heeft ervaren, kom dan 26 april
naar de KBO lezing van ‘De Schuif’.
Iedereen die belangstelling heeft is
van harte welkom. De entree is gratis
Voor John van de Griendt was het
echt een uitdaging om zijn geluk eens
heel ergens anders te gaan beproeven
dan in zijn oude, vertrouwde Beek-
straat. We schrijven eind jaren zestig.
Hij kende Amerika niet en kon nau-
welijks vermoeden wat hij als Nue-
nense jongen tegemoet voer, toen hij
in Rotterdam scheep ging naar New
York.
Op donderdag 26 april om 09.30 uur
komt hij erover vertellen in een pre-
sentatie van ‘KBO De Schuif’ in de
Trefpuntzaal van Het Klooster.
John heeft de Verenigde Staten op al-
lerlei manieren leren kennen en ziet
grote verschillen met de leefwijze van
ons hier in Europa.
Opbrengst Samen
Verder Nuenen
collecte geweldig!
Het was spannend voor de afvaardigin-
gen van de twee stichtingen: Doctors for
Mozambique en Nuenen Guatemala,
die in een aparte ruimte wachtten ter-
wijl het tellen nog niet afgelopen was.
Een extra kopje koffie van Hans Vosse-
naar bracht toch wel rust bij hen!
Wat zou de opbrengst zijn? Vroegen zij
zich herhaaldelijk af. Hoeveel kinde-
ren kunnen wij nu weer extra helpen?
Maar niet alleen voor hen was het
spannend, evenzo voor de organisatie
van de Samen Verder Nuenen collecte.
Het was de eerste keer dat één collecte
bestemd was voor twee goede doelen.
En wat hebben de collectanten en de
gulle gevers, hun best gedaan:
Het werd ca. € 11.000,- en daarvoor is
een heel groot: ‘Dank je wel’ hier wel
op zijn plaats.
Ruim 100 collectanten klopten bij ruim
5000 huizen aan en de gevers beloon-
den hun ruim. Misschien ook wel om-
dat alles nu bestemd werd voor twee
echte Nuenense goede doelen. Géén
kosten, want alle leden van de stichtin-
gen betalen alle bijkomende kosten uit
eigen zak en zo hoort dat ook.
Tenslotte willen we hier de ruim 100
collectanten, waarvan velen meer dan
twee wijken doen en dit al vele tiental-
len jaren, nogmaals heel hartelijk be-
danken.
Vooral voor hen is het goed om te ho-
ren dat juist door hun inzet, de collecte
zo’n mooi resultaat heeft opgeleverd.
Heel hartelijk dank daarvoor en wij
hopen dat we volgend jaar nog één
keer een beroep mogen doen op jullie
en ook dan weer voor twee Nuenense
goede doelen.
Over de
schoonheid
van Bach in het
Van Goghkerkje
In 2018 is het 333 jaar geleden dat de
componist Johann Sebastian Bach
werd geboren. Voor Cultuur Overdag
aanleiding om gedurende het jaar 3
activiteiten rondom deze beroemde
componist te organiseren. De eerste
activiteit wordt gehouden op zondag-
middag 22 april in het Van Goghkerk-
je (Papenvoort 2b, Nuenen). Gestart
wordt met een lezing van Olga Frans-
sen over de schoonheid en veelzijdig-
heid van Bachs muziek. Met haar gi-
taar zorgt ze tijdens de lezing voor di-
verse luistervoorbeelden.
Aanvang van de lezing: 14.00 uur.
Toegangskaarten à € 10,00 (inclusief
een consumptie) zijn te koop aan de
balie van Het Klooster, via de website
van Cultuur Overdag
-
overdag.nl) of voorafgaand aan de le-
zing bij het Van Goghkerkje.
Olga Franssen was als musicus mede-
oprichter van het Amsterdams Gi-
taartrio waarmee ze een Edison won
met de bewerking van de vier jaarge-
tijden van Vivaldi. In 2007 rondde zij
de studie muziekwetenschap ‘cum
laude’ af aan de Universiteit van
Utrecht. Momenteel geeft ze lezingen
en luistercursussen over diverse ‘mu-
zikale’ onderwerpen.
Ko erbakverkoop
Gerwen
goed bezocht
Door Caroline van Nes
Afgelopen zondag vond op de graslan-
den rond het gildeterrein in Gerwen
weer de jaarlijkse kofferbakverkoop
plaats. Een gezellige markt met bro-
cante, tweedehands kleding, boeken,
sieraden, speelgoed etcetera, kortom:
voor elk wat wils. Voor de kinderen
was er een springkussen en men kon
terecht voor een hapje en een drankje.
Ondanks dat het terrein wat modderig
was door de regen van de afgelopen
tijd, was de sfeer prima en kan men te-
rugkijken op een geslaagd evenement.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook